Aner til Christen Jensen (Kren Øland) og Ane Cathrine Mikkelsdatter

Efter slægtsbog udgivet 1988 af Peter Rønn Christensen, sønnesøn af Kren Øland og fætter til Kristine Larsen. Kren Øland er tipoldefar til min hustru.

[ "Efterslægt" ]


[ "Anesystematik ]

Ane 2 - 89, såvidt de er kendt:

Ane 2
Christen Jensen Christensen (Kren Øland),
Født i Nørøkse, Brovst sogn 21.8.1827 som søn af indsidder senere husmand Jens Pedersen (Øland) og hustru Kirsten Christensdatter (se ane 4 og 5). Han blev konfirmeret i Brovst kirke i 1842 ved hvilken lejlighed præsten giver ham skudsmålet "vel oplyst, flittig og sædelig", en karakter lidt over gennemsnittet. Om hans ungdom er der ikke samlet oplysninger, udover at han i 1854 tjente i Boelsgården, men i 1854 blev han gift med Ane Cathrine Mikkelsdatter fra Bækken i Tranum sogn. Hun var af gammel Telling-slægt(se ane 3). De overtog ejendommen mtr. nr. 23 i Tranum Klit og boede her til deres død. I 1897 blev deres yngste datter (se ane 2,9) gift efter at hun i nogle år havde boet hjemme og hjulpet forældrene, og Christen Jensen og Cathrine blev så aftægtsfolk i de sidste år, de levede. "Kræn Jensen Øland" døde 3.3.1903, efter at hans hustru var død 1½ år tidligere. Cathrine Simonsen, barnebarn og bosat i South Dakota, U.S.A., fortæller i et brev af 12.12.1980: Bedstefar skulle vi kalde "Gammelfar", og vi måtte ikke sige "du", men skulle sige "I", når vi talte til ham. Jeg husker, at han rystede så slemt på hænderne, så når han kom og besøgte mine forældre, der boede længere ude i Klitten, og fik en kop kaffe eller en lille snaps, måtte min mor give ham det, ellers spildte han det hele, inden han fik det i munden. Christen Jensen (Øland) og Cathrine havde lo børn og derigennem en talrig efterslægt. Børnene var flinke til at opkalde efter de to gamle i Klitten, så næsten i enhver gren af familien findes der både en "Christen Jensen" og en "Cathrine".

Ane 3
Ane Cathrine Mikkelsdatter #555
Født i Lerup Præstegård den 29.12.1828. På hendes gravsten, der stod sydvest for Tranum kirke, stod 28.12. Hendes far var i 1828 forpagter af præstegården. Senere blev hendes forældre husmandsfolk i Bækken i Tranum sogn (se ane 6 og 7). I 1854 blev hun gift med Christen Jensen (Øland) fra Nørøkse, og de overtog den ejendom i Tranum Klit (mtr. nr.23), hvor de derefter levede alle deres dage. Ane Cathrine døde her 27.8.1901. Af hendes mor og dennes familie i Telling havde hun lært at væve, og vævekunsten gav hun videre til sine børn. Endnu i min barndom havde min far (ane 2,6) en stor væv stående i "Storstuen", som han dog kun sjældent brugte, og da en søn af Anne Cathrine, Johan (ane 2), der udvandrede til Amerika, i 1970 for første gang kom til Danmark, fortalte han begejstret om det dejlige hjemmevævede bolster, hans farmor havde givet sønnen med på den lange rejse. Såvidt vides er hverken bedstefar eller bedstemor i Klitten nogensinde blevet fotograferede, men flere, der har kendt bedstemor, har fortalt mig, at hendes to yngste døtre (ane 2,8 og 2,9) lignede hende meget: En fin, hvid ansigtshud og store øjne, så lyse blå, som man kun sjældent ser. Flere andre i efterslægten har arvet disse slægtstræk fra bedstemor i Klitten. Noget andet, som flere familiemedlemmer har arvet fra hende, er disposition for gigt. I de sidste år, hun levede var hun helt forkrøblet af gigt og sad i en stol bestandigt. De tog hende fra sengen til stolen og fra stolen til sengen og madede hende som et lille barn (fortalt af ane 2,2,7).

Ane 4
Jens Pedersen (Øland) #567
Var fra Øland, derfor tilnavnet. Han var født i 1788, men hans dåb er ikke fundet indført i kirkebogen. Af andre kilder fremgår det imidlertid, at hans forældre var husmand Eder Jeepen og hustru Helle Jensdatter i Østerby (se ane 8 og 9). Ifølge lægdsrullerne var han hjemme 1 Østerby indtil 1802, da han flyttede til Sønderøkse som tjenestedreng. Hvor han ellers har tjent i de følgende år er ikke oplyst, men i 1823 blev han gift og bosat i Nørøkse, først som "indsidder" (lejer) og fra omkr. 1830 som husfæster der ifølge folketællingen 1834 og 1840 "levede af sin jordlod". Han døde allerede 1.3.1840, kun 52 ar gammel. Gift i Brovst kirke 24.lo.1823: Ungkarl Jens Pedersen Øland og pigen Kirsten Christensdatter af Nørøkse. Hun var 14 år yngre end ham og blev gift anden gang 22.9.1843 med Johannes Olesen fra Øster Svenstrup (om hende, se iøvrigt ane 5).

Ane 5
Kirsten Christensdatter #568
Døbt i Brovst kirke 3.1.1802. Var af gammel Nørøkseslægt. Hendes forældre var husmand. Christen Andersen og hustru, Maren Andersdatter i Nørøkse (se ane lo og 11). Efter at hun i nogle år havde kendt ungkarl Jens Pedersen fra Øland (deres ældste barn blev hjemmedøbt i Nørøkse 7.7.1822) blev de gift i Brovst kirke 24.10.1823, og var derefter husmandsfolk i Nørøkse. Jens Pedersen (Øland), der var 14 ar ældre end Kirsten, døde 1.3.1840, og efter at hun havde boet som enkekone i Nørøkse i 3 år derefter, blev hun 22.9.1843 i Brovst kirke viet til ungkarl Johannes Olesen. Ved vielsen var forloverne husmand Christen Andersen (Kirstens far og gårdmand. Søren Andersen i Nørøkse (se ane 22,7). Johannes Olesen var 5 ar yngre end Kirsten. Han var født i Ø. Svenstrup og døbt 8.3.1807 som søn af Ole Christensen (Tranum) og hustru Gertrud Nielsdatter. I 184? tjente han på Børglum Kloster. De havde en søn, Jens Peter Johansen, f. 23.4.1843, der vist døde ugift en snes år gammel. Børnebørnene kunne godt lide at komme på besøg hos deres bedstemor i Nørøkse, dog fortalte en af dem, at han ikke var så glad for, at hun brugte fingrene i stedet for kniv til at lægge smør på brødet. En slægtning af hende, Andrea Andersen, der i mange år boede i et hus ved Brovst Missionshus, fortalte om Kirsten Christensdatter i Nørøkse: Hun var en lille, gammel kone, der spandt for folk, dagløn: 12 skilling.

Ane 6
Mikkel Sørensen #570
Født i Telling, døbt 6.10.1795, var søn af gårdmand Søren Jensen og Karen Mikkelsdatter i gården Telling mtr.nr. 5 (se ane 12 og 13). 23.1.1825 blev han gift med Cathrine Marie Sørensdatter #571.

Ane 7
Cathrine Marie Sørensdatter #571
Fra Lille Pårup ved Telling, f. 1802 ( se ane 14 og 15). I tre år var det unge par "indsiddere" i Lille Pårup, men fra 1828 var de forpagterfolk i Lerup Præstegård, dog kun i nogle få år. Forpagterne i præstegården skiftede ret ofte i de år. Fra omkr. 1832 havde de overtaget et husmandssted i Bækken i Tranum sogn, og her boede de til deres dages ende. Ejendommen er forlængst nedlagt, og jorden er lagt under Bækgården. Mikkel Sørensen døde 24.6.1856. Cathrine Marie Sørensdatter blev gift 2. gang 19.9.1858 med Christen Andersen, f. ca. 1824 i Bejstrup sogn.

Ane 8
Peder Jepsen #581
Var husmand og fisker i Østerby på Øland. Han var født i Østerby ca. 1757 som søn af husmand Jeppe Pedersen og hustru Johanne Lisbeth Sørensdatter (se ane 16 og 17). Han døde i 1811 (Oxholm skifter 19.2.1811). Der var i Peder Jepsens tid mere end 40 husmænd i Østerby. Gårdenes antal kunne ikke forøges, og så måtte befolknings-overskuddet nødvendigvis blive husfolk. Huset, som Peder Jepsen boede i, står i Oxholms job. 1799 og 1809 til en årlig landgil- deafgift på 1 rdl. 80 skilling, men hertil kom så en nok så mærkbar byrde: "52 ugedage", d.v.s. en dag i hver uge skulle der arbejdes gratis for herregården. Gift 1. gang ca. 1780 med Helle Jensdatter (ane 9) og gift 2. gang 15.11.1799 med Anne Madsdatter, der overlevede ham.

Ane 9
Helle Jensdatter # 582
Døbt 12.3.1752, datter af Jens Mogensen og Anne Hansdatter i Østerby (ane 18 og 19). Faddere ved hendes dåb var: Peder Vognsen, Jep Pedersen (helles svigerfar, se ane 16), Vogn Mad-sen, Mette Hansdatter og Maren Thomasdatter. Hun blev gift ca. 1780 med Peder Jepsen (ane 8). Hun døde 9.6.1799. Oxholms skifter 9.11.1799: Boets indtægter ca. 57 rdl., udgifter ca. 60 rdl.

Ane 10
Christen Andersen #583
Husmand i Nørøkse, f. i 1770, søn af Anders Chris-tensen (Tækker) og Anne Christensdatter (Søgård) (Ane 20 og 21). Han blev 22.1.1799 trolovet og 22. søndag efter Trinitatis gift med Maren Andersdatter #584, der også var fra Nørøkse. 16.7.1799 fik han fæstebrev på hans fødested(Bratskovs job. 1815 ). Det var et af de gamle "huse med jord", som nævnes allerede i matrilklen af 1688 (hus nr. 8), og det fik i matriklen 1844 nr. 23. Huset havde 19 fag og var det næststørste hus i Nørøkse. Det havde et tilliggende på 4 td. land og der skulle betales 14 skilling i landgilde. Hoveri: 52 ugedage og 2 "løbedage"(ærinder for hovedgården). 4.7.1809 fik han fæstebrev på yderligere et hus i Nørøkse (mtr. nr. 31).

Ane 11
Maren Andersdatter #584
Hun var gårdmandsdatter fra "Putten", mtr. nr. 2, den næstvestligste gård i Nørøkse. Første søndag i advent 1775 døbtes i Brovst kirke Anders Povlsens og Kirsten Vognsdatters barn fra Nørøkse: Maren. Konens moder, Dorete Sørensdatter i Brovst bar barnet. Faddere: Peder Vognsen, Niels Vognsen, Brovst, Svenning i Skovhuset, Anders Christensens hustru i Brovst Gift i 1799 med Christen Andersen #583 fra Nørøkse.

Ane 12
Søren Jensen #585
Gårdmand. i slægtsgården, mtr. nr. 5 i Telling, der i hvert fald i 350 år har været beboet af den samme slægt. Født på gården 1744, søn af Jens Sørensen og Mette Pedersdatter (ane 24 og 25). 13.6.1796 købte han gården fri fra Oxholm for 320 rdl. Efter en samtidig kilde var den mindst 500 rdl. værd. Død 1811 (Han herreds skifter 26.6.1811 fol. 244). Gift med Maren Mikkelsdatter (ane 13).

Ane 13
Karen Mikkelsdatter #586.
Hun var født i Haverslev i 1759, datter af Mikkel Olesen og Karen Pedersdatter (ane 26 og 27). Med hende kommer anetavlen ind i den møllerfamilie, som i mere end l00 år var knyttet til vandmøllen i Lørsted. Hendes far var møllersøn fra Lørsted. 1.8.1786 blev hun trolovet med ungkarl Søren Jensen af Telling. De blev viet i Haverelev kirke 17.lo.1786. Karen Mikkelsdatter døde i Telling 21.2.1829.

Ane 14
Søren Mikkelsen (Høeg) #589
Født 1770 i Telling, søn af Mikkel Sørensen og Kirsten Christensdatter (ane 28 og 29). Han købte i 1801 "Lille Pårup" (mtr. nr. 8 af Telling) for 250 rdl. og ejede stedet i 52 år. 1853 solgte han mod aftægt for sig og hustru. I 1818 havde han tilkøbt en parcel (mtr. 4b) på Rødeland. Gift med Cathrine Lisbeth Jensdatter Juul (ane 15).

Ane 15
Cathrine Lisbeth Jensdatter Juul #590
Opgives i folketællingen 1845 at være "født i Thye" men det er ikke lykkedes at finde hendes afstamning. Hun opholdt sig i 1799 på Sdr. Skovsgård, der dengang var avlsgård under Bratskov, hvor Søren Mikkelsen tjente. De blev trolovet 3.lo. 1799 af sognepræsten i Brovst, der i kirkebogen har tilføjet: Viet i Sundby kirke 31.12.1799, men vielsen er ikke fundet indført hver-ken i Sundby kirkebog (Mors) eller i Nr. Sundby kirkebog. Hun døde 30.5.1853, og hendes mand, Søren Mikkelsen, døde året efter 21.4.1854.

Ane 16
Jeppe Pedersen #639
Husmand i Østerby, Øland, hjemmedøbt. 12.7.1716, søn af Peder Ibsen (eller Jepsen) og Anne Pedersdatter (ane 32 og 3. Han døde i 1771 (Oxholm skifter 1.lo.1771). Jeppe Pedersen nævnes i Oxholm job. 1770 og 1778. Landgilden var da ligesom for de andre huse i Østerby 88 skilling årligt, men det er bemærkelsesværdigt, at han havde købt sig fri for hoveri (1 dag pr. uge) mod betaling af 4 rdl. årligt. Gift ca. 1747 med Johanne Lisbeth Sørensdatter.

Ane 17
Johanne Lisbeth Sørensdatter #640
Døbt. 14.9.1721, datter af Søren Ole-sen og Karen Madsdatter i Østerby (ane 34 Og 35). Faddere ved dåben: Jens Øland, Jens Skomager, Laust Skomager, Karen Nielsdatter alle af Østerby, samt Anders Vognsen af Knudergård. Hun døde i 1779 (Oxholm skifter 29.6.1779) Gift ca. 1747 med Jep Pedersen (ane 16).

Ane 18
Jens Mogensen #660
Husmand i Østerby, f. i Østerby 1721 (se ane 36) og død sammesteds 1795 (Oxholm skifter 28.12.1795). Gift I med Ane Hansdatter (ane 19). Gift II Johanne Eriksdatter.

Ane 19
Ane Hansdatter #661
Død 1784 (Oxholm skifter 31.7.1784). Var f. i 1715. Gift med Jens Mogensen, husmand i Østerby (ane 18). Hendes forældre var formentlig Hans Christensen (ane 38) gift med Helene Larsdatter, død i Østerby 1747.

Ane 20
Anders Christensen ("Tækker" eller "Bratbjerg") #673
Kaldet "Tækker" eller "Bratbjerg". Husmand i Nørøkse (mtr. nr.23). Født 1724 og begravet 6.11.1808. Søn af Christen Christensen og Kirsten Jensdatter (ane 40 og 41). Han nævnes i Bratskovs job. 1770, 1778 og 1791, samt i folketællingen 1787, hvor han ingen børn havde hjemme, men havde et datterbarn hos sig (Anders Jensen f. ca. 1782). Af job. 1770 ses det, at der var 6 sk. land jord til huset, så familien kunne holde "et høved". Det bemærkes, at han var fri for hoveri og landgilde mod, at han hvert år betalte 2 rdl. til Bratskov. Det ligger nær at antage, at grunden hertil var, at han, som tilnavnet antyder, arbejdede som tækkemand. Gift i 1854 med Anne Christensdatter (Søgård) #674

Ane 21
Anne Christensdatter (Søgaard) #674
Døbt 1730. Datter af Christen Pedersen (Søgård) og Birgitte Pedersdatter i Nørøkse (ane 42 og 43). Faderen døde i 1762, og det har formentlig været derefter, at Anne og hendes mand overtog hendes fødested. Gift 1754 med Anders Christensen #673. Hun døde i 1798, men Bratskovs skifter for dette år er ikke bevaret.

Ane 22
Anders Povlsen #679
Født 1728 og død ca. 1795. Gårdmand i Nørøkse. Med ham rækker anetavlen ind i en gammel Nørøkse-slægt, som i mere end 100 år var knyttet til en slægtsgård i Nørøkse, den næstvestligste gård i byen, mtr. 1844 nr. 2 og mtr. 1688 nr. 14. Gården nævnes allerede i 1468, da den hørte unde Økloster og bar navnet "Pøtten", og dette navn har fulgt den siden, kun at det efterhånden blev til "Putten" i stedet for "Pøtten". Gården lige vest for hed "Søgaard" efter den store Nørøkse sø, og så behøves der jo ingen forklaring på denne gårds navn. Det siger sig selv, at "Putten" blev brugt som et bekvemt tilnavn til folkene fra denne gård. Om det må betragtes som et slægtsnavn eller et øgenavn får stå hen, men sikkert er det, at "Put"-navnet efterhånden blev ret udbredt. Også Anders Povlsen havde tilnavnet "Put", det er ovenikøbet kommet med både i jordebog og skifteprotokol. Iøvrigt er hans data i al korthed: Han blev født il728 og døbt 14.03. 1728 i Brovst kirke. Forældrene var Povl Pedersen og Kirsten Jensdatter (ane 44 og 45) bosat i "Putten" i Nørøkse. 14.9.1758 fik han fæstebrev på sin fødegård. Gårdens hartkorn opgives i fæstebrevet til 5 4 " 1, det samme som i matriklen af 1688. Der var kun en gård i byen, som havde større hartkorn, men nogle måneder efter fæstebrevets udstedelse skete der en stor forandring med Nørøkse-gårdene, idet Bratskov foretog en stor omlægning af deres jord, der blev derefter 23 gårde i byen, de havde alle nøjagtig det samme hartkorn nemlig 2 7 3 1. 24.10.1763 blev han trolovet og 4.12. gift med Maren Jensdatter, 24 år gammel og ligeledes af gammel Nørøkse-slægt Hendes forældre var Jens Boelsmand og Maren Pedersdatter i Nørøkse. Men allerede 9 år efter døde Maren Jensdatter, kun 33 år gammel (Bratskovs skifter 15.4.1772). Som skik var dengang, giftede Anders Povlsen (Put) sig hurtigt igen. 13.5.1772 blev han trolovet og 18.10. gift med Kirsten Vognsdatter fra Provst (se ane 23). Forlovere var Peder Vognsen i Brovst (hendes broder) og Gregers Pedersen i Brovst.

Ane 23
Kirsten Vognsdatter #680
Døbt 24. trin. 1749, datter af Vogn Nielsen og Dorethe Sørensdatter i Brovst (Ane 46 og 47). Gift 18. trin. 1772 med Anders Povlsen #679 i Nørøkse Efter mandens død omkr. 1799 stod hun for gården i flere år, indtil den omkr. 1815 blev overtaget af hendes søn Søren Andersen gift med Karen Povlsdatter I en dokumentsamling vedr. hoveriet til Bratskov findes fra 1805 en undersøgelse af alle Nørøksegårdenes fæstebreve. Her er en længere redegørelse for Anders Povlsens enkes gård. Der klagedes bl.a. over, at en lejeeng var taget fra gården og lagt til Langeslund.

Ane 24
Jens Sørensen #587
Født 1703. Søn af Søren Jensen og Johanne Nielsdatter i slægtsgården, mtr. nr. 5 i Telling, (ane 12 og 13) og død i fødegården 1772 (Oxholms skifter 24.4.1772). Han overtog fødegården ved faderens død i 1741, efter at han året før var blevet gift med Mette Pedersdatter (ane 25) fra en anden Telling-gård.

Ane 25
Mette Pedersdatter #588
Født 1716. Datter af Peder Justsen i mtr. nr. 6 i Telling og Birgitte Jensdatter (ane 50 og 51). Hun døde 1 1788. Gift 1740 med Jens Sørensen (ane 24).

Ane 26
Mikkel Olesen Møller #692
Født i Lørsted Mølle omkr. 1725. Søn af møller Ole Pedersen og hustru Karen Christensdatter (ane 52 og 53). Død i Haverslev 1771 (Kokkedal skifter 14.9.1771). Hans ugifte broder, Christen Olesen, opholdt sig hos ham og døde ligeledes i 1771. Gift ca. 1755 med Karen Pedersdatter, der døde 1785 (ane 27).

Ane 27
Karen Pedersdatter #693
Født omkr. 1725, død 1785. Gift 1. gang ca. 1755 med (ane 26) Mikkel Olsen Møller i Haverslev. Gift 2. gang ca. 1772 med gårdmand Niels Christensen i gården mtr. 1688 nr. 7 i Haverslev, som hørte under Kokkedal (Jordebog 1774, fot. 1787) Han blev efter Karens død 1785 gift 2. gang 1786 med Johanne Pedersdatter f. ca. 1757. Skiftet efter Karen Pedersdatter (Kokkedal skifter 12.7.1785) var et såkaldt "samfrændeskifte". Hendes børn, der alle var voksne, forlangte ingen arv, og de var enige med deres stedfader om at slutte skiftet uden registrering, således at stedfaderen overtog boet med dets forpligtelser. I skiftet kaldes Karen fejlagtigt Karen Thomasdatter.

Ane 28
Mikkel Sørensen (Høeg) #591
Født i Telling, døbt. 2.4.1733, hvor forældrene var husmandsfolkene Søren Hansen og Anne Mikkeledatter Bøeg (aner 56 og 57). Død 1809. Han kaldtes almindeligvis Søren Bøeg efter morfaderen. Fra 1770 var han fæster af et hus i Telling (mtr. nr. 11) under Bratskov. Huset solgtes efter Mikkel Høegs død af Batskovs ejer, Ole Tønder Lange, til Svend Gregersen for 275 rdl. Gift 1.lo. 1769 med Kirsten Christensdatter fra Mellemmølle (ane 29)

Ane 29
Kirsten Christensdatter #592
Født 1741, datter af Christen Graversen i Mellemmølle og Kirsten Madsdatter. Død 1809. Gift 1.lo. 1769 med Mikkel Sørensen (Høeg) i Telling mtr. 11, et hus under Bratskov (se ane 28).

Ane 32
Peder Jepsen #641
Født 1683, bosat i Østerby, Øland, søn af Jep Christensen og Maren Lauridsdatter (ane 64 og 65). Gift 3.12.1715 med Anne Pedersdatter,

Ane 33
Anne Pedersdatter #642
Gift 3.12.1715 med ovennævnte Peder Jepsen

Ane 34
Søren Olufsen #666
Boede i Østerby. Døbt 17.3.1668, søn af Oluf Sørensen (ane 68). Gift 2. 7.1713 med Karen Madsdatter (ane 35)

Ane 35
Karen Madsdatter #667
Døbt i Østerby 2o.5.1688 og gift i 1713 med ovennævnte Søren Olufsen. Hendes far var Mads Larsen, der boede i Østerby i 1688 (ane 70)

Ane 36
Mogens Pedersen #663
Boede i Østerby. Døbt Øland 3.lo.1686,død i febr.1733. Gift før 1709 med Maren Jepsdatter (ane 37).

Ane 37
Maren Jepsdatter #664
Født 1686, død 1733. 1.gang gift før 1709 med Mogens Pedersen (ane 36). Gift 2.gang Øland 6.12.1733 med Niels Madsen. Hun var datter af Jep Christensen (ane 64 og 74) og Maren Laursdatter (ane 65 og 75).

Ane 38
Hans Christensen (?), #670
Død 1725. gift med Helene Larsdatter (ane 39).

Ane 39
Helene (Helle) Larsdatter #671
Død i Østerby 1747. Hun var gift 1.gang med Hans Christensen (ane 38) og blev gift 2. gang 30.6 1726 med Jens Andersen.

Ane 40
Christen Christensen #675
Født ca. 1690, død 1769. Boede vist i Nørøkse. Oplysningerne om ham og hans familie fås af et skifte efter hans søn Christen Christensen (Bratskov skifter 11.4.1770). Gift med Kirsten Jensdatter fra Tranum (ane 41).

Ane 41
Kirsten Jensdatter #676
Døbt i Tranum 18.12.1692, datter af Jens Madsen og Inger Nielsdatter (ane 82 og 83). Gift 18.4.1728 med Christen Christensen (ane 40).

Ane 42
Christen Pedersen (Søgård) #684
Husmand i Nørøkse, f. ca. 1688, bgr. 3.11.1762, 74 år gammel. Nævnt i Bratskovs job. 1739: Christen Søgaard, 1 hus, hrtk. " " 2 ½, landgilde 7 skilling. Det var det halve hus af mtr. 1688 nr. 8. Huset blev efter ham overtaget af svigersønnen Anders Christensen (ane 20). Navnet "Søgård" som tilnavn er ikke fundet i mtr. 1688, men i mtr. 1664 nævnes en husmand Jens Søgård i Nørøkse. Gift med Birgitte Pedersdatter (ane 43).

Ane 43
Birgitte Pedersdatter #685

Ane 44
Povl Pedersen #682
Søn af Peder Mortensen (?) i Nørøkse (ane 88), gårdmand i Nørøkse, "Putten", mtr. 1688 nr. 14, mtr. 1844 nr. 2. Han nævnes i Bratskovs job. 1739 med htk. 5 4 " 1. Antagelig død før 1758, da hans søn Anders Povlsen (ane 22) fik fæstebrev. Gift før 1728 med Kirsten Jensdatter (ane 45)

Ane 45
Kirsten Jensdatter #683

Ane 46
Vogn Nielsen #688
Boede i Brovst. Født ca. 1710, begravet 1764, 54 år 5 mdr. gammel (Bratskovs skifter 6.4.1764). Gift med Dorthe Sørensdatter af Brovst 1745. Forlovere var Jens Købmand og Christen Larsen, begge af Brovst.

Ane 47
Dorthe Sørensdatter #689
Boede i Brovst, gift 1745 med ovennævnte Vogn Nielsen

Ane 48
Søren Jensen #686
Født i slægtsgården, Telling mtr. nr. 5, ca. 1658, søn af Jens Nielsen og Bennid Larsdatter (ane 96 og 97). Efter at faderen var død i armod, blev gården i nogle år delt mellem arvingerne - mindst 4 svogre og brødre - men dette forhold var i længden ganske uholdbart. I skattemandtal 1685 står der, at Søren Jensen nylig havde fæstet en fjerdedel gård, og efterhånden fik han så de resterende 3/4 af gården, der flere gange betegnes som "øde". Han var ugift, indtil han i 1701 blev gift med en datter fra Pårup, Johanne Nielsdatter (ane 49). Søren Jensen døde i 1741. Ifølge tingbogen fra 1693 kom det til en kedelig og langvarig broderstrid med broderen Povl Jensen i Telling mtr. nr. 6. 5.8.169 kom det dog til forlig, idet broderen i nabogården på Han herreds ting erklærede, at han ikke vidste andet om Søren Jensen, end at han var en ærlig karl, "og hvad andet, som har været sagt, er sagt efter løse folks snak og tale".

Ane 49
Johanne Nielsdatter #687
Født ca. 1681. Datter af Niels Larsen og Anne Povlsdatter i Pårup (ane 98 og 99). Gift i 1701 med Søren Jensen i Telling (ane 48).

Ane 50
Peder Justsen #690
Født ca. 1677, død 1747. Gårdmand i Telling mtr. nr. 6 fra 1704. Ved hans giftermål i 1703 siges han at være "af Telling" og han må da sikkert være søn af Just Christensen og Maren Jensdatter i gården mtr. nr. 5 (ane l00 og l0l). Viet i Tranum kirke 1703 til Birgitte Jensdatter fra Jarmsted (ane 51). Deres søn Just Pedersen f. 1705, overtog fødegården efter faderens død. Gift i 1755 med Lucie Emerentze Sørensdatter f. 1718 (ane56,1).

Ane 51
Birgitte Jensdatter #691
Født ca. 1687, død 1767. Datter af Jens Nielsen i Jarmsted og Maren Iffuersdatter (ane 102 og 103). Forældrene nævnes i Oxholms Jordebøger og i skattemandtal 1682. De boede i en halvgård af mtr. 1688 nr. 3 i Jarmsted. Birgitte blev 1703 gift med Peder Justsen i Telling (ane 50).

Ane 52
Ole Pedersen Møller #696
Møller i Lørsted Mølle ifølge Kokkedals job 1703. Han var død før 1752. Søn af Peder Olsen i Lørsted Mølle og hustru Maren Kjeldsdatter (ane 104 og 10'5) Gift med Karen Christensdatter (ane 53)

Ane 53
Karen Christensdatter #697
Død 1752 (Kokkedal skifter 15.9,1772

Ane 56
Søren Hansen #698
Født ca. 1683 og død i 1741. Forældrene var husmandsfolk i Telling i et hus, som hørte under Ålegaard, og da denne gård med underliggende gods i 1699 solgtes til Oxholm, blev det Levet-zauerne på Oxholm, som blev Søren Hansens godsejere, efter at han i 1704 havde overtaget sit fødested. Det kan ikke oplyses, hvorfor Søren Hansen og hans hustru har faet lov til at opkalde deres før-stefødte, døbt i 1718,efter den første Levetzaus frue på Oxholm . Maske var det en påskønnelse, fordi en af ægtefællerne har været et særligt påskønnet tyende på hovedgården før giftermålet. Datteren blev døbt Lucie Emerentze Sørensdatter, født 1718. Søren Hansens forældre var husmand Hans Nielsen og Margrethe Jensdatter i Telling (ane 112 og 113). Han blev i 1717 gift med Anne Mikkelsdatter (ane 57) af Høeg-slægten i Telling.

Ane 57
Anne Mikkelsdatter #699
Født 1694, datter af Mikkel Sørensen Høeg i Telling og Kirsten Jensdatter (ane 114 og 115). Gift i 1717 med Søren Hansen, husmand i Telling (ane 56). Hun døde i 1768, og derefter blev huset nedbrudt og jorden tillagt gården mtr. nr. 5 (Ålegaards job. 1778).

Ane 58
Christen Gravesen #700
Født 10.8.1712 i Mellemmølle i Lerup sogn. Han overtog møllen efter faderens død i 1741 og drev den derefter til han selv døde i 1777. I 1774 købte han møllen af Kokkedals ejer Jelstrup for 520 rdl. For at skaffe en del af købesummen udstedte han pantebrev til Peder Povlsen Skrædder i Nørøkse på 200 rdl. For at modvirke den hemmelige brændevinsbrænding på landet ud-stedte regeringen i 1770 privilegium til een mand i hvert "distrikt" (som regel vist et sogn) på retten til at lave brændevin. Ved auktionen, hvor privilegierne forpagtedes bort, forpagtede Christen Gravesen, Lerup sogn for en årlig afgift af 1 rdl. - mindre kunne det jo vanskeligt være, men regeringens egentlige formål med ordninger var jo at skaffe lokale mænd til at holde styr på den private brændevinsbrænding. Han var gift fem gange og havde 17 børn, som dog ikke alle blev voksne. Gift 1. gang med Kirsten Madsdatter (ane 59) "af Telling", født ca. 1703, død 1753. Gift 2. gang 1754 med Maren Christensdatter født ca. 1729 (Forældre: Chr. Larsen i Janum gift m. Dorthe Mortensdatter), død i barsels-seng 1755. Gift 3. gang 1756 med Maren Mortensdatter født 1734 (Morten Christensen i Lunde, gift med Maren Christensdatter). Død 1763. Gift 4. gang 1763 med Dorthe Mortensdatter født 1739 (Morten Christensen i Telling gift m. Karen Vognsdatter). Død 1772. Gift 5. gang 1772 med Maren Nielsdatter født 1750 (Niels Olesen Roed i Telling gift med Johanne Pedersdatter). Hun blev gift II i 1777 med eftermanden i Mellemmølle Niels Jespersen (Roed eller Vognsen).

Ane 59
Kirsten Madsdatter #701
Født ca. 1703, gift 1740 med Gravers Christen-sen (ane 58). Hun kaldes ved vielsen "af Telling", men hendes for-ældre er ikke fundet. Hun døde 1753.

Ane 64
Jep Christensen #643
Født ca. 1644, begravet 22.10.1688. Gårdfæster i Østerby. Han blev gift 1. gang 6.11.1670 med Elline Larsdatter, der muligvis har været enke efter den tidligere fæster af gården i Østerby, som Jep Christensen overtog. Elline var formentlig den "gamle Elline", der blev begravet 16.6.1676. Der var ingen børn i Jep Christensens første ægteskab. Gift 2. gang 18.11.1677 med Maren Lauridsdatter (ane 65) født 1656 og begravet 28.8.1712. Jep Christensens børn brugte senere efternavnet Ibsen, da Jep og Ib er samme navn. Jeps moder var muligvis den Karen Ibsdatter i Østerby, som blev begravet 2.3.1671.

Ane 65 (og 75)
Maren Lauridsdatter #644
Døbt 27.1.1656, datter af Laust Bertelsen og hustru Anne Frandsdatter i Østerby (ane 130 og 131). Hun døde vist i 1712. - Gift 1. gang 18.11.1677 med Jep Christensen (ane 64). Gift 2. gang 6.4.1690 m. Jens Christensen Ladefoged på Oxholm, født ca. 1654 og begravet 1.4.1707, der fæstede gården i Østerby. Maren og hendes første og anden mand havde forbindelse til hovedgården. Som faddere i 1686 nævnes både "sprogmesteren" på Oxholm og "den velbyrdige jomfru" på gården. Det må være H. P. Levetzaus ældste datter Sophie Hedvig, der i 1687 blev gift i Øland kirke.

Ane 68
Oluf Sørensen #668
Født ca. 1632, død 1694. Han nævnes i skattemandtal 1682 som husmand i Østerby. Han var da gift og havde en voksen datter hjemme. Der var så meget Jord til huset, at han kunne holde 1 ko Nævnt i mtr. 1688 som husmand.

Ane 70
Mads Laursen #669
Boede i Østerby. Ca. 1659-1705. Ikke fundet i mtr. 1688.

Ane 72
Peder Mogensen #736
Nævnt i mtr. 1688 som husmand i Østerby.

Ane 74
Jep Christensen = ane 64, se denne.

Ane 75
Maren Lauridsdatter = ane 65, se denne.

Ane 82
Jens Madsen i Tranum #677
Han var født ca. 1659 og døde i 1733.

Ane 83
Inger Nielsdater #678
Gift med ovennævnte Jens Madsen i Tranum

Ane 88 (?)
Peder Mortensen #737
Søn af Morten Jensen (ane 176). Gårdmand i Nørøkse i mtr. 1688 nr. 14 ("Putten"). Nævnt i mtr. 1688 og i Bratskovs job. 1683. 1691, 1705. Gift med

Ane 89
Birgitte Nielsdatter #738
Nævnt i skattemandtal 1682.

[ Ane 96 - 916 ]

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail