Fredninger i Pirupshvarre

En række bestemmelser søger at bevare Pirupshvarre området som et særligt attraktivt naturområde.
 
Fredninger.


 

 Klik for forstørrelse

Den vestlige lod, Pirupshvarre, er klithede, og har høj prioritet. Arealet er desværre så lille, at det er svært at tale om et landskabselement. Det ligger smukt mellem et par småbække og giver da et brud i sommerhusrækken. 

Den østlige lod, Bredbjerg er et hedeareal. Det er ret fladt med nogle klitter hist og her. Arealet er delvist omkranset af sitkahegn og sommerhuse.

Hele området er vurderet til høj landskabelig værdi.
Arealerne fungerer som friarealer i området. Bredbjerg er gennemskåret af flere stier, der breder sig over arealet. Færdselen er stor på grund af de nærliggende sommerhusområder.

Klitheden på Pirupshvarre er botanisk mest lynghede. Gråklit og klithede med især hjælme, sandstar, bølget bunke, lyng, revling og krybpil. Arealet er meget forstyrret, idet der er færdsel på stranden på vestsiden og delvis veje langs de tre andre sider. Dog er der ikke ret meget færdsel på selve heden. 

Bredbjerg er også lynghede med et par holme af sitkagran og er omgivet af et gammelt læhegn af sitkagran. Der er problemer med tilgroning med rynket rose. Desuden er der en vis selvsåning af nåletræer.

Arealet er sammen med omkringliggende arealer i sin helhed fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 1980 og 1981. Arealet er 33 ha. Fredningens formål er dels at sikre og bevare de forskellige biotoper, sikre almenhedens mulighed for ophold og færdsel, og at sikre det landskabelige helhedsindtryk.

Tilstanden på fredningstidspunktet må ikke ændres. Der må ikke foretages opdyrkning af udyrkede arealer eller tilplantning. Ingen terrænændringer eller bebyggelse og teltslagning. Ridning på skrænterne er forbudt. 

Kilde: Naturstyrelsen

Bredbjerg lodden tilhørte oprindeligt Lars Chr. Olesen, ”Lars Lien”. 1937 skødes den til ”Børnenes Kontor” i Aalborg og bliver til Feriekolonien Lien. Efter salgstilbud fra "Børnenes Kontor” erhvervede staten ved Miljøministeriet i 1976 en væsentlig del af feriekolonien "Lien". Et par tilgrænsende parceller tilhørte Niels Jensen, arving efter maleren Axel P. Jensen, overgik ligeledes til staten.

Pirupshvarre lodden blev i 1917 erhvervet af maleren Axel P. Jensen, som placerede det lille badeskur, der stadig ses der. Lodden tilfaldt ved arv sønnen Niels Jensen, som i 1978 tilbød staten ved Miljøministeriet at overtage området.

Byplanvedtægt.

Udover disse fredninger er de tidligere landbrugsarealer omkring Pirupshvarregården og Strandfogedgården, omfattet af byplanvedtægt nr. 1 for den daværende Saltum-Hune kommune fra 1953 og udlagt som landzonearealer. Efter byplanvedtægtens bestemmelser må der på området kun opføres bebyggelse til landbrugsformål m.v. Landbrugspligten er dog ophævet.

Klitfredningslinie

Efter Naturbeskyttelsesloven er der endvidere i 2003 bekendtgjort en strandbeskyttelses- og klitfredningslinie for området.

De samlede arealer, der således er fredet eller pålagt særlige restriktioner er derfor:  

Klik for forstørrelse

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail