Biografi for: Lauritz Lauritzen Frøjk

Kirkebog Maabjerg sogn
1785. d. 7. Februarius døde Lauritz Lauritzsen Froich og blev begraven i Maaberg Kirkegaard d. 16. Febr. Hans Alder var 82 Aar og 10 Maaneder.

Lauritz Lauritzen var først fæstebonde på gården Østre Frøik. I 1771, den 22. oktober, købte han og naboen Peder Poulsen, hhv. Østre Frøjk og Vestre Frøik. Lauritz Lauritzen måtte betale 82 rd. Peder lidt mindre.
Kilde: Hjerm Ginding justitsprotokol.

Fortalt af Bent Bjerre Bach.
http://www.landsbyhistorier.dk/by/maabjerg.asp
I G. Th. Graversens bog: Gårde og slægter i Salling og Hardsyssel kan man læse, at gården Frøjk i Måbjerg i 1683 var en dobbeltgård (den ene var øde, og at der i 1687 - 88 var to fæstere Niels Christensen og Christen Nielsen. Det er interessante navne, for det er nærliggende at tro, min ane Poul Nielsen, der er født omkring 1703 er søn af Niels Christensen i Frøjkgårdene og hvem ved måske sønnesøn af den anden fæster Christen Nielsen sammesteds, men intet er bevist, for kirkebogen i Måbjerg begynder først 1752.

Næste gang vi hører om Poul Nielsen Frøjk er Påskelørdag 1777. Det er den 29. marts. I kirkebogen, beretter sognepræsten:
29. marts døde Povel Froick, da han tillige med begge Froickgaardene op brændte, den overblevne Del af ham, som blev reddet fra Ilden, blev 31. Marts begravet i Maabjerg Kirkegaard. Hans Alder var 74 Aar.

Begge de to Frøjkmænd bad ydmygst om at faa en skriftlig Tingsvidne, saa de allernaadigst kunne ansøge Hans Majestæt om noget Frifindelse for de kongelige Skatter, dette blev dem bevilget, var for begges Vedkommende 5 Td. 2 Skp., men hvem der havde beboet i Landopmaalingstiden, vidste de ikke.
Hjem Ginding Herreder. Tingbog (Justitsprotokol) 1773-1783. Book No. 8. Film 30.614). 8 aug 1777

De to gårdmænd fra Frøjk er sikkert, som det var sædvane, blevet fritaget for skat og afgifter i en periode på to eller tre år, mens de opbyggede gården. Derefter var alt, som det hidtil havde været, med hoveri, tiende og ekstraskatter.