Biografi for: Peder Krog

Peder Krog, Gdr., Borbjerg, Holstebro. Født sammesteds 311. December 1886, Søn af Gdr. Jens Krog. Gift med Maren Krog, født Ahle Pedersen, født 24. Juni 1897, Datter af Gdr. P. Chr. Pedersen, Videbæk. Gaardens Navn er "Søndre Risum" den er fra det 16. Aarhundrede og er overtaget 1918 af Krog, som i 1925 byggede en ny Svinestald. ~Der var ved Overtagelsen ligesom nu opdyrket 78 Tdr. Land, men hele Lodden er blevet merglet. Besætningen er paa 5 Heste, 1 Plag, 20 Køer, 30 Ungkvæg og 80 Svin. Krog var paa Askov Højskole Vinteren 1907-08 og 1911-12; han har desuden tjent ved Landbrug. Krog er Skatteraadsmedlem, Formand for Skave Mejeri, Formand for Nr. Indkøbsforening i Holstebro, Medlem af Menighedsraad,et, Medlem af Provstiudvalget m. m. Har været Formand for Borbjerg Sogneraad i 8 Aar samt haft flere andre Hverv.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.