Biografi for: Karen Knudsdatter

Karen Knudsdatter var først gift med Christen Christensen Jedskov, forpagter på Stubbergaard i Sevel sogn.
Christen dør 1746 og den 3. juni indkalder hans hustru Karen Knudsdatter slægtninge til et samfrændeskifte efter Christen. Efter at boet af samfrænderne er registreret og vurderet bemærkes i skiftet at: Foruden dette har Enken for nogen Tiid siden tilkiøbt sig en Bondegaard i Baarberg S. Baarberggrd. kaldet, som hun for hendes nye beboelse beholder og selv af hendes tilfaldne Hoved Lod betaler, hvorfor den ei hermed til Indtægt eller Afgang anføres.
Kilde: Lundenæs og Bøvling amters Skifteprotokol, pag. 718b. Film M-9925

Kirkebog Borbjerg sogn viede. Opsl. 52
1746. D. 6. Oct. Jens Jensen og Karen Knudsdatter

Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede.
1768 Langfredag. Jens Haves Hustru Karen Knudsdatter, gl. 66 Aar.

1768 Skifte efter Karen Knudsdatter i Borbjerggård.
Anno 1768 d. 2. April. Vurdering udi i Stærvboen i Borberggaard i Borbjerg Sogn efter Jens Jensens, Self Eier af bemelte Gaard, hans Hustru Karen Knudsdatter, som den 27de næst foran med Døden var afgangen, til paafølgende Skifte og Deling imellem Enkemanden Jens Jensen og hans Sted-børn, dend afdøde Kones egne Børn, og et Barne Barn: Een Søn myndig Chresten Chrestensen af Nør Hvam, een Datter Anne ChrestensDatter gift med Povel Povelsen i Store Heegaard, een Datter ugift nafnlig Mette ChrestensDatter værende hjemme hos Stiffaderen i bemt. Borberggaard, een DatterDatter, nafnlig Edel JensDatter, som er en Datter af Jens Thøgersen i NørHvam med hans forhen med Døden afgangne Hustru Kiersten ChrestensDatter.
Boens Formue 463rd 4m 11sk
Heraf nyder Enkemanden Jens Jensen Haue det halve 231rd 5m 11sk
Igien til deling blandt Arvingerne 213rd 5m 11sk
Der af tilkommer Sønnen Chresten Chrestensen 1 Broderlod 92rd 4m 6sk
Povel Povelsen paa sin Hustru Anna Christensdatter Vegne 1 Søsterlod 46rd 2m 3sk
Mette Chrestensdatter ligeledes 1 Søsterlod 46rd 2m 3sk
Datter Datteren Edel Jensdatter ligeledes en Søsterlod 46rd 2m 3sk
Som ugiør ovenstaaende Arve Capital 231rd 5m 11sk
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1760-74, pag. 331. Film M-9625