Biografi for: Anders Christensen Salling

1686. Jordebog over ryttergods i Lundenæs amt
Protokol ved Hr Obriste Schwanewedis Regimente (1. jyske)
Sahl sogn, Svendstrup Hofgrd:
No 182. Anders Christensen, Matr. Hartkorn: 4-6-"-"-, Bøndernes og Bygningernes tilstand, og hvormed de Foramede bliffuer hiulpen: Kand svare aarlig 3 td Rug, 1 td 5 skp ?, 3 td ?. Befunden Indavfling 18 traf Rug 4 skp, 12 traf ? 5 skp, 15 traf Haufer 5 skp, 12 traf Hør. Har 4 Bæster, 3 Kiør, 2 Stude, 2 Ungnøed, 2 Kalfe, 10 Faar, 4 Lamb,1 Svin. Bygningerne Stuehuus 13 fag, Ladehus 21 fag, Staldhus 12 fag, Fæhus 18 fag, Wogenhus 4 fag. Mangler 30 alen ?, 2 ?, 3 stolper. Bruger gord. Bonden ved magt.
No 183. Christen Christensen, Matr. Hartkorn: 4-6-"-"-, Bøndernes og Bygningernes tilstand, og hvormed de Foramede bliffuer hiulpen: Sæd og Avfling ligesom næstforrige. Har ellers 3 Hopper, 1 Føl, 3 Kiør, 3 Ungnøed, 3 Kalfe, 8 Faar, 3 Lamb, 2 Svin, 1 Bistad. Bygningerne Stuehus 19 fag, Ladehus 22 fag, nog et Ladehus 12 fag, ? Wogenhus, ? Fæhus med Stald 12 fag, et Rytterhuus med med Skorsteen udi 8 fag. Mangler 60 allen ?, 2 stolper. Bruger gord og Bonden ved magt.
Den til gården knyttede officer/rytter er en Albret Hansen, som formentlig bor i Christen Christensens rytterhus.
Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.103, 2215.104

1688. Chr V Matrikel Sahl sogn, Suenstrup Bye. Markbog Film S 6205, 934
Kongl Maytz Ryttergodtz. Anders Cristensen og Cristen Cristensen i Hougaarden, 1 gaard

Svendstrup Hovgaard bestod altså af to halvgårde med med fæsterne Anders Cristensen og Cristen Cristensen, også kendt som hhv. Anders Salling og Cristen Hougaard.
Anders Sallings datter, Maren Andersdatter, bliver gift med Cristen Hougaard og med deres datter Zidsel Christensdatter, der er tip4 oldemor, fortsætter anelinien på Store Ryde Mølle.

Kirkebog Sahl sogn. Online
1713. Dom. 20 Trin begrafved Anders Christensen Hougrd., æt. 82

1717. 27. Dec. Skøde til Christen Linde til Wolstrup - fr 2245 Rd. 5 ? Kroner, hvoraf den ene Halvdel er betalt til til Viborg Amtstue og den anden Halvdel fyldestgjort ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig Auktion over en Del af 1. og 5. Jyske Regimenters Ryttergods samt det ved Amtstuerne beholdne strøgods i Jylland: [af 1. Regiments Ryttergods] i Lundenæs og Bøvling Amter , blandt andre gårde:
I Ginding Hd., bl.a. i Sahl S. 1 G. kaldet Svenstrup Hougaard, Htk. 10-7-2-2 [à 52½ Rd. Td., er 575 Rd. 30],
Kilde: Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra Reformationen til nutiden.

Svenstrup har været en Hovedgaard, der ejedes af Herman Knudsen, hvis broder væbneren Chr. Luggi 1378 pantsatte den til Ribe Bispestol, som senere af ham og Jens Pors fik ejendommen tilskødet. 1388 skænkede bisp Jens Mikkelsen den til Ribe Domkapitel, som forlenede den til Jens Juel. 1492 nævnes Erik Pallesen Juel i Svenstrup Hovgd. Endnu i 1660 lå den under Domkapitlet, men 1688 var den (11 tdr. hartk.) udlagt til ryttergods og beboet af to bønder. Kongen skødede den 1717 for 575 Rdl. til Christen Linde til Volstrup og 1770 var den delt i 2 Gaarde, den ene under Volstrup, den anden under Handbjerg Hovgd.
Ved Svenstrup lidt n.f. vejen til Sevel laa indtil dette århundredes begyndelse voldstedet Svenstrup Vold. Dette indtil sin fuldstændige ødelæggelse så interessante lille borganlæg bestod af en borgbanke (Diam. foroven ca. 10 m) m. stejle sider, omgivet af en lavning, der gennemflydes af en bæk, som formodentlig tidligere har stået under vand. På borgbankens top skal der være fundet murbrokker. På det højere liggende land n. herfor skal der have ligget en større gård, Svenstrup Hovgaard, Formentlig den lille borgs ladegård.
Kilde: Trap Danmark, Ringkøbing amt, Sahl sogn.