Astrup Hovedgård

 i Grinderslev sogn

 

Nørre herred

 

 

En tip3 oldefar, Christen Pedersen (ca. 1738-1803), var smed på Astrup Hovedgaard i Salling.

 

 

Astrup Hovedgård

i Grinderslev sogn

 

 

 

Astrup Hovedgård blev omkr. 1750 købt af Peder Malling. Denne, der var søn af en herregårdsforvalter, var selv begyndt som forvalter på Rosenholm; derefter blev han forpagter af Taarupgaard, og endelig blev han selv godsejer og desuden borgmester i Viborg.

Denne dygtige mand havde en søn, der nåede endnu videre. Det var Ove Malling, der svang sig op til at blive gehejmestatsminister og i sin alderdom nedskrev nogle erindringer om tilstandene på Astrup gods og blandt egnens bønder i hans barndom og ungdom. Nogle brudstykker af disse optegnelser skal gengives her:

"... i hele omegnen så godt som ingen selvejere, nogle hoverifrie bønder, som betalte penge for (= i stedet for) hoveriet, og sådanne stod sig almindeligen vel. Min fader forøgede disses antal ved at tilstå hoverifrihed til samtlige godsets bønder, som boede en mil eller derover borte fra gården (Astrup), for hvem hoveriet således var meget besværligt, og derfor forarmende ... ".

Til Astrup hørte gårde i Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg og Lyby i Salling Nørre herred, i Oddense og Otting sogne i Hindborg herred og Ramsing sogn i Rødding herred. Malling fortsætter:

"Af alle private godsejere i Danmark var min fader, så vidt mig bekendt er, den første, der ved frivillig forening gav hoverifrihed til et helt gods, og selv drev hoved­gården".

Om gårdens udseende siger han følgende:

"En gammel grundmuret hovedgårdsbygning, efter middelalderens form, havde min fader nedbrudt og med den det deri værende gamle bondefængsel, hullet kaldet; i et nyt bekvemmere våningshus blev intet sådant indrettet".

Også et andet torturinstrument fjernede Peder Malling fra sin gård, nemlig træhesten. Det nye våningshus, som Ove Malling taler om, var opført i bindingsværk, og en del af det står endnu.

 

1767 solgte Peder Malling Astrup til etatsråd Axel Rosenkrantz de Lasson med 33, 14 og 328 tdr. htk. Lasson viste sig som en ualmindelig human godsejer og en initiativrig fremskridtsmand, der foretog omfattende plantninger samt forsøgte sig med dyrkning af humle, tobak og hør. Dertil var han en fint kultiveret mand, der udvidede hovedbygningen, anlagde park og førte stort hus. Imidlertid fik Lasson 1792 tilladelse til at sælge bort af fæstegodset, uden at herregården af den grund skulle fortabe sine friheder og rettigheder, og to år senere ydermere tilladelse til at udparcellere selve hovedgårdsmarken i 16 parceller. Den sidste tilladelse synes han ikke at have gjort fuld brug af, og 1797 solgte han Astrup, hvis bøndergods nu var svundet ind til 120 tdr. htk., til forpagter på Rugaard, C. A. Tram, der bortsolgte resten.

Lasson købte senere en del ejendomme i Skive, bl. a. det udparcellerede Gammel Skivehus, men blev knækket øko­nomisk i de svære tider under krigen 1807-14. Han døde 1813, og hans efterkommere matte slå sig igennem som fattige fiskere og boelsmænd i Vester Han herreds klit.

Astrups hovmarker bestod år 1790 af ca. 215 tdr. land., og der var på det tidspunkt 39 hovbønder til at drive dem.

 

Tram til Astrup blev en indflydelsesrig mand på egnen, blev land­væsens- og tiendekommissær og senere kammerråd. Han døde i 1835.

 

Kilde: Danske Slotte og Herregårde, vol. 12, 1966

 

 

Under Lasson fungerede Astrup tilsyneladende som et slags refugium og som opdragelsesanstalt for fattige børn, jf. nedensående.

 

Folketælling 1787

Viborg, Nørre, Grinderslev, Astrup Hovedgaard

Axel Rosenkrantz de Lasson, 47, Gift, Hosbonde, EtatzRaad og Proprietair,
Margrethe von Gersdorf, 42 , Gift, Madmoder, ,
Antoinette Elizabeth Rosenørn de Lasson, 13 , Ugift, Børn af andet ægteskab, Expecterende Conventualinde i Roskilde Frøken Closter,
Peder Rosenørn de Lasson, 10 , , Børn af andet ægteskab, ,
Pelene von Gersdorf, 41 , Ugift, Madmoders Søster, Conventualinde i Roskilde Frøken Closter,
Elizabeth Henriqve von Dedem??, 29 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Conventualinde i Roskilde Frøken Closter,
Johan Christian von Gejstler, 53 , Enke, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, General=Major,
Hans Kalsbøll, 20 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Opvarter hos General=Majoren,
Jens Krajberg, 33 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Snedker,
Christen Madsen, 36 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Snedker,
Jeppe Pedersen, 25 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Snedker=Dreng,
Niels Andersen Block, 44 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Skrædder,
Lars Andersen, 14 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Skrædder=Dreng,
Andreas Møller, 29 , Ugift, for en Tiid lang sig paa Astrup opholdende, Informator i Musiqven,
Jens Jensen, 11 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Morten Pedersen, 13 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Peder Pedersen, 9 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Jeppe Nielsen, 9 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Ebbe Nielsen, 7 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Knud Nielsen, 5 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Maren Pedersdatter, 7 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Anna Maria Olesdatter, 6 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Simon Peter Bonnet, 6 , , Til Opdragelse antagne fattige Børn, ,
Inger Cathrine Svane, 24 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Anna Svane, 22 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Johanne Maria Baerfoed, 23 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Dorothea Elizabeth Baerfoed, 20 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Maren Andersdatter, 24 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Mette Sørensdatter, 30 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Maren Christensdatter, 28 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Anna Helvig Andersdatter, 26 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Anna Andersdatter, 23 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Kirsten Sørensdatter, 37 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Anna Maria Christensdatter, 20 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Inger Sørensdatter, 22 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Jacob Sørensen, 26 , Ugift, Tieniste Folk, Skriver-Karl,
Jacob Laursen, 43 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Carsten Laucht, 27 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Jeppe Pedersen, 25 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Jens Bilstrup, 38 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Niels Pedersen, 38 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Christen Christensen, 29 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Mogens Willatzen, 29 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Christen Nielsen, 14 , Ugift, Tieniste Folk, ,
Johannes Johansen, 20 , Ugift, Tieniste Folk, Gartner=Dreng,
Simon Pierre Bonnet, 40 , Ugift, Tieniste Folk, afskediget Musqvetair,
Jens Robertsen, 24 , Ugift, Tieniste Folk, National Soldat,
Johanne Ulrichsdatter, 30 , Gift, Tieniste Folk, Spinde=Kone,
Anders Davidsen, 50 , Gift, Tieniste Folk, Skiøtte, afskediget Under=Officeer,
Christen Christensen, 59 , Enke, Tieniste Folk, ,
Jens Mogensen, 38 , Ugift, Tieniste Folk, vanvittig, nyder Ophold

 

Herskabet flytter 1797 til Skive, hvor Axeline Magrethe Christensdatter, datter af min tip3 oldefar Christen Pedersen, bliver tjenestepige.

 

Folketælling 1801

Viborg, Hindborg, Skive Købstad
Axel Rosenkrants de Lasson, 62, Enkemand, Huusbonde, Etats Rd: førhen Jordgodsejer, men lever nu af egen Formue
Antonette Elisabeth Rosenørn de Lasson, 28, Ugift, hans Datter
Peder Rosenørn de Lasson, 24, Ugift, hans Søn
Friderich Christensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Snedkersvend
Christen Pedersen Ørum, 27, Ugift, Tjenestefolk, Kudsk
Joseph Seidel, 63, Ugift, Tjenestefolk, Gaardskarl
Niels Andersen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Gaardsdreng
Jacobi Marie Juul, 22, Ugift, Tjenestefolk
Axeline Magrethe Christensdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk
Ane Laursdatter, 35, Ugift, Tjenestefolk
Else Kirstine Madsdatter, 30, Ugift, Tjenestefolk
Marie Kirstine Flindt, 7, Ugift, Tjenestefolk
 

 

Hos det ny herskab på Astrup Hovedgaard fra 1797 tjener bl.a. Mads Christensen, søn af min tip3 oldefar Christen Pedersen.

 

Folketælling 1801

Viborg, Nørre, Grinderslev, Astrup Hovedgaard

Christen Albert Tram 29  Gift Hosbond Proprietær 

Caroline Bonne 22  Gift Hans Kone  

Kirstine Marie Frederiche Tram 1   Deres Datter  

Kirstine Hirchners 60  Enke Mandens Moder  

Henrich Hirchners 24  Ugift Mandens Broder Student 

Ane Marie Frier 19  Ugift Huus Jomfrue  

Christen Seiersen Femer 63  Ugift Forvalter  

Ane Kirstine Skive 15  Ugift Tjenestefolk  

Karen Christensdatter 27  Ugift Tjenestefolk  

Maren Andersdatter 28  Ugift Tjenestefolk  

Dorte Christensdatter 24  Ugift Tjenestefolk  

Kirsten Espersdatter 26  Ugift Tjenestefolk  

Abelone Nielsdatter 15  Ugift Tjenestefolk  

Peder Mathiesen 33  Ugift Tjenestefolk  

Henrich Bertelsen 29  Ugift Tjenestefolk  

Christen Sørrensen 22  Ugift Tjenestefolk Soldat 

Christen Mortensen 24  Ugift Tjenestefolk  

Peder Nielsen 23  Ugift Tjenestefolk  

Laurs Johansen 22  Ugift Tjenestefolk  

Niels Nielsen 15  Ugift Tjenestefolk  

Mads Christensen 14  Ugift Tjenestefolk  

Christofer Meyer 37  Ugift Gartner  

 

Folketælling 1834

Viborg, Nørre, Grinderslev, Astrup, en Hovedgaard
H Christian Albrecht Tram 62 Gift Landvæsenskommisær med Kammerraads Rang Eier af Hovedgaarden
Frue Caroline Tram Fød Bonne 55 Gift hans Kone
Jomf. Elisabeth Mathiassine Tram 16 Ugift deres Datter
Jomf. Sophine Jensmine Albertine Tram 14 Ugift deres Datter
Hr. Hendrik Hirschnach 58 Enkemand Candidatus Thæoligie indlogerende hos ovennævnte Halmbach lever af en Bondegaard i Breum
Jomf. Sophie Birgitte Nakskov 31 Ugift Huusjomfrue
Magdalene Christensdatter 26 Ugift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Mariane Andersdatter 33 Ugift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Christian Espesen 36 Ugift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Jakob Pedersen 17 Ugift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Peder Christensen 20 Ugift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Laus Juliussen 29 Gift Tjenestefolk for ovennævnte Eier
Christian Verner Valeur 33 Gift Forpagter af Hovedgaarden
Elisabeth Chathrine Valeur 24 Gift hans Kone
Charlotte Dorthea Munk 23 Ugift Huusmoderens Søster
Christian Gerhard Valeur 4 Ugift deres Børn
Henrik Stampe Valeur 2 Ugift deres Børn
Christen Møller Schmidt 23 Ugift Forvalter
Erik Christensen 35 Gift Tjenestefolk for Forpagteren
Anders Pedersen 29 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Simon Pedersen 24 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Jørgen Jensen 26 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Simon Christensen 39 Gift Tjenestefolk for Forpagteren
Erik Pedersen 54 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Christian Jensen 61 Gift Tjenestefolk for Forpagteren
Mikkel Jensen 55 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Jens Peter Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Peter Eriksen 12 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Jens Nielsen 26 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Jeppe Jakobsen 23 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Ane Dorthe Nielsdatter 16 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Christiane Nielsdatter 34 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Ane Mortensdatter 37 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Bodil Laustdatter 27 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren
Gertrud Frandsdatter 23 Ugift Tjenestefolk for Forpagteren

 

Fra 1835 overgår Astrup i de næste godt 100 år til en række forskellige ejere.

 

Fra 1906 ejedes Astrup i en halv snes år af Danmarks Afholdsforening, der her oprettede et redningshjem for alkohollister.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail