Esper Nielsen Nygaards

fæstebrev  på Wasehuset

i Hjerm sogn

 

 

Esper Nielsen Nygaard (1738 - 1812), en tip3 oldefar, var husmand og hjulmager i det såkaldte Wasehus under Volstrup gods i Hjerm sogn.

 

 

Espen Nielsen Nyegaard hans Fæste Revers*) paa Vasehuus.


C7timus
1776
12 Skil.

Underskreven kiendes og hermed Vitterliggiør paa højevelbaarne Hr Conferentz Raad Ridder og Amtmand Hauch i Thidsted som beskiket Værge for Frue Majorinde Klingenberg**) til Volstrup hendes Vegne, og efter hun mig der til giver Tilladelse i at have stæd og fæst, ligesom ieg og her med stæder og fæster Espen Nielsen Nygaard i Schietterup, nu Volstrup tilhørende, og paa den Hovedgaards Mark beliggende Huus Vasehuuset kaldet, hvilken med al den Mark og Eiendomme, som der til med rette ligger, og forhen tillagt hanem, Fæsteren sin Livs Tiid i Fæste beholden, saasom den accorderede Indfæstning = 40 rd der af rigtig er bleven erlagt og det paa efterskrevne Vilkaar:

  1. at Fæsteren af sig og hans folk betaler alle ordinære og personelle Skatter uden han skaber udgift i nogen maade.

  2. betaler den af Stædet fastsatte Kongegilde med 5 rd, skriver fem Rigsdal. til hvert Aars Morting.

  3. er det Fæsteren tilladt, ligesom forhen og sædvanlig Skik haver været paa Volstrup Hovedgaards Mark naar Høst er indbierget, at græsse deres Creaturer, som ved Stædets Land, dog efter udvisning af Herskabet saaledes for godt befinden.

  4. forbindes Fæsteren forsvarlig at vedligeholde Huuset og Eiendommen i et til upligt bruge eller bruge lade.

I øvrigt rette sig efter allernaadigste Anordninger, og mod Herskabet viise al tilbørlig lydighed, alt under dette Fæste fortabes.

Til bekræftelse under min Haad og Seigl
Volstrup den 24 July 1776
Christian Klein (LS)


Ligelydende Gienpart haver ieg annammet, som ieg herved forbinder i alle sine Ord, Punkter og Clausuler at efterleve.

Datum ut Supra
Espen Nielsen

 

Kilde: Wolstrup Gods’ fæsteprotokol 1668-1796


----------------------

*)
Revers: (Juridisk) Skriftlig forpligtelse; Reversal: Skrivelse, hvormed en fyrste lover at respektere undersåtternes rettigheder.

**)
Majorinde Klingenberg er E. F. Zytphens enke, der senere gifter sig med Major Poul von Klingenberg.  

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail