Forpagter på Stubbergaard

 i Sevel sogn

Ginding herred

 
Kongelige bevilling til Christen Christensen Jedskov og hans hustru Karen Knudsdatter til at sidde i uskiftet bo og at foretage samfrændeskifte.

Kroned Pap. 4rd

   1745 
Wii Christian den Siette af Guds Naade
Konge til Damark og etc.  giøre alle vitterligt, at vi efter Christen Christensen Jedschou Forpagter paa Stubergaard udi Viborg Stift udi vort lands Nørre Jylland og hans Hustrue Karen Knudsdatter Raae, i hvis herom allerunderdst.  giorte Ansøgning og Begiæring, allernaadst. haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade at naar een af dem med Døden afgaar, dend længstlevende da foruden Rettens videre Forsegling Registrering og Vurdering efter Loven med deres fælles sammen auflede Børn udi uskifte Boe maae blive besiddende, saalænge den i Eenlig stand forbliver, og om bem. længstlevende imidlertid skulle blive til sinde at skifte og deele, maa dend selv indbyrdes med Samfrænder handle og slutte en Skifteforhandling om dend Arv som bem. deris Børn efter dend afdøde, enten fordre eller niøder kand tilkomme, som dend med dem til Børnenes gafn bedst kunde fornemmes foruden Rettens Midler Overværelse eller Vidner Registrering og Vurdering efter Loven, dog haver Boens Samfrænder et skriftligt instrument derover at forfatte som billigst kand være, og de i fremtiden naar Børnene kommer til deris Myndigsaar er agte at kunde forsvare, og ville vi her hos allernaadst. have dem befalet som dette Skifte i saa forrettes vorder, at de udi alle maader holder sig til den 1ste Articul udi dend om ? Justition vedkommende af 7 marti 1719 allernaadst. udgangen Forordning allerundst. efterrettelig, hvilket og skal ske af dend  Øvrighed og Rettens betiendte som dette ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte for saa vidt bem. art. den angaar som og den arver intet i deris Rettighed skal afgaae, forbydende alle og enhver eftersom forskrevet staar, her imod at hindre alle udi nogen Maade forrang at giøre.

Under vor Hyldest og Naade given paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn d. 9 Juni Ao 1745.

Under vort Kongl Haand og Signette
Christian/Holm

Kilde: Lundenæs og Bøvling amters Skifteprotokol. Film M-9925


  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail