Hedegaarde

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred

 

 

Flere aner og slægtninge har befundet sig på Hedegaardene i Borbjerg sogn.

 

1625-42. I Præsteindberetninger til Ole Worm i Ålborg og Ribe Stifter 1625 – 42 findes bl.a. følgende om Borbjerg:

Fornemeste gaarde.

Di fornemeste gaarde i denne sogn oc byer er først Æbelholt, huor salig Jacob Rostrup nogen tiidt haffuer holt hus, den 2 er Stuorhesell, som salig Niels Kaas oc fru Doritte Munck haffuer nogen tiidt boitt. Siden Risom, Huamgrd., Bisgaard, Borberggaard, Hiegaard, Holmgrd., huor der ligger ocsa en liden søe vidt, Damgaard, Bisgaard, Muncksgaard, Keilsmarck, Bucdall. Disse er di fornemster foruden nogle ringere oc bole.

Kilde: Præsteindberetninger til Ole Worm i Ålborg og Ribe Stifter 1625 - 42. Borbjerg Sogn.

 

Ifølge fortegnelse over Borbjerg sogns præster i C. Møllers Borbjerg sogns Historie må præsten som skrev ovennævnte indberetning være Mogens Sørensen Buch, der var præst for både Borbjerg og Ryde sogne 1601-47. Han var gift med Maren Andersdatter fra Hjerm.

 

I Oluf Nielsens Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (København 1895) hedder det bl.a. om Hedegaard i Borbjerg sogn:

"4 Gaarde, deraf 1 paa 8 Tdr. Htkr., 3 Huse. Den nævnes 1528. 1683 var Store Hedegaard 1 Helgaard og et Bol og Lille Hedegaard et Bol."

Endvidere nævnes, at Store Hedegaard er en del af "noget Gods, der kaldes Kyndeseje, der 1496 betegnes som 3 Byggesteder ved Hesselaa og en bygget Gaard sønden for Bordbjerg*) Kirke, hvilket er Kyndestoft og Hedegaard."

*)Oluf Nielsen argumenterer for, at Borbjerg rettelig skulle hedde Bordbjerg. Bord er et gammelt udtryk for kant eller rand og har sin forklaring af den mærkelig bratte side som kirkegården har ned mod engen. Bordbjerg betyder banken med den skarpe kant.

 

St. Hedegård

 

I Borbjerg sogns kirkebog er noteret:
1672. Døde og Begravede. De. 2. Juli Jens Pedersen i St. Hegaard

 

Chr. V.'s Matrikel af 1688
Peder Jensen, Store Hedegaard, gl. matrikel hartkorn 6-1-0-0 + 2-0-0-0, ny matrikel hartkorn 9-6-2-2.

Peder Jensen (1630-1704) er søn af ovennævnte Jens Pedersen og Peder Jensens oldebarn er nedennævnte Anna Larsdatter.
 

Povel Povelsen Frøjk

 

Tip3 oldefar Povel Povelsen er min første ane på St. Hedegaard.

        1 Povel Povelsen Frøjk ca 1734-1782
           2 Niels Povelsen 1761-1833
              3 Jens Nielsen 1805-1889
                 4 Kristiane Jensen 1845-1914
                    5 Maren Sørensen 1872-1943
                       6 Sigurd Eriksen 1907-1980
                          7 Hans Henning Eriksen 1944-

 

Ved sit første giftermål med Anna Lasdatter indtræder Povel Povelsen Frøjk i fæstet af St. Hedegård. I 1772 køber han ved en auktion gården fri af Lundenæs, hvorunder gården på det tidspunkt hører.

I skødet er St. Hedegård skyldsat til ny hartkorn 9td 6skp 2fjk 2alb og erhverves for 491rd 4m.

En oldefar til Anna Lasdatter var præsten Lars Thygesen  fra Sahl med den lærte søn, Thyconius.

Blandt Anna Lasdatters andre aner finder vi endvidere Jacob Berthelsen, der fra omkring 1586 var ridefoged under Silkeborg.

 

Anna Lasdatter dør 1758, hvorefter Povel gifter sig med tip3 oldemor, Ane Christensdatter (Haue) fra Borbjerggård


1782 dør Povel Povelsen Frøjk og der udfærdiges skiftebrev.

 

Folketælling i Store Hedegaard 1787

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Heegaard, 1. Familie
Ane Christensdatter, 50, enke, Madmoder, Gaardbeboer,
Niels Povelsen, 26, ugift, Hendes barn, ,
Ane Povelsdatter, 24, ugift, Hendes barn, ,
Jens Povelsen, 20, ugift, Hendes barn, ,
Mette Povelsdatter, 15, ugift, Hendes barn, ,
Karen Povelsdatter, 12, ugift, Hendes barn, ,
Kirsten Povelsdatter, 10, ugift, Hendes barn, ,
Jens Lausen, 24, ugift, Tienestekarl

 

Folketælling i Store Hedegaard 1801
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene, , , 101, FT-1801
Ane Krestensdatter, 63 , Enke, Huusmoder, Bondekone og gaardbeboer,
Karen Povelsdatter, 24 , Ugift, Hendes børn, ,
Kirsten Povelsdatter, 22 , Ugift, Hendes børn, ,
Niels Pedersen, 26 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Morten Johansen, 24 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Mads Nielsen, 19 , Ugift, Tienestefolk, ,
Hans Andersen, 11 , Ugift, Tienestefolk
 
1802 afslutter Ane Christensdatter skiftet med børnene efter hendes mand Povel Povelsen Frøjk.
 
Povel Povelsen Frøjks eneste søn af 1. ægteskab, Povel Povelsen, blev 1783 gift med Mette Peders Datter fra Struedahl i Gimsing Sogn. De bor 1787 i Nørre Hvam.

Søn af 2. ægteskab, Christen Povelsen, gifter sig med Maren Peders Datter, som også er fra Heedgaardene i Borbjerg Sogn. De bosætter sig i Sdr. Fleng. Christen dør opholdende sig på aftægt hos sin Søn Poul Christian Christensen i Sønder Fleng.  Han var gift 3 Gange og hans sidste Kone overlever ham.

Niels Povelsen, der er min tip2 oldefar, bliver i 1802 gift med Ingeborg Jensdatter, datter af Jens Heegaard og Karen Christensdatter i Lille Hedegaard, jf. nedenfor. De bosætter sig i Nørregaard i Nørre Hvam.

Datteren Ane Povelsdatter bliver gift med Thomas Jensen Risum og dør 1852 som aftægtsenke hos svigersønnen Christen Nielsen i Risum.
 
Mette Povelsdatter bliver 1798 gift med Jens Sørensen Brødbæk. De bor først i Sahl, men flytter til Krog i Hjerm sogn, hvor Mette dør allerede i 1807, kun 35 år gammel. Jens gifter sig derefter med søsteren Kirsten, jf. nedenfor.

Karen Poulsdatter gifter sig 1802 med Jens Christensen Vester Bisgaard  

Søsteren Kirsten underholdes på gården indtil hun i 1807 bliver gift med sin afdøde søsters mand, Jens Sørensen Brødbæk i Krog,
Hjerm sogn, jf. ovenfor.
 
1824 afholdes der skifte efter tip3 oldemor Ane Christensdatter, der døde 23 jan 1824.

Sønnen Jens Povelsen er 1801 ugift boelsmand i Hedegaard. Han  overtager 1803 Store Hedegaard og betaler sine søskende deres arvelod efter faderen, og har moderen på aftægt. Som 46 årig bliver han i 1814 gift med den 22 årige Kirsten JensDatter.
Under en spadseretur til Holstebro 1818 omkommer Jens Povelsen, 49½ år gammel, jf. herredsfogedens indberetning.

 

Skiftet efter Jens Povelsen kan ses her.


Kirsten gifter sig derefter samme år med en af tjenestfolkene på gården, Søren Nielsen, der senere bliver skoleforstander, lægdsmand, sognefoged i sognet.
 
Folketælling 1834
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaarde, , En Gaard, 71
Søren Nielsen, 48 , Gift, , Gaardmand - Skoleforstander,
Kirsten Jens Datter, 41 , Gift, , Hans Kone,
Povel Jensen, 18 , Ugift, , Deres Børn,
Jens Jensen, 16 , Ugift, , Deres Børn,
Ane Jens Datter, 20 , Ugift, , Deres Børn,
Niels Sørensen, 13 , Ugift, , Deres Børn,
Jens Christian Sørensen, 6 , Ugift, , Deres Børn,
Chresten Sørensen, 2 , Ugift, , Deres Børn,
Ane Sesilie Sørens Datter, 14 , Ugift, , Deres Børn,
Karoline Sørens Datter, 8 , Ugift, , Deres Børn,
Thomas Pedersen, 21 , Ugift, , Tjenestekarl,
 
Povel Jensen, der er Kirsten Jensdatters søn af 1. ægteskab, overtager Store Heedegaard, bliver gift med Else Cristensen, men dør få år senere.
Da Søren Nielsen afstod gården til Povel Jensen, havde han ladet bygge et hus tæt ved gården, hvor han med sin hustru, Kirsten Jensdatter levede på aftægt. Søren dør 1862 og Kirsten i 1866.
 
Folketælling 1850
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Store Hedegaard, en gaard
Poul Jensen Hedegaard, 34, Gift, Gaardmand og huusfader
Else Christensen, 27, Gift, Hans kone, Hjerm sogn
Jens Christian Sørensen, 21 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Christian Sørensen, 18 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Mads Sørensen, 15 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Niels Sørensen, 28 , Ugift, , Tjenestefolk, fraværende artillerist?? indkaldt til krigstjeneste, Her i sognet
Søren Pedersen, 34 , Ugift, , Tjenestefolk, Sevel s.
Karen Jensdatter, 22 , Ugift, , Tjenestefolk, Hjerm sogn
Ane Dorthe Overbye Sørensen, 12, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet
Søren Nielsen, 63 , Gift, , Lægsmand, underholdes af huusfaderen, Ryde sogn
Kirsten Jensdatter, 58 , Gift, , Hans kone, underholdes af huusfaderen, Her i sognet

 
Efter Poul Jensens død gifter Else sig med Christen Poulsen Holst, handelsmand og kreaturhandler fra Måbjerg.
 
Store Hedegaard er dermed ude af slægten.
 
Folketælling 1855
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Store Hedegd
Christen Poulsen Holst, 40, Gift, Gaardmand og huusfader,  Maaberg, Rk. amt
Else Christensen, 32 , Gift, Hans kone
Pouline Christensen, 1 , Ugift, Deres datter
Jensine Severin Kirstine Jensen, 9 , Ugift, Deres pleiedatter
Claus Pedersen, 26 , Ugift, Deres tjenestefolk
Mads Overbye Sørensen, 20 , Ugift, Deres tjenestefolk
Jacob Laursen, 14 , Ugift, Deres tjenestefolk
Kirstine Christensen, 23 , Ugift, Deres tjenestefolk
Maren Olesen, 16 , Ugift, Deres tjenestefolk

 
1877 sælges Store Hedegaard til Peder Pedersen, Krogslund i Hvam.

Folketælling 1890
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaard By, Hedegaard,
Peder Pedersen, 37, Gift, Husfader, Gaardejer, Borbjerg Sogn 
Ane Pedersen født Kristensen, 37, Gift, Husmoder, Borbjerg Sogn 
Ane Dorthea Pedersen, 8, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Peder Pedersen, 7, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Kristen Pedersen, 5, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Maren Pedersen, 3, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Kristine Elisabeth Pedersen, 1, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Anton Ingvard Kristian Poulsen, 13, Ugift, Plejebarn, Borbjerg S.
Esper Hansen, 21, Ugift, Tjenestekarl, Vojens Sogn
Niels Nielsen, 17, Ugift, Tjenestekarl, Ryde Sogn
Jenssine Pedersen, 19, Ugift, Tjenestepige, Borbjerg Sogn
Nielsine Kristine Pedersen, 15, Ugift, Tjenestepige, Mejrup Sogn

Fra 1890'erne til 1922 var Peder Pedersen medlem af Amtsrådet.

Indtil 1895 lå St. Hedegaard sydligere på parcellen, hvorefter den flyttedes nordpå.

Placering indtil 1895 Placering efter 1895

Klik på korteneSønnen Niels Pedersen overtager St. hedegaard 1923.

Folketælling 1930
Hedegaard, Niels Pedersen, f. 21.8.1894, Borbjerg, Landmand
Hedegaard, Marie Halkjær, 2.5.1896, Nr. Nissum, Husmoder
Hedegaard, Jens Peter, f. 6.11.1924, Borbjerg, Barn
Hedegaard, Axel Emil, f. 19.11.1925, Borbjerg, Barn
Hedegaard, Ane, f. 12.1.1927, Borbjerg, Barn
Hedegaard, Valdemar, f. 18. 5.1928 , Borbjerg, Barn
Hedegaard, Kresten Pedersen, f. 24.4.1884, Borbjerg, Slægtning
Pedersen, Villads Østergaard, f. 19.3.1903, Borbjerg, Forkarl
Frølund, Ejnar, f. 2.12.1911. Borbjerg, Tjenestekarl, Andenkarl
Toft, Theodor, f. 24.10.1903, Borbjerg, Daglejer
Jensen, Laura Marie, f. 5.2.1913, Borbjerg, Husassistent
Pedersen, Else, f. 27.4.1915, Borbjerg, Husassistent

Hedegaard, Gunnar, f. 27.2.1931
Hedegaard, Viktor, f. 11.9.1932

Viktor Hedegaard overtager St.Hedegaard 1 juni 1958.


Store Hedegaard 1948

Klik på billedet

 

 

Lille Hedegård

 

1686. Oberst Schwanewedes Regiment (1. jyske) jordebog over ryttergodset i Lundenæs, Bøvling, Ribe og Kolding amter viser flg:
Hierum Herrit, Borberg Sogn, Lille Heedegaard, Christen Michelsen, Hartkorn 3-5-3-2. Det fremgår endvidere at han har 2 Bæster, 3 Kiør, 3 Ungnøedstude, 9 Faar og Lam, 1 Svin. Bygningerne. Stuehus 15 fag, Laden 24 fag, Fæhus 12 fag.
Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.104

 

Chr. V.'s Matrikel af 1688
Ryttergods, Christen Michelsen i Lille Hedegaard, gl. matrikel hartkorn 3-5-3-11/5, ny matrikel hartkorn 3-6-1-1.

 

I Borbjerg sogns kirkebog er noteret:

1715. Onsdagen d. 22.May begravet Claus Lassøn tienende Christen Michelsen udi Liden Heedegaard, 42 Aar gammel.


1718 Lille Hedegaard i Borbjerg sogn m.fl. skødes til major Friederich Sehested til Ryehave – for 1642 Rd 68 b Kroner, heraf Lille Hedegaard Htk. 3-6-1-1[à 50 Rd. Td., er 189 Rd. 56 b Kroner].

Kilde: Kronens Skøder 1689-1719
 

Kirkebog Borbjerg sogn. 
1719. Domenica Rogate begravet Christen Michelsen i Liden Heedegaard 83 Aar gammel.

 

To ejendomme, Matr 12 og Matr 13, omtales i forskellige kilder som Lille Hedegaard og ved ejerskifterne i 1830'erne omtales Matr. 13 som "den halve gaard Lille Hedegaard". Lille Hedegaard må altså bestå af to halvgårde. 

Ejendommen Matr 12 omtales undertiden blot som Hedegaard til forskel for ejendommen Matr 13, der så omtales Lille  Hedegaard og undertiden som Vester Hedegaard.Lille Hedegaarde omkr. 1840

Klik på kortet.

 

På Matr. 13 finder vi tip3 oldemor Karen Christensdatter

 

Karen Christensdatter var datter af Christen Christensen Risum.

Borbjerg sogns kirkebog
1768. Dend 2. marts bliver Jens Heedgaard og Karen Christensdatter (Risom) gift.

 

De er tip3 oldeforældre og det var Jens Heegaards 3. ægteskab.

 

        1 Karen Crestensdatter 1745-1823
           2 Ingeborg Jensdatter 1781-1830
              3 Jens Nielsen 1805-1889
                 4 Kristiane Jensen 1845-1914
                    5 Maren Sørensen 1872-1943
                       6 Sigurd Eriksen 1907-1980
                          7 Hans Henning Eriksen 1944-

 

En Jens Nielsen i Heegaard dør 1787, 80 år gammel. Hvis det er Karen Jensdatters og Karen Christensdatters mand, er han en del ældre end sine hustruer, 16 år ældre end Karen Jensdatter, som han bliver gift med som 45 årig, og 38 år ældre end Karen Christensdatter, som han bliver gift med som 61 årig.

 

Folketælling 1787 (Lille Hedegaard).
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Heegaard, 3. Familie
Karen Christensdatter, 43, enke, Madmoder, Gaardbeboer
Ingeborre Jensdatter, 6, ugift, Hendes Datter
Christen Pedersdatter !!, 25, ugift, Tienestefolk, Soldat
Kirsten Jensdatter, 21, ugift, Tienestefolk
Søren Nielsen, 8, ugift, Tienestefolk
 
Niels Sørensen
1787. Den 8. november gifter enken Karen Christensdatter sig med ungkarl Niels Sørensen. Han er fra Neder Brødbæk og broder til min tip2 oldemor, Else Sørensdatter.
Niels Sørensen køber 1789 for 462 Rigsdaler Lille Hedegaard af Kammerherre Niels Sehested på Rydhave. 1801 sælger han den til sin broder, Christen Sørensen, for 450 Rigsdaler og overtager fra ham fødegården, Neder Brødbæk.
Karen Christensdatters datter af 1. ægteskab, Ingeborg Jensdatter, flytter med til Neder Brødbæk, men bliver allerede i 1802 gift med Niels Povelsen, søn af Povel Povelsen i Store Hedegaard, jf. ovenfor. De bosætter sig i Nørregaard i Nørre Hvam
Niels Povelsen og Ingeborg Jensdatter er tip2 oldeforældre.
 
Christen Sørensen
Christen Sørensen Brødbæk overtager 1801 Lille Hedegaard fra broderen Niels, jf. ovenfor. Han blev 1799 i Handbjerg kirke viet til Else Nielsdatter Storgaard og i 1800 får de en søn, Søren, døbt i Borbjerg kirke og båret af Morten Møllers hustru. Faddere: Niels Storgaard og Hust., Laus Storgaard, gamle Christen Brødbæk.

Folketælling 1801 (Lille Hedegaard)
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene,
Kresten Sørensen, 44, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Else Nielsdatter, 33, Gift, Hans kone
Søren Krestensen, 2, Ugift, Deres søn
Ane Marie Kristensdatter, 21, Ugift, Tienestepige

Christen Sørensen bliver sognefoged og dør 1830 som Gaardmand og Sognefoged i Lille Hedegaard, 72½ år gammel. Få måneder senere bliver Lille Hedegaard solgt og Christens hustru, Else Nielsdatter, flytter med sønnen, Søren Christensen til Vejrum sogn, hvor han bliver gårdejer på Ausumdahl. Else Nielsdatter dør på Ausumdahl 1853

Efter yderligere et ejerskifte rykker Peder Poulsen i 1835 ind på Lille Hedegaard. 

Peder Poulsen Ane Pedersdatter

Peders søn Peder Kristian Poulsen bliver 1890 gift med Kristine Jespersen fra Over Brødbæk og 1890 købte han Munksgård i Borbjerg.
Kristine er halvsøster til min mormor. Hun dør 1924 og 12 år senere i 1936 gifter Peder Kristian Poulsen sig med Ane Marie Sørensen fra Sdr. Fleng, der er søster til min farmor.
 
Folketælling 1840
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaard, en Gaard 
Peder Poulsen 40  Gift  Gaardmand
Grethe Andersdatter 49  Gift  Hans kone 

Maren Jensdatter 19  Ugift  Deres tjenestepige 

1875 brændte gården, herom fortæller Petrus Christensen, at to unge tjenestekarle kom løbende til brandstedet og sprang modigt ind i sruehuser for at redde en gammel dragkiste, men da de kom ud i døren med den, skred det brændende stråtag ned over dem, og som to levende fakler sprang de i den nærliggende dam. Den ene af dem, Mogens Ascanius, overlevede ikke ulykken, den anden, Laust Nicolajsen (Pedersen), overlevede, men blev frygteligt forbrændt og vansiret i ansigtet.Holstebro Avis. Nyheds-og Avertissementstidende, 1875-09-18

Folketælling 1880
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård, En gaard
Peder Poulsen 79 Gift Husfader gårdejer Grønning Sogn Viborg Amt
Ane Pedersen 40 Gift Hans kone Vridsted Sogn Viborg amt
Peder Kristian Poulsen 11 Ugift Børn Vridsted Sogn
Poul Kristian Poulsen 9 Ugift Børn Borbjerg Sogn
Jens Kristian Poulsen 6 Ugift Børn Borbjerg Sogn Borbjerg Sogn
Anton Ingvard Kristian Poulsen 3 Ugift Børn
Johannes Poulsen 1  Ugift Børn Borbjerg Sogn
Peder Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Ejsing Sogn Ringkjøbing Amt

Kirstine Marie Andersen 21  Ugift Tjenestefolk  Borbjerg Sogn.

Peder Poulsen og Ane Pedersen døde begge i 1881 med få måneders mellemrum.
Børnene kom i pleje rundt i sognet. Peder Kristian Poulsen hos sin moster Ingeborg i Nørregaard i Hvam, Poul kom til Nikolajsen i Trabjerg, Jens Kristian kom til Jens Meldgaard i Trabjerg, Anton Ingvard Kristian kom til St. Hedegaard. Her blev de alle til de blev konfirmeret. Johannes kom til St. Hajslund, men døde her 12 år gammel.


1882 rykker Daniels slægten ind på Lille Hedegaard. 

Carl Ferdinand Daniels var indvandret i 1847 fra Wagrien i Øst- Holsten. Han blev mejeriforpagter først på "Rosenvold" i Stouby, siden på Rydhave, derefter gårdejer i Ryde på Midtgaard og Moesgaard. Han byttede i 1859 gården "Midtgaard" i Felde ud med "Moesgaard", der ejedes af  Niels Chr. Jensen og Else Madsdatter. Derefter rykkede familien til "Lille Hedegaard" i Borbjerg. De blev borbjergboere, og ejendommen er stadig i slægtens eje.

Folketælling 1890
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Hedegaard
Otto Johan Vilhelm Danielsen 39 Gift Husfader Gaardejer Stouby Sogn, Vejle Amt  
Krestine Nielsen 30 Gift Husmoder Borbjerg Sogn
Niels Qviisgaard Danielsen 5 Ugift Barn Borbjerg Sogn   
Ane Magrete Danielsen 2 Ugift Barn Borbjerg Sogn   
Karl Frederik Danielsen 73 Husfader Aftægtsmand Holsten  
Vilhelmine Magrette Karstens 66 Husmoder Aftægtskone Holsten  
Jens Jensen 16 Ugift Tjenestetyende Idum Sogn 
Karlline Nielsen 15 Ugift Tjenestetyende Brøndum Sogn
Ingeborg Marie Kristensen 18 Ugift Sypige Borbjerg Sogn 

Folketælling 1901
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård, Matr. Nr. 13. 
Otto Johan Vilhelm Danielsen, 10/5 1851, Skouby ved Horsens, ank. Til Sognet 1883 fra Ryde, Husfader, Landmand
Niels Kviisgaard Danielsen, 9/10 1884, Borbjerg, U, Søn
Ane Margrethe Danielsen, 13/11 1887, U, Datter
Karl Frederik Danielsen, 5/6 1891, U, Søn
Vilhelmine Ednestine Danielsen, 5/6 1891, U, Datter
Olof Theodor Danielsen, 20/5 1895, U, Søn
Wilhelmine Ednestine Karstens, 3/4 1823, Enke, Holstein, Bedstemoder
Nielsine Kristine Jensen, 12/7 1871, U, Sevel sogn, Husbestyrerinde.

Folketælling 1930 
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård
Daniels, Karl Frederik, 5/6 1891, Borbjerg, G, Husfader, Landmand
Daniels, Anna Petrea, 17/12 1892, Lysgaard Kjellerup, Husmoder
Daniels, Kirstine Marie, 29/12 1917, Borbjerg, Barn
Daniels, Otto Johan Vilhelm, 20/5 1920, Barn
Daniels, Emma Elise Karsten, 18/1 1924, Barn
Daniels, Niels Kvisgaard, 9/10 1884, Slægtning
Daniels, Oluf Theodor, 20/5 1895, Slægtning

Emma Carstens Jakobsen, har af interesse for slægten fortalt følgende:
Holsten hørte jo indtil 1864 med til Danmark. Her i Holsten var man foran andre områder i kongeriget med hensyn til mejeridrift. Meget tyder på, at de danske herregårde havde bud efter mejerikyndige folk fra Holsten til fremme af mejeridriften i Danmark. Danielsen hørte til den kreds af dygtige mænd, Holsten sendte til Danmark. De tilførte som indvandrere landet økonomiske og kulturelle værdier. Slægten faldt til i Borbjerg og blev en af sognets gode bondeslægter.
Kilde: Ryde Sogn 1796-1996 af Kaj Jensen og Mads Bøge.
Lille Hedegaard 1922

Klik på billedet
Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail