Adel og fæstere

Slettegaard  i Hjortdal sogn

 

Vester Han herred

 

Det er sandsynliggjort at Brander slægten fra Klithuse har adelige aner på Slettegaard.

 

Slettegaard var en såkaldt ukomplet sædegård og adelskabet er derfor den såkaldte lavadel.

En sædegård er betegnelsen for en stor gård, hvor ejeren kunne bo - havde sæde, til forskel fra avlsgårde og ladegårde der var knyttet til driften. Til en sædegård var der knyttet privilegier, først og fremmest skattefrihed og tiendefrihed for jorden. Indtil enevældens indførelse i 1660 var en sædegård forbeholdt de adelige, men derefter kunne alle eje en sædegård, forudsat at den var komplet, hvilket indebar, at den havde mindst 200 tønder hartkorn gods indenfor en afstand af 2 mil.

Gennem Eske Christensen Skrædder 1614-1698 kan slægten knyttes til en veldokumenteret slægtslinie, der leder tilbage til tip13 oldefaderen, adelsmanden Anders Griis af Slette.

 

    1 Anders Griis, død efter 1470
      2 Else Andersdatter Griis, død omkr 1501
        3 Niels Eskesen Bonde, før 1465-efter 1570
          4 Oluf Nielsen, før 1535-efter 1570
            5 Eske Olufsen, før 1560-omr 1625
              6 ? Eskesdatter, død før 1630
                7 Eske Christensen Skrædder 1614-1698
                  8 Jens Eskesøn skrædder ca 1646-1707
                    9 Moust Jensøn 1677-1763
                      10 Christen Moustsen 1713-1769
                         11 Peder Christensen Moustsøn 1742-1816
                            12 Christjan Pedersen Braner 1773-1851
                               13 Peder Christiansen Brander 1813-1891
                                  14 Carl Christian Pedersen Brander 1845-1908
                                     15 Peder Christiansen Brander 1884-1945
                                        16 Karl Christian Pedersen Brander 1920-1975
                                           17 Ingrid Brander 1947-

 

Lokalhistorikeren Carl Klitgaard, skriver i Historisk Årbog for Thisted amt 1954:

 

"Den første Ejer af Slette, som kendes i Historien, var Anders Griis, som 16. Nov. 1450 medbeseglede et Skøde ved Hanherreds Ting, i hvilket Vogn Jepsen til Alsbjergs Enke, Karen, skødede et Bol i Attrup til Helligaandsklostret i Aalborg.

Han anfører i Tingsvidnet efter Væbnerne, og det er muligt, at han har staaet paa Bøndernes Side i Rejsningen under Henrik Tagesen, der endte med Bondehærens Nederlag i Slaget paa Sct. Jørgensbjerg i Kettrup Sogn 1441, efter at Bønderne havde nedbrændt Aagaard, Aggersborg, Kokkedal og Frejstrup i Torslev S. m. fl., saa muligt er Anders Griis’ adelige Rettigheder blevet bestridt en Tid; men 1458 var han dog Herredsfoged, og 1468 anføres han blandt Væbnerne i en paa Aagaard afsagt Borgestuedom.

Han levede 1470 og førte i sit Skjold et gaaende Svin, da han dette Aar efter Forlangende fik udstedt et Sognevidne af Hjortdal Kirkegaard af Sognepræsten Hr. Peder Andersen og 4 Selvejere, deraf to fra Hvetbo og Jerslev Herreder. Sognevidnet omhandlede Anders Griis’ Korn.

Han var sandsynligvis gift med Enken efter en Morten Pedersen, hvis Datter Mettes Søn velb. Anders Itske i Torup kalder Palle Griis, søn af Anders Griis, for sin Morbroder.

Af hans Børn vides, at en Datter blev gift med Væbneren Thomas Nielsen (Sehested) i Mosbjerggaard, Horns Herred, og desuden havde han Sønnen Palle, som fik Slettegaard".

 

 

Anders Griis' våben var oprindeligt en ibskal, hvad der kunne tyde på en forbindelsen til Rotfeld-slægten på Bratskov, der i deres skjold førte 3 ibskaller. Senere brugte Griis-slægten et gående vildsvin.

 

 

Else Andersdatter Griis bliver gift med Eske Jensen Bonde, der i 1430 blev adlet af kong Erik af Pommern. Et tiptipoldebarn til dem er ovennævnte Eske Christensen Skrædder.

 

Våbenskjold for slægten "Bonde af Thy"

 

Med Andres Griis' oldebarn, Palle Nielsen Griis, som døde på Slettegaard 1618, nåede slægten Griis utvivlsomt sit højeste sociale stade, og med deres børn begyndte en nedgang, der fortsatte til slægtens uddøen på mandssiden 1697.

 

Anders Griss' oldebørn og tipoldebørn har på mødrene side - gennem kendte danske adelsslægter og udenlandske fyrsteslægter - direkte anelinier til bl.a. Gorm den Gamle og Karl den Store. Se Forslægter til Griis slægten.

 

 

Fra omkring 1740 finder vi igen Brander slægten fra Klithuse omkring Slettegaard, hvor de i 3 generationer var fæstere.

         
            
                 1 Christen Moustsen 1713-1769
                   2 Peder Christensen Moustsøn 1742-1816
                     3 Christjan Pedersen Braner 1773-1851
                       4 Peder Christiansen Brander 1813-1891
                         5 Carl Christian Pedersen Brander 1845-1908
                           6 Peder Christiansen Brander 1884-1945
                             7 Karl Christian Pedersen Brander 1920-1975
                               8 Ingrid Brander 1947-
                                 

 

Tip4 oldefar, Christen Moustsen, får 1740 fæstebrev på huset "Under Bakken". 

Se fæstebrevet her.

 

I 1784 sælger enken på Slettegaard, Ingeborg With ejendommen til sin brodersøn, Christian Mogensen Brix. Af skødet fremgår bl.a., at af huset "Under Bakken" gav Peder Moustsen en årlig afgift på 2 Rdl. og desuden 2 læs hø eller 2 Rdl. i stedet, og desuden havde han opsyn med engene. 

Ingeborg With flytter til Synder Slette, et enkesæde som hun havde ladet bygge. Peder Christensen Moustsøn følger med og fæster af Ingeborg With et hus i Vester Svenstrup. 

Se fæstebrevet her.

 

Af folketællingerne fremgår det at Peder Moustsens søn, Christian Pedersen, tjener på Slettegaard.

 

Folketælling 1787

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Slette, En Ucomplet Sædegaard
Christian Brix 38 Gift hosbonde eyer og bruger af gaarden
Anne Elsebeth Møller 38 Gift madmoder
Christen Hansen 28 Ugift tienistefolk
Jens Pedersen 27 Ugift tienistefolk
Jens Greysen 23 Ugift tienistefolk
Niels Nielsen 14 Ugift tienistefolk
Christen Jacobsen 21 Ugift tienistefolk
Christen Pedersen 13 Ugift tienistefolk
Johanne Jensdatter 32 Ugift tienistefolk
Birthe Nielsdatter 27 Ugift tienistefolk
Anne Madsdatter 11 Ugift tienistefolk
Christen Kronborg 5 Ugift hosbonden beslægtet og opfødes hos ham

Folketælling 1801

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Slette Hovedgaard
Christian Brix 52 Gift huusbonde ejer af Slettegaard
Ane Elisabeth Møller 52 Gift hans kone
Søren Sørensen 25 Ugift tjenestefolk
Jens Christensen 32 Ugift tjenestefolk
Christian Pedersen 27 Ugift tjenestefolk, national rytter
Morten Nielsen 16 Ugift tjenestefolk
Niels Jespersen 16 Ugift tjenestefolk
Mariane Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk
Helvig Bertelsdatter 26 Ugift tjenestefolk
Karen Christensdatter 23 Ugift tjenestefolk
Helvig Møller 16 Ugift hendes broder datter

En national rytter er en udskrevet soldat til hest, som skulle møde til øvelser og evt. krig medbringende sin hest. Indtil 1849 var det kun mænd af bondestanden, som blev udskrevet til soldatertjeneste.

 

Lægdsrullen for Thisted amt, Hjortdal sogn, 1795, 1798, viser at Christian født i Svendstrup, søn af Peder Christensen er udskrevet som "Dragon Recrut 96", nævnt som "Land Dragon 1800" og "Afsked ved Lodtræk Sep 1803".
 

Christjan Pedersen gifter sig 1806 med Kirsten Pedersdatter i Klithuse, enke efter Morten Pedersen Braner. Christjan overtager Mortens ejendom og Braner - navnet. Han bliver således slægtens ældste bærer navnet.

 

I 1855 tjener Christjans søstersøn Niels Mortensen på Slettegaard.

 

Folketælling 1855

Thisted, Vester Han, Hjortdal, Hjortdahls By, Slettegaard
Peder Brix Klelgaard 36 Gift Proprietair, Huusfader Her i Sognet
Karen Pedersdatter 31 Gift Hans Kone Kollerup Sogn
Mogens Brix Kjelgaard 4 Ugift deres Søn Her i Sognet
Christen Nielsen Ladegaard 29 Ugift Tjenestefolk Haverslev Sogn
Jens Jensen Paarup 25 Ugift Tjenestefolk Leerup Sogn
Anders Christian Jespersen 33 Ugift Tjenestefolk Haverslev Sogn
Knud Pedersen 22 Ugift Tjenestefolk Haverslev Sogn
Peder Simonsen 22 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Niels Mortensen 17 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Maren Christensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Skræm SognAmt
Ane Christine Hedevig Jensen 27 Ugift Tjenestefolk V.Thorup Sogn Mariane Nielsdatter 21 Ugift Tjenestefolk Kjettrup Sogn

 

Niels Mortensen er i 1858 fadder til Christjans søsterdatters søn, Niels Peter Larsen og er anført i kirkebogen således:

 

Kirkebog Hjortdal sogn 1858
Født 18 Januar, Niels Peter Larsen, døbt i Kirken den 31 Januar 1858. Søn af Indsidder og Arbejdsmand Lars Nielsen og Hustru Maren Mortensdatter i Vestersvenstrup. Faddere:

1) Boelsmand Peder Christian Mortensens Kone.

2) Pigen Kirsten Mortensdatter, begge af Vestersvenstrup.

3) Ungkarl Christen Nielsen tjenende på Møllen til Kirkensgaard i Beistrup.

4) Ungkarl Niels Mortensen tjenende på Sletgaard.

5) Ungkarl og Gaardejer Jens Christian Sørensen af Vester Svenstrup

 

 

 

Slettegaard omkr. 1900

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail