Store Ryde Mølle

Ginding herred

Store Ryde Mølle i Ryde sogn har tilknytning til slægten på flere måder.

En tip4 oldefar i min fars slægt, Christen Jørgensen Møller (1686 - 1757) var møller i St. Ryde Mølle.

1 Christen Jørgensen Møller 1686-1757
   2 Jørgen Christensen Møller 1729-1770
      3 Zidsel Marie Jørgensdatter 1758-1841
         4 Maren Christensdatter 1803-1859
            5 Peder Christian Sørensen 1848-1924
               6 Maren Sørensen 1872-1943
                  7 Sigurd Eriksen 1907-1980
                     8 Hans Henning Eriksen 1944-

Hans søn, tip3 oldefar Jørgen Christensen Møller, drager muligvis til København som brygger men bliver senere selvejerbonde i Grove i Brøndum sogn. En anden søn, Peder Christensen fortsætter som møller på stedet indtil sin død i 1790.

Folketælling 1787
Peder Christensen, 55, gift, Husbond, Bonde og Møller
Bodil Jensdatter, 49, gift, Madmoder
Ane Pedersdatter, 18, ugift, Deres barn
Sidsel Pedersdatter, 16, ugift, Deres barn
Jens Christian Pedersen, 12, ugift, Deres barn
Knud Pallisen, 25, ugift, Tjenestekarl og Rytter

Peders kone, Bodil Jensdatter, er søster til min tip2 oldefar i min mors slægt, Jesper Jensen Heegaard.

1 Jesper Jensen Heegaard 1745-1813
   2 Jens Jespersen, Ø. Hedegård 1791-1870
      3 Jesper Jensen, O. Brødbæk 1824-1908
         4 Maren Jespersen 1886-1969
            5 Anna Elisabeth Jensen Led 1911-1978
               6 Hans Henning Eriksen 1944-

Efter Peders død i 1790 sidder Bodil tilbage som fæster af St. Ryde Mølle. Hun må have klaret det meget godt, for i 1796 køber hun en parcel, Overtoften, Hartk. 7Skp 1Fjk 15/16Alb,  fra naboejendommen Rydlund. Kort før sin død i maj måned 1800 sælger hun den til sønnen, Jens Christian Pedersen, som samme år sælger den til ejeren ejeren af Ryde Mølle, Kammerherre Niels Sehested på Rydhave.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebøger.

 

Skiftet efter Bodils død afsluttes med at boet bliver solgt ved auktion i januar 1801 og udover de 50 rigsdaler, som bliver boopgørelsens nettoresultat til deling mellem de fire arvinger, får Jens Christian som ovenfor nævnt parcellen Overtoften og de ugifte søstre Zidsel og Christiane får udbetalt det bryllupstilgodehavende - 20 rigsdaler til hver - som stod tilbage som en prioritet i ejendommen efter deres fader.

Kilde: Rydhaves skifteprotokol 1790-1825

 

Folketælling 1801

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Stor Rydmølle

Kammerherre Sehestedt, Hosb.
Hans Hansen, 31, ugift, Møllersvend
Kristiane Pedersdatter, 29, ugift, Tjenestepige

 

1807. Kammerherre Sehestedt sælger til Hr Frederich Christian Pape fra Qvistrup Store Ryde Mølle for 6300 rd staande for Jordskyld Hartkorn 1Td 3Skp 2Fjk 2Alb med tillagte Parcel fra Rydlund staande for Hartkorn 7Skp 1Fjk 15/16Alb, saa og Mølleskyld 7Td 3Skp 2Fjk og tillige bestemt at Store Ryede Mølles Eiere fremdeles svarer alle Kongelige Skatter, som nu ere alle herefter paabuden vorden af Brødbech Mølles Mølleskyld som er 2Td 1Skp imod at bemeldte Brødbech Mølle fremdeles forbliver nedlagt.....

Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Panteprotokol nr 5, pag 318, 379

 

Frem til 1825 drev en række skiftende - ofte meget farverige - ejere med større og mindre held Qvistrup og St. Ryde Mølle kom tilbage til Rydhave. Efter Kammerherre Sehesteds død i 1821 kom Rydhave i 1825 på auktion og blev købt af Viborg stift.

St. Ryde Mølle blev af "Stiftskommisionen i Kammerherre Sehesteds Boe" sat på auktion og blev købt af Kjøbmand i Skive Christen Nielsen Gjørup, der allerede året efter videresælger den  til  Forpagter ved Kiers Mølle ved Aalborg, Christoffer Rasmussen

Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og panteprotokol  1824-1826. Book No. 11. pag 571. Film 28.837

 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Store Ryde Mølle

Christoffer Rasmussen, 45, Gift, Møller
Bodil Christensen, 37, Gift, Hans Kone
Christian Christoffersen, 10, Deres søn
Andreas Julius Christoffersen, 9, Deres søn
Vilhelm Christoffersen, 7, Deres søn
Emanuel Christoffersen, 5, Deres søn
Margrethe Kirstine Christoffersen, 2, Deres datter
Jens Christensen, 26, Ugift, Betjent ved møllen
Niels Madsen, 19, Ugift, Betjent ved møllen
Niels Sørensen, 27, Ugift, Tjenestekarl
Ane Kirstine Jensdatter, 30, Ugift, Tjenestepige
Ane Christensdatter, 21, Ugift, Tjenestepige

 

1838 overtager møller Niels Farsøe St. Ryde Mølle efter Christopher Rasmussen.

Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Panteprotokol nr 17 1837-1840, pag. 216, 586

 

Klik på billedet

St. Ryde Mølle og Rydlund

 

Folketælling 1845

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn, Store Ryde Mølle

Niels Farsøe, 38, Gift, Møller har tillige stampemølle, Viborg
Lovise Vilhelmine Bering, 40, Gift, Hans kone, Gammelstrup
Elisabeth Povline Marie Farsøe, 6, Deres børn, Her i sognet
Pouline Olivia Farsøe, 5, Deres børn, Do
Oluf Magnus Michael Farsøe, 4, Deres børn, Do
Maren Nielsen, 66, Enke, Huusfaders moder der af ham forsørges
Laurs Jacobsen, 32, Ugift, Betjente ved møllen, Meirup Sogn
Jesper Pedersen, 24, Ugift, Betjente ved møllen, Borberg Sogn
Carl Jensen, 29, Ugift, Betjent ved stampemøllen, Almind Sogn
Christen Nielsen, 41, Gift, Tjenestefolk, Her i sognet
Christen Sørensen, 54, Gift, Tjenestefolk, Eising Sogn
Ellen Nielsdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet
Ane Cecilia Sørensdatter, 25, Ugift, Tjenestefolk, Borberg Sogn

 

Niels Farsøes stampemølle må være Brødbæk Mølle. For at slippe for den ekstra mølleskyld som han skal svare for Brødbæk Mølle, får han tinglæst følgende "Declaration":

 

Declaration

Ifølge det Høie Kongelige Rentekammers Resolution til Amtet af 2 October d.Aa. at den Brødbek øde Mølle paahvilende Mølleskyld 2Td 1Skp maatte bortfalde, naar en tinglæst Frasigelse af Retten til at igen bygge samme Mølle vorder Kammeret tilstillet, frasiger undertegnede Eier af Store Ryde Mølle i Ginding Sogn Ringkjøbing Amt herved sig og efterfølgende Eiere af bemeldte Mølle al Ret til at opbygge fornævnte Brødbek øde Mølle enten på det Sted, hvor den før har ligget, eller noget andet Sted.

Store Ryde Mølle den 3 December 1847

Underdanigst N. Farsøe

Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret den 17 Marts 1848 – Smith

Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1847-1849. Pag. 310. Film 28.847.

Fra 1873 ejer brødrene Peter og Christen Christensen St. Ryde Mølle. I 1882 blev Peter Christensen eneejer og Christen Christensen overtog gården Store Ulsø. I anledning af dette ejerskifte blev købmandsgården i Rydbjerg flyttet til St. Ryde Mølle, som derved blev en gård, en mølle med tilhørende skænkestue, et bageri og en købmandsgård.
 

I 1880 er slægten igen på St. Ryde Mølle.

 

Folketælling 1880:
Peder Christensen, 36, ugift, Mølleejer, , her i Sognet
Christen Christensen, 33, ugift, Mølleejer, , her i Sognet
Christen Christensen, 11, ugift, deres Plejesøn, , her i Sognet
Henrik Eriksen, 24, ugift, Møllersvend, , Handbjerg Sogn
Anders Pedersen, 39, ugift, Tjenestekarl, , Eising Sogn
Johan Pergaard Nielsen, 16, ugift, Mølledreng, , Borbjerg Sogn
Hans Peter Nielsen, 21, ugift, Bagersvend, , Borris Sogn
Christiane Madsen, 22, ugift, Husbestyrerinde, , her i Sognet
Semine Nielsen, 14, ugift, Tjenestepige, , her i Sognet

I følge kirkebogen for Ryde sogn er Niels Christian Eriksen udlagt som barnefader til ovennævnte Christen Christensen. Henrik Eriksen er broder til Niels Christian og de er grandonkler til min far.

 

Min morfar, Jeppe Jensen Led, tjente omkring 1906 - 09 som kommis eller 'handelsbetjent' i St. Ryde Mølles købmandshandel.

Folketællingen 1. feb 1906 viser 3 husstande på Møllen:
Niels Christensen og hans familie driver landbrug og bageri.
Niels Thomsen og hans familie er forpagtere af møllen
og købmandshandelen drives af:
Jeppe Jeppesen, født 24/1/1869, gift, Husfader, Købmand
Andrea Jeppesen, født 26/2/2868, gift, Husmoder
Sine Kirstine Jeppesen, født 22/3/1895, ugift, Barn
Jeppe Jensen Led, født 4/10/1886, ugift, Kommis
Johanne Marie Pedersen, født 20/2/1886, Tjenestetyende

 

Der ekspederes fra møllen:

Klik på billedet

Ikke langt derfra ligger gården Over Brødbæk, der har benyttet sig af mølleriet og hvis beboere sikkert er kommet en del i den tilknyttede købmandshandel - blandt andre sikkert min mormor, Maren Brødbæk. I 1910 blev hun i hvert fald gift med handelsbetjenten fra St. Ryde Mølle, Jeppe Jensen Led, der nu var blevet bestyrer af den nyoprettede vareindkøbsforretning i Trabjerg.

Jeppe overtog senere denne forretning, og han og Maren levede resten af deres tid som købmandspar her.

Nedenstående postkort er omkring 1908 sendt til Maren Brødbæk mens hun tjente på Højskolehjemmet i Skive og handelsbetjent Led tjente i St. Ryde Mølle:

Klik på billedet

 

.... og sådan ser møllen ud idag:

 

Klik på billedet


St. Ryde Mølle ligger ved Hellegaard Å i den naturskønne Hellegaard Ådal.

Se også: EN HISTORISK VANDRING LANGS HELLEÅ.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail