Rydlund
i Ryde sogn

 

Ginding herred

 

Slægten er på flere måder knyttet til ejendommen Rydlund i Ryde sogn på sognegrænsen mellem Borbjerg sogn og Ryde sogn. Den hørte under Herregården Rydhave og bestod af gården Rydlund og Rydlundhus.

Folketælling 1787
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryedlund.
Johanne Erichsdatter, 65, enke, Madmoder, Gaardbeboer
Erich Knudsen, 21, ugift, Hendes søn, Soldat
Trine Andersdatter, 35, ugift, Tjenestepige

1788. Erik Knudsen født 1765 i Ryedlund bliver i Borbjerg sogn gift med Maren Iversdatter, der er datter af min tip3 oldefar, Iver Christensen (Fleng) fra Hvam i Borbjerg sogn. Erik dør 1814 i Sevel sogn.

1796. Søren Jensen, fæster og beboer, køber Rydlund, hrtk 6td, for 1200 rd af Kammerherre Sehested på Rydhave.

Kilde. Herm Ginding herreder Skøde og Panteprotokol, pag 311

Kilde: Herm Ginding herreder. Personalregister til Skøde og pantebøger 1-16 1779-1837, pag 241. Film 28.855


1796. Søren Jensen Rydlund sælger til enken Bodil Jensdatter i St. Ryde Mølle en parcel, Overtoft, Hartk. 7Skp 1Fjk 15/16Alb, af  Rydlund. 
Kilde: Skøde- og Pantebog 1790-1796, pag. 375 (film 28.831)

 

Bodil Jensdatter, er søster til min tip2 oldefar på mødrene side, Jesper Jensen Heegaard.

1800. Bodil Jensdatter sælger kort før sin død parcellen, Overtoft,  til sin søn, Jens Christian Pedersen, Rydlund. Samme år videresælger han parcellen til Kammerherre Sehestedt, Rydlund.

Kilde: Personalregister til Skøde- og Pantebøger (1-16) 1779-1837. Book No. 34, pag. 379. Film 28.856

 

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Rydlund, 34, FT-1801
Søren Jensen, 60 , gift, Hosb., B+Gdb.
Mette Kristensdatter, 49, gift, Kone
Kristen Sørensen, 21, ugift, Søn
Johanne Sørensdatter, 12, ugift, Datter
Ane Kathrine Sørensdatter, 8, ugift, Datter
Birret Sørensdatter, 5, ugift, Datter
Kirsten Jensdatter, 40, ugift

 

1809. Søren Jensen sælger Rydlund for 1100 Rigsdaler til sønnen Jens Christensen Sørensen. Hartkorn 5Td 0Skp 2 Fjk 21/16Alb.

Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Panteprotokol 1808-1813. Book No 7, pag 89. Film 28.833

 

1812. Laurs Nielsen Bøge boende i Borberg Bye sælger til Niels Christian Sørensen Brødbek for 1000 Rigsdaler Hovedparcellen af Gaarden Rydlund,  hvilken Gaard efter Afdrag de fra samme ifølge det Kongelig Rentekammers Tilladelse af 16 Maii sidst afhændede 4 Parceller nu kommer til at staa for 2Tdr 3Skp 1Fjk 3/4Alb.

Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Panteprotokol 1808-1813. Book No 7, pag 428. Film 28.833

Klik på billedet

Rydlund og St. Ryde Mølle


Niels Christian Sørensen
Niels Christinan Sørensen er født på Neder Brødbæk i Borbjerg sogn og er broder til min tip2 oldemor på fædrene side, Else

Sørensdatter

 

1816 indgås der forlig mellem Laust Nielsen Bøge og Hr Jens Frederic Pape i Bording Mølle angaaende at Laust Nielsen Bøge ved offentlig Auction d. 2 April 1811 har kiøbt 4Tdr Hartkorn fra Gaarden Rydlund, som Pape var eier af og lod Boet sælge fri for forhæftelse. Men Bøge kan ikke faa sit Skiøde af 19 July tinglæst ved Retten uden Paategning om forhæftelse til Kredit Kassen, da der paa bemeldte Eiendoms parceller af Ryedlund endnu hviler en Gield til Kredit Cassen af 367rd

Kilde. Herm Ginding herreder Skøde og Panteprotokol 1813-1816, pag 290. Film 28.834
 

1828 består den samlede gård Rydlund af hovedparcellen på Hartk. 2Tdr 3Skp 1Fjk 3/4Alb og en parcel på 1Td 0Skp 2Fjk 1/16Alb, som  Jens Frederic Pape ejer og med et pant som han  ikke har vedligeholdt. Der begæres derfor af den Kgl. Statsgælds Direction offentlig Auktion på den samlede gård.

Den samlede gård på Hartkorn 3Td 3Skp 3Fjk 13/16Alb overtages ved 5. auktion den 29 april af Procurator Troels Smith til Krogsdahl, der allerede den 23 September sælger den samlede gård til Niels Christian Sørensen.

Med denne aktion er Rydlund ude af hænderne på de kontroversielle brødre Pape, der huserede på egnen, og bl.a. også var inde på St. Ryde Mølle.

Kilde. Herm Ginding herreder Skøde og Panteprotokol, Book No. 13. pag. 67 og 109. Film 28.838


Folketælling 1834
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Rydlund
Niels Christiansen Sørensen, 56, Gift, Gårdmand
Kirsten Pedersdatter, 53, Gift, Hans kone
Niels Nielsen, 24, Ugift, Deres søn
Karen Sørensdatter, 15, Ugift, Deres plejedatter
Ane Kirstine Nielsdatter, 31, Ugift, Tjenestepige

Folketælling 1840
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde sogn, , Rydlund en gaard
Niels Christian Sørensen, 60, Gift, Gaardmand,
Kristine Pedersdatter, 58, Gift, Hans kone,
Niels Nielsen, 30, Ugift, Deres søn,
Niels Christian Madsen, 5, Ugift, Deres pleiesøn,

 

Kirkebog Handbjerg sogn. Copulerede.
1844. Ungkarl Niels Nielsen af Rydlund i Ryde, 33 Aar gammel. Pigen Ane Johanne JensDatter af Østerhedegaard, født i Sognet, 24 Aar gammel. Viet 17 Novbr. i Kirken. Forlovere: Gmd Jens Jespersen af Østerhedegaard og Søren Jensen af Nederbrødbæk i Borbjerg.

 

Ane Johanne Jensdatter er søster til min oldefar, Jesper Jensen, der i 1855 køber Rydlund, jf. nedenfor. Hun dør 1883 i Rydlundhus. Niels Nielsen dør samme sted i 1875.

Folketælling 1845
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn, , Rydlund, 33
Niels Christian Sørensen, 66, Gift, Gaardmand, Borberg Sogn
Kirsten Pedersdatter, 63, Gift, Hans kone, Veirum Sogn,
Niels Christian Madsen, 10, -, Deres pleiesøn, Veirum Sogn
Niels Nielsen, 35, Gift, , Indsidder, Veirum Sogn
Ane Johanne Jensdatter, 26, Gift, , Hans kone, Handberg Sogn

Folketælling 1855
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Rydlund, en gaard, 28
Niels Christian Sørensen, 77, Gift, Gaardmand, huusfader, Borberg sogn
Kirsten Pedersdatter, 74, Gift, Hans kone, Veirum Sogn
Niels Nielsen, 45, Gift, Inderste, Veirum sogn
Ane Johanne Jensdatter, 36, Gift, Hans kone, Handberg sogn
Kirsten Nielsen, 10, Ugift, Deres børn, Her i sognet
Else Marie Nielsen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet
Nielsine Nielsen, 2, Ugift, Deres børn, Her i sognet

Jesper Jensen
Oldefar Jesper Jensen er født på Ø. Hedegaard i Handbjerg sogn og er oldefar på mødrene side. Han køber som ungkarl Rydlund i 1855 af Niels Christian Sørensen. 1850 var han vendt hjem efter at have deltaget i Treårskrigen 1848-1850. Han har næppe på så kort tid haft mulighed for at spare meget op til køb af en gård. Det fremgår da også af skødet, at købet har været en udpræget familiehandel, hvor flere skulle tilgodeses.

Kilde: Læst ved Hjerm Ginding Herredsret 13. juli 1855.

 

Niels Christian Sørensen er på aftægt på gården indtil sin død i 1863.

 

Jesper Jensen gifter sig 1857 med datteren, Maren Christensdatter, født i Over Brødbæk og overtager 1868 denne hendes fødegård og sælger Rydlund til sin svoger Mads Christensen.

Folketælling 1860
Ringkoebing, Ginding, Ryde
Jesper Jensen, 36 år, gift, f. i Handbjerg, Gaardmand, Huusfader
Maren Christensen, 31, år, gift, født i Borbjerg sogn, hans Hustru
Marianne Jespersen, 1 år, ugift, født i Sognet, deres Barn
Kirsten Nielsen, 15 år, ugift, født i Sognet, Plejedatter
Niels Christian Nielsen? 82 år, gift, født i Borbjerg Sogn, Aftægtsmand, forsørges af Huusfaderen
Kirsten Pedersen, 79 år, gift, født i Veirum, hans Hustru, forsørges af Huusfaderen.

Mads Christensen
Mads Christensen er svoger til Jesper Jensen og født på Over Brødbæk i Borbjerg, som Jesper Jensen overtager i 1868.

Folketælling 1880
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Rydlund , En Gaard
Mads Christensen, 51, gift, Husfader Gaardejer, Borbjerg
Sidsel Nielsen, 33, gift, hans hustru, her i Sognet
Niels Madsen, 19, ugift, deres Børn, Meirup
Chresten Madsen, 6, ugift, deres Børn, her i Sognet
Niels Nygaard, 2, ugift, deres Børn, her i Sognet
Frederike Thomasen, 16, ugift, Tjenestepige, her i Sognet

Mads Christensen dør 1881 og året efter gifter Sidsel sig med gårdmand og sognefoged Jøs Christian Olesen.

Folketælling 1890 Rydlund Gaard
Jøs Christian Olesen, M, 55, Gift,Hjerm, Husfader, Gaardeier, Ryde
Sidsel Nielsen, K, 45, Gift, Ryde, Humoder, Ryde
Jens Christian Olesen, M, 18, Ugift, Ryde, Barn, Ryde
Niels Nygaard Madsen, M, 12, Ugift, Ryde, Barn, Ryde
Marius Olesen, M, 3, Ugift, Ryde, Barn, Ryde
Maren Sørensen, K, 17, Ugift, Borbjerg, Ryde


Maren Sørensen er min farmor fra Sdr. Fleng.


Rydlund
 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail