Skifte efter

Jens Sørensen

 Bjert i Sahl sogn

 

 

 

En tip4 oldefar, Jens Sørensen, var fæster i Sahl sogn under Rydhave gods.

 

            Jens Sørensen 1734-1794
               Bodild Jensdatter 1767-1853
                  Jens Jensen 1800-?
                     Jens Jensen 1822-1887
                        Jensine Jensen 1851-1904
                           Jens Marinus Eriksen 1876-1947
                              Sigurd Eriksen 1907-1980
                                 Hans Henning Eriksen 1944-

 

 

Skifte efter Jens Sørensen i Bierth

 

Anno 1794 den 10 November som var rette 30te Dagen efter afgangne Gaardmand Jens Sørensen i Bierth paa Rydhauge Gods, mødte den Høje Skifteforvalters Fuldmægtig N. Chr. Lund fra Rydhauge i Stervboet sammestæds for at holde lovlig Skifte og Deling mellem Enken Anne Christensdaatter paa den ene Side og deres fælles Børn, Søren og Christen Jenssønner, begge Myndige, Christian 18 Aar, Jens 15 Aar, Bodil 27 Aar og Karen 20 Aar paa den anden Side.

Paa de umyndige Børns Vegne var tilstæde deres Farbroder og fødte Værge Niels Sørensen af Jedskov i Ryde Sogn, og paa Enkens Vegne som Lauværge Niels Andersen af  Tønding i Eising Sogn.

Som var og tilstæde 2de tiltagne Vitterligheds og Vurderingsmænd Christen Høygaard og Peder Sørensen begge af Bierth, i hvis overværelse blev forrettet saaledes som følger:

De Myndige Arvinger og de Umyndiges fødte Værge tilkiendegav for Skifteretten, at Stervboet var af den Beskaffenhed, at det aldeeles intet som Arv kunde aflede, efterdi deres Sal. Fader i nogle Aar havde været svagelig og ikke kunde forestaa sin Gaards Drift til nogen fra ? ? Fordeel, men i stæden for at fordre Arv hvorved Boet ville vorde fornærret, håbede de deres Moder ville anvende all muelig Fliid for at opholde de umyndige og holde dem til alle Christlige Dyder og Lærdomme saaledes som Hun for Gud og Øvrighed ville Ansvar og bekiendt være.

Skifteforvalterens fuldmægtig som spurgte sig hos Enken Anne Christensdaatter med Lauværge om hun agtede at vedblive hendes Mands Fæstebrev og opfylde de Pligter hun ifølge samme skylder Husbonden, saavel i henseende til Kongl. Skatter og Landgilde, som Gaardens og Hoveriets Drift, og Besætningens og Bygningers Vedligeholdelse, samt om hun dernæst ville og kunde betale, hvad beviislig Gield der paa Stervboet maatte hæfte, uden Tab eller Skade for alle Creditorer. Dertil hun svarede Ja, og derom fremstillede hendes Lauværge Niels Andersen af Tønding, som Caution og Borgen. Thi bad da samtlig eenstemmig at Skiftet i Dag til Udgifters Besparelse paa Stervboet maatte sluttes og tilendebringes, da de i andet Fald saae imøde ufornøden Vid?ligheder og de intet hinderligt i Skiftets Budskab kunde see.

Boets Indgield blev anslaaet til 90 rd, hvoraf ? Contoiret tilkommer 1 m 12 sk.

Paa grund af denne Enkens og Arvingernes udtrykkelige Declaration hvormed de enhver for sig renoncerede paa deres, dels Arverettighed, dels lovlig Taxation og Vurdering over Stervboets Tilhørende, havde Skifteforvlaterens Fuldmægtig paa sit Herskabs Vegne nu for Tiiden ingen Fordringer paa dette Stervboe, saa længe Enken med Lauværge fyldestgiorde de herover for givet Tilbud og tilfredsstillede alle lovlige Creditorer, som i Stervboet existerede.

Og altsaa blev dette Skifte som af alle Vedkommende lovformelig blev anseet, hermed sluttet og tilendebragt.

Datum Sterboet i Bierth ut Supra

Paa den Høje Skifteforvalters Vegne som Fuldmægtig, N.C.Lund

Enken Anne Christensdatter, med ført Pen

Som Lauværge, Niels Andersen Tønding, med ført Pen

De myndige Arvinger, Søren Jensen           Christen Jensen

Paa de Umyndiges Vegne som Formynder, Niels Sørensen

Som Vitterligheds Mænd, Peder Sørensen       Christen Høygaard

  

Kilde: Rydhave Gods, Skifteprotokol 1790-1825

 

 

Det har indtil videre ikke været muligt af følge Hustruen, Anna Christensdatters videre skæbne.

 

Datteren, Bodil Jensdatter, en tip3 oldemor,  bliver gift med Jens Smed i Bjert og dør 85 år gammel sammested i 1853.

 

Sønnen, Søren Jensen, dør 1844 som husmand i Sahl sogn.

 

De øvrige børns videre skæbne kendes indtil videre ikke.

 

 

 

Hans Henning Eriksen, Ingersvej 9, DK-2920 Charlottenlund, tlf. 3964 4442
Send mig en mail