Smeden i Roslev

 

Harre herred

 

Klik

 

Tip2 oldefar Peder Christensen Smed var, som navnet antyder, smed i Roslev i Salling. Smedehåndværket har han sikkert lært af sin far, smeden på Astrup. Ved siden af smedeforretningen drev Peder også landbrug og skiftet nedenfor antyder at han i sine sidste år måske var mere landbruger end smed.

 

Klik

1815-1864

Matr 10 Roslev By, Roslev

Peder Christensen Smed

 

Smeden var gift to gange. 1819 bliver der skiftet efter hans første hustru, Mette Villadsdatter og i 1835 skiftes der efter hans anden hustru, Kirsten Maria Pedersdatter.

 

Peder Christensen Smed dør i 1841 og efter ham gennemføres flg. skifte:

 

1841 den 12 Marts om Formiddagen indfandt Skifteforvalteren for Salling Herreder Hr By og Sognefoged Fuldmægtig Munksgaard i Roslev Bye og Sogn, for at paabegynde Skiftehold efter afdøde Gaardmand Peder Christensen Smed, hvis Dødsfald under gaars Dato for Skifteretten er anmeldt.-

Boelsmand Johannes Christensen af Roslev mødte og angav den Afdødes Arvinger at være:

A. Af hans Ægteskab med hans første Kone Mette Willadsdatter

1. En Datter Mette Kirstine Pedersdatter, gift med Johannes

                  Christensen

2.     do.      Marianne Pedersdatter, ugift, hiemme

3.     do.      Johanne Pedersdatter, ugift, i Grinderslev

B. Af den Afdødes Ægteskab med hans anden Kone Kirsten Maria Pedersdatter

1. en Søn    Christen Pedersen, 20 Aar gammel, hiemme

2. en  do.    Peder Pedersen, 16½ Aar, tienende i Roslev

                 Præstegaard.

3. en  do.    Jens Christian Pedersen 12 Aar, hiemme

4. en Datter Mette Pedersdatter 21 Aar gl ugift, hiemme

5. en    do.  Anne Pedersdatter 19 Aar gl, ugift, hiemme

6. en    do.  Mette Maria Pedersdatter 8½ Aar gl, hiemme.

 

Som Værge for de Umyndige Piger af den Afdødes første Ægteskab var mødt deres Morbroder Sognefoged Jens Villadsen af Mogenstrup og som Formynder for de Umyndige af 2det Ægteskab mødte deres Farbroder Mads Christensen Smed af Mogenstrup. – Den mindreaarige Søn Christen Pedersen, der opholder sig hiemme i Stervbogaarden, var og nærværende tilligemed antagen Kurator Gaardmand Mads Pedersen af Roslev. –

Ved Forretningen var tilstæde som Vidner og Vurderingsmænd Sognefoged Jens Lund og Gaardmand Peder Christensen, begge af Roslev, Hvilke Mænd blev opfordret til at foretage en sømmeliheds fuld Vurdering af Boets Eiendele.-

Den Afdødes Skjøde på Stervbogaarden blev forevist, udstedt af Jens Pedersen den 19. Juni 1812, tinglæst 3 Aug. s.A., hvorefter Boet i nævnte Gaard har Hartkorn 2Tdr 5Skp 3Fk med dertil hørende Tiende anparter af Konge Korn, Kirke Korn og Quægtiende.-

I samtlige Tilstædeværendes Nærværelse blev derefter Vurderingen af Boets Eiendele fremmet som Følger:

 

(I uddrag)

  Rbd M Sk
Stervbogaarden med Korn og Tiender som ovenfor nævnte blev vurderet til 1200    
   152 poster blev vurderet. Heraf udgjorde:      
   Diverse smederedskaber, ca                             20    
   Får, køer, grise og heste                                 268    
   3 vogne, inklusive en stadsvogn til 35 rbd   65    
   Hvilket alene beløber sig til  1553    
       

Den samlede vurdering beløb sig til                    Summa

1656 4  

 

Videre fandtes ikke til Registrering og Vurdering og de Tilstædeværende vidste Intet videre at angie Boet til Indtægt med Undtagelse af 4 Specier i rede Penge som fandtes i Boet og 11rbd, som Boet har til gode hos Lauge Jensen i Bailum, samt 3rbd hos Jens Bak i Nannerup.-  Den mindreaarige Søn angav tillige at Boet skal have 50rbd til gode hos Aftægtskone Ane Jespersdatter i Bailum. – Hos  Lars Pedersen Smed i Roslev har Boet en Fordring af 9rbd. – Svigersønnen Johannes Christensen angav at skylde 24rbd til Boet. – Den Afdøde har til gode fra den tilstædeværende Gaardmand Mads Pedersen 200rbd, der er nævnte Afdøde, Kirsten Maria Pedersdatters Arv. – Hvilken Fordring ikke er draget til Indtægt paa Skiftet efter hende, hvilket Skiftebrevet, som blev forevist, udviser.

Samtlige Tilstædeværende vare enige i, at Boets eiende Gaard, indtil nærmere Bestemmelse tages, bliver at overdrage den mindreaarige Søn til Bestyrelse under hans Kurators Tilsyn, og da Skifteretten heri var enig, overtog nævnte Mindreaarige med Kurator denne Bestyrelse; og har han følgelig fra i dag af at aflægge Regnskab for sin Forvaltning. – Han besørger ligeledes den Afdøde Fader begravet og overleverede Skifteretten ham desaarsag de i Boet forefunden 8rbd, hvorfor han tillige modtager de 9rbd som Boet har til gode hos Lars Pedersen Smed; og hvilke denne har lovet at betale i dag. – Samtlige registrerede og vurderede Eiendele forbliver saaledes i den Mindreaariges Varetægt og har han for samme at være ansvarlig. –

Skifteretten overleverede dernæst til ham følgende Avl som forefandtes i Gaarden, nemlig 20 Tønder Rug, 38 Tønder Byg, en del Høe og Havre, Griis, nogle Høns og Ænder, samt nogle flere Huusholdningsartikler. – Halvsøsteren Marianne Pedersdatter varetager Huusholdningen under nævnte Bestyrers Tilsyn og de hjemmeværende umyndige Børn nyder Ophold i Gaarden indtil nærmere Bestemmelse tages.

Ingen af de Tilstædeværende havde noget mod Vurderingens af Boets Eiendele at erindre. –

Taxationsmændene erklærede på Opfordring, at de havde foretaget Vurderingen efter deres bedste Skjønned og Sømmelighed; hvilken Forklaring de afgav under sædvanlig Edsformular saaledes hjælpe dem Gud og hans hellige Ord og underskrive samme her paa ? ?

Som Prioritets Gjæld hviler paa Stervbogaarden 200rd tilhørende de under A Nr 2 og 3 nævnte Umyndige som Skødeeiere, og 269rd 4m 44/3 hvilken Kapital er den under B næstsidste Barns Mødrene Arv, jf. Skifteslutning d. 19 Novb. 1835. - Herforuden har den Afdøde en del Gjæld, som den mindreårige Søn, efter nærmere indhentet Underretning, lovede at opgive. –

Forretningen blev derefter for i dag sluttet, det præsterede oplæst og Skiftet udsat til videre.

Roslev den 2. Novbr 2842

Sign.     Johannes Christensen       Christen Pedersen

Kurator Mads Pedersen

Værger:  Villadsen       Mads Christensen m.f.p

Vidner og Vurderingsmænd: Jens Lund       Peder Christensen

 

Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1839-1845. Skifteprotokol, pag. 221 (Film RA 10.188)

 

-   o   0   o   -

 

Aar 1842 den 19 Februar blev på Skive Amtstue afholdt Skiftesamling i Boet efter afdøde Gaardmand Peder Christensen Smed af Roslev af den ordinære skifteforvalter med Vidner. – Den myndige Arving Johannes Christensen af Roslev, den umyndige Søn med Kurator og de Umyndiges Værger var tilstede. – Man blev enige om at fraauctionere Boets samtlige Eiendele i næste Maaned, saaledes at Løsøreauctionen afholdes strax naar Salget af de to faste Eiendomme er approberet. Som Konditioner ved Auctionen over sidstnævnte Eiendomme blev bestemt, at en Trediedeel af kjøbesummen kan saafremt Kjøberen ønsker det blive staaende førsteprioriteret i Eiendommen og at 2/3 skal indbetals d. 11 December Termin d.A. – Som ? ved Løsøreauctionen valgtes Procurator Øllgaard. – Auctionen bliver at bekiendtgjøres i Viborg Avis 2 Gange og ved følgende Sognestævner 1) Roslev, Thise, Ryberg, Grinderslev, Grønning, Jeberg, Lyby, Hjerk, Haasum, Balling og Kreiberg, Oddense. – Gaardmand Mads Pedersen forbinder sig til at betale sin Giæld 204rbd med 1 Aars Rente til 11 Juni Termin d.A. – Den mindreårige Søn opgav at Boet skylder til Christen Sørensen i Vium 16rbd 3/ og til Peder Christensen i Roslev 12rbd. Videre løs Giæld hviler ikke paa Boet. - Imod den opgivne Giældsopgørelse ingen Erindring….

Sign.  - Christen Pedersen – Johannes Christensen

 Mads Christensen (m.f.Pen)

Sign.  - Mads Pedersen . - Sign. – E H Pedersen – N.Knol.

 

Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1839-1845. Skifteprotokol, pag. 236 (Film RA 10.188)

 

1)

Sognestævner holdtes de fleste steder på kirkegården om søndagen efter gudstjenesten. Der var mødepligt, og var nogen lovligt forhindret, skulle han sende en stedfortræder - et ”vise

bud”. Det var normalt kun gårdmænd, der havde medbestemmelsesret, mens husmænd kun havde møderet. Sognestævnet blev for det meste ledet af en oldermand eller en grandefoged, der valgtes for 1 år ad gangen.

Kilde: Peter Grishauge i Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1982, side 64-67.

 

-   o   0   o   -

 

Aar 1843 den 28 Januar blev paa Skive Amtstue afholdt Skiftesamling I Boet efter afd. Peder Christensen Smed af Roslev. – De myndige værgepar Johannes Christensen og Christen Pedersen samt den Umyndiges Værger var tilstede. Ligeledes mødte Skolelærer Jacob Petersen af Roslev, som fremviste en ? som efter ham den 26 Juni f.A er ? til Arvingen Mariane Pedersen ? af afd. Peder Christen Smed i Roslev. Den myndige Arving Christen Pedersen fremlagde Regnskab over Gaarden Bestyrelse, hvorefter Udgivten har været 71rbd 3m 11/; hvoriblandt er anført Boets Skyld  til Christen Sørensen i Vium 16rd 3m 6/:, og Indtægten 71rbd 1m 3/:, og tilkommer han saaledes 2m 8/:. - Imod dette regnskab blev intet erindret, og udbetaltes ham nævnte 2m 8/:. -

I anledning af at Lauge Jensen og Aftægtskone Anne Jeppesdatter begge af Bailum haver for Skifteforvalteren benægtet den opgivne Giæld til Boet respective 11rbd og 50rbd, erkærede Arvingen Christen Pedersen, at denne Giæld efter hans afdøde Faders Opgjørelse har sin Oprindelse fra en ? ? ? siden afsluttet ? og Heste Handel, men at der i øvrigt ikke er noget Beviis for Giældens Rigtighed; under disse Omstændigheder blev det anseet umuligt at søge nævnte Giældsposter indkrævet ved Domstolene.

Husmand Jens Bak af Nannerup mødte og forbandt sig her ligeviis til at betale sin Skyld til Boet 3 rbd til 1 Juni dette Aar under ? ?

Foretaget bekræftet med Underskrift – Jens Andersen.

For at fremme skiftets Slutning ? de 3 myndige Arvinger at 1/3 af nævnte Jens Baks Skyld ved Repartitionen udlægges til dem hver.

Niels Pedersen Quistgaard, som nu er Eier af  Stervbogaarden og som har betalt de af samme til 1 April s.A. forfaldne Skatter, havde ? at disse Skatter som han ? ? udgjøre Skatterne fra 1 Oktbr 1841 til 1 April 1842 skulde betales af Boet; men da den 2den Post i Auctionsconditionerne bestemmer, at Kjøberen skal udrede alle Skatter og Afgifter fra 1 April 1842, saa kan det ikke forstaaes anderledes, end at Kjøberen har at udrede de til 1 April 1842 forfaldne Skatter.

Arvingen Jacob Petersen fremviste en Regning, hvorefter han har tilgode i Skolekrav og ? af ? fra 1 Novb. 1841 til 1 Novb. 1842 1rd 2m, af hvilken Sum Boets Vedkommende vare enige i at Boet betaler det halve, og Resten 4m derfor udbetales Skolelærer Petersen.

Skifteforvalteren fremlagde ? Regnskab betræffende ?, som blev …

De myndige Arvinger erklærede at der ikke hviler mere Gjæld på Boet end her opgiven.

Boet bliver derefter optaget til Slutning.

Sign.              Villadsen        J. Petersen     Johannes Christensen           Mads Christensen Smed

Christen Pedersen                E P Pedersen        ?

 

Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1839-1845. Skifteprotokol, pag. 283 (Film RA 10.188)
 

-  o  0  o  -

 

Aar 1843 den 8 Marts blev paa Herredskontoret foretaget Boet efter Peder Christensen Smed af Roslev. – Boet blev saaledes opgjort.

Indtægt

 

 

Rbd

M

Sk

Kontant som fandtes i Boet      

Jens Bak i Nannerup skyldte

3

 

 

Lars Pedersen Smed i Bailum skyldte

9

 

 

Svigersøn Johannes Christensen ?

24

 

 

Mads Pedersen er betalt sin Skyld med Renter

208

 

 

Fæstepenge for Jørgen Vestergaards Søn i Vils

30

5

3

Solgt 10 Td Byg

23

2

 

Løsøreauctionens Indtægt efter ? regnskab. I alt

734

5

13

Kjøbesummen for de den 22 Marts 1842  ? solgte faste Eiendomme

 

1900

 

 

Renterne heraf efter Conditionerne

57

 

 

Tilsammen

2998

1

 

 

 

 

 

 

Udgivt

 

Efter Skiftebrevet af 19 Novbr 1835 til Børnene af 2det Ægteskab med Inddragelse af den nu afdøde Søn Jens Pedersen tilsvarende 59rd 5M 511/13 hvilke den Afdøde fra Faderen arvede 1)

 

269

 

4

 

411/13

Rente deraf paa den Afdødes ? ? 11 Novbr 1841 til 11 Dec 1842

11

4

2

Efter Obligation af 18 August 1819 til Marianne og Johanne Pedersdatter af 1ste Ægteskab 2)

200

 

 

Rente heraf fra Juni 1840 til 11 Dec 1842

20

 

 

Christen Sørensen i Vium tilgode

16

3

6

Peder Christensen i Roslev ligeledes

12

 

 

? for første Halvaar 1831

14

4

5

For ? bestyrelse og andre smaa udgivter i Huusholdningen

40

2

 

Betalt Skolelærer Pedersen i Degne? og ?

 

4

 

Udskrivelse af Auctionsforretningen over Boets faste Eiendomme

1

2

12

Udskriften af  Skifte brevet ? 329-3-14/

 

4

13

do. af  Obligation ? 300 rbd med stemplet Papir v Lysning

 

5

15

 

588

5

9

Som drages fra Indtægt

2998

1

 

Tilbage

2409

1

7

 

Diverse Skifteomkostninger ialt

 

 

79

 

1

 
  2330   7
  11 3 14

Til deling

2318 2 9

 

1) Der skiftes efter Peders 2. kones død i 1835 og arvelodderne opgøres for hvert barn. Sønnen Jens dør 1838, hvorfor han lod nu skal fordeles på de øvrige børn.

 

2) Fra skiftet efter Peders 1. kones død i 1919

 

 

 

Rbd

M

Sk

1

Boelsmand Johanes Christensen i Roslev

193

1

35/12

2

Skolelærer Jacob Pedersen i Roslev

193

1

35/12

3

Johanne Pedersdatter

193

1

35/12

4

Christen Pedersen

386

2

610/12

5

Peder Pedersen

386

2

610/12

6

Jens Christian Pedersen

386

2

610/12

7

Mette Pedersdatter

193

1

35/12

8

Anne Pedersdatter

193

1

35/12

9

Mette Marie Pedersdatter

193

1

35/12

 

Tilsammen

2318

2

9

 

 

 

 

 

 

Dette skifte blev saaledes sluttet.

Sign.              Sign.              Sign.

 

Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1839-1845. Skifteprotokol, pag. 287 (Film RA 10.188)

 

-         o  0  o  -

 

Aar 1843 den 5 April mødte de myndige Arvinger i Peder Christensen Smeds Boe i Roslev paa Herredskontoret, nemlig Johanne Christensen, Skolelærer Jacob Petersen, Christen Pedersen med Curator Gaardmand Mads Pedersen i Roslev og Peder Pedersen med Curator Skolelærer Jacob Petersen og modtager deres Lodder der vare dem udlagte i Boet efter saadan Opgørelse.

 

 

 

Rbd

M

Sk

Rbd

M

Sk

1.

Johanne Christensen

 

 

 

 

 

 

 

udlagt i Brev

 

 

 

193

1

35/12

 

    skyldig til Boet

24

 

 

 

 

 

 

    do efter ?

38

4

2

 

 

 

 

    modtaget hos Jens Bak i Nannerup

1

 

 

63

4

2

 

Modtog contant

129

3

1

 

 

 

 

 

2.

Skolelærer Jacob Pedersen

 

 

 

 

udlagt i Brev

193

1

35/12

 

modtager af Jens Bak

1

 

 

 

Modtog contant

192

1

3

 

 

 

 

 

3.

Christen Pedersen

 

 

 

 

udlagt i Brev

386

2

610/12

 

tilgode i Mødrenearv

59

5

911/13

 

Renter deraf

2

3

91/3

 

 

448

5

10

 

Modtaget hos Jens Bak

1

 

 

 

Modtog contant

447

5

10

 

 

 

 

 

4.

Peder Pedersen

 

 

 

 

modtog sin Fædrearv

386

2

610/12

 

For hvilke Sønnerne er qviterede med deres Haand Underskrift her i Protokollen. –

Johannes Christensen       J. Petersen   

Christen Pedersen med Kurator Mads Pedersen

Peder Pedersen med Kurator J. Pedersen

Til Vitterlighed   Sign.   Sign. 

 

Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1839-1845. Skifteprotokol, pag. 297 (Film RA 10.188)          

 

 

Datteren, min tipoldemor Mette Pedersdatter, bliver gift med Peder Jeppesen i Bajlum

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail