Provstinde Lends Skifte

 

 

Tip5 oldemor Provstinde Magdalene Sybille Tidemandsdatter Lend var enke efter sognepræst og Provst Laurits Christensen Lend, sognepræst i Vollerslev og Terslev sogne og provst i Bjæverskov herred.

 

      1 Magdalene Sybille Tidemandsdatter Lend f. 1696 d. 1769

        2 Marie Barbara Lauritsdatter Lend f. ca 1723 

          3 Lars Christophersen Schurtz f. 1754 d. 3 okt 1831 

            4 Christine Larsdatter f. 7 jul 1805 d. 8 sep 1872 

              5 Maren Jensen f. 23 okt 1840 d. 22 apr 1867 

                6 Lars Christian Dankelev f. 5 jun 1863 d. 13 mar 1946

                  7 Karl Ferdinand Dankelev f. 17 apr 1897 d. 22 apr 1972

                    8 Karen Eva Dankelev f. 12 sep 1920 d. 22 maj 2005

                      9 Ingrid Brander f. 2 jan 1947

Provstinden sad i uskiftet bo. Provsten døde 1746 og inden provstinden døde i 1769 døde også sønnerne Thidemand Lend og Niels Lauritsen Foss. Skiftet bliver derfor lidt kompliceret.

 

 

Rd

Sk

M

Boets indtægter:

 

 

 

1

Ved Boets aabning i rede Penge

8

3

 

2

Indkommet ved Auktion

280

 

4

3

Pension af Siellands Stifters Geistl. Enkek.             

40

 

 

4

Pension af Tærsløv Kald 50 rd Aarlig er fra 2. apr. til hendes dødsdag betalt af Præsten, ibid. med    

18

 

 

Summa Indtægt

346

3

4

Boets udgifter         

17

5

10

Til Skifte og Deling

238

3

10

 

 

 

 

 

Og som Sl. Provstinden har hensidt og er bortdød i uskiftet Boe, (siden Provstens død 1746) og sønnen Niels Foss endvidere er død, hvis fædrene Arv endnu indestår i Boen og deraf skal udtages. Saa for at udfinde samme maae Boens anførte Beholdning

 

 

 

først deles i 2de lige Parter, ligesom efter Pastorens død alene, hvor da på den halve Part vil falde

 

119

 

1

 

13

Deraf den ene halve Part alt sammen anstaas Enken Sl. Provstinden tilhørende – den anden halve Part deles saaledes:

 

 

 

 

 

 

 

1

Ifølge Lov 5b 2c 19 art tilfaldt Sl. Provstinden en Broderlod, hvorom er og ei her for Retten af hendes Arvinger giort Paastand som ikke er vorden modsagt. Den Broderlod bliver

  

 

 

29

  

 

 

4

 

 

 

15

2

Den ældste Søn Thidemand Lend en Broderlod (dør 1759)

29

4

15

3

Den yngre Søn Niels Foss en Broderlod

29

4

15

4

Den ældste Datter Else Cathrine en Søsterlod

14

5

7

5

Den yngre Datter Maria Barbara en Søsterlod

14

5

7

Hvilket tilsammen udgør benævnte Summa

119

1

13

 

 

 

 

 

Nu lægges den Sl. Provstinden tillagte Boslod

29

4

15

til hendes halve Lod

119

1

13

Og bliver da Summen som deraf indkommer

149

 

12

 

 

 

 

 

Hvilke 149 rd 0 sk 12 m deles imellem Sl Provstindens nu levende Arvinger, hvorved observeres, at siden der i Sterbboet er forefunden en Optegnelse under Faderen Sl. Provst Christensens Haand, hvoraf erfares at den ene Datter Frederica Sophia har ved sit Ægteskabs indtrædelse faaet saameget af sine Forældres Boe, at det flux overgaar hvad nogen af de andre Arvingers baade i fædrene og mødrene Arv nu kan faae, og som bemelte Datters efterlevende Børn Hr. Bræmer ej heri Retten har, i al den Tid Skiftet for deres Skyld er bleven opsat, fremført noget som kunde legitimere til endnu at faa Arv, saa i betragtning af Lovens lydende 5.b.2.C.61 art. kunde Skifteretten ikke andet end bifalde de andre Arvingers paastand, at Hr. Bræmer bør efter disse omstændigheder miste videre Arv i dette Sterbboe hvorover der hverken af Fædrene eller Mødrene Arv ej heller kan blive dem noget tillodet. In Fini det da tilfalder at arve disse 149 rd 12 M:

 

 

Rd

Dk

M

 

 

 

 

 

1

Tideman Chr. Lend der i sin Faders Sted faar 1 Broderlod (søn af Thidemand Lend)

74

3

6

2

Else Cathrine gift med Degnen Sr Bolt i Rorup 1 Søsterlod

37

1

11

3

Maria Barbara gift med Skoleholder Sr Schurtz Ølby 1 Søsterlod

37

1

11

Hvilke trende Lodder sammenregned udgiøre

149

 

12

 

Og når nu det som førhen er anført og hvem af det halve Boe sin fædrene Arv tilfalder lægges til dette sidste der som mødrene Arv dem tilkommer, saa bliver den fulde fædrene og mødrene Arvelod som

 

 

Rd

Sk

M

1

Myndtlingen Thideman Christian Lend i alt

104

2

5

2

Sr. Bolt paa sin Hustrus Else Cathrine Lends vegne

52

1

2

3

Sr Schurtz paa Hustru Maria Barbara Lends vegne

52

1

2

Naar her til lægges de Sl. Niels Fosses Sterbbo tilkiendte

29

4

15

Saa udvises den anførte Boets hele beholdnings Summa

238

3

10

 

Thideman Christian Lend er ved skiftets afslutning 10 år og  opholder sig formentlig hos moderen Charlotte Amalie Lyster og hendes 2. mand sognepræst Prom i Hårslev. Thideman bliver senere sognepræst i Ræhr sogn og Eilby sogn.

 

Else Cathrine, gift med sognedegn for Rorup og Glims menigheder Jacob Henric Bolt, og Maria Barbara (tip4 oldemor), gift med skoleholder Christopher Hansen Schurtz i Højelse, arver forældrene.

 

Niels Lauritsen Foss døde 1762 og kort efter hans hustru i barselsseng med  tvillinger, der døde som spæde. Der var ingen andre børn i dette ægteskab. Skiftet efter Niels og hans kone efterlod ufyldestgjorte kreditorer for 81 Rd 1 Sk 10 M, derfor tilfalder Niels' arvelod efter faderen hans dødsbo. Niels Foss var kromand på Gjørslev priviligerede Kro under Juellund gods.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail