Slægten på Perregårdene

i Borbjerg sogn

Hjerm herred

 
Liber Daticus
 

I følge Borbjerg præstegårds Liber Daticus så det i 1760 således ud med selvejere og fæstere: I året 1760 var der ikke flere selvejergårde i Borbjerg sogn end i Vandborg, Damgaard og Jens Haus Gaard i Borbjergby ………

Rydhauge ejede 2 gårde i Hedegaard, Munksgaard, begge gaarde i Fleng, 2 gårde i Brødbæk og 1 mølle, 2 gaarde i Keldsmark, Skyldvad og Pugdalhus...….

Først ved begyndelsen af det nittende århundrede sker den store udskiftning, hvor beboerne købte deres gårde og huse og derved blev selvejere….."
Kilde: C. Møller: Borbjerg sogns historie. s. 145.

 

Perregaard er en meget lille bebyggelse, hvor der tidligere kun var to gårde - Lille Perregaard og Store Perregaard.  

 

 

Lille Perregaard

 

Ifølge Chr V's matrikel 1688 ejedes Lille Perregaard af Kronen og Peder Iversen Damgaard.

 

Proprietarius

Fæster

Nye Matrikul Hartkorn

    Tønder Skp. Fier. Alb.
Kongl. Mayt. og Peder Ifuersen i Damgaard

Poffel Jensen i

Lille Pæregaard

1 5 3 1
Kilde: RA. Film S 6409, M 1820, folie 291

 

Peder Iversen Damgaard er tip6 oldefar i min fars slægt.

 

I 1717 sælges Kronens part af Lille Perregaard til Christen Linde til Wolstrup.

 

1717. 27. Dec. Skøde til Christen Linde til Wolstrup – for 2245 Rd. 5 β Kroner, hvoraf den ene Halvdel er betalt til Viborg Amtstue og den anden Halvdel fyldestgjort ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation – paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig Auktion over en Del af 1. og 5. Jyske Regimenters Ryttergods samt det ved Amtstuerne beholdne strøgods i Jylland: [af 1. Regiments Ryttergods] i Lundenæs og Bøvling Amter , blandt andre gårde: i Hjerm Hd., Borberg S., Nør[huam] By af 1 G., kaldet Lille P[er]regaard, en Part, Htk. -2-2-1 [for 20 Rd.], 1 B., kaldet Fallergaard, Htk. ”-7-3-”- [for 54 Rd.]

Kilde: Kronens Skøder, ved S. Nygård.

Niels Jensen Kochborg er ved folketællingen i 1787 fæster af Lille Perregaard

Folketælling 1787
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Perregaard, 2. Familie
Niels Jensen 57 gift Mand Bonde og Boelsmand 
Kirstine Christensdatter 37  gift Kone  
Ane Andersdatter 9  ugift Tienestepige

Niels Jensen er bror til min tip 2 oldefar i min mors slægt Jens Jensen på Hulgaard i Hjermsogn og Kirstine Christensdatter er barnebarn af tip 4 oldefar Peder Christensen Lindberg på Lindberggaard i Hjerm sogn. Peder Christensen Lindberg er endvidere tip 5 oldefar i min fars slægt.

Folketælling 1801
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Perregaardene
Niels Jensen 63  Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer 
Kistine Marie Krestensdatter 47  Gift Hans kone 
Malene Nielsdatter 13  Ugift Deres børn  
Kristiane Nielsdatter 5  Ugift Deres børn

Niels Jensen køber efter købekontrakt af 3 maj 1802 Lille Perregaard fra Handbjerg Hougaard.
Lille Perregaard er vurderet til 1 Td 5 Skp 3 Fjk 1 Alb og Niels Jensen betaler 403 Rbd for gården. Salget læst og protokolleret 14 juli 1803. Som delvis betaling modtager godsejeren på Handbjerg Hougaared et pantebrev på 375 rbd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1802 - 1804, Book No 5, pag. 202. M-film 28.832.

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl 80
1810. Død 14 Jan. Niels Jensen Lille Perregaard. 72 Aar.

Skifte efter Niels Jensen

Aar 1810 den 2den Februarii mødte Bye og Herredsfoged Tranberg fra Holstebroe i Lille Perregaard i Borberg Sogn for at foretage og holde lovlig skifte efter her afdøde Selveier Niels Jensen og dele bnoet imellem Enken Kierstine Marie Christensdatter og de med den afdøde avlede Børn som vare: 1. En datter Malene 22 Aar, 2. do. Christiana 14 Aar begge her hiemme. For disse var som Formyndere den afdødes Brødre Jens Jensen Kochborg  og Christen Jensen begge fra Handberg, som Enkens Lauværge Jens Lindberg fra Blaberg i Mejrup 
Kilde: Hjerm Ginding Herreder Skifteprotokol 1805-1811. Fol. 346. Film M-9.762

Christiane Nielsdatter bliver gift med Anders Laursen, gårdmand og priviligeret værtshusholder på Skave kro.

Malene Nielsdatter bliver gift med Christen Nielsen fra Holstebro og de driver Lille Perregaard videre.

Dødsanmeldelse
Aar 1834 den 26 Mai anmeldtes at Gaardmand Christen Nielsen af Lille Perregaard i Hierm Bye ved Døden er afgaaet 21 dennes. Boet tages under behandling.
Kilde: Hjerm Ginding Herreder.  Skifteprotokol 1832-1839. Film 9.764 fol. 262.

Skifte efter Christen Nielsen i Lille Perregaard 

Aar 1834 den 26 Mai.
Enken Magdalene Nielsdatter og den afdødes i fællesskab hjemmeboende Børn og Arvinger er 1. en Søn Niels Christian 17 Aar, 2. en Do. Peder ? Aar. 3. en Do. Jens 10 Aar. 4. en Datter Ane Kirstine 12 Aar. 5. en Do. Maren 8 Aar. 6. en Do. Ane 5 Aar. Flere Arvinger har den Afdøde ikke efterladt sig.
Kilde: Hjerm Ginding Herreder.  Skifteprotokol 1832-1839. Film 9.765 fol. 101, 115, 139.


Malene driver herefter gården videre med bl.a. sin søn. 
Folketælling 1855
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, Perregaarde, en gaard
Malene Nielsdatter 68 Enke Huusmoder  Her i sognet
Jens Christensen 31 Gift Huusmoderens søn, driver gaarden Her i sognet
Inger Ane Elisabeth Christensdatter 40 Gift Hans kone Hjerm sogn
Niels Christian Jensen 1  Ugift Deres søn  Hjerm sogn
Christine Jensen 4  Ugift Deres datter  Hjerm sogn
Ane Kirstine Christensdatter 33  Ugift Huusmoderens datter, opholdes af hende  Her i sognet

Dødsanmeldelse.
Aar 1859 den 20 Juni anmeldtes død den 18 dennes Aftægtsenke Malene Nielsdatter af Lille Perregaard i Borberg Sogn. Myndige Arvinger.
Kilde: Hjerm Ginding Herreder Skifteprotokol 1857-1865. Film 9.766 pag 114b.

Malene Nielsdatters datter, Ane Kirstine var 1856 blevet gift med Peder Mathias Jensen, og de fortsætter på Lille Perregaard.

Folketælling 1860

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hvam biskoledistrikt, Lille Perregd
Peder Mathias Jensen 42 Gift Gmd. huusfader Bodum s. Thisted a Ane Kirstine Christensen 39 Gift Hans kone Her i sognet
Peder Chr. Pedersen 7 Ugift Pleiebarn Bodum s. Thisted amt
Laust Jensen 30  Ugift Tjenestekarl, mandens broder Bodum s.

I løbet af 1870'erne går Peder Matias og Ane Kirstine på aftægt  ved gården.

Folketælling 1880
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hvam Bye, Lille Perregaard
Lars Jensen 36  Gift Husfader. Gaardejer  Odbye Sogn, Thisted Amt
Nielsine Pedersen 30  Gift hans Hustru  Asp Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Skrædergaard Jensen 8  Ugift Datter Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt  Else Marie Jensen 6  Ugift Datter  Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Peder Skrædergaard Jensen 2  Ugift Søn  Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Peder Pedersen 19  Ugift Tjenestekarl  Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Povlsen 25  Ugift Tjenestepige  Skjærn Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Mathias Jensen 62  Gift Husfader. Aftægtsmand  Bodum Sogn
Ane Kirstine Kristensdatter 59  Gift hans Hustru  Borbjerg Sogn

Peder Mathias og Ane Kirstine flytter til Holstebro, hvor de dør 1866 hhv 1892.


1985 overtager min halvfætter, John Brødbæk, ejendommen fra Gunnar Munck og driver den i en række år sammen med Over Brødbæk.

Store Perregaard

 

På St. Perregaard var fæstet 2 halvgårdmænd. Derudover boede der også nogle andre lavere rangerende familier på og ved de to Perregårde

 

Se fæstekontrakter her.

Anerne fra St. Perregård

           1 Niels Nielsen Perregaard f. 1626 d. 1711
             2 Christen Nielsen Perregaard f. 1667 d. 1736
               3 Peder Christensen Perregaard f. ca 1702 d. 1788
                 4 Christen Pedersen Perregaard f. 1747 d. 1825
                   5 Maren Christensdatter f. 1803 d. 1859
                     6 Peder Christian Sørensen *f. 1848 d.  1924
                       7 Maren Sørensenf. f. 1872 d. 1943
                         8 Sigurd Eriksen * 1907 d. 1980
                           9 Hans Henning Eriksen f. 1944

1. Niels Nielsen Perregaard

Tip5 odelfar Niels Nielsen Perregaard er født ca. 1626 og død 1711 i St. Perregård. Han var gift 1. gang med Johanne Lauritsdatter, der i 1670 døde i barselsseng ved fødselen af deres 11. barn, Søren, der ligeledes dør en uges tid efter fødselen.

Som 64-årig gifter Niels sig i 1689 med den 10 år yngre Maren Pedersdatter fra nabogården Lille Perregaard. Der er dog ingen børn i dette ægteskab. Maren dør i 1720 i St. Perregård.

 

Christian V's matrikel af 1688

Proprietarius

Fæster

Nye Matrikul Hartkorn

    Tønder Skp. Fier. Alb.
Borgmester Spormand 1)

Niels Nielsen i Store Pæregaard

5 7 - 2

1) 1683 omtalt som Christian Sporman, tidligere borgmester i Christianshavn, nu ejer af Hesselgaard i Lovns sogn.

Kilde: Nørskov Lauritsen, "Hjerm Sogn", s. 74

 

2. Christen Nielsen Perregaard, født 1667. Boede i St. Perregård og var gift med Inger Frederiksdatter, født ca. 1680 og død 1736 i St. Perregård.

Christens søster, Kirsten, bliver gift med Jørgen Christensen Brødbæk. Det er sandsynligvis Jørgen Christensen på Neder Brødbæk.

 

3. Peder Christensen Perregaard, født ca. 1702, på hvilket tidspunkt der er en lakune i Borbjerg Sogns kirkebøger. Han døde 1788 i St. Perregaard og blev begravet d. 20. april.

Peder Christensen Perregaard var fæster af St. Perregaard, der senere blev overtaget af sønnen Christen. Den 7 oktober 1740  blev Peder Christensen Perregaard gift i Hjerm med Else Pedersdatter af Kragelund i Hjerm sogn. Den d. 28 sep. 1746 blev han gift 2.gang med Anne Christensdatter.

 

4. Christen Pedersen, født 1747 i St. Perregård, døde 29. april 1825 samme sted og blev begravet d. 8. maj. Han var gift med Zidsel Marie Jørgensdatter, født 1759 i Borbjerg Præstegård og død d. 6. februar 1841 i St. Perregård. Blev begravet d. 21. februar. Hun blev døbt d. 16. december 1759, båret til dåben af frøken Kaalund, og faddere var Giertrud i Præstegården, Jens Hau, Søren Qvisgaard og hustru samt Christen i Ryde Mølle.

 

Folketælling 1787 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Perregaard

Christen Pedersen, 39, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand

Sidsel Jørgensdatter, 28, gift, Madmoder

Peder Christensen, 7, ugift, Deres Barn

Jens Christensen, 4, ugift, Deres Barn

Christen Pedersen, 22, ugift, Tienestefolk

Ane Sørensdatter, 30, ugift, Tienestefolk

Christiane Jensdatter, 16, ugift, Tienestefolk

Johan Pedersdatter, 9, ugift, Tienestefolk

Peder Christensen, 85, enke, Hosbondens Fader, Inderste

 

Christen Pedersen overtog efter sin far fæstet af St. Perregård,

I 1798 købte han gården til selveje. Se købekontrakten her:

 

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Perregaardene

Kresten Pedersen, 54, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer

Zidsel Marie Jørgensdatter, 41, Gift, Hans kone

Jens Krestensen, 18, Ugift, Deres børn

Ane Krestensdatter, 14, Ugift, Deres børn

Jørgen Krestensen, 9, Ugift, Deres børn

Mette Krestensdatter, 4, Ugift, Deres børn

Ole Kristenen, 1, Ugift, Deres børn

Ole Olesen, 14, Ugift, Tienestedreng

 

Christen Pedersen dør 29. april 1825 og skiftet efter ham indledes 10. maj

 

Sønnen Jørgen Christensen Overtager 1825 St. Perregaard efter sin far Christen Pedersen. Han gifter sig i 1822 med Kirsten Jensdatter, dør den 9. august 1832 uden at efterlade sig børn, hvorefter Kirsten den 11 november samme år gifter sig med Johan Michelsen.

 

Datteren, tip oldemor Maren Christensdatter, bliver den 19. oktober 1828 gift med sin halvfætter og min tip-oldefar, Søren Jensen Neder Brødbæk.

Anelinien fortsætter derfor på gården Neder Brødbæk.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail