Jesper Jensen

på 

slægtsgården Over Brødbæk

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred

 Oldefar Jesper Jensen stammer fra Øster Hedegaard i Handbjerg sogn. Han deltog i Treårskrigen 1848-51 og blev selvstændig gårdmand i Rydlund i Ryde sogn. Den købte han af Niels Chr. Sørensen, der stammede fra Neder Brødbæk. Skrevet i Holstebro 7. juli 1855. Læst ved Hjerm Ginding Herredsret 13. august 1855.

 

Jesper Jensenbliver 1857 gift med datteren i Over Brødbæk, Maren Christensdatter, sælger Rydlund til sin svoger Mads Christensen og overtager så i 1868 Over Brødbæk.

Skøde til Jesper Jensen og aftægtskontrakt for Christen Madsen kan ses her.

Over Brødbæk var i 1845 blevet taxeret på ny for indtegning under brandforsikringen. Taksations beskrivelsen viser derfor, lidt om den gård Jesper Jensen overtog, der blev dog ændret en del inden:

Aar 1845 den 17de December foretages af Undertegnede Branddirektør og Taxationsmændene Sogne og  Brandfoged Mads Møller Laugesen af Borbjerg Sogn og Gaardmand Niels Baslund af Meirup Sogn følgende Omtaxation til forandret Indtegning under Brandforsikringen.
Borberg Sogn. Brødbech. En Gaard som eies og beboes af Christen Madsen, forhen forsikret under Hoved Nr 13 Litt 1 for 440 rd befandtes nu saaledes ombygget og forandret.
Eieren begjærede de udvendig Grundmur undtaget for taxering og forsikring,
a. Stuehuset i nord 16½ Fag 9½ al. dyb, grundmur i søndre Side og begge Ender, for resten af klinet vægge af Fyre Over, Under og Ind-tømmer samt straatækket, indrettet til 2de Beboelseslejligheder med Stuer Kammer Kjøkken og Bryggers, forsynet med  Loft Vinduer og Døre, 3  Skorstens Piber af brændte Mursteen, samt et Lagerrum. Alt i forsvarlig Stand.- Taxeres med undtagelse af de udvendige Grundmure for 330 rd.
b. Det østre Huus 12 Fag 83/4 al. dyb , grundmuret af Fyrre Over og Ind tømmer samt  stækket. Indrettet til Fæhuus, Høhuus, Faaresti og Svinehuus. Taxeres med undtagelse af de udvendige Grundmure  for 140 rd.
c. Det søndre Huus 22 Fag 11 ¼ al. dyb. Leervægge  af Fyre Over, Under og Indtømmer samt straatækket.  Indrettet Hestestald, Lade, Hakkelseshus og Vognskjul. Taxeres for 280 rd.
I alt taxeret for 750 rd.
Forsvarlig indrettet imod Ildsfare. Brandredskaber forefandtes.
Deichmann
Taxationmænd                     Af Sogneforstanderskabet
M M Laugesen                               H J Schou
Niels Barlund                                  Formand
Kilde: Taksationsprotokol, Ringkøbing, Hjerm herred 1844-1854, pag. 76. AO opsl. 40.

Forsikringsprotokollen opgør 1871 den samlede brandforsikringssum således:
a. Stuehuset 512 rd
b. Hus i Ø. 225 rd
c. Huus i s. 700 rd
d. Huus i N. 10 rd
e. Huus i V. 564 rd (tilsyneladende opført af Jesper Jensen)
Ialt 2.011 rd
Kilde: Forsikringsprotokol 1858-1877. Ringkøbing, Hjerm herred, pag. 65. AO opsl. 35

Med Jesper Jensen rykker mine aner igen ind på gården. Christen Jensen, der indtil 1796 var fæster af gården, men dette år købte den fri af Rydhave, er også en slægtning. Han var halvfætter til Jesper Jensens bedstefar, Jesper Jensen, Heegaard. 1799 skøder han Over Brødbæk til Mads Pedersen  fra "Grebsgård" i Nørre Nissum og i en årrække var slægten altså ikke på gården.
Folketælling i "Over Brødbæk" 1870:
Jesper Jensen gårdmand 45 år født i Handbjerg Maren Christensdatter 40 år født her i gården 
Deres børn: 
Marianne Jespersen 10 år født i Ryde 
Jens Jespersen 8 år født i Ryde 
Birgitte Marie Jespersen 1 år født her i gården. 
Konens forældre: 
Christen Madsen 70 år født i Trabjerg nyder aftægt 
Marianne Pedersdatter 67 år født i Hjerm nyder aftægt 
Knud Chr. Laugesen 22 tjenestekarl 
Maren Sørensdatter 51 år tjenestepige.

Maren dør i 1874 og da Jesper ønsker at gifte sig igen, må han  først i skifteretten, da han havde siddet i uskiftet bo siden Marens Død.

Han opgiver her at boet består af gården Matr. No. 1a af Brødbæk i Borbjerg af hartkorn 4 tønder 5 skæpper 2 fjerringkar 1 3/4 album, gammelskat 37 rigsdaler 58 skilling, med tiende, bygninger, besætning, ind- og udbo, hvilket anføres til en værdi af 36.000 kr.
På boet hviler en aftægt, der kapitalpost kan anføres til 3000 kr.
Imod disse værdiangivelser fandt Skifteretten og Værgen intet at erindre.
De mødte begærede sig derefter boet udleveret til privat skifte, hvilket blev bevilget.
 

Jesper Jensen gifter sig herefter den 26 november 1880 med Marie Cathrine Laursen fra Østergaard i Hogager.


Jesper Jensen og Marie Cathrine Laursen

I 1887 udstykker Jesper Jensen Over Brødbæk Mark til sønnen Jens Jespersen. Det fremgår af det senere skøde til sønnen Marius, at Over Brødbæk ved den lejlighed bliver skyldsat til hartkorn 3Tdr 3Skp 2Fjk 3/4Alb.
 

Folketælling 1890:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 11:
Jesper Jensen, 65, Gift, Husfader, Gårdejer, Handbjerg Sogn
Maren Katrine Lavrsen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn
Birgitte Marie Jespersen, 25, Ugift, Datter, , Ryde Sogn
Kristine Jespersen, 20, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn
Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Marius Jespersen, 8, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Maren Jespersen, 3, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn


Folktælling 1901
Jesper Jensen, f. 20/2 1824 i Handbjerg Sogn, Gift, Husfader, Gårdejer
Marie Katrine Lavrsen, f. 8/12 1852 i Borbjerg Sogn, Gift,  Husmoder,
Jens Kristian Jespersen, f. 13/3 1874, Ugift, Søn
Marius Jespersen, f. 6/1 1882, Ugift, Søn
Maren Jespersen, f. 21/1885, Ugift, Datter
Christiane Jensen, f. 15/8 1881 i Estvad Sogn, 1897, Tyende
Jesper Brødbæk Jespersen, f. 7/10 1892 i Borbjerg Sogn, Tyende
Mette Marie Jensen, f. 4/5 1826 i Borbjerg Sogn, Væverske

 

Maren Jespersen er min mormor. Hun bliver 1910 gift med købmanden i Trabjerg, Jeppe Jensen Led.

 

Marius Jespersen Brødbæk
Får skøde på gården, lyst ved Hjerm Ginding Herredsret 15/2 1907.
 

Folketælling 1925

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Over Brødbæk
Brødbæk, Marius, M, 6/1 1882, Borbjerg, G, Husfader, Landmand
Brødbæk, Metthea, K, 14/12 1886, Hosager, G, Husmoder
Brødbæk, Paula, K, 26/3 1912, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Katrine, K, 27/5 1913, Borbjerg ,U, Barn
Brødbæk, Ejner, M, 31/5 1916, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Verner, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Aage, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
Galsgaard, Marie, K, 29/1 1905,Nees, U, Tyende
Lisbjerg, Svend, M, 19/8 1909, Fousing, U, Tyende
Snerling,Sofus, M, 20/6 1911, Holstebro, U, Tyende

 

Marius søn Ejner Brødbæk overtager fødegården i 1949 med 49 tdr. land efter at have haft den i forpagtning i 3 år.

I 1974 overtages gården af Ejners søn, John Brødbæk, der i en årrække drev den sammen med Lille Perregård. I dag er landbruget på gården opgivet.

Familierne fra Over Brødbæk
 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail