Slægtsgården Neder Brødbæk

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herredTrap Danmark
Trap Danmark (1965 udg.), Ringkøbing amt har følgende oplysninger:
Over, Neder og V. Brødbæk (o. 1400 Brodebekgordt, 1461 Bradbek, 1477 Brodbek, 1479 Brødbek)(s.258).
Brødbæk blev o. 1400 af Hethe Nielsen solgt til folmer Lunge, og 1461 af Claus Podebusk til Niels Eriksen Gyldenstjerne.
1688 og 1770 lå den (2 gde og 1 mølle m. i alt 16 tdr. hartk.) under Rydhave (s. 262 og s.314).


Liber Daticus

 

I følge Borbjerg præstegårds Liber Daticus så det i 1760 således ud med selvejere og fæstere: I året 1760 var der ikke flere selvejergårde i Borbjerg sogn end i Vandborg, Damgaard og Jens Haus Gaard i Borbjergby ………

Rydhauge ejede 2 gårde i Hedegaard, Munksgaard, begge gaarde i Fleng, 2 gårde i Brødbæk og 1 mølle, 2 gaarde i Keldsmark, Skyldvad og Pugdalhus...….

Først ved begyndelsen af det nittende århundrede sker den store udskiftning, hvor beboerne købte deres gårde og huse og derved blev selvejere….."
Kilde: C. Møller: Borbjerg sogns historie. s. 145.

 
 
Slægt og aner på Neder Brødbæk

 

Christen Jørgensen Brødbæk
står i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Brødbæk, Borbjerg Sogn, af hartkorn ny matrikul 7 tdr. 2 skp. 3 fjdk. 2 alb.  Gården hørte under heregården Rydhave. Han er min tip6 oldefar. Han dør i 1688 og efterfølges sandsynligvis af sin søn.

 

Jørgen Christensen Brødbæk

gift med Anne Pedersdatter fra Damgaard. Et tipoldebarn til Jørgen Christensen, Maren Christensdatter, bliver i 1828 gift med Søren Jensen på Neder Brødbæk, jf. nedenfor.

 

Niels Jensen

født 1681 i Hanbjerg Heegaard bliver formentlig fæster på Neder Brødbæk. I hvert fald er hans børn født i Borbjerg sogn, som afkom efter Niels Brødbeck og hans søn Søren Nielsen Brødbæk kan med sikkerhed identificeres som fæster på Neder Brødbæk.
 

Søren Nielsen Brødbæk
er født ca. 1720, og døde 1794 i Neder Brødbæk, Borbjerg Sogn, og blev begravet d. 26. januar. Han var fæster af Neder Brødbæk i Borbjerg af hartkorn 6 tdr. 7 skp. 0 fjdk. 2 1/2 alb., der hørte under Rydhave Gods, og drev den indtil sin død.

Rydhaves jordebog anfører Søren Nielsen som fæster i Brødbæk 1783.

Søren Nielsen Brødbæk blev gift d. 1. december 1756 i Borbjerg med Karen Christensdatter. Hun blev født 1735 i Hvam, Borbjerg Sogn, døde 1799 i Neder Brødbæk og blev begravet d. 1. januar 1800. Hun blev døbt d. 3. april 1735, båret til dåben af Christen Frost's kone i Mejrup, og faddere var Poul Qvisgaard, Mette Qvisgaard, Anders Qvisgaard, Christen Schiøts datter og Thøger i Hvamgård.

Folketælling 1787:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brørbek, 1. Familie
Søren Jensen, 69, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand
Karen Christensdatter, 53, gift, Madmoder
Maren Sørensdatter, 31, ugift, Deres Barn
Else Sørensdatter, 24, ugift, Deres Barn
Jens Sørensen, 18, ugift, Deres Barn
Peder Sørensen, 14, ugift, Deres Barn
Søren Sørensen, 10, ugift, Deres Barn
Niels Sørensen, 8, ugift, Deres Barn
Søren Jensen må rettelig være Søren Nielsen da alt andet passer for ham.

Den 7. april 1794 blev der afholdt skifte efter Søren Nielsen.
Se boopgørelsen her

Christen Sørensen
Søn af Søren Nielsen. Køber efter faderens død 1794 Neder Brødbæk til selveje for 1380 rdlr. 12 sk af Niels Sehested på Rydhave. Han har imidlertid kun gården i nogle år, idet han i 1801 afstår den til sin broder, Niels Sørensen. Christen køber samme år Lille Hedegaard af Niels. Christen bliver sognefoged og dør 1830 i Lille Hedegaard.

Niels Sørensen
Søn af Søren Nielsen. Overtager 1801 Neder Brødbæk efter sin broder, Christen Sørensen. Han omkommer under et uvejr i vinteren 1804, hvorefter søsterens mand, Jens Mortensen overtager gården.

Folketælling 1801:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brørbæk Gaarde, 1
Niels Sørensen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Karen Krestensdatter, 57, Gift, Hans kone
Ingeborg Jensdatter, 19, Ugift, Hendes datter
Søren Krestensen, 3, Ugift, Hans søstersøn
Kresten Jørgensen, 26, Ugift, Tienestefolk
Peder Kristensen, 11, Ugift, Tienestefolk

Jens Mortensen
Jens Mortensen var først gårdmand i Langfrom i Ørre Sogn, men da hustruens broder Niels i 1804 omkom under et uvejr, overtog Jens Mortensen Neder Brødbæk, og drev den indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1828, hvor sønnen Søren Jensen fik den.
Jens Mortensen nævnes også med tilnavnet Krog, er født 1766 i Sinding, og han døde d. 22. marts 1812 i Neder Brødbæk, Borbjerg Sogn. Han blev døbt d. 1. april 1766, båret til dåben af en fætters kone fra Gjellerup, og faddere var nævnte fætter, en stedsøster og Peder Søvndals hustru og søn. Jens Mortensen blev trolovet d. 1. juni 1793 og gift d. 27. juni samme år i Ørre med Else Sørensdatter Forlovere var brudens far og brudgommens bror, Peder Møller i Nybro Mølle.
Else Sørensdatter, datter af Søren Nielsen Brødbæk, er født 1761 i Neder Brødbæk. Hun døde d. l juli 1843 samme sted og blev begravet d. 9. juli. Hun blev døbt d. 19. april 1761, og faddere ved dåben var Jens Brødbæk og døtrene Karen og Anne, Christen Brødbæk samt Peder Davidsen og hustru.

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hammerum, Ørre, Ørrebye
Jens Mortensen, 35, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer
Ellen Sørensdatter, 40, Gift, hans kone
Søren Jensen, 6, Ugift, deres børn
Mette Jensdatter, 8, Ugift, deres børn
Karen Jensdatter, 4, Ugift, deres børn
Anne Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres børn
Søren Sørensen, 24, Ugift, tjenestefolk, national soldat
Magrete Laursdatter, 27, Ugift, tjenestefolk

1806 får Jens Mortensen skøde på Neder Brødbæk

Søren Jensen
Søren Jensen overtog i 1828 efter sin mor Else Sørensdatter gården Neder Brødbæk.
Søren er født d. 24. august 1795 i Langfrom, Ørre Sogn, og han døde d. 3. marts 1880 i Neder Brødbæk, Borbjerg Sogn, og blev begravet d. 10. marts. Han blev døbt d. 11. oktober 1795, og faddere ved dåben var Søren Brødbæk, Peder Møller, Ane Johanne og Else Kirkegaard.

Neder Brødbæk står i Hjerm Herreds brandtaksationsprotokol opført således:

a. Salshuuset i Nord, 17 Fag, 9 1/4 Alen dyb, opført af Grundmur, Fyhr over- og indtømmer med Straatag. Indrettet til Stue, Kammer, Kiøkken og Bryghuus. Forsynet med Loft, Vinduer, Døre, 2 Skorstene med Piber af brændte Steen og 1 Bagerovn. Taxeret med undtagelse af udvendig Grundmur til 38 Rdlr. pr. Fag. 640 Rdlr.
b. Det vestre Huus, 14 Fag, 9 Alen dyb, opført af Grundmur, undtaget Nordre Ende, der er murede Vægge, Fyhr over-, ind og undertømmer med Straatag. Indrettet til Høelade og Fæhuus. Taxeret med Undtagelse af udvendig Grundmur til 18 Rdlr. pr. Fag. 250 Rdlr.
c. Det Søndre Huus, 17½ Fag, 11½ Alen dyb, opført af Grundmur i Søndre Side og Vestre Ende, Fyhr over-, ind- og Undertømmer med Straatag. Indrettet til Lade. Taxeret med undtagelse af udvendig Grundmur til 30 Rdlr. pr. Fag. 520 Rdlr.
d. Det Østre Huus, 11½ Fag, 8 3/4 Alen dyb, opført af Fyhr over-, ind- og undertømmer med klinede Vægge og Straatag. Indrettet til Hestestald, Vognskjul og Tørvehus. Taxeret til 20 Rdlr. pr. Fag. 230 Rdlr.
I alt 1640 Rdlr.

Forsvarlig indrettet imod Ildsfare. Befalede Brandredskaber forefandtes."

Søren Jensen blev gift 19. oktober 1828 i Borbjerg med sin halvkusine Maren Christensdatter fra St.Perregaard. Deres fælles oldefar var Christen Jensen Fleng. Forlovere ved vielsen var brudens bror, Jørgen Christensen, og gårdmand Peder Chr. Jensen i Kvium.

Maren Christensdatters tipoldefar er Jørgen Christensen Brødbæk, der  i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Brødbæk, jf. ovenfor.
Maren er født d. 18. november 1803 i St. Perregård, Borbjerg Sogn. Hun blev døbt d. 26. december 1803, båret til dåben af Peder Særkjærs hustru Johanne i Måbjerg, og faddere var brødrene Peder og Jens samt Kristen Østerbisgaard og Jens Maigaards steddatter. Den 24. november 1859 døde hun i Neder Brødbæk og blev begravet d. 4. december.

Christian Møller, der i 1882 overtog degneembedet i Borbjerg efter sin fader, skriver i sin bog: "Borbjerg Sogns Historie" fra 1929 om Søren Jensen:
Han kunne godt lide at være deltager i et lystigt lag, især når der var marked i Holstebro. På hjemvejen fra markederne standsede markedsgæsterne i reglen ved Den Sorte Kro, 3/4 mil fra Holstebro, hvor de skulle have en opstrammer for rigtig at kunne køre om kap hjem. Søren Jensen plejede gerne da at sige, når han opfordredes til at komme hjem: "Der kan man altid komme, når man ikke kan komme andre steder".
En gang gik det dog galt, thi da kom der bud til ham, at Neder Brødbæk brændte, da ville han hjem; men da var det for sent, gården var nedbrændt, inden han kom hjem. Den blev genopbygget i almindelig bondestil.
Søren Jensen var høj af vækst. Når han om søndagen kom i sin søndagsdragt: lange, blanke støvler, fløjels-knæbenklæder og vest, langskødet frakke og høj hat på hovedet, med sølvknappet stok og sølvurkæden hængende ned på maven, da var der noget imponerende ved ham, som ved mange andre af sognemændene i deres højtidsdragter.

 

Også Christian Møllers broder, Petrus Christensen, har i sin bog, "To slægtled" fra 1940 givet en beskrivelse af Søren Jensen:
"Når gamle Søren Brødbæk skulle til Alters, fulgt af Sønnen Chresten Brødbæk og den milde, venlige Ann Dorret, var det næsten også en Festdag i Hjemmet, for Søren mødte i Bondens gamle Festdragt: Knæbenklæder, hvide Strømper og Sko med Sølvspænder. Det var en oplevelse for os Drenge. Baade før og efter Altergangen var han inde i Hjemmet for at hvile sig. Med Brødbæk-mændene stod fader på særlig god fod. De var altid villige til at "gyer en Bed", og det var en inderlig glæde, at de, da Hvam skole blev oprettet og Brødbækgaardene med Vandsmedens (Peder Iversen) blev henført dertil, vedblivende søgte Kirkeskolen.

Søren Jensens søster, Karen Jensdatter, fulgtes gennem sine sidste leveår i landets aviser som ”Danmarks ældste Menneske”. Hun dør 1904 som 107 årig i Holstebro og blev begravet på Søndre Kirkegaard, der som det står i kirkebogen blev højtidelig indviet på ”Gamle Karens” begravelsesdag.

Hendes gravsten står stadig på kirkegaarden.


Folketælling 1845

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, En Gaard
Søren Jensen, 50, Gift, Lever af sin Avling, Ørre, Rk.Amt
Maren Christensdatter, 42, Gift, Hans Kone, Borberg, Rk.Amt
Jens Sørensen, 14, Ugift, Deres Barn, Borberg
Christen Sørensen, 15, Ugift, Deres Barn, Borberg
Jørgen PerreGaard Sørensen, 5, Ugift, Deres Barn, Borberg
Else Sørensdatter, 13, Ugift, Deres Barn, Borberg
Sidsel Marie Sørensdatter, 10, Ugift, Deres Barn, Borberg
Ane Sørensdatter, 7, Ugift, Deres Barn, Borberg
Kirsten Sørensdatter, 2, Ugift, Deres Barn, Borberg
Jens Pedersen, 26, Ugift, Tjenestekarl, Borberg
Ane Marie Olesdatter, 20, Ugift, Tjenestepige, Resen

 

Af en børneflok på 8 dør halvdelen i en ung alder.

Ane Sørensdatter dør 1853 15 år gammel, Jørgen Perregaard Sørensen dør 1854, også kun 15 år gammel. I 1857 dør Sidsel Marie Sørensdatter 21 år gammel og 1968 dør Kirsten Sørensdatter 25 år gammel.

 

I 1860 udstykkede Søren Jensen parcellen matr. nr. 2 b, Vester Brødbæk til den ældste søn Jens Sørensen

I 1865 afhændede Søren Jensen hovedparcellen, matr. nr. 2 a til den næstældste søn Christen Sørensen, og der blev oprettet aftægtskontrakt. Se kontrakten her.

Min oldefar, Peder Christian Sørensen tjener tilsyneladende hos broderen Christen, jf. folketællingen 1870 nedenfor, inden han overtager Sdr. Fleng.

Søren Jensens 3 sønner, Jens, Christen og Peder Christian, bliver gift med Jens Nielsens 3 døtre fra Nørregaard i Nørre Hvam, hhv. Ingeborg, Ane Dorthe og Kristiane.

 

Ingeborg og Jens Sørensen

V. Brødbæk

Chr. Sørensen og Ane Dorthe

Neder Brødbæk

Peder Chr. Sørensen og Kristiane

Oldeforældre

Sdr. Fleng

Datteren Else Sørensdatter bliver 1861 gift med gårdejer Jens Frederik Willumsen i Hedegaardlund i Handbjerg sogn.

I Borbjerg præstegårds Liber Daticus' hartkornsopgørelse fra 1866 noteres: 72. Søren Jensen, Brødbæk, matr. nr. 2a.

Htk.: 2td 6sk 3fjdk 3/4alb, heraf til kirken 1 9/8td.

Søren Jensen levede 15 år efter at han havde overdraget gården til sønnen Christen og var kommet på aftægt, men han kunne ikke gå, fødderne var dårlige; den meste tid var han sengeliggende.


Christen Sørensen, Neder Brødbæk
Født 1830, død 1908. Gift med Ane Dorthe Jensen, født 1840, død 1915. Christen overtager i 1865 Neder Brødbæk efter sin far, Søren Jensen.


Christen Sørensen og Ane Dorthe Jensen

Folketælling 1870.
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, Brødbæk en gård, 128:
Christen Sørrensen, 39, Gift, Husfader, Jordbruger, gårdmand
Ane Dorthe Jensen, 29, Gift, Husmoder
Maren Christensen Sørrensen, 3, Ugift, Børn
Søren Christesen Sørrensen, Under 1 år, Ugift, Børn
Peder Christian Sørrensen, 21, Ugift, Tjenestekarl, Borbjerg Sogn,
Karen Nielsen, 20, Ugift, Tjenestepige, Ryde Sogn

Folketælling 1880:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, En gaard
Kresten Sørensen, 49, Gift, Gaardejer, husfader
Ane Dorthe Jensen, 39, Gift, Hans hustru
Maren Sørensen, 13, Ugift, Deres børn
Søren Sørensen, 10, Ugift, Deres børn
Jens Sørensen, 8, Ugift, Deres børn
Ane Marie Sørensen, 5, Ugift, Deres børn
Else Sørensen, 2, Ugift, Deres børn
Jørgen Sørensen, Under 1 år, Ugift, Deres børn
Søren Jensen, 84, Enkemand, Husfaderens fader og af han forsørget, Ørre Sogn,
Abelone Matilde Johannesen, 40, Ugift, Tjenstepige, Aulum Sogn,
Jenssine Nielsen, 14, Ugift, Tjenstepige, Ryde Sogn,
Ole Andersen, 16, Ugift, Tjenestekarl, Ryde Sogn,

Folketælling i gården 1890 viser:
Kresten Sørensen, 59, Gift, Husfader, Gårdejer
Ane Dorthea Jensen, 49, Gift, Husmoder, Hustru
Maren Krestiane Sørensen, 23, Ugift, Datter
Jens Kristian Sørensen, 18, Ugift, Søn
Ane Marie Sørensen, 15, Ugift, Datter
Else Sørensen, 12, Ugift, Datter
Kirsten Sørensen, 7, Ugift, Datter


Jens Christensen Sørensen Brødbæk
Født 1871, død 1942, overtager Neder Brødbæk efter sin, far Christen Sørensen. Jens var gift med Nielsine Christensen,født 1866.

Folketælling 1901 Borbjerg sogn, Neder Brødbæk.
Jens Christensen Sørensen, M, 15/10/1871, Gift, Borbjerg sogn, Husfader, Gaardejer, Ægteskab indgået 1900
Nielsine Christensen, K, 7/12/1866, Gift, Nørre Nissum, Husmoder
Else Sørensen, K, 19/3/1877, Ugift, Borbjerg sogn, Tyende
Jens Nielsen Sørensen, M, 21/3/1883, Ugift, Borbjerg sogn, Tyende
Christen Sørensen, M, 11/11/1830, Gift, Borbjerg sogn, Husfader, Aftægt
Ane Dorthea Jensen, K, 28/4/1840, Gift, Borbjerg sogn, Husmoder, Aftægt

Folketælling 1911 Borbjerg Sogn, Neder Brødbæk.
Jens Kristensen Sørensen, M, 15 Oktb 1871, Gift, Borbjerg, 1871, Borbjerg, Husfader, Landbrug
Nielsine Kristensen Sørensen, K, 7 Decb 1866, Gift, N. Nissum, 1900, Humlum, Husmoder
Kristen Sørensen Brødbæk, M, 28 Juli 1901, Ugift, Borbjerg,Søn
Niels Aage Sørensen Brødbæk, M, 25 Oktb 1902, Ugift, Borbjerg, Søn
Jørgen Sørensen Brødbæk, M, 2 Marts 1904, Ugift, Borbjerg,Søn
Ane Dorthea Sørensen Brødbæk, K, 28 Maj 1905, Ugift, Borbjerg, Datter
Dagny Sørensen Brødbæk, K, 11 Oktb 1907, Ugift, Borbjerg, Datter
Kristen Kamstrup Kristensen, M, 11 Juni 1890, Ugift, N. Nissum, 1890, Nissum, Tyende
Johanne Jensen, K, 2 maj 1893, Ugift, Ryde, 1893, Ryde, Tyende.


Jens Christensen Sørensens familie
Klik på billedet


Bagest: Jørgen, Anna Dorthea, Christen 
Forest: Niels Aage,Nielsine, Dagny, Jens Christensen

Dagny bliver gift ind i den store Bjerre-slægt fra Sir sogn, der bl.a. omfatter de berømte malere: Niels Bjerre, Kristen Bjerre og Agnete Bjerre.

Folketælling 1930 Borbjerg Sogn, Neder Brødbæk 
Brødbæk, Jens Chr. Sørensen, M, 15/10 1871, G, Borbjerg, 1871, Borbjerg, Husfader,Gaardejer
Brødbæk, Nielsine, K, 7/12 1866, G, N. Nissum, Husmoder
Brødbæk, Jørgen Sørensen, M, 2/3 1904, U, Borbjerg, Barn, Forkarl
Laursen, Ulrikke Agnete, K, 14/9 1912, Handbjerg, Tjenestepige.


Nielsine Christensen og Jens Christensen Sørensen
som ældre.


Jørgen Sørensen Brødbæk
Født 1904, gift med Dagmar Hansen, født 1911, død 1981, overtager Neder Brødbæk i 1938. 1974 går gården videre til sønnen og Dagmar og Jørgen Sørensen Brødbæk bosætter sig på Bisgaardvej i Hvam Mejeriby.

 

 

Dagmar Hansen og Jørgen Sørensen Brødbæk

 

Neder Brødbæk 1947
Klik på billedet.
Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto © Det Kongelige Bibliotek.
 


Jens Sørensen Brødbæk 

Født 1943, overtager Neder Brødbæk i 1974, gift 1975 med Ingrid Nørgaard Poulsen.

 


Ingrid Nørgaard Poulsen og Jens Sørensen Brødbæk

Efter Jens Sørensens Død 2003 bliver gaarden solgt til fremmede og er dermed ude af slægten.Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail