Den arme degn

i Mejrup

Hjerm herred


Tip4 oldefar Jens Christian Pedersen var degn i Mejrup.

I Hardsyssels Degnehistorie læses følgende:

MEIRUP.
Degnekaldet hørte til Holstebro Skole og betjentes af Disciple til 1705, da det gaves til Høreren i Holstebro. 1739 lagdes det under Ribe Skole. - Degnebolig bygges kort efter 1741 ved Kirken. Fundats 8. Maj 1741. Præsten byggede 6 Fag Skolehus i 1751. Den nuværende Lærerbolig (i 1930) er bygget 1886, Skolestuerne med Laererindebolig 1906.
1. Jens Christian Pedersen, 1739-79, Degn og Skoleholder her, arm og fattig, aarlig Indkomst 10 Rdl., død 1779. Gift med I) Christina Jacobsdatter, død 1746. - II) Nov. 1746 i Nr. Nissum: Anna Jepsdatter. : 11 Børn.
Kilde: Ejnar Poulsen, Hardsyssels Degnehistorie, første bind,  Viborg, F. V. Backhausens Borgtrykkeri 1931

Jens Christian var faktisk gift flere gange, men hans første hustruer er indtil videre ikke fundet.

Erik Brejls skifteuddrag afslører flg.:

55 Christine Jacobsdatter i Mejrup degnebolig. 25.4.1746, fol.431.
E: Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup. B: Anne Cathrine Magdalene.
Skifte efter enkemandens første [eller anden !] hustru i Villerslev 10.5.1732. B: Anne Margrethe Jensdatter. Denne datter har arv efter sin mors faster Maren Christensdatter, [skifte Nykøbing Mors 2.1.1743], var g.m. Niels [Christensen] Skytte i Nykøbing.
Kilder: Gejstlige skifteuddrag i Ringkøbing amt. http://www.brejl.dk/ringgejst.htm#hjerm

Fra skiftet efter Jens Christians første eller anden hustru står der i boet 20 rd. til deres datter Anne Margrethe.

Derimod arver Anne Margrethe ikke noget efter sin mors faster, jf. ovenstående, da Jens Christian Pedersen som fader og værge for sit barn ved fasterens skifte i 1743 på datterens vegne fragår arv og gæld.
Kilde: Nykøbing Mors skiftefogeds skifteprotokol. Film M-10.003, pag. 496b.

-  0  -

1732 døde Jens Christians anden kone, jf. ovenstående.

Kirkebog Holstebro.
1733. d. 14 Feb hafde Jens Christian Pedersen og  ??? trolovelse d. 25. Martii stod deres Bryllup. ? Dom. ??

Kirkebog Holstebro.
1734, d. 11 Aug blef Jens Christians Hustrue som døde i sin Barsels Seng jordet.
d. 25. Novbr blef Jens Christians ? Barn ?, Moderen var død fra i Aug., jordet

Kirkebog Holstebro.
1735. D. 26de Maj hafde Jens Christian Pedersen 4de gang trolovelse med sin 4de Brud Christine Jacobsdatter Sperling i ?hans/hendes? alder 25½ Aar. D. 9de Juli stod deres Bryllup.

1746 dør Christine Jacobsdatter og, som skitseret ovenfor, indledes skiftet 24 april. Det afsluttes 27 juni med følgende opgørelse:

1) Vurdering af alt forefunden i degnens bolig        43Rd -M 10Sk
2) Vudering af et hus i Holstebro                         33rd 2M  -Sk
                                                   Summa       76rd 2M 10Sk
1) Heraf udgør ældste datters arveparter             30rd -M  - Sk
2) Andre poster
                                                   Summa        53rd 5M  8Sk
Rest til deling                                                  22rd 3M  2Sk

Deraf faderes halvpart         11Rd 1M 9Sk
samt faderens broderlod        7Rd 3M 2Sk
Datterens lod                      3Rd 4M 8Sk
                       Summa      22Rd 3M 2Sk

I forbindelse med skiftet forsøgtes huset i Holstebro solgt, hvilke ikke lykkedes. Sammen med døttrenes arvekapitaler og øvrige fordringer i boet, herunder skiftesalarie, begravelsesomkostninger mv. "bliver (det) hos Faderen bestaaendes saalænge som Provsten, som ere formynder det behager".
Kilde: Ringkøbing gejstlige skifteprotokol. M-film 9768 pag. 431.

Kirkebog Nr. Nissum.
1747. d. 23 Nov. Brudeviede Hr Tofteberg i min Sygdom Degnen af Mejrup Jens Christian Pedersen og Anna Jepsdatter. Forloverne Jørgen ? og Jep ? Skræder

Erik Brejls skifteuddrag:

78 Ingeborg Jacobsdatter Sperling i Holstebro. 12.1.1748, fol.185B. Film 9775.
A:
1) Rasmus Sperling, parykmager, [skifte 23.3.1745 lbnr.48], var g.m. Anne Elisabeth [Pedersdatter ]. B: [Navne angives ikke]
2) [Christine Jacobsdatter], død, var g.m. Jens Christian [Pedersen], degn i Mejrup. B: [Anne Cathrine Magdalene].

Kilde: http://www.brejl.dk/holstebro.htm

Rasmus Sperling er Ingeborgs søn og Christine Ingeborgs søster 
Christine er død, hvorfor arveretten går videre til hendes barn,  Anne Cathrine Magdalene. Derfor deltager Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup i skiftet:

Anno 1748 dend 12 Januarii, som var rette 30. Dagen efter afgangne Ingeborg Jacobsdatter Sperling indfandt sig udi afgangne Parykmager Rasmus Sperlings Enkes Leie Huus, hvor den Sal. Afdøde hafde været Logerende. …….
….. at Registrere og Vurdere hvis sig den Afdøde Farmor efterlagde, og er alle? Hendes Arvinger om noget skulle blive at Arve, Sal. Rasmus Sperlings Børn, saa ? Jens Christian Degn i Meirup hans Datter. Hvornæst da Hendes Efterladenskaber blev Registreret og Vurderet, og strax ved Auction til efterskrevne bortsolgt.

Vurderingen ansættes til 10rd 4sk 1, men Auctionen indbringer 20Rd 1M 3Sk.
Derimod anføres bl.a. Sterbboens Udgifter, saasom den Sal. Kones Begravelse som af Jens Rasmussen Smed her er bekostet, efter Special Ringning ønsket af Salig Sperlings Enkes Mand.

Auctionen indbringer                                       20Rd 1M 3Sk
Herfra fragår:
Auctions Salarium                                                 1M 4Sk
Skiftebrevets bekkostning                                 4Rd 1M  -
Diverse udgifter                                             11Rd 2M 4Sk
-heraf udgør begravelsen med ovennævnte 
 klokkeringning  6Rd 1M 8Sk   
Et års husleje                                                  2Rd   -    -
Til udlodning bliver der herefter                           -   6M 15Sk

Og siden her i Skifterette er indleveret et den Sal. Kones Klageskrift til Sogne Præstens Kiæreste Madame Meldahl under dend Sal. Afdødes Haand, hvorudi hun beklager sig instændig og beder om at maatte nyde nogen Penge af de Fattiges Casse til hendes nødtørftige Ophold, hvilken hendes Begiering ogsaa blev føjet paa nogen Tiid før end hendes dødelige Afgang, hvorimod hun i samme Sædel lover, at hvad af hendes ringe Efterladenskaber efter hendes Død kunde overblive maatte igien blive de Fattige til Deel, efter hvilken ? findes ogsaa de fra Gielden og alle fornødne omkostninger overbleven 5M 15Sk saaledes bliver de Fattige til Deel og Sogne Præsten overleveret. Hvormed dette Skifte saaledes er slutter og tilendebragt. ……    
Kilde: 1748 Holstebro Købstad, Skifteprotokol. M-Film 9775, pag. 185b

Der bliver således ikke noget at arve for ”den arme degns” barn.


1763 får Jens Christian solgt et Hus i Holstebro: 
"Jeg underskrefne Jens Christian Pedersen, SogneDægn for Mejrup, Kiendes hermed at have Solgt til velagte Carl Casparsen Muurmester i Holstebro, den mig tilhørende stæd, som jeg selv havfer beboen og opbygt haver, beliggende i Byens Væster Gade ...... "

Holstebro 1797

I fobindelse med salget modtager Jens Christian et Pantebevis som bl.a. lyder:
"Kiendes jeg mig underskrevne Carl Caspersen Borger og Muurmester her i Holstebro, Ret vitterlig Gield skyldig at være til Jens Christian Pedersen Sogn Dægn i Meirup 60 Rd, siiger Tredsindstyve Rigsdaler, som han mig venlig laandt og med Contract haver, som Hans 3de Døttrer Navnl. Anne Marie Jensdatter og Christiane Jensdatter og Anne Cathrine Jensdatter er tilhørende og dem foræret af deres Moders Forældre, hvilke fornævnte 60 Rd jeg forpligter mig og mine Arvinger een for Alle og Alle for een, Ærlig og Redeligt Ham eller Hands 3de Døttrer igien at betale med gangbar Klingende Myndt efter fierding Aars opsiigelse med paagaaende Renter 5pro. til hver Michelii og paa det Jens Christian Pedersen eller hans 3de Døttrer des bedre kand være forsiikret, da Pandsætter jeg herfor mit Iboende Huus med tilhørende Grund og Toft  ...... "
Kilde: Holstebro Byfoged. Skøde- og Pantebog 1750 – 1778, Book No. 2. Pag. 169. M-film 28.873

Kirkebog Mejrup sogn.
D. 28. februar 1779 Jens Xstian Pedersen, degn her ?? år,
begravet æt. ??

Jens Christians sidste hustru gifter sig efter nogle år igen:

Folketælling 1787
Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Koberup Huus
Anne Jepsdatter 56  enke Kone i Huuset Degne Enke

Kirkebog Mejrup sogn. 
1792 Den 6. december blev trolovede enkemanden Anders Hönis. o Kobberuphuus ved kirken og degne-enken Anne
Jepsdatter. Forloverne vare Jens Bertelsen og Christen Kirke. Copulerede d. 4. januarii 1793.

Datteren af 4.ægteskab Anne Marie Jensdatter bliver 1772 gift med tip3 oldefar Jens Berthelsen i Maygaard i Mejrup sogn.


Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail