Lindberggaard

i Hjerm sogn

 

Hjerm herredSkiftebrev efter sal Peder Chrestensen Skietterup på Lindbjerggård i Handbjerg sogn.

Efter renskrift af Karen Margrethe Nielsen, Viborg. kama@email.dk

Peder Christensen Lindbjerggård er født i Hjerm sogn. Han blev begravet  3 jun 1731 og skiftet efter ham indledtes den 11 juni.

Anno 1731 11 juni
indfandt sig på velædle og høylærde hr doctor Ancher Anchersens udi Ribe hans veegne som hosbonde for Lindbjerg i Handberg sogn, Hjerm herred og efter hans missives indhold, af dato 5 juni sidst, som blev læst, dets indholds mening således,
”velædle hr postmester tjenstlig begjæres at De på mine vegne vilde så snart det dem muligt er, forsegle og registrere sal Peder Chrestensen Skietterup hans boe, som 26 may er død, og boede på en gård af 6 tdr hartkorn strax # ved Holstebroe, kaldet Lindbjerg mig på officia tilhørende udi Handbjerg sogn i Hjerm herred. Med videre under håndskrift A Anchersen # kgl mayestæts postmester af Holstebroe Peder Grøn – så vel og i formening om boens gode tilstand, at intet skulle blive forbigået, men alle ting vel iagt taget. 
Knud Nielsen Munch af Holstebroe som tiltagen skriver, udi bemeldte sterf-boe udi Lindberg, med overværende 2demænd nafnlig Chresten Scodborg af Hjerm sogn og Peder Nielsen af Qvium i bemeldte sogn, for boen at forsegle og registrere, indtil 30 dagen d 25 juni næstkommende, da videre med boens tilstand vorder foretaget en vurdering, samt indgjæld og udgjæld, bygfæld og besætning med videre, og endelig også i sin tid # den husbonden så forlangne# skifte og deling imellem enken og hendes 3 små umyndige børn, hvis nafne og alder 30 dagen acten skal være tilført. 
Hvor da var til stæde enken Maren Nielsdatter selv og foregav at hendes stif-søn Jens Pedersen for sin mødrene arv hafde givet afkald, som her i sterf-boen skal findes, og ligeledes for arve parten efter hans sal fader også havde fået sin fornøyelse, hvorfor hun i anledning af loven, så som ingen arving her til sterf-boen er hørende uden hendes og hendes sal mands udi ægteskab aulede 3de børn, var  begjærende, at sterf-boen uden forsegling og registering måtte til 30 dagen henhvile. Da hun imidlertidd ved en expresse vilde lade indhente sin hosbondes resolutionn, om denne sterf-boes videre handling;
Peder Grøn var beføyed af denne enkens foregivende, at tilspørge Jens Pedersen som her og er nærværendee, om det så i alt er, at hand både for fædrene og mødrene arv er fornøyet, og ganske ingen prætention her i sterf-boet haver; hvortil han svarede, at hand for længe siden hafde givet afkald for sin mødrene arv, og hvad fædrene arv er angående, hafde hand og fået fornøyelse for såe hand såsnart forlanges derfore, og gjerne vil give afkald. 
Og som fuldmægtigen Grøn, videre var beføyed eftersom børnenes farbroder Esper Chrestensen af Skietterup i Hjerm sogn, som næste fødværge, også her i dag var tilstædee, at tilspørge hannem og stif-sønnen bemeldte Jens Pedersen, om de med enkens begjæring var på de umyndigess vegne tilfreds, at i dag ingen forsegling eller registering skede, og om de ville forsikre hannem, at intet af sterf-boen inden 30 dagen blev forkommet; hvortil de begge på de umyndiges vegne svarede ja;
Og som enken efter forespørgende foregav, at hendes agthavende laugværge ey i dag var tilstædee, så formåede hun i dag, hæderlige Anders Dahlsgaard deign udi Hjerm, interims laugværge at være. Og forsikrede de også begge ligesom sidst forrige, at alt hvad som i sterf-boen nu er, skal uden mindste forringelse blive tilstæde i alle måder, så intet derpå skal blive at sige, hvorpå af enkens begjæring, samt farbroderens og stif-sønnens, såvel som enkens og laugværgens forsikringer, så i anledning af enkens tilførte medhold af loven, såe fuldmægtigen ikke, at hand i dag kunde skride til forsegling og registering, men var årsgad ifølge loven, at lade boen indtil videre samling, som bliver 30 dagen d 25 juni næstkommende; dog formanede fuldmægtigen enken og de andre vedkommende, at have nøye opsyn at intet af sterf-boens tilhørende effecter, eller andet hvad navn nævnes kand, blive forkommet, i fald de ei derfor om så skulle opdage at skee, vil i slig tilfælde være loven undergiven.

Til bekræftelse under samtliges hænder, at således i dag er passeret.
Actum sterf-boen udi Lindberg Handbjerg sogn  ut supra.
P. Grøn—K.N Ss Munch.
Maren Nielsdatter ( som laugværge af interims ) A. Dahlsgaard.
Jesper Chrestensen—Jens Pedersen Lindberg.
Som overværende mænd.
Chresten Chrestensen Scodborg  Peder P N S Nielsens nafne.

 

Anno 1731 d 25 juni som var rette 30 dagen efter afgangne sal Peder Chrestensen Scietterup, som boede og døde udi Lindberg i Handbjerg sogn, på hosbonden velædle og høylærde hr doctor Ancher Anchersen i Ribe, hans vegne, efter forrige vedtaget og efter de såvelsom nu tilstillede fuldmagt og begjæring, kongelig mayestæts postmester Peder Grøn af Holstebroe, såvelsom og Knud Nielsen Munch ibidem, som tiltagen skriver her i sterf-boen, for at registrere og vurdere, samt skifte og dele imellem enken Maren Nielsdatter og hendes 3 umyndige børn, den ældste søn nafnlig Chresten Pedersen i sit 14de år, den anden og yngre søn nafnlig Niels Pedersen i sit 11teår, og en datter nafnlig Dorethe Kirstine Pedersdatter i sin alders 9deår; hvor var tilstæde og overværende enken selv, med sin forhen iterims men nu rette tiltagne laugværge, hæderlige Anders Dahlsgaard deign for Hjerm, Ginding og Vennøe menigheder, og på børnenes vegne deres farbroder Jesper Skietterup, og deres halvbroder Jens Pedersen Lindberg, for på de umyndiges vegne her ved skiftet at have opsyn, såvel og de 2de vurderingsmænd, nafnlig Peder Nielsen af Qvium og Chresten Chrestensen Scodborg begge af Hjerm sogn, og er da passeret som følger.

Udi dagligstuen.

1 lille sølv begger - 2rd-3m 12 sk - 1 jern billægger kakelovn med jern fod vurderet for 8 rdl - 1 mælke skab med 2de døre- 2m - 1 stor egekiste med lås og nøgel 2rdl 3m - derudi befandtes ei videre end noget af enkens gangklæder - 1 lille speil med sort ramme 1m -2de små hængeskabe 4 m -1 gammel flint 1m 4sk -1 gammel vogn skrin 8 sk -1 fire lispunds bismer 1 rdl -1 par messing lyssestager 1m 4 sk- 1 par større ditto 2m -1 fyrbekken med jern skaft 4m - 2 uld saxe 1m - 1 seyer værk 4 rdl - 2 småe tavler med alabast billeder udi 6 sk -1 klæde børste 4 sk -1 mangel fiel med trille og  1?   6m -1 steen vin kruus 8 sk -1 steen skrive tavle 1m 4sk -1 lang fyr bord med skuffe under og åben fod 4m 8sk - 1 lang skammel 8 sk - 3 træe stoele og 1 liden skammel 2 m -1 jern fyrfad 8 sk -1 lille kruus 12 s -1 ditto større 14 sk-

Udi kjælderen.

1 hængende fyrskab 1m 8 sk- 3 heele øltønder 1 rdl 2m -1 lille stobb og en glas løgte 12 sk - 1 messing bekken 12 sk -1 meel tønde og 1 flødebøtte 1m - 1 gammel skrin 4  sk- 1 ege halvkiste 1 rdl 2m - 1 stor ege kiste 1 rdl 4m - 3 korn løbe 8 sk - 3 tin fade og 3 ditto tallerkener 1 rdl 3m - 1 hegel 6 sk- 1 loft stie og 1 deine trug 1m-

Udi en liden kammer næst ved.

1  ??  og 2 småe ditto 12 sk - 1 beslagen skrin 1 rdl - 1 bimpel 1 ølkande og 1 tragt 12 sk - 1 heel øl tønde og en halv ditto 5m -1 liden fuur bord 2 m - 4 glas boutillier 1m - 1 bimpel 8sk - 2 pund smør i en kar 1 rdl - 12 stavkar til mælk 1 m

På loftet over stuen 

1 lille gammel kar  og en tønde 8 sk - 4 kurve til korn 1m - 5 korn sække 1 rdl 5m-2 tønder rug af 6m 8sk = 2 rdl 1m - 5 tønder malt af 1 rdl = 5 rdl - 2 tønder byg af 4m 8sk = 1 rdl 3m -1 hiul roch 1 haspe træ og en garn vinde 1m 4sk - 2 hakker 10 sk-

Dernæst blev åbnet vurderet beslagne skrin udi den lille kammer, hvorudi fandtes ei andet end en liden sølv begger, som efter beretning her i sterf-boen skal være pandtsat, og videre ved det pandtsatte gods acten skal vorde tilført - og udi de 2 de vurderede kister som fandtes i kjælderen vare intet som til vurdering kunde anføres, ligeledes blev åbnet dend udi stuen vurderet kiste, hvorudi ei var andet end eendel af enkens gangklæder, som forhen er meldt. Nok blev oplukt en liden skab som sidder i væggen ved bordenden, hvorudi befandtes ei andet end nogle breve som videre vorder efterset og skabene til videre forseglet. Udi en anden skab på siden ved vare intet som kunde registeres eller vurderes .

En kammer i nordsiden af huset

Endeel gammel stålfang vurderet for 1 rdl - 3 støcher hår reb 1 hampe bage reb 1 par kobbel leder 2m - 1 ræv sax og 1fugle bur 1m - 1 stor ege kiste 1 rdl 4m - hvorudi efter beretning ei skal være andet end pandtsat gods, og blev forsikret til videre eftersyn - 2 træe stole 10 sk -

Udi kjøkkenet og brøggerset

1 liden brøgger kiedel udi grue på 3 fjerding rum vurderet 7 rdl 2m -1 ditto brend viins kiedel med hat piber og tønde kiedelen på ½ tønder rum i alt vurderet for 9 rdl 3 m - 1 messing kiedel og 1 ditto bekken 1 rdl - 1 trefod 3m - 1 ildklemme 8 sk -1 gammel ølkar med læst gjorde på 2 tønder rum 2m 8sk - 1 ditto noget mindre 3m 8sk - 2 gammel ditto med små gjorde om  4m - 1 anker og 1 ølkande 1m 6sk -1 par håndqværne med binggg 4m - 1 oxehoved 3m - 2 selde og 2 solde 2m 8sk - 4 halm løbe 12 sk - 1 lille jern rist  8 sk - 4 stripper 12 sk - 2 småe ? ballier 1m 4 sk - 1 drøvte trug 4 sk - 1 lille kar 1 fløde bøtte 1 gammel kjerne 1 smør spand 1 m - 1 liden egeskammel 1 fjerding og 1 bimpel - 1 hiul spinderoch 2 m - 1 gammel fold seng 2m - 1 mælke troug og 1 musefælde 4 sk -1 træe bing af fuur 3m8 sk -  derudi befandtes6 tønder rug a 6m8sk = 6 rdl 3m -

På loftet over den liden kammer norden i huset befandtes 6 tønder rug a 6m 8sk = 6 rdl 3 m.

Sengeklæder.

1 blå stribet under ditto 3m - blå og brun stribet olmerdugs overdyne 2 rdl - 1 bolster og 1 olmerdugs hoved pude 4 m - 1 gråe og sort stribet vadmels overdyne 1 rdl - 1 gråe under ditto 5m - 1 olmerdugs og 1 bolsters hoved pude 4m - 1 blåe stribet bolster dyne 1 rd - 1 brun stribet bolster ditto 3 rdl - 1 gråe stribet vadmels under dyne 2 rdl- 2 de gammel hoved puder 3 m- 1 olmerdugs overdyne 1 rdl 4m - 1 gråe vadmels underdyne 1 rd - 1 gammel brun stribet senge dekken 2 m - 2 hynder 4 m - 1 sort stribet vadmels overdyne 5m - 1 hvid og 1gråe høls klæde 2m - 1 gammel gråe stribet under dyne 1m 8sk - 2de gammel hoved puder 1m 8sk - 1 par hørgarns lagner 1 rdl 2m -1 par blårgarns ditto 4m 8sk - 1 par hørgarns pude vår 2m - 1 gammel hørgarns dreielsdug 2m

Den sal mands gangklæder. 

1 gråe klæde kjortel uvendt, drettet med grøn rye  3rd 2m - 1 ditto kjortel med vest og buxer ligså uvendt 6rd 4m - 1 par gamle sorte klædes buxer 12 sk - 1 gråe vadmels kjortel 1 rdl -1 ringere ditto 3m -1 læder vest med 28 støcker sølv knapper udi 3 rd 3m - 1 par læder buxer 5m - 2 skjorter af 2m= 4m - 1 par støvler og en par gammel skoe 5m.

Udi gården såsom levende creaturer.

2 kiøer 1 sort stjernet og 1 raunsort ungfæ – den stjernede 6 år gammel den raunsorte 10 år gammel 8 rdl 4m - 1 sort hjelmet ditto 8 år gammel og en raunsort 6 år gammel 6 rd – 2 raunsorte ditto hver ungfæ 5 år gammel 5 rd 2 m - 1 raunsort qvie koe 2 rd 3m -1 sort qvie med kalv 4 år 2 rd 5m -1 sort grimed qvie med kalv 3 år 2 rd 2m – 1raunsort ditto 3 år  2 rd 1m – 1 sort hjelmet ditto 2 år 2rd - 1 mindre raunsort qvie 1 rd 1m -  1 gråe grimet stud ungnød 1 rd - 1 sort stjernet ditto 5 m – 2 sorte hjelmede stude i 4de år 5rd 2m – 4 stude kalve a 3 m =2 rd - 5 gamle væddere a 3m8sk= 2 rd 5m 8 sk - 19 får høveder a 2m = 6 rd 2 m - 8 lamme a 14 sk = 1rd 1m - 1 gammel grise soe 5m - 3 grise a 24 sk =5 m 8 sk - 2 bistokke 2 rd.

Bæster

1 brun stjernet hoppe 6 år med en sort hæste føl 18 rd - 1 sort stjernet hoppe 13 år med en sort hæste føl 14 rd - 1 sort stjernet hæste plag 3 år 14 rd - 1 lyse brun ditto hoppe 2 år 10 rd - nok en blisset hoppe med føl 12 år gammel 9 rd 2m.

Videre i gården inden og uden dørre

1 vogn med 4 beslagne hjul – haurer – vogn kasse 2 agestole og behørig hæstedræt 5 rd 3m - 1 ditto vogn med 2 beslagne hjule og tvende træe ditto leier, skraw og læssends stang for reb bag reb svøbe reb hæste dræt 10 rd - 1 ditto gl møgvogn med 10 støcker møg fiel til 2 rd – 2 tolv ? harver med jern tænder 2 rd - 1 ploug med tilbehørig jern 2 rd - 1 par nye egehjul uden beslag 1 rd 5m - nye jern til samme hjuls beslag - 3 forke 2m - 1 ege ølkar med 2 jern gjorde om 4 m 2sk - 2 ringere øl kar 3m - 1 fyr bing til korn og hakkelse 3 m 8 sk - 6 gamle biekuber og 1 løb 12 sk - 2 saddeler og bidsel 5m 2sk - 2 lyngleer 2 m 8sk - 3 jern grebe 5m - 3 spader 4m - 3 småe hverre steen 3m - 5 nauer 2m 8 sk - 3 øxer 2m 3 buesauge og 1 stiksauge 3m - 6 huggejern 2m - 2 spegerboer med 7 ? 3 - 1 hammer 1 kniftang – 1 buesaug - 1 båndknif - 1 ? 1 lille sticksauge og 1 jernvinkel- 3 m - 1 stålstang og 1 holdhauge 3 m8 sk - 1 fælle 8 sk - 1 stor stryg høvl 8 sk - 1 par ploug høvle og 1 flit høvl 1 m - 17 støcker slet - skrub - og list høvl 3m - 1 slæde i  agestoel og 1 ploug handel 3 m - 1 høvl benck og 1 telle benck 1m 2sk - 12 rifer a 2 sk = 1 m 8 sk - 3 hjølleer med skaft 2 rd - 1 træe gref med noget andet gammelt træe værhre  ubrugeligt 1 m-.

På loftet udi huuset vesten i gården

6 tønder haure a 3 m = 3 rd - 1 pleil med kaste skovl og 1 tage rem 8 sk. -. 1 tolv alen træe 12 sk - 1 skjær kiste, kniv og 1 sæde løb samt et par haretøy 1 rd - 14 fyr fiele 1 rd 2 m – 3 sexten alen træe 4 m - 1 ? og 1 svinetrug 1 m 12 sk - 1 græs båre 1m 8sk - 2 skoul og 1 træe greb 10 sk - 1 støck egetræ 1m - 2 tolv alen træe 1 m 8 sk - 1 fiel bing 1 rd - 3 tapstoele 12 sk - 3 stier til gårdens brug forbliver uden vurdering til det samme - 1 par gaml leier 12 sk - 1 vand tønde og 1 bær bårde 1 m 8 sk - 1 segel og 1? krog 12 sk.

Videre fandtes inde bøger som følgende .

1 danske bibel 1 rd - 1 rejsebog over den hellige skrift 1 m 8sk - 1 bog over tidens beskrivning 12 sk - 1 liig prædiken bog 12 sk - 1 ditto gammel liig prædikens bog 8 sk.


Og som intet videre forefandtes, men en sølv begger som af enken blev angiven at være lånt ud, og ei kand svare til mere værdi, når den indkommer end som 3 rd 3 m.

Alt så begav vi os til bøgger og brevskaber og eftersee hvad tilstående gjæld her måtte være og forefandtes.

1. en obligation udgiven af velbårne og velædle Hendrick Linde på Handbjerg Hougård, til nu afgangne sal Peder Lindberg, på capital 100 rd- courant mønt af dato 2 april 1728 på forordnet papir no 2 en capital 100 rd Renterne deraf til anden april 1732 5 rd.
Og blev samme obligation med sin påskrift og lyder efter leveret rigtigt videment copie således- kjendes jeg underskrevne og herved vitterliggjør at eig af ret vitterlig gjæld skyldig er, til ærlig og velfornemme mand Peder Lindberg boende udi Handbjerg sogn, hundrede rigsdaler i courant mønt, som hand mig efter min vanlig begjæring lånt og forstrakt mig haver, hvilke foreskrevne hundrede rdl : eig herved til forpligter mig og mine arvinger en for alle og alle for en  edelig og skadesløs i alle måder, igjen at betale til foranførte Peder Lindberg, eller hans arvinger udi han huus i Handbjerg sogn – til førstkommende 2 april 1729 alt udi samme mønt, med den imidlertid pågående rente, efter 5 pro cento, uden skade eller skades lidelse udi alle tænkelige måder. Men skulle capitalen mod begge vores villie længere blive stående end til foranmeldte 2 april 1729 skal deraf årlig gives foranførte renterr, alt til hver 2 april
Og efter et fjerding års lovlig mundtlig eller skriftlig opsigelseskal capitalen, med ald efterstående rente, skadesløs udi hands huus betales, og i fald renterne ikke årlig til forhenmeldte dato blev betalt, da skal ingen opsigelse times mig til længere delation, påfuld af betaling, end det forbemeldte Peder Lindberg behager. Og til ydermere bekræftelse haver eig denne min obligation med egen hånd underskrevet og fortrygt med mit sædvanlige signet. 
Hougaard 2 april 1728 Hendrick Linde ( LS)
Fandtes påskreven således. Af ovenmeldte capital er renten udi 3 år rigtig blevet betalt, som eig underskrevne på min faders vegne her under med min nafnemærke bekræfter, så min fader intet til dato videre af renterne haver at prætendere
H Hougaard 14 april 1731 Jens Pedersen L-

Og forblev originalen i sterf boen med på skrift til vurdering  400 – 3 – 14

2. Laurits Bastrup udi Holstebroe fandtes her til sterf- boen at være skyldig reede lånte penge  20 rd.
Renterne deraf til næstkommende 24 may blive for 6 år  6- hvorpå er her i stef-boen til pandt 1 kruus med sølv låg 1 par sølv skaftet knive, og 1 sølv begger og 2de kruus hvilke sidste tvende deele vog 16 loed.
 
3. Lars Jensen Nyboe i Holstebroe ligeså her til sterf-boen at være skyldig reede lånte penge som hand bekom af 8 juni 1727 20 rdl- renterne der til er til næst afvigte 28 juni 1731 4 rdl- derpå er pandt 1 sølv puklet begger 6 skeer af 21 loed, nok fandtes opskreven i den sal mands bog en skiøde at være hannem af bemeldte Lars Jensen overlevered i pandt også for bemeldte penge, i hvilken skiøde også forefandtes udgivet af 30 may 1708, til formeldte Lars Jensen, på 4 agger mark jord, beliggende på Holstebroe byes mark, af daværende auctions directeur i bemeldte Holstebroe udstædt.

4. Peder Pedersen i Baarbjerg Heegaard 1730 af 28 febr blev skyldig for lånte penge 5rdl. hvorpå er i pandt 2de dreilsduge.

5. Mads Damgaard i Baarbjerg blev skyldig 1725 af 11 marts reede lånte penge 10 rdl 4m.  hvortil er til pandt 5 sølv skeer, og 1 begger vog 22 lod.
 
6. Peder Michelsen i Holstebroe fandtes ligeså skyldig reede lånte penge 23 rdl- 5m- 8 sk- renterne af de 20 rdl, som hand udi 4deår har haft- 4 rdl.  hvorpå er til pandt 2 kåber kiedler vog 4 lispund og 4 pund. 1 netteldugs forklæde- 7 hørlærreds puder vohr- 1 fiin dreiels håndklæde- 1 liden dreielsdug- 1 hørgarns lagen og 1 servet, hvorudi forestående lintøy var indsvøbt, 3 olmerdugs hovedpuder og 1 par tiin lyssestager.

7. Maren Hansdatter Jens Sørensens kone i Baarbjeg findes skyldig 3rdl-3m-8sk- videre angav enken at hun var skyldig 5rdl-2m   = 8rdl-5m-8 sk hvortil findes til pandt for begge deele 1 sort klædes kjortel- 1 rød skarlagens trøye med 8 sølvknapper i 1 hørgarns lagen, 1 sort silkeforklæde og 23 sølv knapper vog 3½ lod, såvel som og en liv med metal spænde udi.

8. 1730 af 24 jan. Blev Knud Schræder i Søvel skyldig 5 rdl.
9. Chresten Erichsen i Nedertelling i Hjerm skyldig en tønde haure 4m. 2sk.
10. Jens Thomsen i  Feldborg i Hjerm sogn skyldig lånte penge 4m
11. Chresten Feldborg i bemeldte sogn skyldig 1 rdl –4 sk.
12. 1730 af 23 sept blev Chresten Storgaard i Handbjerg skyldig  7 rdl-2m- 7sk- derpå i pandt 1 kåber kiedel vog 1 lispund og 3 pund.
13. Chresten Kockborg i handbjerg skyldig 4m-10 sk-
14. 1729 7 oct blev Niels Mogensen i Handbjerg skyldig 1rdl-2m-4sk.
15. Mikkel Damgaard skyldig 22m-8sk-
16. Jørgen Podemester i Handbjerg skyldig 3 rdl-5 sk.nok angav enken at hun havde lånt hannem a parte 5rd l2 =9-5-5Derpå i pandt 1 qvinde kjortel af hjemgjort-tøy- hvidagtig- i callemanches trøye og 3 små sølv knapper  og 1 ditto begger  vog 4 ¾ lod.
17. Velærværdige Hr Thomas Nyboe ved en regning af 24 nov 1730 efter hans sædels udskrivning blev skyldig 8 rdl 4m
18. 1730 28 dec blev Povel Synderbye i Handbjerg sogn skyldig 1 rdl
derpå til pandt 1 hampsæk- 1 hørgarnslagen.og 1 pude vohr.
19. Jens Østerbye i Hjerm skyldig 1rdl. hvor på til pandt 1 rød qvindetrøye og 1 blåe skørt.
20. Thøgger Jensen i Kragelund lånte penge 2rdl.
21. Jens Thomsen i Qvium skyldig 1m-11 sk  a porte 2 m- 8sk-
22. Anders Grydsbæk 5rdl.
23. Chresten Scodborg skyldig 6rdl- 4m.
24. Jens Naftrup i Handbjerg skyldig 4rdl hvor på til pandt en kåber kiedel vog 14 pund.
25. Peder Vennøe i Qvium udi Hjem skyldig 5 rdl 2 m Derpå til pandt en leder vest.
26. Peder Madsen i bemeldte Qvium skyldig 8rdl 1sk- hvor på er til pandt en læder vest, 1 rød kirsey trøye 1 anden ringere hjemgjort ditto 2de skjørter den ene rød den anden grøn, 1 lille sølv knap og 2 hiøleer.
27. Peder Østerbye i Qvium skyldig 6 rdl- 3m- 13 sk. der på i pandt 1 par beslagne hjul, 1 sort hjemgjort kjorlrl, 1 rød skjørt, 5 bereede skind, og kåber hat og piber til en liden brendevinskjedel.
28. Søren Vestergaard i Qvium skyldig 4rdl- 2m hvortil er i pandt en liden kåber kiedel vog 11 pund og 3 bereede skind.
29. Madamme Catrine i Thingskov i Handbjerg skyldig 3 rdl- 6sk hvor på er i pandt en sølv begger vog 8 lod.
30. Niels Jensen i Qvium skyldig 9rdl- 4m
31. Anders Clemme guldsmed, som her boede Holstebroe mens nu menes at skal være udi Løgstør, findes her Til sterfboen at være skyldig reede lånte penge  6rdl- 4m- Hvorfor er her sat af hannem i pandt 1 fransch ducat slet guld i høyeste efter guldsmedens vurdering 2 rdl.en forgyldt falsk ring som er af ingen værdi. En sølv snustobak dåse vog 2 lod af m = 2rdl. 1 liden ditto skåel vog 1 ¾ lod 5m4sk. Er af værdi i alt 3rdl- 5m-4 sk

Og som aftenen påtrængte måtte fuldmægtigen i dag med denne skifte forretning ophæve til i morgen d. 6 juni, til hvilken tid hand bad de i dag tilstæde værende også vilde comparere til videre foretagelse.

Datum sterf- boen ut supra.

 

Anno 1731 den 6 juniEfter vedtægt og opsættelse til i dag d 6 juni mødte her i sterf-boen, fuldmægtigen Peder Grøn, og tiltagen skriver Knud Nielsen Munch, for denne skiftes videre befordring og foretagelse, hvor da var tilstæde enken og laugværge, samt på børnenes vegne deres farbroder og deres halv broder, samt tiltagne 2 demænd, ligesom i går, hvis nafne forhen samtlig er specificeret. Og er passeret som følger, hvor da fuldmægtigen påråbte, om nogen af de i går ”efter hans begjæring til enken eller til de her i nærværelse boende ” advarte og her til boen resterende debitorer var tilstæde, som nu ville betale, og sin her sadt pandt hjemkjøbe, hvorefter de alle indfandt sig, undtagen de udi i Holstebroe, så vel og Peder Pedersen Borbjerg Heegaard, Mads Damgaard i Borbjerg, Chresten Feldborg og Mikkel Damgaard. Chresten Kochborg i Handbjerg betalte sin anførte skyld 4m3sk –og annammede sit pandte vahre. Povel Synderbye i Handbjerg betaler ligeså sin debet 1 rdl, og annammede pandt; hvilke betalte penge blev fuldmægtigen til videre overlevered; De øfrige samtlige som her i dag debitorerne er tilstæde, tilstod enhver for sig, sin anførte skyld, således rigtigt og sandt at være.
Hvor næst fuldmægtigen tilspurgte enken og børnenes farbroder Jesper Chrestensen, samt deres halv broder Jens Lindberg, om de i nogen måder vidste noget her i sterf-boen at være end det, som allerede registeret, vurderet og angiven er, så vel og, om her slet ingen reede penge er, såsom ingen er forefundne, eller også guld, sølv eller andet, som stef-boen til indtægt kand beregnes. Hvorpå hand begjærede de ville give deres udførlig svar: hvorpå enken svared, at her hverken er sølv eller guld, mere end som indført er, mens ei at hun kunde nægte slet ingen reede penge her at være,så gav hun tilkiende at her var i reede penge og eiheller mere end som 100 rdl.

Summa indtægt 702-1-1

Og som blandt brevskaberne vare forefunden den forhen af Jens Lindberg, udgivne afkald, for sin mødrene arv, under dato 3 april 1731 på papir nr 19, som blev læst, og lyder således som følger: Kjendes jeg underskrevne Jens Pedersen barnefød i Lindbjerg, i min kiere, sognepræstens, farbroder tilligemed til overflod tvende undertegnede dannemænds overværelse, blev kierligen og vel forenet med min kiere fader Peder Chrestensen, boende i Lindberg i Handbjerg sogn, om den arvelod, som mig med rette efter min sal moder Dorethe Lauridsdatter, som boede og døde udi Lindberg, kunde tilfalde, så jeg takker min kiere fader, for god arvelod og er i alle måder vel fornøyet og skal holde hannem og hans arvinger, fødte som ufødte, fri og skadesløs i alle måder, og aldrig af mig eller mine arvinger, én for alle og alle for én skal anches, desputeres eller påtales, angående min arvelod, efter min sal moder, således rigtig underskrives af

 
Jens Pedersen Lindberg.
Lindberg 3 april 1731
Maren Nielsdatter – Jesper Chrestensen Skietterup.
Til vitterlighed som overværende og efter begjæring
Test af T H Nyboe W W -J H Handberg- Chresten Jensen i Handbjerg by

 

Dernæst fremkom bemeldte Jens Lindberg, og efter hans den 11 juni sidst gjorte løfte, fremlagde hans afkald for sin fædrene arv, dateret Lindberg denne dags dato på papir nr 18, som ligeledes blev læst og påskreven, lydende som følger: Efter min og min kiere stifmoder Maren Nielsdatters forhen mundtlige tilståelse for skifte- retten her i Lindberg 11 juni sidst afvigt- tilstår jeg endnu her ved, at jeg er fornøyed for den mig tilfalden arv, efter min sal fader Peder Chrestensen som boede og døde i Lindberg, så eig ” eller mine arvinger i tiden” ingen prætention hafver til sterf-boen efterdags i nogen optænkelige måder, alleneste eig må uforhindret, når eig lyster, flytte med hvad mig tilhører, som er både mig af enken tilstået i skifte- rettens påhør, og af retten approberet 30 dagen efter min sal fader  25 juni- Så denne forening efter min sal faders villie i kierlighed, villie og venskab er skeed, og skal være u- igjenkaldelig af os på begge sider, til bekræftelse hafver jeg ikke aleneste dette med egen hånd underskrevet og forsegled, men end og vanlig ombedet Niels Jensen og Mikkel Jensen begge af Skietterup i Hjerm, til vitterlighed med mig at underskrive.
Lindbjerg 26 juni 1731
Jens Pedersen Lindberg.
Efter begjæring til vitterlighed Niels Jensen – Mikkel Jensen.

Mens som intet videre til denne sterf-boe, denne side var til indtægt at føre, så blev anført boens besværinger og udgifter som følger Og tilspurgte fuldmægtigen enken da om noget her på gården af kgl skatter var til restance, hvortil hun svared nej, og til bevis fremlagde en qvittering udgiven af Hr Jacob Borch forpagter på Lindtorp, dateret af 23 juni sidst, og lyder som følger

At de kongl contributioner af Lindbjerg udi Handbjerg sogn, til eig underskrevne er levered af bemeldte Lindbjerg gaard, som en tid lang har svared skatterne tillige med Volstrup og Handbjerg Hougaardes gods, til Ringkøbing amtsstue hvorfore qvitteringerne under enkelte gårdes gods for ovenbemeldte Lindberg gaard er begreben, så skatterne der af til mig udi 17 af 18 år er rigtig til dato betalt og intet resterer, hvilket her ved efter forlangende attesteres.
 
Lindtorp 23 juni 1731  Jacob Borch.

 
Dernæst blev enken tilspurgt om hosbondens landgilde årlig efter accordt er betalt hidindtil, hvortil hun svared at landgilden rigtig er betalt uden dette års landgilde til martini næstkommende forfalden, som er efter accordt 12 rdl,

1. hvilke penge for det første henføres til udgift 12 rdl.

2. blev af mændene taxeret til besætning, såsom efter hans mayestæts allernådigste forordninger dateret af 5 jan. 1701 og den 13 feb 1722 af hver tønde hartkorn denne gård er andsat for en bæst er 6 bæster af 12 rdl = 72 rdl - 1 god vogn med dræt og tilbehør 12 rdl - 1 god forsvarlig plov 3 rdl 1 harve 2 rdl.

3. Gårdens brøstfældighed blev anført således - den vestre huus  i gården består af 10 fag  bygninger med kubber (udskud) ved hver ende befandtes i god tilstand med tømmer og leer, fattedes alene tre traver tag-Laden synden i gården bestående af 15 fag med kubber ved hver ende, og en qvist for loen tilligemed en kubbe, fandtes ligeledes i god stand fattedes alene 2 tylter stråe, lægter  = 3 rdl- og 8 traver tag – Den østre huus i gården som er stald, får og fæe-huus- længde 26 fag ibygget laden ved den syndre ende, og sahlshuuset ibygget ved nordre ende, mangler på tømmer 3 sparrer 2 rdl. 2 tylter lægter 3 rdl - og 7 traver tag, er ellers god i alle måder. 
Sahlshuuset norden i gården består af 14 fag med kubber ved hver side, og 1 qvist norden ude, 2 fag og 1 kubbe. Mangler i ingen måder enten på tømmer eller leer ud eller indvendig, undtagen vinduer og vindueskarme, til reparation vil påkræves 4 rdl. Og tag 1 traver- arbejdsløn for samme i alt at forfærdige beregnes i alt 1 rdl 1 m men som her igården befandtes 12 traver nye tag som til gårdens reparation skal forbruges fattes alene 14 traver tag af 1m= 2rdl 2m.

4.Fordrede tjenestekarlen Chresten Chrestensen for sin til Michaeli næstkommende forfalden løn som af rester 2r35m

5.Tjenestepigen Maren Mogensdatter fordrede for sin løn til Michaeli næstkommende aftjent 4 rdl.

Summa udgift 113 rdl 5 m


Hvad aulingen ved gården er belangende, da findes marken er besået i alle måder og i god stand, hvormed hans mayestæts allernådigste forordning er høysommeligt efterleved. Og som fuldmægtigen efter gjorte forespørgsel af enken fik til svar, såvelsom af andre vedkommende, at de ikke vidste videre denne side sterf-boen til indtægt eller udgift at kunne beregnes, så var hand 
” i anledning af debitorernes udeblivelse med betalingen og Thye marken nu forestår, til hvilken tid ventes bønderne, som her til skyldig, skulde fåe penge enten for bæster eller fæe, de da kunde indløse deres pandt og clarere”
beføyed at opsætte denne skifte til 13 august næstkommende. Og bliver enken til den tiid ansvarlig for hvis pandtsatte sager, og andet her i sterf-boen værende meubler og effecter. Derpå var enken begjærende, at skifteforvalterens fuldmægtig vilde ved lovlig indkaldelse vilde lade advare skyldnerne, deres skyld til samme tiid at betale, imod enhvers pandts annammelse, hvilket hand og tilsagde at skulde skee. Vedkommende som her nu er tilstæde blev tilholdt også samme tiid at møde, til denne skiftes videre foretagelse og om muligt en afgørelse.
Datum sterfboen i Lindbjerg i Handbjerg sogn – ut supra.
Peder Grøn- K.N.Munch.
Maren Nielsdatter- som enkens laugværge A.H Dahlsgaard.
Jesper Chrestensen. Jens Pedersen Lindberg. Chresten Chrestensen. Peder P-N-S Nielsens nafne mærke.

Anno 1731 den 13 august. Efter opsættelse og forrige vedtægt mødte atter udi sterf-boen i Lindberg, på velædle og høylærde doctor Ancher Anchersen udi Ribe hands veigne som fuldmægtig kongl. Mayestæts postmester Peder Grøn, med tiltagen skriver Knud Nielsen Munch, begge af Holstebroe, tillige også de 2 mænd nafnlig Chresten Skodborg og Peder Nielsen af Qvium sogn, udi overværelse af enken Maren Nielsdatter samt laugværge hæderlige Anders H. Dahlsgaard, samt på de umyndiges veigne Jesper Chrestensen i Skietterup og Jens Pedersen Lindberg, så vel og enkens slægt, velagte Jens Sørensen på Stubergaard, for denne skiftes videre foretagelse, og om muligt er, til ende bringe, og er da passeret som følger.
Hvornæst fuldmægtigen fremlagde én til denne sterf-boes debitorer, på forordnet papir nr 18 forfattet indkaldelse under dato 5 juli sidst, hvilken lovlig forkyndelse for enhver især at være skeed, tilstående Chresten Chrestensen af Lindberg og Chresten Fiskbek af Qvium ” undtagen for de 3 i Holstebroe” samme de ved eed om forlanges alletider vil være gestændig, og lyder samme indkaldelse med sine påskrifter således som følger:
Kongl. Mayestæts postmester Peder Grøn i Holstebroe, som fuldmægtig ” på hosbonde velædle og høylærde hr. doctor Ancher Anchersen udi Ribe hands veigne ” i sterf-boen efter afgangne sal Peder Chrestensen  Lindberg, som boede og døde udi Lindberg i Handbjerg sogn, lader herved disse 2 mænd indkalde samme sterf-boes debitorer såsom
velærværdige hr Thomas Nyboe sognepræst  for Handbjerg menighed,
Peder Pedersen Hedegaard,
Mads Damgaard,
Jens Svendsens kone Maren Hansdatter alle af Baarbjerg sogn
Knud Schræder i Søvel,
Chresten Chrestensen i Nedertelling,
Jens Thomsen i Feldborg,
Chresten Feldborg,
Chresten Storgaard i Handbjerg,
Niels Mogensen ibid,
Jørgen Podemester sammesteds,
Jens Østerbye i Qvium,
Tøgger Pedersen i Kragelund,
Jens Tommesen i Qvium,
Anders Grydsbæk i Handbjerg,
Chresten Scodborg i Hjerm,
Jens Naftrup i Handbjerg,
Peder Vennøe i Qvium,
Peder Østerbye,
Søren Vestergaard og
Niels Jensen sammesteds, samt
Madame Catrine Thingschou i handbjerg sogn, såvel og
hr Laurits Bastrup,
Lars Jensen Nyboe
og Peder Mikkelsen alle af Holstebroe

samtlige d 13 august førstkommende at møde i bemeldte Lindberg sterf-boe.” Enken som der inde noget pandtsatte sager haver.” At annamme og alle enhver for sig sin debet der til sterf-boen samme tid at betale. Og ifald nogen med betaling til formeldte tid skulde udeblive, må de vente sig , ved lovlig omgang, at være tiltalt og deres pandtsatte gods derefter at stilles til offentlig auction, på deres egen bekostning og ansvar, skulde ellers nogen være sindet inden 13 august  deres skyld at vilde betale, kand de den betale til bemeldte Jens Pedersen udi bemeldte Lindberg, som deres pandt der mod betalingen kan overlevere.

Datum sterf-boen 5 juli P. Grøn.
Denne indkaldelse er lovlig forkyndt testerer Laurits Tommesen Lind.
Ligeså lovlig forkyndt for mig testerer Lars Nyboe.

 

22. Dernæst mødte Anders Grydsbæk i Handbjerg, under forhen indført og betaler sin debet  5 rdl.

 

23. Chresten Scodberg ligesåe sin 6 rdl 4m 7 

 

Maren Hansdatter Jens Svendsens kone i Baarbjerg betalte8 rdl-5m-8sk 17

 

4.og 5. Peder Hedegaard og Mads Damgaard udi Baarbjerg betalte  15rdl- 4m

 

30.  Niels Jensen  i Qvium betalte 9 rdl- 4m

 

19. Jens Østerbye i Hjerm betalte sum penge som enken reede hafde lånt hannem  1 rdl- 5 m

 

11. Chresten Feldborg i Hjerm ligeså 1 rdl- 4 sk

 

12. Chresten Storgaard i Handbjerg betalte 7 rdl- 2m –7sk- og som enken erindrede, at Jens Pedersen i Hvam udi Baarbjerg sogn var her til sterf-boen skyldig ” og ei før var angiven” som til hend siden samling betalt, og til fuldmægtigen leverd er 8 rdl-4 m hvilke tilføres indtægts summa

 

8. Knud Scræder i Søvel betalt 5m-

 

25. Peder Vennøe i Qvium 5 rdl- 2m

 

6. Peder Mikkelsen i Holstebroe 27 rdl-5m-8 sk

 

27. Peder Østerbye i Qvium var mødt, og gav til kjende at hand ikke kunde komme pengene afsted, men begjærede at de pandtsatte sager af hands her i sterf-boen værende, måtte vurderes og stilles til auction, hvorefter hand tog på sin side Anders Grydsbæk og fuldmægtigen, Chresten Scodborg, og blev da vurderet som følger 1 par gamle beslagne hjul for 3 rdl- 1 lille kåber hat og 1 par piber til en brendevins kjedel vog 8½ pund a 20 sk = 1rdl-4m-10sk- 1 sort hjemgjort kjortel 4m 1 rød skjørt 4m 5 bereede skind  4m6sk = 6rdl-5m

 

16. Jørgen Podemester i Handbjerg mødte og begjærede at hands her i sterf-boen pandtsatte sager, også måtte vurderes, og til auction stilles, til de her skyldige penges afbetaling. Og blev vurderet således. 1 qvinde kjortel af hjemgjort hvidagtig tøy vurderet for 2 rdl- 1 stribet callemanches trøye 4 m- 1 sølv begger vog 4 ¾ lod af lod 3m = 2rdl2m 4sk. 3 småe ditto knapper 1m  = 5 rdl- 1m- 4 sk. 24. Jens Naftrup i Handbjerg betalte sin debet 4 rdl. 20. Tøgger Jensen i Kragelund og betalte 2 rdl-

 

26.    Peder Madsen i Qvium som ei indfandt sig, hands her pandtsatte sgaer blev ligeså vurderet som følger. 1 læder vest 1rdl 2m 1 blå kirsey trøy 4m. 1 anden ringere ditto 3m- 1 rød skjørt 5 m- 1 grøn ditto 1 rdl- 1 lille sølv knap 10 sk- 1 lagen 2m-4sk- = 4 rdl-4m-14 sk. De antegnede hiøleer betalte Jens Lindberg pengene for, som er 1rdl-2m-4 sk- som fradrages Peder Madsens  skyld.  Summa i dag betalte penge 114rdl- 5m- 15 sk

 

Summa i dag betalte penge 114rdl- 5m- 15 sk

hvilke betalte penge fuldmægtigen til sig annammede. Hvorefter retten påråbte, om nogen videre af debitorerne var tilstæde med betaling, men som ingen flere indfandt sig, så var fuldmægtigen beføyed,” i anledning af de forhen anmeldte debitorers udeblivelse, at de ved lovlig omgang ved retten kand vorde søgt og tiltalt, og de vurderede hånd hånd pandt, ved auction alt kand blive solgt,” at opsætte denne skifte indtil 10 sept førstkommende, til hvilken tiid ventes sikker denne skiftes slutning, og blev de i dag her til stæde er skiftet vedkommende advaret, at de til samme tiid her vil lade sig indfinde.  

Actum sterf-boen i Lindberg udi Handbjerg sogn, ut supra.
Maren Nielsdatter som enkens laugværge A Dahlsgaard.
Peder Grøn- K.N.Munch. Jens Pedersen. Jesper Chrestensen.
Jens Sørensen. Chresten Scodborg. Peder Nielsen.
 

Anno 1731 den 24 september
Efter sidste opættelse til 10 sept blev ingen samling, formedelst enkens egne, og ved andres fra hende varsel og begjæring, at skiftet til i dag ”formedelst den travle høst” den 24 sept måtte foreståe, såsom ingen til den tiid kunde fåe stunder eller leilighed at møde, hvorfor er i dag d 24 sept 1731 mødt i sterf-boen, fuldmægtigen, samt skriver, efter forrige vedtaget, og forhen tiltagne 2 mænd, udi overværelse af enken, og hendes tagne laugværge. Og på de umyndiges veigne, de forhen udi acten indførte, og er da passeret som følger, hvornæst fuldmægtigen tilspurgte enken, om nogen af de indestefnede personer, som til Volstrup birke og Hjerm- Ginding herreders ting d. 24 august sidst var indkaldt,” såsom hun havde skikket ham bud at samme stefnemål skulde oplæses,” hafde sig med betaling indfunden. Hvorpå enken repticerede at hun for de 3 efterskrevne der siden stefnemålet hafde indfundet sig med betaling, skulde betale.

2. nafnlig Chresten Erichsen i Nedertelling som skylder 4 rdl 2 sk-

10. Jens Tommesen i Feldborg 4 rdl.

21. Jens Tommesen i Qvium  4 rdl- 3sk-

Videre tilspurgte fuldmægtigen enken, hvad hun vilde gjøre ved det pandtsatte sager, som sidste gang blev vurderet, og ei derefter er kommen til auction, hvortil svared enken at hun vilde tage det i hendes egen bord, og svare vedkommende på begge sider derfor.

Og siden 31. Anders Clemme guldsmed, som nu efter sigende at boe i Løgstør, og ei ” formedelst den lange vej, samt hands bekendte slette tilstand” bliver advaret, sit pandt at indløse, hvortil det ei kand tilstrække skylden, så modtog enken samme pandt, efter den værdie, som det er vurderet for, at svare, og i fald mere derfor kand erlanges, loved hun at hendes børn deraf skal nyde deres andel i sin tid, om så skee kand. Dernæst gav enken også tilkjende, at Lars Jensen Nyboe i Holstebroe lige før hendes sal mands død, både hafde med reede penge og vahrer betalt renterne som er 4 rdl. Hvilke afgår på indtægts summa. Capitalen af formeldte Lars Jensen. Laurids Bastrup ibid, tillige med renten, Niels Mogensen i Handbjerg, Mikkel Damgaard i Hjerm. Søren Vestergaard udi Qvium og Madame Catrine i Thingschou, hvis gjæld samtlig enken loved at svare, og enhver  som pandt havende haver at være ansvarlig.

Og som siden ei videre var at observere, så tilspurgte fuldmægtigen enken i anledning af loven, om hun vilde blive ved gården, og deraf svare kgl skatter samt hosbondens landgilde, efter forrige vedtægt, såvel også efterdags at holde gården i forsvarlig tilstand besætning og alt. – Hvortil hun svarede ja.

 

Og bliver så ”når tillægges af Jens Pedersen i Hvam betalte 8 rdl- 4m og aftages igjen Lars Jensen Nyboes i Holstebroe hans rente penge 4 rdl- ”

denne sterf-boes hele indtægt

 

 
706 rdl- 5m 1 sk

 Udgiften som herfra går er                                                    

113 -      5 -

Er så beholdningen                                                                  

593 -      4-   12 -

 

 

Og som enken ei prætenderede nogen vederlag, mod hendes sal mands begravelses bekostning, så afgår beholdningen til skifte sallarium, skrivers gebyhr og skifte brevets bekostning, med videre såsom

 

papir til skiftebrevet nr 3 1 rdl 3m

 

skifte sallarium 5 rdl 4 m

 

I lovens følgetillægges noget skifteforvalterens timmer, for den umage som kand haves ved registeringen og som sligt af postmesteren selv er forettet, så tilføres derfor 2 rdl

 

For et brev fra doctoren som hosbonde til enken, til budløn 8 sk.

 

postpenge til ribe 12 sk.

 

stemplet papir til sterf-boens debitorers indkaldelse samt samme at skrive med videre 3 m-

 

For en udstefning til nogle af debitorerne til Volstrup birke og Hjerm Ginding herreds tinge, til stefnings mændene og stefningen at copiere 3m

 

sleet papir først og sidst, samt til denne skifte brevs fuldfærdigelse 2 m

 

Stemplet papir til capitalens opsigelse hos Juncher Hendrich Linde på Handbjerg Hougaard behøves 6 sk.

 

Skriver gebyhren for denne skifte brev som vist vil tage 14 ark a ark i lovens følge 3m = 7 rdl.

 

Mens endskjønt samme nu med den gjenpart til hr doctor er skreven 3 gange, og kunde vel forsvarlig have taget flere ark, end her er påskreven, men såsom den med posten til hr doctors ratification skal føres til Ribe, er dte end skeed uagtet den rejse til Lindberg første gang, da det skulde være forsegled, så bliver det dog ved 6 rdl- 2m.

 

Summa    

17 rdl- 4m- 10 sk

Og som enken lovede selv at betale vurderings mændene, så bliver beholdningen, når de anførte 17rdl 4m10 sk fragår


576 rdl 2sk

 

 

hvilke deles imellem enken og hendes umyndige børn således. Enken Maren Nielsdatter  tilkommer den halve part som tages af boens rede penge bohauge og effecter .


288 rdl 1 sk 

Sønnen Chresten Pedersen tilkommer    

115 rdl 1m 33/5 sk

Den anden søn Niels Pedersen ligeså      

115 rdl 1m 33/5 sk

Og datteren Dorthea Kirstine Pedersdatter.

  57 rdl  3m  9/4 sk

Hvilken gjør også          

576 rdl         2 sk

 

 

Dertil nemlig til børnenes parter, udlægges de hos Juncher Linde og postmester Grøn stående 22 rdl 4m 9 sk,

 

samt de i stref-boen hos moderen 66 rdl- 1m 8 sk.

 

Hvorforuden lovede enken og tilbød, at give hendes datter en seng eller penge derfor 10 rdl, når hun bliver fuld voxen. Hvorefter fuldmægtigen tilspurgte enken, om hun vilde nu betale resterne af børnenes tilfaldne arv, så som hand haver annammet hende rede penge 116 rdl 4m9 sk. Hvorpå svarede enken at når Mons. Grøn til snapsting får af Juncher Linde 105 rdl, resten 66 rdl- 1m 8 sk foruden de 17rdl 4m 10 sk til skifte sallarium, og skifte brevets bekostning, hvilke alt hun lover med eller og til den tiid pengene på rente kand blive indsatte til hannem at levere.

Og som da intet videre udi nogen måde, ved denne skifte var at observere, så blev andsat til formynder for alle 3 børn, hosbonden velædle hr doctor Ancher Anchersen udi Ribe, efter hans egen missives indhold. Og som pengene hos Juncher Linde ei kand indkommes førend til førstkomende snapsting, sees ei at enten de eller de andre kand på renter før til sommers tid vorde indsat.

Og loved enken at opføde hendes børn i Guds frygt, og herrens formaning, samt føde og klæde dennem til enhver bliver sin fulde 18 år, og de dennem selv ” ved Guds hjælp” kand forsørge og brødet fortjene, hvorimod hun nyder renten af deres capitaler” såfremt de på renter kand blive indsat” til de bliver deres 18 år som meldt er.

Hvormed denne skifte i ald venlighed med belovning af enken, at holde skifteforvalteren og alle vedkommende, for hvis som om noget enten et eller andet, skulle opdages, uden skade i alle måder, er således til ende bragt. Og videre beror på hosbondens gode approbation.

Til bekræftelse under samtlige vore hænder og fortrygte signet
Datum sterf-boen udi Lindberg i Handbjerg sogn d 24 sept 1731
P. Grøn (LS ) K. N.Munch. ( L S )
Maren Nielsdatter ( L S ) A. Dahlsgaard  ( L S ) Jens Pedersen Lindberg ( L S )

Forestående skifteforretning haver eig underskrefne igennemlæst, og som eig finder alting derudi rigtig efter hans kgl mayestæts lov og forordninger at være iagttaget, da haver eig af den rettighed eig der til som hosbonde af kongelig benådning, bemeldte skifte forretning ratificeret, som eig den og herved ratificerer og confirmerer under min hånd og signette.

Ribe 8 jan. 1732 Ancher Anchersen ( L S )

 

Den derefter foregående publication således lydende som følger 

nr: 18 sex schilling 483 
              1732
Ancher Anchersen medicinæ doctor land pshyhcus og provincial medicus udi Ribe stift, såe og medicus og stads pshyhcus udi Ribe.Giør vitterligt, at eig som hosbonde og formynder for sal. Peder Chrestensen Skietterup, hans efterlevende børn på Lindbjerg gaard i Handbjerg sogn, lader hermed til Hjerrum herrets thing, som bemeldte børn deres hjem thing, opbyde dend, bemeldte mine myndlinges tilfaldne arv, i reede penge 288 rdl 1 sk- siger toe hundrede firsindstyve og otte rigsdaler én schilling courant, hver rigsdaler til 96 schilling beregnet, om nogen i bemeldte herret findes som bemeldte børns penge på sufficant pandt imod årlig rente 5 pro cento forlanger aldt ifølge af loven 17 capt. 25 og 28 ret. Da de bemeldte penge til anden april 1732 hos enken på Lindbjerg gård Maren Nielsdatter kand bekomme.

 Under min hånd og zignet. A. A, ( L S ) Ribe 2 januar 1732.

Læst for retten på Hjerrum Ginding herrets thing fredag d. 8- 15- 22 februar 1732 udi by herrets skriverens lovlig accent.

P. G Fich.

Ingen har indfundet sig, som bemeldte penge på sufficant pandt der i herredet eller egnen har på rente forlangt, haver enken Maren Nielsdatter til mig indleveret de bemeldte hendes børns tilfaldne penge 288 rdl 1 sk, hvilke eig skal sørge så snart muligt på rente at fåe indsat, og qvittere eig hermed Maren Nielsdatter på dette skifte-brev for rigtig betaling på hendes børns vegne, hvilke eig som hosbonde og formynder til bemeldte capital er ansvarlig under min hånd og zignet.

Ribe 23 april 1732   A. Anchersen  ( L-S)


    

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442

Send mig en mail