Lindberggaard

i Hjerm sogn

 

Hjerm herred


Peder Christensens fæstebrev på dend gård Lindberg udi Handbjerg sogn


Peder Christensen Lindbjerggård er født i Hjerm sogn. I hans nedenævnte fæstebrev, som findes i fæsteprotokollen for det jordegods som den residerende medico udi Ribe pro officia er tillagt indrettet 1730 af doctor Ancher Andersen ( 1692-1787), står der, at Peder Christensen fra Hjerm skal fæste den gård i Lindbjerg Handbjerg sogn, som salig Jens Mortensen sidst havde i fæste, og skal ægte enken Dorthe Lauritsdatter.

Fæstebrev

Efter renskrift af Karen Margrethe Nielsen, Viborg. kama@email.dk

Peder Christensens fæstebrev på dend gård Lindberg udi Handbjerg sogn
 
§ fire og tyve skilling §
           1719.

I anledning af den kongelige allernådigste indgangne forordning af 23 januari indeværende år blifer efterskrevne fæstebref indrettet og oversat som følger.
 
På kongelig majestæts min allernådigste arfve konge og herres vegne, hafver eig underskrevne fæst og i leie ladet, som eig også hermed fæster og i leie lader Peder Christensen i Skøderup i Hjerm sogn, dend gård udi Lindberg udi Handbjerg sogn, som salig Jens Mortensen sidst haver haft i fæste, men nu er fradød, og bemeldte Peder Christensen enken Dorthe Lauridsdatter skal ægte, efter hendes egen skrivelses formelding, hvilke bemeldte gård med ald dends rette tilliggelse, som nu der til ligger og af arilds tid tillagt haver, og dend til med rette bør at ligge, bemeldte Peder Christensen må nyde bruge og i fæste beholde hands lifstid, med den condition og vilkår, at hand efter matricuels hartkorn som er 6 tdr, alle kongelige majestæts skatter og påbuder skal udrede, der efter at hand årlig og i rette tid skal yde den sædvanlige afgift efter jordebogen, som er 10 rdl, og i stæden for ægter og arbejde, skal hand for vejens længde og besværlighed item give 2 rdl som er 12 rdl, som hannem således er forundt hands lifstid, husene skal hand bygge og forbedre og ved magt holde, finde hans hosbonde eller hands fuldmægtig hørig og lydig, og forholder sig ellers i alle måder efter hands kongelige majestæts lov og forordning, som det sig bør, under hands fæstes fortabelse.
 
Til bekræftelse under min hånd og hos hørende signet
Datum Ribe 20 april 1719 Jacob Weller  ( L  S )
Ribe fysikats fæsteprotokol 1692-1787.

    

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail