Brander-slægten i Klithuse i Tranum sogn

Skifte efter Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter 1842,
ifølge Ø. og V. Han herreds Skøde- og Panteprotokol
den 26. Februar 1842.

Vielsesattest

Vielsesattest. Tranum Kirkes gamle Ministerialbog No. 1 udviser pag. 359, at Ungkarl Christian Pedersen af Slette den 10 October 1806, skriver: atten Hundrede og sex, ægteviede Enken Kirsten Pedersdatter i Tranum Kirke, som beboede et Sted i Klithuse, som Enke efter Morten Braner, som døde den 13 Jannuar 1805.
Dette bliver svared efter Forlangende, attesteret under Hånd og Segl af Leerup Præstegaard den 17 Januar 1842. Brasch, Sognepræst for Leerup og Tranum Sogne.
Som Adkomst for mig paa det min Hustru, Morten Braners Enke, Kirsten Pedersdatter ifølge Kjøbecontract af 1 Juni 1806 tilkjøbte Huus i Klithuse, Tranum Sogn med umatrikulerede Tilligende, hvorpå først under 13 Juni 1809 er udstedt Skjøde lydende paa hende, bedes denne Attest tinglæst.
Klithuse den 10 Februar 1842. Christian Pedersen
Læst som beggært under Hanherredernes Ret, Løverdagen den 12 Februar 1842. C. W. Quistgaard.

Skjøde

Tilføjet i marginen: Mtr. No. 127
Underskrevne Christian Pedersen skjøder og overdrager hermed fra mig og andre Arvinger til min Søn Peder Christiansen det mig tilhørende Sted i Klithuse, Tranum Sogn, Hjørrig Amt, bestående i et Huus med umatriculeret Tilliggende, som ved min Hustru, Morten Braners Enke, Kirsten Pedersdatter, hjemlet med Skjøde af 13 Juni 1809, tinglyst den 1. Juli s.Aa., og Parcellen No.6 af Peder Christensen Møller, Gaardmand i Tranum, af Htk. 2Fk 1Alb, som jeg ejer ifølge Skjøde af 24 Juni 1819, tinglyst den 25 September 1819. Som Adkomst for mig paa Huset blev der tinglyst en Vielsesattest, og bemærket at Stedet efter den Nye Matrikel, ifølge den Sognefogeden tilstillede Extract tilkommer Hartkorn 6Skpr 3Fk 1 3/4Alb og Parcellen 2Fk 1 1/4Alb. Naar Kjøbesummen 440rbd, foruden Aftægt, er beritiget, saa skal ovennævnte Sted, hvormed er fulgt min hele Besætnng, Ind- og Udboe, herefter tilhøre Peder Christiansen med samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser.
Klithuse den 2 Februar 1842. C.P. Det betyder Christian Pedersen.
Til Vitterlighed Peder Nielsen. Christen Pedersen.
I ½ ? Afgift er betalt 2rbd 1sk. Hanherredernes Kontor paa Skjerpinggaard den 11 Febr. 1842.
På Herredsfoged Quistgaards Vegne, C. Bredstrup, Fm.
Læst under Hanherredernes Ret, Løverdagen den 12 Februar 1842. C. W. Quistgaard.
Bilag: Attest om at ingen Kjøbecontract er oprettet, medfulgte.

Aftægtsforskrivnng

Underskrevne Peder Christiansen af Klithuse, der med Skjøde af Dags Dato er overdraget mine forældres Sted, saavelsom deres andre Ejendele forpligter mig hermed til at give mine bemeldte Forældre Christian Pedersen og Hustrue Kirsten Pedersdatter saa længe de leve et tilbørlig Underholdning af Føde Opvartning og Klæder, og skulde de ikke hermed finde dem tilfredse, da skal jeg efter et halvt Aars Varsel, ved Stedet indrette en passende og god Aftægsbolig for dem, bestaaende af en Stue på 2 Fag med Sengested og Kakkelovn, Køkken og Bedingsrum. Til Brug i denne Aftægtsbolig modtage de da, af det mig Overdragne, det nødvendige Boskab og skal jeg derfor i dette Tilfælde være pligtig til in natura og gode Vare, fast på deres Bopæl, hvad enten denne bliver Aftægtsboligen eller andet Sted i Sognet, at levere dem stedse forud følgende Aftægtspræstationer, nemlig: 3 Tdr Rug, 4 Tdr Byg, 1 Td 4 Skpr Kartofler, 4 Bt Smør, 2 Lispund Flæsk, 1 Lispund fersk Faarekjød, 1 Lispund tør Torsk, 2 Skp ferske Flynder, ½ Lispund Talg , ½ Lispund Ost, 16 Potter Brændevin, 6 rbd i Penge, ½ Lispund Hør, samt daglig 2 Potter nymalket Mælk, ligesom jeg og skal yde dem tilbørlig Opvartning og Pleje, samt brygge og bage for dem, besørge deres Korn malet og deres Vadsk til de Tider de ønsker det. Endeligen føder jeg for dem 4 Faar med Lam og leverer dem hjembjerget og stakket, 6 almindelige Læs Skudtørv, 5 ditto Sandtørv og 2 ditto Lyng. Fri Adgang til Brønden og Kiedelen forbeholdes dem.
- Naar en af dem ved Døden afgaar da bortfalder den fulde Del af Aftægten med Undtagelse af Ildebrændselen og Talgen, som fremdeles præsteres fuldt.
- Endeligen bekoster jeg i et hvert tilfælde deres anstændige Begravelse, ved da at afholde alle deres Efterladenskaber
- Den hermed bestemte Aftægt skal hæfte med første Prioritets Panteret i det mig ifølge Skjøde af Dags Dato tilhørende Sted i Klithuse, Tranum Sogn, med Afgrøde, hvilket Steds Tilligende som før nævnt umatrikuleret, men efter den nye Matricul tilkommer Hartkorn 6Skpr 3Fkr 1 3/4Alb.
- Med hensyn til det forbrugte og stemplede Papir, anslaas Aftægtspræstationerne til Capitalværdi saaledes:

 

 

 

Trpt.

 37rbd 5s

Efter Kapitelstaxt

12rbd   -

½ Lispund Hør

1  -   3 -

4 Td Byg

10  -     -

2 Potter sød Mælk daglig

7  -     -

1 Td 4Skpr Kartofler

4s

4 Faar fødes

5  -     -

4 Bte Smør

4 -

Ildebrændselet

4 -   3 -

2 Lispund Flæsk

2 -

Opvartning, Brygning, Bag-
ning, Vask m.v

 

1 Lispund Kjød

3 -

4        -

1 Lispund tør Torsk

1  -  1 -

Aftægtsboligens vedlige-
holdelse

 

2 Skp Flynder

3 -

3 -

½ Lispund Talg

1  -  2 -

Den aarlige Præstation

60rbd 2s

½ Lispund Ost

2 -

Sogne?? udgjør

301 -   4 -

16 Potter Brændevin

2  -  4 -

Aftægtsboligens bekostning

25        -

i Penge

6 -

Begravelser

30        -

Latr ..

37rbd  5s

Tilsammen

356rbd 4s

Kornet, Kartoflerne, Smørret, Osten, Brændselet og Pengene, leveres 2 gange om Aaret, hver Gang med det Fulde, 1ste Mai og 1ste Novbr., Hørren til første Novbr. De andre Ting derimod til de for slige Gjenstandes anskaffelse sædvanlige Tid.
Ved bekræftelse bliver dette Document tillige forsynet med Christian Pedersens Underskrift.
Ved nærværende Contract er istedetfor det rette forbrugt 2Sk P. (2 skillings papir) af 1ste Klasse No 2 og 4.
Klithuse den 2 Februar 1842. Christian Pedersen. Peder Christiansen.
Til vitterlighed Peder Nielsen. Christen Pedersen.
Læst under Hanherredernes Ret, Løverdagen den 12 Februar 1842. C. W. Quistgaard.

Obligation

Underskrevne Peder Christiansen af Klithuse tilstaaer hermed at være Skyldig til Aftægtsmand Chresten Pedersen i Klithuse 165rbd, Skriver et hundrede fem og tredsindstyve Rigsbankdaler Sedler, som jeg forpligter mig til i hvert Aars Juni Termin at forrente med fire procent og skadesløs ?? betale i hvilken 19 Juni eller 11 December Terminer, hvortil Capitalen med et halvt Aars Varsel fra en af Parterne forud opsiges.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter, Opsigelser og andre Omkostninger pantsætter jeg hermed med første Prioritet den mig ifølge Skjøde af Dags Dato tilhørende Parcel No. 6 af Peder Christensen Møller, Gaardmand i Tranum af Hartkorn 2Fk 1Alb med Grunden og Jordens Afgrøde. Bemeldte Parcel tilkommer efter den nye Matricul 1/4Alb mere Hartkorn end før.
Derfor tilforpligter jeg mig at holde det hermed Pantsatte i tilbørlig og uforringet Stand, til rette Forfaldstider at afholde de deraf ydende Skatter og Byrder, ligesom og prompte at betale de årlige Renter, der i Mangel deraf Capitalen er til Udbetaling uden Opsigelse strax forfalden. I Søgsmålstilfælde underkaster jeg mig den med Fn (Forordning) af 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.
Klithuse den 2 Februar 1842. Peder Christiansen.
Til Vitterlighed Peder Nielsen. Rasmus Simensen.
Læst under Hanherredernes Ret, Løverdagen den 12 Februar 1842. C. W. Quistgaard.

Obligation

Underskrevne Peder Christiansen af Klithuse tilstaaer hermed at være Skyldig til mine 6 Søstre, nemlig Kirsten Johanne Christensdatter, gift med Gregers Christensen i Brovst, Maren Christensdatter, gift med Rasmus Christensen i Brovst, Johanne Marie Christiansdatter, Mette Christiansdatter, Christiane Christiansdatter og Ane Marie Christiansdatter, 40rbd til hver, ialt 240rbd, giver desuden til de fire Sidstnavnte istedetfor Bryllup 10rbd til hver eller i alt 40rbd, altsaa er Beløbet i det Hele 280rbd. Dog kan disse Søstre i stedet for de 10rbd fordre Brylluppet, passende og efter Egnens Skik og Brug, af mig præsteret.
Den øvrige Kapital 240rbd kand ikke fordres udbetalt før efter begge mine Forældres død, og da først efter et halvt Aars Opsigelse til Betaling i en af de sædvanlige Terminer, ligesom ei heller de 10rbd før kunne fordres, hvis ikke nogen af mine nævnte fire Søstre bliver gifte.
Af Kapitalen svares ingen Renter sålænge nogen af mine forældre lever, men efter den Tid forrentes Summen med fire procent. Til Sikkerhed for ovenmeldte Summers, Renters, Opsigelser og andre Omkostninger skadesløs Betaling, pantsætter jeg hermed med anden Prioritet, næstefter Aftægt til mine Forældre, min Contract til 356rbd 4 sk Re?, på første det mig tilhørende Sted i Klithuse Bye, Tranum Sogn med tilhørende Bygninger og Tilliggende, der fortiden er umatriculeret, men efter den ny Matricul tilkommer Hartkorn 6Sk 3FK 1 3/4Alb og ligeledes med anden Prioritet, næstefter 165rbd på første den mig tilhørende Parcel No.6 til Peder Christensen Møllers Gaard i Tranum af Hartkorn 2Fk 1Alb, hvilken Parcel efter den nye Matricul tilkommer Hartkorn 2Fk 1 1/4Alb.
Bemeldte Ejendomme tilhører mig ifølge Skjøde af Dags Dato og ligeledes Afgrøden pantsat med samme Prioritet. Naar Aftægten ophører oprykker Panteretten efter nærværende Obligation i første Prioritet, hvad Stedet angaar.
- Derfor tilforpligter jeg mig at holde det hermed Pantsatte i tilbørlig og uforringet Stand, til rette Forfaldstider at afholde de deraf ydede Skatter og Byrder, ligesom jeg prompte vil betale de aarlige Renter, da i Mangel deraf Capitalen i disse Tilfælde er til Udbetaling, uagtet den forbeholdte ?? strax forfalden
- I Søgsmålstilfælde underkaster jeg mig den med Fn (Forordning) af 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.
Klithuse den 2 Februar 1842. Peder Christiansen.
Til vitterlighed Peder Nielsen. Christen Pedersen.
Læst under Hanherredernes Ret, Løverdagen den 12 Februar 1842. C. W. Quistgaard.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail