Brander-slægten i Klithuse i Tranum sogn

Boet efter fæstebonden Morten Braner købes til selveje.
Fra Ø. og V. Han herreds Skøde- og Panteprotokol.
(Afskrift efter håndskrevet gotisk forlæg)


Anno 1809, den 1. Juli blev der ved Han herredernes ret bl.a. læst følgende:

Skjøde

Ole Tønder Lange, Kongelig Majestæts Justitsraad, ejer af Oxholm, Langeslund, Wilsbecksminde, og Castrup, giør vitterlig: at ligesom jeg haver solgt og afhændet, saaledes følger Skjøde og aldeles afhænder jeg hermed fra mig og mine Arvinger til Morten Braners Enke, Kiersten Pedersdatter i Klithuuse hendes paaboende og ifæste havende Huus udi Klithuuse, Tranum Sogn, Hiørring Amt, der ikke staar for Agres og Engs Hart., med sammes paastaaende Bygninger, tilligemed og tilhørende Ejendommen sammes Rettigheder i overensstemmelse med vedhæftede Kiøbe Contract af 1 Juni 1806.
Hvilket Huus med Ejendom skal tilhøre Kiøberinden og Arvinger som en uigigenkaldelig Ejendom, da hun for samme har betalt den accorderede Kiøbesumme 600rd, Skriver 600rd.
Tillige hiemler jeg mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi det hermed solgte anden end hvad vedhæftet Contract bestemt nævner men derimod forbinder mig og Arvinger at hjemle Kiøberen og Arvinger sammen fri for hver Mands lovlige Påtale, saaledes, at om det eller noget deraf imod Formodning og inden Aar og Dag skulle vorde Kiøberen og Arvinger ved lovlig Dom frem??, forbinder jeg mig og Arvinger at erstatte alt frem?? i Forhold til Kiøbesummen.
I overensstemmelse med vedhæftet Kiøbe Contract 2. Post., skal Bygningerne bestandig holdes assurerede, og Ejerne eller Beboerne maa ingensinde paalægges Hoverie efter mit skiøn som i følge den mig allernaadigst meddelte Bevilling er udstedt paa 27sk. Papiir.
Kan læses og protocoll. uden Indkaldelse til mig, og stadfæstes under min Haand og Segl, samt Medunderskrift af 2 nærværende Vitterligheds Mænd.
Oxholm den 13 Juni 1809. O.T. Lange R.S.
Til Vitterlighed A.Holst - Christen Pedersen.
Forelagt, læst og protokolleret i Retten paa Han Herredernes Ting Lørd. den 1. Juli 1809.
Test. L. Jensen, F. Henneberg.

Kjøbe Contract

Imellem Justitsraad Ole Tønder Lange til Oxholm og Morten Braners Enke udi Klithuuse angaaende den Sidstes Fæstehuus i bemeldte Klithuse.
1. Jeg Justitsraad Lange sælger og overdrager hermed til Morten Braners Enke Kirsten Pedersdatter udi Klithuuse, det mig tilhørende og af hende ifæsthavende og paaboende Huus udi Klithuuse i Tranum sogn, Hiørring Amt, med tilhørende og tilliggende Ejendomme efter den passerede Udskiftning, og saaledes som denne Contract anmelder
2. Husets Bygninger som fra skreven Contract Dato, Staar for Kjøberindens Regning er hun forbunden at lade assurere udi Landets almindelige Brandkasse og dertil bestandig holde samme forsikret. Huusets Ejer eller Beboere maa ingenssinde paalægges Hoverien.
3. De Kongl. Skatter betales til Sælgerens Fuldmægtig indtil Skiødets Udstedelse, min Side i den Kgl. Amtstue.
4. Sælgeren ?? sig Herligheden af det hermed solgte til Bratskou Gaard, overensstemmende med Forord. af 13. Mai 1769 (hoveriforordning om fæstegods' overgang til selveje), dette er Jagt Rettighed, Sigt og ?? samt Fiskerie
5. For det hermed solgte Huus med Ejendommen efter denne Contract, betaler Kjøberinden til Sælgeren den Kjøbesumme 600rd, skriver 600rd, samt 10rd til Sælgerens Fuldm., som betales saaledes: De 10rd til Fuldm. ved Contactens Underskrift. I Snapsting 1806 betales 100rd, skriver 100rd, og skylden 500rd, skriver 500rd, udi Snapsting 1809, imod Skjøde og imidlertid svares aarlig Renter a 4 proc. af de 500rd fra Snapsting 1806 indtil Betaling sker, og Renterne erlægges i 2 Terminer nemlig til hver Aars 11. Dec. og 13. Juni.
6. Stemplet Papirer til Contract og Skjøde betaler Kjøberinden.
7. Jeg, Kiersten Pederdatter, Enke efter Morten Braner tilligemed Laugværge indgaar i et og alt denne Contract og forpligter mig hermed til dens Opfyldelse i det hele.
- Saaledes sindet og indgaaet imellem os, bekræftes med min Underskrift og Forsegling, samt med Underskrift af 2 nærværende Vitterligheds Mænd.
Bratschou den 1. Juni 1806.
O.Lange (L.S.) Kiersten Pedersdatter - Christen Pedersen, Laugsværge.
Til vitterlighed Anton Joel - Krog C.
Læst og procoll. i Retten på Han Heredernes Ting, Løverdagen den 1. Juli 1809.
Test. L. Jensen, F. Henneberg.

Gældsbevis

Jeg underskrevne Christian Pedersen, boende i Klithuuse Bye i Tranum Sogn i Øster Hann Herred under Hiørring Amt nu i Ægteskab med sl (salig?) Morten Braners Enke Kiersten Pedersdatter kiender og hermed tilstaar min vitterlig Giæld skyldig at være til velagtet Mand Christen Pedersen i bemeldte Klithuuse Bye, den Summa 400rd, skriver 400rd som han mig paa Begiæring laant og medforstragt haver ??? jeg hermed mig og mine Arvinger at udbetale summen til ham eller hans Arvinger til hvilken Snapstings Termin samme ½ Aar lovlig fra en af siderne vorder opsagt og erkyndiget, og imidlertid Capitalen hos mig bliver staaende, samme at forrente med 4 proc., som til hvert Aar 11 Juni skal erlægges.
Og paa det Creditor og Arvinger for Capitalen med paaløbende Renter ?? kan være forsikret, pantsætter jeg for mig og mine Arvinger til ham eller hans Arvinger det mig tilhørende og iboende Huus, med paastaaende Bygninger, der er assureret i Landets almindelige Brandkasse for 260rd, tilligemed min ejede Besætning, bestaaende af 2 Bæster, 2 Vogne, Plov og Harve, samt 2 Kiør, 12 stk Faar, og af Indboe 1½ ? Kakkelovn, en Kiedel paa ½ tønde Rum, 2 forsvarlig Senge, som bemeldte Christian Pedersen og hans Arvinger skal have sig et fuldgyldigt 1. Prioritets Underpant og Forsikring i, ligesom det mig er tilkiøbt af L.S. Hr Justitsraad Lange af Dato 13. Juni 1809, med tilhørende Eiendom og rettighed, indtil den sidste med den første Skilling med alle Omkostninger i et og alt er bleven afbetalt.
Til ydermere bekræftelse haver jeg formaaet 2 gode Mænd med mig til vitterlighed at underskrive og ?????, og naar ????
Læst og protocoll. uden jeg dertil bliver indkaldt.
Klithuuse den 16. Juni 1809.
Christian Pedersen (L.S.)
Til vitterlighed - Cristen Bendsen (L.S.). Hans Christophersen (L.S.)
Læst og protocoll. i Retten på Han Herreds Ting, den 1. Juli 1809.
Jensen, F. Henneberg.


 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail