Hvam Mølle

 

Hjerm herred

 

 
             Hvam Mølle
 
Iver Iversen ejede i knap 20 år Hvam Mølle og var her i en periode både møller, landmand og smed. Han var gift med min oldefars ældste datter af første ægteskab, Marianne Jespersen, fra Over Brødbæk.

Se også Hvam Kroby.hvamkroby.htm.

Det følgende bygger hovedsageligt på min halvfætter, Verner Villadsens slægtsforskning.
 
Iver begyndte, som de fleste drenge på den tid, som hjorddreng, han havde et par somre plads på en gård i Ryde.
Efter konfirmationen kom han i smedelære i faderens smedie i Brødbæk Mølle, der dengang var en betydelig virksomhed, der var kendt langt omkring for fabrikering af stivvogne til landbruget.
Iver købte 25. marts 1881 Hindkjærhus ved Skivevej i Mejrup sogn af den daværende ejer Jens Andreasen, tinglyst skøde af 8. april dette år.
Her begyndte han som selvstændig husmand og smed, han blev gift 3. november samme år i Borbjerg kirke med Mariane.
 
Fælles for Mariane og Iver var, at de begge var den ældste af søskendeflokken, og at forældrene flyttede fra Ryde til Borbjerg sogn, henholdsvis i 1867 og 1868. Men selv om deres hjem ikke lå langt fra hinanden, kom de ikke til at gå i samme skole, Iver kom til at gå i hovedskolen ved kirken, medens Mariane kom til at gå i biskolen i Hvam. Da tiden kom, da de skulle gå til præst, kunne de følges ad, de blev konfirmeret i Borbjerg kirke søndag den 20. april 1873.
Mariane mistede sin mor allerede som 15 årig. Hun nåede aldrig at få plads hos fremmede. Det var heller ikke så almindelig dengang, at gårdmandsdøtrene kom hjemmefra som tjenestepiger, i hvert fald ikke i et velstående hjem som her. De blev hjemme til de skulle giftes.
 
De ti år de boede i Hindkjærhus blev syv af deres tretten børn født. En lille pige døde som spæd. Til hjælp til arbejdet havde de et par unge mennesker, en karl og en pige.
Ejendommen nedbrændte i sommeren 1885, antagelig ved lynnedslag. Mariane ventede sit tredie barn og familien tog ophold hos hendes forældre i Over Brødbæk i Borbjerg sogn, så længe bygningerne blev genopført. Hun nåede at føde i den tid, de var der, drengen blev døbt i Borbjerg kirke og kom til at hedde Jesper ligesom morfaderen.
 
Folketælling 1890
Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Hinkjerhus
Iver Iversen, 30, Gift, Husfader, Huseier, Ryde, Ringkjøbing amt
Mariane Jespersen, 30, Gift, Husmoder, Ryde, Ringkjøbing amt
Kresten Kristian Poulsen, 19, Ugift, Tjenestetyende, Borbjerg
Hane Nikoline Poulsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Mejrup
Marius Iversen, 7, Ugift, Barn, Mejrup
Esper Brødbek Iversen, 4, Ugift, Barn, Mejrup
Kristian Julius Iversen, 3, Ugift, Barn, Mejrup
Maren Iversen, Under 1 aar, 15. jan., Ugift, Barn, Mejrup

I vinteren 1892 mageskiftede Iver Hindkjærhus med Hvam Mølle og tilhørende landbrug, hvis ejer var Peder Chr. Jensen. Hindkjærhus blev sat i værdi ti1 6.000 kroner - Hvam Mølle blev sat i værdi til 7.500 kroner. Tinglyst 9. februar 1892.
 
Folketælling 1901
Matr. nr, 9b, Borbjerg, Hjerm herred, Hvam Mølle
Iver Iversen, M, 9 April 1869, G, f. i Ryde, bopæl i sognet 1893, sidste bopæl Mejrup, Husfader
Marianne Iversen, K, 10 December 1860, f. Ryde, bopæl i sognet, 1893, sidste bopæl Mejrup, Husmoder
Børn: Jesper Iversen, Julius Iversen, Maren Iversen, Juliane Iversen, Kristine Iversen, Marie Iversen, Kristian Iversen, Marianne Katrine Iversen
 
For at handelen kunne blive til noget, måtte Iver lade en pant stå i Hindkjærhus, den fik han finansieret af sine brødre, Anders, der var sognepræst i Møborg-Nees og Jens, der var smedemester i Skive, samt svogeren Peder Chr. Poulsen fra Munksgård i Borbjerg.
De måtte overtage Hindkjærhus i 1898 ved tvangsauktion den 21. januar, og først 18. december - 1902 lykkedes det at få ejendommen solgt til Anders Pedersen.
 
Hvam Mølle, som Iver og Mariane nu flyttede til, var beliggende i Hvam Kroby vest for Skivevej. Iver byggede en smedie ud til vejen, og var så både smed, møller og landmand.

1897 udparcelleres møllen som matr. 13g, og Iver sælger møllen til møllersvend Johannes Vedel og Iver kunne så koncentrere sig om sin egentlige metier, smedehåndværket.
I en af Overretten i 1905 afsagt dom nævnes Ivers svoger, Peder Chr. Poulsen Munksgaard, som medejer af Hvam Mølle.

Der fulgte nu nogle travle år, han havde et par smedesvende til hjælp i smedien og en karl til at passe og landbruget, han havde mange jern i ilden, måske også rigelig. Børneflokken voksede med yderlig seks, så der var også meget for Mariane at gøre. Dengang havde man alle folk på kost og logi.


 
 
 

De fleste af drengene lærte smedehåndværket derhjemme i smedien, ligesom Iver og hans brødre gjorde i deres hjem, og generationer før dem var også smede. Pigerne fik ikke nogen egentlig uddannelse, det var ikke så almindelig dengang. Eftersom de voksede op og kunne undværes derhjemme: fik de plads hos fremmede.
I tyve år fortsatte Iver med at være smed, møller og landmand uden derved at blive rig på jordisk gods, selv om økonomien bedredes med tiden.
Iver og Mariane sluttede sig til Indre Mission. Der kom mange gæster i hjemmet. Efter hvad mor har fortalt, blev alle bænket ved samme bord, der skulle meget i gryderne.

I 1912 solgte Iver smedien og smedeværktøjet til sønnen Esber for 4.200 kroner - tinglyst 3. februar 1912.

Marianes helbred var ikke godt mere, i vinteren 1913 - 14. måtte hun holde sengen meget af tiden, hen på foråret syntes det at bedres lidt, hun var igen oven senge; men det varede kun kort, natten til den 3. juni 1914 blev det alligevel døden, de to yngste af børnene var endnu ikke konfirmeret.
Ved begravelsen fra Borbjerg kirke lørdag den 6. juni, var det svogeren pastor A.C.Iversen, der nu var præst i Humlum, der forrettede tjenesten.

Folketælling 1911
Matr. nr, 9i 13d, Borbjerg sogn, Bøgild
Iver Iversen, M, 9/4 1859, G, f. i Ryde, bopæl i sognet 1892, sidste bopæl Mejrup, Husfader, Smed og landbrug
Marianne Iversen, K, 10 December 1860, f. Ryde, bopæl i sognet, 1892, sidste bopæl Mejrup, Husmoder
Juliane Iversen, K, 28/10 1891, U, f. i Meirup, Barn
Kristian Iversen, M, 6/7 1896, U, f. i Borbjerg, Barn
Katrine Iversen, K, 28/10 1898, U, f. i Borbjerg, Barn
Dusine Iversen, K, 13/9 1901, U, f. i Borbjerg, Barn
Ejner Iversen, M, 22/9 1902, U, f. i Borbjerg, Barn
August Kristensen Kragelund, M, 19/8 1888, U, f. i Aulum, bopæl i sognet 1906, sidste bopæl Sir, Smedesvend
Søren Villadsen, M, 2/12 1890, U, f. i Maabjerg, bopæl i sognet 1907, sidste bopæl Meirup, Tjenestekarl 

Den forholdsvis korte tid Iver var enkemand, skiftedes døtrene Stinne og Marie til at være hjemme og holde hus for faderen og de små søskende.
Men allerede året efter den 3. november stod Iver Iversen igen for alteret i Borbjerg kirke, for øvrigt samme dato, som han den første gang, han blev gift i 1881. Bruden var denne gang Mette Lauridsen, der var født i Hodsager sogn 16. september 1866, hun havde antagelig nået den alder, da ældre piger gerne ville giftes.
Mette havde i mange år før den tid været husbestyrerinde for husmand Thomas Bøggild på ejendommen Aldersro i Bøggild i Hvam. Hun arvede denne ejendom efter hans død, vistnok også en større sum penge, efter den tids målestok, efter skøde den 15. december 1913.
Mette flyttede så ind i Hvam Mølle, hun tog godt imod den store familie; men fik nok ikke de roser, hun kunne tilkomme. Det er jo vanskeligt at være i moders sted.
 
Men Mette var ikke kommen tomhændet, som før nævnt, så det var vel ikke så mærkeligt, der efter brylluppet i 1915 blev oprettet en ægtepagt, der havde følgende ordlyd:
Det mellem os hidtidige bestående formuefællesskab ophæves delvis, således at de effekter som jeg Mette Iversen født Lauridsen har indført i boet nemlig ejendommen i Bøggild Aldersro kaldet, 6.000 kroner som jeg Iver Iversen har benyttet til at betale fællesboets gæld med, de 6.000 kroner over drages Mette Iversen født Lauridsen, som særeje med pant i Hvam Mølle. Det var hovedtrækkene i Ægtepagten, der blev underskrevet 18. december 1915 - tinglyst 15. marts 1916.

Arveforholdene er også omtalt og lyder således:
Såfremt jeg Mette Iversen født Lauridsen ikke efterlader mig livsarvinger, skal min mand Iver Iversen, og hvis han er død, hans børn være mine universalarvinger.
Ivers børn havde været tilbøjelig til at tro, at Mettes familie skulle arve.
Det var en bevaret hemmelighed, det vidste Ivers børn ikke noget om, før testamentet blev åbnet efter Mettes død.
 
Mette fik noget at tage sig til. Det var ikke kun den store børneflok, der trods modvilje mod faderens giftermål, dog blev ved med at komme hjem, men også Ivers gamle fader Peder Langballe Iversen, fik sin sidste tid i hjemmet syg og nedbrudt, til han endelig døde i 1917.
 
I 1918 valgte Iver og Mette at sælge Hvam Mølle og flytte i ejendommen Aldersro ca. en km. længere mod syd på den modsatte side af Skivevejen.
 
Salgsbetingelsen på Hvam Mølle lød således i Uddrag:
Jeg Iver Iversen sælger hermed Hvam Mølle og tilhørende landbrug med mur og sømfast tilbehør, besætning, inventar, avlsredskaber og 10 høns til Jens Haislund Jensen for den sum af 24.000 kroner. Gælden var til Vest og Sønderjysk Kreditforening 8.500 kroner og til Hypotekforeningen 2.500 kroner.
Iver Iversen skulle lade 8.000 kroner stå som pant i ejendommen, medens resten 5.000 kroner skulle udbetales kontant før første april dette år, andelen i mejeriet skulle medfølge i handelen.
Skødet dateret 14. marts 1918.
Sælger Iver Iversen. Køber Jens Haislund Jensen.
Tinglyst 22 marts 1918.

Jens Haislund må nok ikke have fået ejendommen for dyrt, allerede 9. august samme år solgte han Mølle og Landbrug til Marinus Jensen Meilsø for 26.000 kroner.

Til Aldersro, som Iver og Mette flyttede til, var der fire tønder land jord, et par små heste nogle få kreaturer en griseso med grise og et vist antal høns.
Yver Smed, som han kaldtes i daglig tale, indrettede også en lille smedie i Aldersro, hvor han stod og lavede lidt småtterier, så længe helbredet tillod det.
 
Folketælling 1925
Borbjerg Kommune, Hvam, Aldersro.
Iver Iversen, M, 9/4 1859, Ryde sogn, G, Husfader, Landbrug
Mette Laursen Iversen, K, 16/9 1866, G, Husmoder
 
 
Iver Iversen ca. 1930

I foråret 1934 solgte de Aldersro og flyttede til Tornemark på Sydvestsjælland, det var Ivers søster og svoger fra Resen, der et par år i forvejen var flyttet derover for at være i nærheden af deres børn, der fik dem til at flytte derover. Det skortede ikke med advarsler for tiden; men det ville Yver Smed ikke høre tale om; men det gik hurtig op for ham og især for Mette, at længslen efter hjemegnen var stor, til tider overvejede de nok at flytte tilbage.
Allerede året efter ramtes Iver af en lungebetændelse, der efter få dages sygdom medførte døden natten til den 6. marts 1935.
Hans båre førtes hjem til Borbjerg, hvor han blev begravet fra den gamle kirke søndag den 10. marts 1935, og han blev stedt til hvile ved siden af sine børns mor.
Pastor Jul Rasmussen Borbjerg forrettede tjenesten i kirken og jordpåkastelsen, der sluttedes med en mindesammenkomst i Borbjerg Gymnastikhus.
 
Mette blev syg efter begravelsen og gik i seng i Bøggild hos hendes søster og svoger Laura og Niels Chr. Munksgard. Hun kom ikke op mere, livsmodet var borte, hun døde året efter i gården i Bøggild den 23. april, hvor fra begravelsen foregik torsdag den 30. april 1936, hele følget var inviteret til at møde i gården til frokost kl. - 11.00. Da det var overstået og lærer Nøhr Hvam havde holdt en lille tale, og der blev sunget et par salmer, kørte følget med rustvognen i spidsen mod Borbjerg kirke, ligvognen holdt stille ud for Aldersro, de nuværende beboere havde strøet grønt på vejen udenfor.
Pastor Jul Rasmussen var flyttet fra sognet, så det var pastor Hareskov fra Ryde, der talte i kirken og foretog jordpåkastelsen.

Selv om der var nogenlunde velstand, da Mette og Iver forlod Aldersro i foråret 1934, var formuen svundet ind, turen til Sjælland med huskøb og salg, tærede hårdt på den sammensparede kapital, Mettes lange sygeleje mere end et år, skulle også betales af samme kasse, så det var nok ret begrænset, hvor meget der blev til hver af den store søskendeflok, hvoraf de elleve overlevede forældrene.
 
 
 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail