Pirupshvarregården


Gården kendtes tidligere som sognefogedens gård og lå hvor der i dag er ridecenter. Omkring 1900 ejedes den af Christian Jensen, der var sognefoged i Hune sogn.

               


Udsigt fra Lien

 

    

Carl Klitgaard skriver i 1907 om Pirups Hvarre:

"1823 bestod Pirups Hvarre af 6 Huse, og ca. 1836 sammenlagde Skudehandler Baltzer Brix af Blokhus 4 af dem til en Gaard, som senere hen har været ejet af Laurits V. Hoff 1842-57, cand. Phil. M. Th. Henckel 1857-62, H. P. Jansen 1862-72 og derefter af Chr. Jensen. Til Gaarden, hvis Bygninger til dels ere indrettede til Badepensionat, hører et lille Teglværk, som dog ikke drives længere."


De sammenlagte "huse" var matriklerne 36, 54, 55 og 56.

Baltzer Brix var i følge skiftet efter ham 2 apr 1842 strandfoged i Pirupshvarre.

Kilde: Hvetbo Herred, Hjor-Aalborg amt; Book 16a 1840-1846 skpr/dodsam; film 43441

 

Fra en turistvejviser fra omkr. 1900:

 

Ved Pirups radiumklare Vande

 

»Pirups Hvarre«

Vesterhavs­bad ved Blokhus pr. Aabybro,

Chr. Jensen; Pirups Hvarre.

 

Værelser med Pension: Fællesværelse 3-4 Kr. pro persona, en­kelt Værelse 4-5 Kr.

Udenfor Ferien 10 a 20 Pct. Rabat.

 

Kl. 6-9 Morgen: The, Kaffe, Jersymælk, Kakao, Havregrød, Franskbrød, Kiks (serveres på Værelset efter Ønske).

Kl. 10 Frokost: Varm Ret, koldt Bord, Æg, The, Kaffe.

Kl. 2 Middag: 2 Retter, Dessert. Kaffe, med Kager serveres på Loggiaen i Haven (den berømte Vildvins Løvhytte).

Kl. 7: Aften: Koldt Bord m.m.

 

Strand-, Sol- og Luftbade, gratis. Elektrisk Lys fra eget Værk. Vandværk med artesisk Brønd. Septik Tank, W.C. Mørkekammer med Tilbehør og Kabinets Apparat med 6 Dobbeltcasetter. Over 10 Aar gammel hyggelig Have. Tennis, Krocket o.s.v. Motorbaad kan lejes til Udflug­ter. Billigt Køretøj.

 

Aabent Maj, Juni, Juli, August, September. Landpost Kl. 10 Fm. Kbhvns­post i Blokhus Kl. 1 Em. Posten afgaar til Aabybro Kl. 3 Em. fra Blokhus. Gode Cykleveje overalt.

 

Pirups Hvarre ligger umiddelbart ved Stranden, 2 Kilometer nord for Blokhus, og kun 10 Mi­nutter fra den store og vilde Klitformation Bredbjærg (110 Fod høj), af hvis nordre Side der vælder en Kilde frem og danner en lille Bæk ned ad Foden. Til Pirups Hvarre hører en omtrent 3 Kilometer lang Strand, som er den mest ideelle Strand paa hele Vestkysten, hvid, bred, jævn og fast, til Dels græsbevokset, uden Sten, uden mærkelig Ebbe og Flod, og med meget afvekslende, smukke og ejendommeligt formede Klitter, Havbakker og Hedepartier. Havbunden er jævn og farefri, Vandet radiumklart, Bølgernes Brænding med kraftig Virkning. Vanddybden jævnt tiltagende, indtil 1.ste Revle. Ingen Sandflugt.

 

Her findes også den enestaende, smukke og stejle, Bjærgskrænt »Lien« paa over 100 Fods højde, og kratbevoksede, bestaaende af Glacialformationer, og hvorfra findes en storartet Udsigt over Hav og Strand med prægtige Solnedgange. Spadsereture kan daglig foretages til Blokhus Statsplantage (Naalekrat) ad den prægtige vilde, naturlige Strandpromenade, eller langs Lien. Endvidere kan Spadsereture foretages til Hune Plantage med Naaleskov (20 Mi­nutter), »Hune Kæmpehøje«, »Dommerborg Runestene« samt til andre Oldtidsminder, hvor­paa Egnen er rig.

 

Læengere udflugter kan foretages til »Rubjerg Knude« og »Lønstrup« mod Nord samt mod Syd til »Slettestrand«, Lang- og Fosdalen ved Sørup Kirke med en hellig Kilde, samt til Svinkløv med Faldet med en mærkværdig Grottekilde, som dukker sig ned i Jorden, endvidere, til den store Vildmose med Sandelsbjerg, der er tilplantet for 20 a 30 Aar siden.

 

Til Gaarden Pirups Hvarre hører over 100 Tdr. Land Ejen­dom med Mark og Eng, Mose, Klitter, Hede og ny Naaletræsplantage. Cottager og Villagrunde sælges.

 

Bedste Forbindelse fra København med Dampskib til Aalborg, - fra det sydlige Jylland', med Jernbane til Aalborg, - fra Aalborg med Fjerritslevbanen til Aabybro, herfra Dagvogn til Pandrup og Vogn Resten af Ve­jen (10 Kilometer) til Pirups Hvarre eller bedst Vogn helt fra Aabybro. Nordfra eller Øst bedst over Brønderslev.

 

               Kildemateriale fra Egnssamlingen. Kildebehandling: Jørgen Jørgensen.

 

 

Christian Jensens to sønner, Jacob og Peder, fik en teknisk uddannelse, som gjorde dem i stand til sydvest for gården at bygge et mindre elværk med en vindmølle som drivkraft. Allerede omkring 1905 kunne man på denne afsides liggende gård tænde det elektriske lys.

 

 

 

Folketælling i 1906 viser følgende:

Hjørring amt, Hvetbo Herred, Hune sogn, Pirupshvarre (Matr. nr. 54a)

Christian Jensen, født 20/5 1840. Husfader, Gårdejer, Landbrug, Sognefoged

Else Kirstine Jacobsen, født 24/10 1841 i Tolstrup sogn. Husmoder

Peder Jensen Pirupshvarre, født 24/4 1876. Ugift søn, Elektriker, maskinist

Jens Jensen Pirupshvarre, født 10/2 1878. Ugift søn

Karen Kirstine Jensen, født 12/8 1886. Ugift tjenesteydende, Landbrugshusholdning

Jens Peter Axelsen, M, 21/8 1889. Ugift tjenesteydende, Landbrugsarbejde

Jakob Andrea Markussen, M, 18/12 1886. Ugift logerende, Elektriker

Søren Chr. Thomsen, M, 23/3 1874. Ugift logerende, Elektriker

 

Sønnen Jakob Chr. Jensen rejste senere i 1905 til USA og i 1906 og 1909 fulgte sønnerne Carl Marinus og Jens efter. Ved folketællingen i 1911 er Carl Marinus åbenbart på besøg hos forældrene, idet han her tælles med som søn, maskinmester med arbejdssted i USA.

 

Folketælling 1911

Hjørring amt, Hvetbo Herred, Hune sogn, Mtr.nr. 54, Pirupshvarre

Chr. Jensen, 20/5 1840,f. i Aaby sogn, Husfader, Landmand, Gårdejer

Else Jensen,  20/10 1842, f. i Tolstrup sogn, Husmoder

Peder Jensen Pirupshvarre, 24/4 1876, f. i Hune, Søn, Maskin- og Elektrotekniker

Carl Marinus Jensen Pirupshvarre, 21/2 1882, f. i Hune, Søn, Maskinmester, Arbejdsted i USA

Peder Jensen Kristensen, 29/3 1896, U, f. i Hune, Tyende, Landmand

Kristine Olsen, 31/12 1895, U, f. i Hune, Tyende, Landmand

 

Chr. Jensen og hans hustru blev ramt af sygdom og fik ophold hos datteren, Johanne gift med L. E. Enevoldsen i Pandrup. Gården blev solgt, elværket forfaldt, men i 1919 købte generallæge Bornemann det og lod foretage en større ombygning. Resultatet blev den karakteristiske villa, som stadig præger området.

 

 

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail