Slægten på Hedegaard

i Handbjerg sogn

 

Hjerm herred

Min forældre har fælles aner på Hedegaard i Handbjerg sogn.

I Oluf Nielsens Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (København 1895) anføres om Hedegaard i Handbjerg sogn:

 

"1683 nævnes Store Hedegaard med 2 Bønder og Lille Hedegaard, på den sidstes mark Bøgeskovagre. Siden har den ene af disse haft navnet Øster Hedegaard, der er nedlagt og hvoraf Husene Højbjerg, Rugholm og Teglager ere Parceller. Husene Christiansborg og Mosehus ere Parceller af Hedegaard."

I Christian V's matrikel fra 1688 opgøres Store Hedegaard til 4td 0sk 3fk 1alb og tilhørende herregården Rydhave. Som fæstebonde  anføres Gregers Jensen i Store Heegaard. Han er tip7 oldefar på min fars side og tip6 oldefar på min mors side. Hans søn, Jens Gregersen Heegaard, får 1679 -1697 arvingerne Maren, Niels, Gregers, Jacob og Anna Jensdatter Heegaard. Gregers dør som 14-årig.

Niels' søn, Søren Nielsen, bliver fæster på Neder Brødbæk og hans anden søn, Jens Nielsen, bliver fæster på Over Brødbæk.

Jacobs datter, Anne Catrine Jacobsdatter, bliver gift med Jens Pedersen Lindberg. De får i perioden 1733 - 1748 i alt 11 børn: Dorthe, Peder, Anne Margrethe, Bodil, Peder, Jacob, Jacob, Jesper, Sophia Maria, Christen og Peder.

De to sønner Jacob og tre sønner Peder dør alle som små.

Dorthe bliver gift med Jens Berthelsen, Maygaard i Mejrup og Anne Margrethe med Chr. Madsen i Snødder. Anne Margrethe og hendes første barn dør i forbindelse med barselen.

Bodil bliver gift med Peder Christensen, møller i St. Ryde Mølle, og fortsætter i en periode efter Peders død som fæster af St. Ryde Mølle. Sophia Maria bliver gift med Christen Pedersen, Bisgaard i Borbjerg og Jesper er fra 1782 fæster på Hedegaard, hvor også Christen bor.

 

Ved skiftet efter Anne Cathrine Jacobsdatter, der har overlevet sin mand, Jens Pedersen Lindberg, gennemtrumfer sønnen Jesper Jensen at han med baggrund i den aftægtskontrakt, der var indgået med moderen Anne Cathrine alene skal arve hende, idet han truer med at rejse et krav mod boet, der meget vel kunne resultere i, at der ikke engang blev til dækning af begravelses-omkostningerne. De øvrige arvinger accepterer Jesper Jensens betingelser, dog lykkes det ikke skifteretten at få arvingerne efter Dorthe Jensdatter fra Maygaard i Mejrup til at møde op til skiftet, trods lovlig proklamation og avertering.

Jesper Jensen bliver gift med Anna Olufsdatter og de er tip2 oldeforældre til min far, Sigurd Eriksen, og tip oldeforældre til min mor, Anna Elisabeth Jensen Led.

 

Jesper Jensen Heegaard

1745 - 1813

~

Anna Olufsdatter

1753 - 1829

 
 

         /                          \

 
 

Anna Dorothea Jespersdatter

født 1788

~

Christen Jensen

1780 - 1848

 

Jens Jespersen

1791 - 1870

~

Birthe Marie Jensdatter

1790 - 1863

 
 

|

 

|

 
 

Ane Marie Christensdatter

1812 - 1871

~

Jens Nielsen

1805 - 1889

 

Jesper Jensen

1824 - 1908

~

1. Maren Christensdatter

2.Marie Cathrine Laursen

 
 

|

 

|

 
 

Kristiane Jensen

1845 - 1914

~

Peder Christian Sørensen

1848 - 1924

 

Maren Jespersen

1886 - 1969

~

Jeppe Jensen Led

1886 - 1960

 
 

|

 

|

 
 

Maren Sørensen

1872 - 1943

~

Jens Marinus Eriksen

1876 - 1947

 

Anna Elisabeth Jensen Led

1911 - 1978

~

Sigurd Eriksen

1907 - 1980

 
 

|

 

 

 
 

Sigurd Eriksen

1907 - 1980

~

1. Anna Elisabeth Jensen Led

2. Mary Giehm

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I 1783 køber Stiftamtmand Niels Sehested Rydhave og i skiftets ekstrakt af godsets jordebog findes bl.a. under Handbjerg sogn:

 

Heedegaard, Jesper Jensen, 4td 0sk 3fk 1 alb.

 

Mellem Rydhave og Handbjerg Hougaard handles en del gårde i slutningen af 1700-tallet. Det har dog indtil videre ikke været muligt at få entydigt bekræftet en overdragelse af Heegaard og fæsteren Jesper Jensen blandt disse handler. Dog fremgår det af Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog at Amtmand Sehested på Rydhave, efter skøde af 23 sep 1793 sælger bl.a. Lille Heedegaard, Hartkorn 4td 0sk 3fk 1alb, til Justitsraad Linde på Handbjerg Hougaard.

 

I Hanbjerg Hougaards Skifteprotokol 1765-91 optræder Jesper Jensen af Handbjerg Heegaard i 1784 som værge for Niels Thøgersen og Margrethe Jacobsdatters tre døtre, Edel, Anne Margrethe og Karen. For to sønner, Jacob og Thøger er Jens Thøgersen, Hvamgaard i Borbjerg sogn værge.

 

Folketælling 1787

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Sønder Handbjerg
Jesper Jensen, 43, gift, Hosbonde, Bonde og Gårdbeboer
Anne Olufsdatter, 35, gift, Madmor
Anne Jespersdatter, 1, ugift, Datter
Chr. Jensen, 36, ugift
Maren Jensdatter, 29, ugift
Maren Christensdatter, 14, ugift, , Hyrdepige
Anne Jacobsdatter, 75, enke, Hosbondens moder.

 

1799 dør ejeren af Handbjerg Hougaard, Justitsråd Jens de Linde. Året efter må hans enke, Margrethe Sophie Linde, født Krabbe, erkende, at hun ikke magter at drive godset videre. Den 29 november 1800 overdrager hun derfor godset til Jens de Lindes Broder, Christen de Linde til Møldrup. 

 

I skødets ekstrakt af godsets jordebog finder vi under bøndergods bl.a.:

Jesper Jensen i Heedegaard, 4td 0sk 3fk 1alb

 

Den 4 maj 1801 giver Margrethe Sophie de Linde med C. Linde som lavværge Jesper Jensen i Heedegaard skøde på den "ham ifæstehavende og iboende Gaard Hedegaard kaldet" for 778 Rigsdaler.

 

Se skødet her.

 

Folketælling 1801

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Hedegård, Østre
Jesper Jensen, 57, Gift, Husfader, Selvejerbonde
Anne Olufsdatter, 48, Gift, Hans kone
Anne Jespersen, 15, Ugift, Datter
Bodil Jespersdatter, 11, Ugift, Datter
Jens Jespersen, 10, Ugift, Søn
Christen Jensen, 51, Ugift, Tjenestekarl. [husfaderens broder]

 

Jens Jespersen får den 26 november 1820 skøde på gården.

 

Se skødet her.

 

Folketælling 1834

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Øster Hedegård
Jens Jespersen, 43, Gift, , Gårdmand,
Birthe Marie Jensdatter, 44, Gift, Hans kone
Jesper Jensen, 10, Ugift, Deres søn
Anna Johanne Jensdatter, 15, Ugift, Deres datter
Dorthe Marie Jensdatter, 13, Ugift, Deres datter
Karen, 7, Ugift, Deres datter
Anne Margrethe Jensdatter, 5, Ugift, Deres datter.

 

Sønnen Jesper Jensen er min oldefar. Han køber 1855 gården Rydlund i Ryde sogn, sælger den efter en kort årrække til en svoger og overtager derefter i 1868 sine svigerforældres gård Over Brødbæk i Borbjerg sogn.

 

Anne Margrethe bliver gift med Thomas Jensen fra Sevel. Han køber i 1855 Øster Hedegaard for 1455 Rd. og har svigerforæl-drene boende på aftægt. Gården er vurderet til 3td 2sk 2fk efter gl. matrikel.

 

Se skødet her.

 

Thomas finansierer købet således:

 

Obligation udstedt til kirkesanger og skolelærer P. Eising, Ølbye sogn

400 Rd

Obligation udstedt til svoger og svigerinder:

         Jesper Jensen, Rydlund

         Dorthe Marie Jensdatter

         Karen Jensdatter

 

 

 50 -

100 -

100 -

Svigerforældres aftægt udgør    700 -
Arvingers fordringer, bryllup, mv.    105 -

Ialt     

 1455 Rd

 

Se obligation udstedt til svoger og svigerinder her.

 

Folketælling 1860

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Ø. Hedegård
Thomas Jensen, 36, Gift, Husfader, Gårdmand, Sevel Sogn
Ane Margrethe Jensen, 31, Gift, Kone, Handbjerg Sogn
Jens Jespersen, 69, Gift, Aftægtsmand, Handbjerg Sogn
Birte Marie Jensdatter, 70, Gift, Kone, aftægt, , Handbjerg Sogn.
Christen Nielsen, 18, Ugift, Tjenestekarl, Handbjerg Sogn.

 

Tjenestekarlen Christen Nielsen er Jens Jespersens plejesøn. Han er søn af Niels Nielsen af Rydlund i Ryde sogn, gift med Jens' datter, Ane Johanne, og i følge Jens' aftægtkontrakt fra 1855, hvor Christen er 12 år, er Thomas forpligtet til at underholde Christen, sørge for hans skolegang, konfirmation osv, indtil 1 november i det år han bliver konfirmeret.
 

Svigerforældrene, Birthe Marie Jensdatter og Jens Jespersen, dør 1863 hhv. 1870.

 

Ane Margrethe dør i 1874. I Handbjerg sogns kirkebog er noteret:

1874. Død 18 April. Begravet 25 April. Ane Margrete Jensdatter gift med Gaardmand Thomas Jensen i Hedegaard. Født i samme Gaard 23/11 1829. Faderen var Gmd. Jens Jespersen. 45 Aar. Død efter en døgns Sygdom førend Nogen tænkte.
 

I 1876 gifter Thomas Jensen sig med husholdersken på gården, Kirsten Nielsen. Thomas er da 55 år og Kirsten 20 år. Kirsten Nielsen er halvkusine til min oldefar Esper Christian Eriksen. På Øster Hedegaard befinder sig derfor igen en slægtning på min fars side.

 

Thomas Jensen og Kirsten Nielsen flytter, formentlig først i 90-erne, fra Hedegård til ejendommen Kragelund i Hjerm Sogn.

 

Slægten er herefter borte fra Øster Hedegård.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail