Biografi for: Laust Johansen

Folketælling 1769 for Sevel sogn
54 Nautrup Laust Johansen Husbond -
55 Nautrup Jens 22
56 Nautrup Johan 3
Kilde: Kirkebog Sevel sogn 1769-1804, samt Vinderup lokalhistoriske arkiv, http://www.arkivet-vinderup.dk
Denne folketælling giver mændenes og børnenes navne, de sidstes alder, men ikke kvindernes navne.

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Nautrup, , , 2, FT-1787
Laust Johansen, 63 , gift, Husb., Gdb.,
Malene Jacobsdatter, 56 , gift, Madm., ,
Johan Laustsen, 21 , ugift, Søn, ,
Peder Laustsen, 16 , ugift, Søn, ,
Chiersten Laustdatter, 12 , ugift, Datter, ,
Ane Sørensdatter, 63 , enke, , Inderste, krøbling, får sognets almisse.,

Kirkebog Sevel sogn. Døde. Online
1800. Dom. 24 p. Trinit. begravet Laurs Johansen af Nautrup

1800. den 28 December. Skifte efter Laust Johansen
Stubbergaard gods. Skifteprotokol 1790-1824, pag. 62. Film 10254
Anno 1800 den 28de Decbr. som 30te Dagen var mødt i Nautrup Sevel Sogn Stædets Skifteforvalter ? Hr Kammerherre Stiftamtmand Sehested ved Fuldmægtig Hans Friderich Saabye fra Rydhauge for tilligemed T? Sognefoged Jeppe Hedegaard af Sevel og Christen Pedersen af Gl. Nautrup for at behandle Skifte og Deling efter ved Døden afgangne Laust Johansen som i endeel Aar havde havt sit ophold hos sin Søn Johan Laursen. Ved Forretningen var tilstæde hans efterladte Enke Malene Jacobsdatter og deres i ægteskab sammen avlede Børn, som er en Søn Jens Laursen i Kochborg, Gaardmand, en Søn Johan Laursen Gaardmand her på Stædet, en Søn Peder Laursen i Hogager, Gaardmand og alle myndige, en Datter Kiersten Laursdatter 30 Aar tjenende i Weirum Sogn paa hvis Vegne hendes Broder Jens Laursen paatog sig Værgemaalet og paa Enkens Vegne som lauværge Peder Toft af ?, hvor da blev forrettet som følger:
11 effekter optalt og vurderet
Videre tilkiendegav Enken og tilstædeværende ej at være som kunde anføres Stervboet til bedste da de vare fattige Folk og havde haft deres ophold hos denne Søn. Altsaa bedrager Indtægten til 4 rd 3 m 12sk
Enken tilkiendegav at hendes Søn havde betalt den Afdødes Begravelse som hun angav havde kostet 16 ? og da Sønnen Johan Laursen havde udlagt samme undlod han sig og faa disse godtgiord da ingen Efterladen var. Tillige fremlagdes som en Tilstaaelse fra hans Brødre Jens Laursen og Peder Laursen hvori disse erklærer intet at forlange til Arv efter deres Fader , Som lyder saaledes:
Vi forlanger intet efter vor Sal. Fader til Arvepart. Sign. Jens Laursen og Peder Laursen.
Alt Sammenført saa da at gielden overstiger Indtægten og at altsaa intet bliver til Arv og Deling.
Dette Skiftes bekostning bedrager I alt 1 rd 0 m 4 sk
Og da intet siden derved var at erindre mod Sønnen Johan Laursen som lovede at holde Skifteforvalteren dette Skiftes betruffende uden ansvar, blev samme paa forlangende sluttet og tilendebragt
Datum ut Supraa. Paa Herskabets Vegne, H. F. Saabye
Enken M. D. D., Malene Jacobsdatter, som Lauværge, C. Pedersen
Paa egne og min Søster Vegne, Jens Laursen Johan Laursen
Som Vitterligheds og Vurderingsmænd, Jeppe Hedegaard Christen Pedersen

Laust Johansens hustru, Malene Jacobsdatter, dør året efter skiftet, 70 år gammel, og sønnen Johan Laursen fortsætter på gården, hvor han dør som aftægtsmand hos sin søn 1840, 76 år gammel.
Sønnen Jens Laursen gifter sig til gården Kokborg i Sevel sogn, hvor han dør 1809, og broderen Peder Laursen overtager ved sit giftermål Østergaard i Hogager, Borbjerg sogn.
Ved skiftet tjener datteren Kirsten Laursen i Vejrum sogn. Hendes videre skæbne kendes endnu ikke.