Biografi for: Maren Jensdatter Viingaard

Maren Wiingaards Skifte:
Paa den højvelbårne Hr. Amtmand Hansen kommitterede Skifteforvalter Hr. By- og Herredsfoged Tranberg i Holstebroe hans Vegne modte i Dag den 6. Marti 1800 hans Fuldmægtig Niels Sinding fra bemeldte Holstebroe i Aae Mølle i Gudum Sogn for der at holde lovlig Registerings- og Vurderingsforretning efter sammestæds afdøde Enke Madame Hauskov til videre paafølgende Skifte og Deling Mellem Arvingerne, som bleve opgivne saaledes:
a. En Søn Niels Møller Hauskov, her i Møllen, 26 Aar.
b. En Søn Jens Severin Hauskov, 25 Aar, saavit vides i Bogense i Fyhn.
c. En Datter Else Kirstine Hauskov, her i Møllen, 23 Aar.
d. En lille Datter Anne Marie Hauskov, ibidim, 20 Aar.
e. En Datter Maren Cathrine Hauskov paa Krogsgaard i Gudum, 20 Aar.
I Dag var tilstæde af Arvingerne Litr. a., c., d,. Niels Møller er tilstæde paa egne Søstres Vegne som deres fødte Værge efter Loven. Og for hans fraværende Broder ville han paasee hans Tarv og Beste tillige.
Dernæst blev fremlagt Anmeldelse om Dødsfaldet under 19. Januar sidst, og i Overværelse af Forbemeldte og Vitterligheds- og Vurderingsmænd, Sognefogeden Jens Nørskodgaard og Niels fra Skodborg her i Sognet, blev registeret og vurderet:

Boets Beholdning 4239 Rdlr. 4 Mk. 2 Sk
Skiftets Bekostning:
Bl.a. Beskrivelse af 50 Ark 25 Rdlr. 137 3 6
________________________
Til Deeling 4102 Rdlr 0 Mk. 3 Sk.

Hver af Sønnerne faar: 1172 Rdlr. 0 Mk. 3 Sk.
Hver af Døttrene faar: 586 0 1 5/7 Sk.