Biografi for: Jens Jensen Hau

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 23)
1808. Født 19 Juni. Boolsmand Jens Jensen og Hust Ane Mortensdatter en Søn Jens i Ravnshoihuus. Baaren af ? Grein i Nygaard. Fadd. Christen Grein og Dat., Lars Kielsmark og Søster.

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 99)
1823. Confirmeret. Jens Jensen i Brunberg. Søn af Jens Jensen Hau og Anne Mortensdatter i Brunberg. Født 19 Juni 1808. God Kundskab og opførsel. Vaccineret 12 October 1812 Edel Toft

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 179)
1824. Jens Jensen 16 Aar, Tjenestekarl. Afg. til Sahl fra Tinkedal.

Ikke fundet tilgået, derimod flg:

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 150)
1825. Jens Jensen 17 Aar, Tjenestekarl. Ank. fra Sahl til Bruunberg.

Kirkebog Sahl sogn
1838. Jens Jensen Hau ankom 10. Mai. 30 Aar. Husmand. Ank. fra Veile. Anmærkninger: Havde været i Kongens Tjeneste og siden ei i nogen fast Tjeneste, derfor Skudsmaalet ei paategnet i flere Aar. Vaccineret den 12 October 1812.

Kirkebog Ryde sogn (opsl. 151)
1838. Gift 12 Juni. Jens Jensen Hau, 30 Aar. Ungkarl, Husmand i Bjerth i Sahl sogn og Karen Nielsdatter, 31 Aar. Tjenestepige i Westergaard i Bjerth. Forlovere: Kirkesanger og Skolelærer Chr. Ulsøe og Gaardmand Niels Christensen i Westergaard.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, Et hus, 129, FT-1840, B1399
Jens Jensen 32 Gift Husmand
Karen Nielsdatter 33 Gift Hans kone
Ane Mortensdatter 74 Enke(mand) Aftægtskone

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, Hus, 141, FT-1845, A3011
Jens Jensen Hau 37 gift Husmand,og sogneforst. Borbjerg
Karen Nielsdatter 38 gift Hans kone Ryde
Ane Mortensdatter 78 ?? Almisselem fra Borbjerg sogn Møborg

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, et Huus, 72, FT-1850, B1415
Jens Jensen 42 Gift Husmand lever af sin jordlod Borbjerg sogn Ringkøbing amt
Karen Nielsdatter 43 Gift hans kone Ryde sogn Ringkøbing amt
Ane Mortensdatter 80 Enke Almiselem fra Borbjerg sogn Borbjerg sogn Ringkøbing amt

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert by, Et huus, 168, FT-1855, D2648
Jens Jensen Hau 48 Gift Hmd., lever af hans jordlod Borberg Sogn, Ringk. Amt
Karen Nielsen 49 Gift Hans kone Ryde Sogn, Ringk. Amt
Inger Marie Pedersen 36 Gift Tjenestepige Eising Sogn, Ringk. Amt
Ane Mortensen 92 Enkemand Almisselem Møborg Sogn, Ringk. Amt

Omkring 1850 blev "De gudelige Forsamlinger" på egnen udsat for stærke brydninger. Først blev P. Larsen Skræppenborg årsag til dette, idet han havde mødt Grundtvig og fik siden et noget andet syn på kristendommen. Det førte med tiden til en sprængning mellem ham og førerne her på egnen. Siden opstod en sekt, Dømmerne, der kom hertil fra Herningegnen.
En mand, der hed Jens Hau, der boede i Nr. Bjert, blev betaget af denne retning og blev dens fører her på egnen. Dette betød for en tid stærke brydninger og en sprængning af samfundet. Jens Hau havde ikke så lille en tilslutning i Sahl, Ryde og Handbjerg. Det var dog en alt for hård og dømmende retning. Alle, der ikke var helt enige med Jens Hau, dømte han langt ned i helvede. Med tiden op mod 1870 døde denne bevægelse helt bort igen, men en anden spaltning af samfundene opstod i årene derefter - en spaltning, som blev varig, og som i en årrække betød et noget spændt forhold.
Det var de dengang såkaldte bornholmere siden kaldet Luthersk Mission. Deres tanker kom hertil med prædikanten Chr. Møller fra Bornholm. Han fik tilslutning af mange, især i Sahl sogn nord for Vinderup, og endnu i dag findes her et livskraftigt samfund, der slutter sig til Luthersk Mission. Resten, hovedstammen kan man vist sige, gik op i Indre Mission, da denne en del år efter rigtig slog rod på egnen. Jens Hau tilsluttede sig Luthersk Mission.

I 1861 døde i Oushøjhus i Ryde Jens Haus nevøs hustru, som udover manden, der også hed Jens Jensen, efterlod sig en 6-årig søn. Enkemanden har åbenbart haft svært ved at overskue den nye situation, for han tillod at sønnen flyttede i huset hos Jens Hau.
"- men da Jens Jensen senere ophørte at tage Del i de sekteriske Forsamlinger og det blev ham klart, hvilken Vildfarelse han havde været hildet i, og derfor maatte faa Betænkelighed ved at lade sin Søn opdrage af en Mand, der ansaa det for sin Pligt at lære ham at forbande sin Fader, og kaldte ham et Djævelens Barn, fordred han gentagne Gange, Drengen tilbage, men forgjæves".
I stedet for at sende sønnen hjem til den frafaldne fader, havde Jens Hau sendt ham til Mads Gudel i Tjørring sogn ved Herning, hvor dømmerne også havde en stærk kreds. På Jens Jensens vegne greb pastor Davidsen ind og henvendte sig til provsten, for at formå øvrigheden til at sørge for at drengen kom hjem. Samtidig lagde Davidsen ikke skjul på, at her var en lejlighed til at give Jens Hau en tiltrængt lærestreg, han der "ved sin vilde Fanatisme har forstyrret man-ge Familiers huslige Fred". Desværre findes ingen breve i kopibogen, som kan fortælle eftertiden hvorledes denne sag endte; dens blotte eksistens kan dog i sig selv udtrykke meget om de spændinger, der har været i den tids Ryde.
Kilde: Kaj Jensen og Mads Bøge. Ryde Sogn 1796 - 1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To hundrede års landsbyliv beskrevet. Vestjydsk Forlag - Vinderup 1997.

Provst A. K. Damgaards indberetning til biskoppen 24. maj 1855 vedr. Jens Hau:
"han er ellers født i Borbjerg sogn, hvor hans fader døde som fattiglem for nogle år siden og af hvis fattigvæsen hans moder, der har til huse hos ham forsørges."
Kilde: Dansk Præste og Sognehistorie (Kirkelig geografi) 1848-1849 (1972), VI Viborg Stift. Pag. 569.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 246)
1856. Ane Mortensen død 12 mar. Født i Borbjerg ?? 88 Aar

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth by, En gaard, 3, FT-1860, D2652
Jens Jensen Hau 62 Gift Gaardmand, huusfader Borberg Sogn, Ringk. Amt
Karen Nielsdatter 53 Gift Hans kone Ryde Sogn, Ringk. Amt
Ane Kirstine Jensdatter 27 Ugift Tjenestepige Nees Sogn, Ringk. Amt
Mette Marie Frederiksen 8 Ugift Pleiebarn Hjerm Sogn, Ringk. Amt
Ane Clemmensdatter 24 Ugift Skræder Haasum i Salling
Mette Cathrine Knudsen 15 Ugift Skræder Her i Sognet
KOMMENTAR: Frimenighed

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, , 102, FT-1870, B1400 ,
Jens Jensen Hau 61 Gift Husfader Landbrug Borbjerg
Karen Nielsen 62 Gift Husmoder, hans kone Ryde
Mette Marie Christensen 16 ?? Syerske, tyende Maabjerg

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 244)
1874. Død 18. Febr, begravet 26. Februar, Karen Nielsdatter. Husmand Jens Jensen Haus Hustr i Bjert. 68 Aar.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 211)
1875. Enkemand, Husmand, Jens Jensen Hau, 67, af Bjert og Fruentimmer Ane Christensen, 40 År, af Hverremose. Forlovere: Hmd. Peder Christensen Hverremose og Niels Christensen Hverremose, Begge af Sal sogn. Gift i Kirken 16 Decbr 1875

Kirkebog Sahl sogn. (opsl. 230)
1876. Død 9 Marts, begravet 17 Marts. Jens Jensen (Hau). Gift Hmd. i Bjerth. Født i Borbjerg Sogn. 67 Aar.

Fra skiftet efter Jens Jensen Hau 1876
"Den afdødes Arvinger opgives at være
1 Søster gift med en Dagleier i Estvad med Navn (vides ikke)
1 søster der er død og har 3 Sønner nemlig:
1 Søn Jens Jensen Smed ved Ryde Kirke
1 do. Jens Chr. Nielsen Damgaardhus i Borbjerg, og
1 do. Anders Chr. Nielsen Formentlig i Rind, men har faaet Fattighjælp af Sahl Kommune
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder. Mindre Skifteprotokol 1842-1883. Book No. 31. Pag. 179 (Film 9768)
NB! Afslutningen på skiftet ikke fundet, ej heller ved Ane Christendatters giftermål. For perioden findes kun "Mindre Skifteprotokoller" ???