Biografi for: Jens Jensen Meldgaard

Meldgaard har været i samme Slægts Eje gennem Fem Slægtsled. Efter Jens Eriksen fik Sønnen, Jens Jensen, Gaarden. I 1837 blev hans søn, Jens Jensen Meldgaard, gift med Ane Margrethe fra Bjerregaard i Hjerm, og Gaarden gik nu over til tredie Slægtled.

Jens Jensen Meldgaard var indbegrebet at vestjydsk Lune og Slagfærdighed. Han havde den "Vane" at tale lige fra Leveren, hvad saa enten det behagede eller ej. Naar han havde faaet sig bænket, og man havde faaet en bette jen aa æ Flask, saa løb man ingen Risiko for at kede sig. Og han var an forstandig Mand, som man satte Pris paa i Sognet, hvilket ogsaa resulterede i, at han fik mange Tillidsposter, som han bestred med stor Dygtighed. Hans Mening om Tingenes Tilstand betød meget, saa selv Sognets Præst, Kuhlmann, henviste til Jens Meldgaard, naar han vilde overbevise nogen.
Jens Meldgaard sad i Sogneraadet i 16 Aar, hvoraf nogle som Formand, og han var i 1871 med til at oprette Borbjerg Sparekasse og sad i dens Bestyrelse fra Starten og i an Aarrække som Direktør. Han døde i 1917 efterladende sig otte Børn, fire Sønner og fem Døtre.
I 1892 blev Gaarden afstaaet til en af hans Sønner, Anders Meldgaard.
Kilde: "Jul i Holstebro", 1947. Gengivet i Borbjerg Sparekasses jubilæumsskrift ved 125 års jubilæet i 1996.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, En Gaard, 118, FT-1834, C1299
Jens Jensen 32 Gift Gaardmand
Mette Kirstine Anders Datter 34 Gift Hans Kone
Bodild Marie Jens Datter 7 Ugift Deres Børn
Jens Jensen 5 Ugift Deres Børn
Anders Jensen 2 Ugift Deres Børn
Jens Eriksen 72 Enkemand Paa Aftægt
Ane Anders Datter 30 Ugift Deres Tjenestepiger
Marie Elisabet Christens Datter 17 Ugift Deres Tjenestepiger
Edel Katrine Povels Datter 15 Ugift Deres Tjenestepiger

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Meldgaard, 311, FT-1890, C0765
Jens Jensen 60 Ugift Husfader Gaardmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Margrete Christensen 58 Ugift Husmoder Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt - fra Neder Telling
Jens Chr. Jensen 30 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Jensen 17 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Pauline Jensen 13 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Jens Jensen Meldgaard overdrager 1892 Meldgaard til sønnen Anders Jensen Meldgaard

1916.
Fhv. Gaardejer i Borbjerg pr. Holstebro, Jens Meldgaard og Hustru fejrer paa Mandag deres Diamantbryllup. Det gamle Ægtepar kan se tilbage paa et langt og virksomt Liv. Jens Meldgaard har i 16 Aar været Formand for Borbjerg Sogneraad og i over 20 Aar Formand og Kasserer for den stedlige Sparekasse; han har endvidere i mange Aar været i Skolekommissionen og en Tid Kirkeværge. Ægteparret har haft otte Børn, og bor nu hos en Søn, der har Gaarden. De er i en Alder af 87 og 85 Aar, og endnu baade raske og aandsfriske.