Biografi for: Anders Jensen Meldgaard

En 80-aarig Sparekassedirektør.
I 1892 blev Gaarden afstaaet til en af Jens Jensens Sønner, Anders Meldgaard. Som Faderen vandt han Agtelse i Sognet, og heller ikke han undgik at komme til at tage Del i Sognets Styrelse. I en Aarrække var han saaledes i Sogneraadet, nogle Aar som Formand, ligesom han har siddet i Skolekommissionen og været Kirkeværge, og han var i 35 Aar Borbjerg Sparekasses Direktør, en Post, som ban afstod for kun 2 Aar siden i en Alder af 80 Aar. Anders Meldgaard vat en at Sognets dygtigste Landmænd. Inden han fik Fødegaarden, havde han tjent hos dygtige Landmænd, blandt andre hos Mads Bjerre i Sir. I de Dage var det ikke helt almindeligt, at unge Landmand søgte Uddannelse paa Landbrugsskole, men Anders Meldgaard supplerede sin Viden om Landbrug ved et Ophold paa. Thune Landbrugsskole, og da han kom hjem derfra, tog han fat paa, at dræne m.m. Den gamle Mand, der nu er 82 Aar, nyder sit Otium i et lille Hus ved Borbjerg Kirke.
Meldgaard har oprindeligt været to Gaarde, nemlig Nr. Meldgaard (den nuværende) og Sdr. Meldgaard. Ved Ejeren af Sdr. Meldgaards Død 1900 købte Anders Meldgaard Sdr. Meldgaard, lagde en Del af de udstrakte Marker sammen og byggede en Gaard, som han afhændede til en Svoger (Kristen Knudsen). Det øvrige Jordtilliggende blev lagt sammen med Meldgaards. Gaarden har vist i sin Tid været en "Tvillingegaard".
I 1924 afstod Anders Meldgaard Gaarden til Sønnen, den nuværende Ejer, Jens Meldgaard.
Kilde: "Jul i Holstebro", 1947. Gengivet i Borbjerg Sparekasses jubilæumsskrift ved 125 års jubilæet i 1996.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, En gård, 201, FT-1870, C0768
Jens Jensen 40 Gift Husfader Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Magrethe Christensen 38 Gift Husmoder Medhjælper Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Mette Kjerstine Jensen 12 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen 10 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 8 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Jensen 7 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anders Jensen 4 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Marie Jensen Under 1 år Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 67 Gift Slægtning Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Kjerstine Andersen 72 Gift Slægtning Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Thomas Laursen 19 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Pedersen 21 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Christian Nielsen 47 Ugift Logerende Snedker Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg By, En gaard, 53, FT-1880, C0764
Jens Jensen 50 Gift Gaardejer, huusfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Magrethe Christensen 48 Gift Huusmoder Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Mette Kjerstine Jensen 22 Gift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 18 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anders Jensen 14 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Marie Jensen 10 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Jensen 8 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 1 Ugift Deres børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Kjerstine Andersdatter 82 Enke Forsørges af huusfaderen Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Meldgaard, 311, FT-1890, C0765
Jens Jensen 60 Gift Husfader Gaardmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Margrete Christensen 58 Gift Husmoder Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt - fra Neder Telling
Jens Chr. Jensen 30 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Jensen 17 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Pauline Jensen 13 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, M nr. 6a FT-1911
Anders Meldgaard, M, 3/5 1865, G, Borbjerg sogn, Husfader, Gaardejer
Johanne Marie Meldgaard, K, 9/10 1861, G, Borbjerg sogn, Husmoder
Jens Jensen Meldgaard, M, 3/5 1893, U, Borbjerg sogn, Ungkarl
Niels Jensen Meldgaard, M, 11/6 1895, U, Borbjerg sogn, Ungkarl
Margrethe Jensen Meldgaard, K, 4/3 1897, U, Borbjerg sogn, Barn
Katrine Jensen Meldgaard, K, 31/10 1899, U, Borbjerg sogn, Barn
Jenny Jensen Meldgaard, K, 5/2 1903, U, Borbjerg sogn, Barn
Petrine Pedersen, K, 4/3 1890, U, Borbjerg sogn, Tjenestepige
Jens Meldgaard, M, 27/2 1828, G, Borbjerg sogn, Aftægtsmand
Ane Margrete Meldgaard, K, G, Hjerm sogn, Aftægtskone

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, M nr. 5a FT-1916
And J Meldgaard, M, 3/5 1865, G, Husfader, Gaardejer, Indkomst. 4500, formue. 30.000, statsskat 124,90, kommuneskat 259,50
Johanne Marie Meldgaard, K, 9/10 1861, G, Husmoder
Niels J Meldgaard, M, 11/6 1895, U, Barn, Indkomst 250
Margrethe J Meldgaard, K, 4/3 1897, U, Barn
Katrine J Meldgaard, K, 31/10 1899, U, Barn
Jenny J Meldgaard, K, 5/2 1903, U, Barn
Jens Meldgaard, M, 27/2 1828, G, Aftægtsmand
Ane Margrete Meldgaard, K, G, Aftægtskone

1918 døde hans Hustru, Johanne Marie. I Ægteskabet er der 2 Sønner og 3 Døtre. 1924 afstod Anders Gaarden til Sønnen, Jens Meldgaard, og kort efter giftede han sig anden Gang med Enkefru Kirsten Dalby og flyttede til Kirkebyen. Her tog han ogsaa fat med stor Dygtighed og tvang endog de karrige Hedegaardskanter til at afgive gode Afgrøder, ja, selv efter at Anders og Kirsten i 1936 solgte Ejendommen og købte et Hus, slider han med Haven, og sin Natur tro er han altid i Virksomhed og kan som altid tage flittig Del i det folkelige og religiøse Liv, der rører sig i Sognet.

Folketælling 1930
Borbjerg sogn, Borbjerg Kirkeby; Hedegaardhus
Meldgaard, Anders Jensen, M, 3/5 1865, Borbjerg, Husfader, Landmand, Sparekasse F., gift 1924, ingen børn
Meldgaard, Kirsten, K, 10/9 1872, Borbjerg, Husmoder
Jensen, Emma Elisabeth, K, 10/10 1911, Aulum, Husaasistent

1940
Anders Jensen Meldgaard, fhv. Gdr., Borbjerg, Holstebro. Født i Trabjerg 3. Maj 1865, Søn af Gdr. Jens Meldgaard, sammesteds. Gift med Kirsten Meldgaard, født Sørensen, født 10. September 1872, Datter af Gdr. Lars Sørensen, sammesteds. Gaardens Navn er "Meldgaard"; den er Slægtsgaard, men er delvis ombygget. Meldgaard overtog den 1891. Der var den Gang opdyrket 49 Tdr. Land, 4 Tdr. Land var Mose og Kjær, der er nu opdyrket 53 Tdr. Land, idet de 4 Tdr. Land er opdyrket af Meldgaard, ligesom han har merglet hele Arealet. Besætningen var ved Overtagelsen paa 2 Heste, 8 Køer, 10 Ungkvæg, 10 Svin og 10 Faar, den er nu paa 4 Heste, 16 Køer, 24 Ungkvæg, 30 Svin og 5 Faar. Meldgaard har været paa Tune Landbrugsskole 1890-91; han har siden 19,10 været Direktør for Borbjerg Sparekasse og har været Medlem af Borbjerg Sogneraad i 14 Aar, deraf 11 Aar som Kasserer og 4 Aar som Kasserer og Formand, samt i Bestyrelsen for flere lokale Foreninger.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.