Biografi for: N. N. Andersdatter Kjærulf

N. N. Andersdatter Kjærulf, gift med Anders N. N. i Vedsted i Aaby Sogn, med hvem hun foruden flere Børn (2) havde Sønnen Klement Andersen, f. 1484 (3)? henrettet 1536, bekendt i Historien under Navnet Skipper Klement, om hvem Dyrskjøt siger, at han forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag. Af andre bekendte Personer, der henhører til denne Familie, maa nævnes Præsten i Nakskov Laurids Mortensen Vedsted (Thuraættens Stamfader) og hans stridbare Broder Peder Mortensen Vedsted, Borgmester i Nakskov o. 1660.

(2) Jydske Saml. 1. III. 258 og C. Klitgaard: Hvetbo Herred, II. 511 ff.
(3) Den norske Skuespiller og Samler af Kjærulfoptegnelser Thorvald Kierulf siger, at Klement var født 1584, men nævner ikke nogen Kilde herfor.

Kilde: Kjærulfske Studier. Bidrag til en Vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie. Af C. Klitgaard.