Biografi for: Laurids Nielsen Bech

Køber 1695 Skibstedgaard, som han allerede 1697 afstår igen.
Kilde: Trap Danmark og
http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201947/Schmidt,%20August%20F.%20%20%20Fra%20Skibstedgaard.pdf.

I 1697 blev Slettegaard bortforpagtet til Laurids Nielsen Bech, Præstesøn fra Hjørring, f. o. 1645 og gift 1670 med Præstedatteren Ide Rudbecksdatter Humble fra Vrejlev. Laurids Bech førte en ret omtumlet Tilværelse, thi først var han Købmand i Hjørring, hvor han tillige var Raadmand 1671 og 1672 blev overfaldet paa Gaden af Borgmester Søren Bering, som gennemstak ham med sin Kaarde. Bech kom sig dog igen, men opsagde 1673 sit Borgerskab i Byen og forpagtede Kærsgaard i Tornby S. Herfra kom han o. 1680 som Forpagter til Aggersborggaard, og 1684 blev han Forpagter paa Nordentoft i Thy. 1694 træffer vi ham som Forpagter paa Nørtorp i Ræer S., og 1697-1701 var han Forpagter paa Slettegaard. Endelig flyttede han til Ydby, hvor han døde 1712.
Medens Laurids Bech boede paa Slette, havde Gaardens nye Ejer Niels Jensen Manstrup en Strid med ham om Forpagtningskontrakten, Bygningernes Vedligeholdelse m.m., og 1697 var der blevet holdt Syn over Gaarden og dens Afbyggere, vel ved Bechs Tiltrædelse af Forpagtningen.
Kilde: C. Klitgaard: Slettegaard i Vester Hanherred