Biografi for: Niels Nielsen Perregaard

Kirkebog Borbjerg sogn 1681 - 1696. Copulerede. (Kort HMB-C 499 A-2, 1/1)
Anno 1689. Dom. Cantate (= 4. søndag efter påske ) Niels Nielsen Pgaard Maren Pedersd. Lille Pgrd.

Fæsteforholdene på St. Perregaard
Efter oplæg fra Tove og Leif Pedersen, Haslev

Perregaard er en meget lille bebyggelse, hvor der tidligere kun var to gårde, Stor Perregaard og Lille Perregaard. Stor Perregård hører oprindelig under herregården Volstrup, men sælges omkr. 1689 til Chr. Linde på Handbjerg Hovgaard, hvorefter begge gårde var underlagt Handbjerg Hovgaard.
På Stor Perregaard var fæstet 2 halvgårdmænd. Derudover boede der også nogle andre lavere rangerende familier på og ved gårdene.
Frem til 1668 sad Niels Nielsen som fæstebonde på den halve part af Stor Perregaard. På den anden halve part hed fæsteren Jørgen Nielsen. Det er uvist, om de var brødre.
I 1668 sikrede Niels Nielsen Perregaard at hans søn Lauritz Nielsen kunne få fæste på fædrenegården. Niels Nielsens medfæster Jørgen Nielsen fratrådte sin fæstehalvpart, og Lauritz Nielsen, 18 år gammel blev indsat i det ledige fæste, medens faderen beholdt fæstet på den anden halvpart frem til 1701, hvor Lauritz' lillebror Christen bliver indsat i faderens halvpart.

Efterfølgende fæstebrev gengives fra Volstrup Fæsteprotokol Fol. 36:
Jeg underskrefne vidstaar, at hafve Stæd og fæst til Lars Nielsen, som er Barn føed i Store Pæregaard, dend halfue Gaard som kaldis Pære Gaard, og ligger i Harssys­sel i Baarberg Sogn, hvilken Jørgen Nielsen siedst udi boede. Forne halfve Gaard skal bemelte Lars Nielsen hafve, niude, bruge og besidde /: med des tilligendis Ejendom, som der nu tilligger og af Arilds Tid tilligget hafver :/ hans Lifs tiid, og saa længe hans Fader Niels Nielsen, eller og hand self giør mig og mine Arflinger tilbørlig rettighed der af, og sig eller i alle Maader efter Recessen forholder. Til bekreftning under minder min egen Haand og Zignete.
Actum Viborg d. 27. January anno 1668.
Christian Sporman L. S.

Af Chr. V's Matrikel 1688, Borbjerg sogn, Lundenæs amt fremgår Bl.a., at Borgmester Sporman ejer Store Pæregaard, ny matrikul hartkorn 5-7-"-1 med fæsteren Niels Nielsen.
Kilde: Film S 6409, M 1820, folie 291.

1699. Lundenæs og Boulinge Amters Famile og Folkeskatsregnskab 1661-1793.
Jannuar termins familie og folkeskatsantegnelser for Borbjerg sogn Anno 1699. (film 37.245)
Under Cresten Lindis Gods nævnes Niels Perregaard

I 1701 gik Niels Nielsen nu 75 år gammel efter "giorte skriftelig begehr - - - for Svagheds Skyld" på aftægt, idet han overlod sin fæstehalvgård til yngstesønnen Christen Nielsen.
Af fæstebrevet til sønnen fremgår dog at Niels Nielsen skulle vedblive at være højretsmand - det vil sige tingmand. Maren Pedersdatter, altså Christen Nielsens stedmor skulle sikres til livet ophold af gården, hvis hun overlevede Niels Nielsen. Endelig skulle Christen Nielsen først betale indfæstning, når faderen døde.

Efterfølgende gengives fæstebrevet, som det er fundet i proto­kollen:
Kiendes Jeg Christen Linde til Handberg Hougaard - Alt saa som min Tiener Niels Nielsen Perregaard Efter sin forhen til mig giorte skriftelig begehr med udførlig om samme - Ja tilmed for Svagheds Skyld hafver opladt sin Iboende halfue Gaard for sin Søn Christen Nielsen, da efter samme opladelse Jeg hermed Stæder og Fæster til forne Christen Nielsen samme sin Faders Iboende halfue Gaard med alt dend rætte tilliggende, som han maa tiltræde og beholde hans Lifs Tiid, med Condition: at hands Fader blifuer Hog Redtz Mand (= højretsmand) med og hvis i Gaarden findes saa længe hand lefuer, mend hans Hu­stru om hun Manden ofuer lefuer, bekommer Lefuets Ophold Her paa Stedet, Imedens hun lefuer. For Ræsten forholdes loumæssig paa forskrevne Maade, andtager hand det og maae nyde forne halfve Gaard: Naar hand deraf Aarlig Og I Rætte Tiide svarrer til alle Kongelige Contributioner Hosbondens skylde Arbejde og Landgielde, Gaarden bebygger Og forbed­rer, sig eller i alle Maader efter Lougen forholder. Og Naar Faderen ved Døden af­gaard Efter Accordt mine Resterende Fæstepenge betalles.
Dets til bekræftelse her er min fæste Bref med min Egen Haand og Zignete bekrefted.
Datum Handberg Hougaard d. 5. January 1701.
C. Linde Handberg Hougaard

Kirkebog Borbjerg sogn 1681 - 1690. (Kort HMB-C 499 A-3, 1/1)
1711. Dominica Judica (= 5. søndag i fasten) Begravet Niels Nielsen i Store Perregaard i hans alder 85 Aar.