Biografi for: Niels Espersen

Kirkebog Hjerm-Gimsing-Venø sogn 1761-1807. (Kort HMB-C 500 B-1, 3/7)
1778. D. 17 April Dies Parasceue. Døbt i Hierum Esper Nielsens og Ingeborg Pedersdatters Søn af Wasehuset. Nom. Niels. Baaren af Velbårne Frue Høegh fra Wolstrup. Test. Monsieur Chr. Fogh på Wolstrup, Peder Jensen Kraglund og datter Mette, Peder Husmer og Anne Niels Torsens af Feldborg

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, , , Wasehuuset, , FT-1787
Esper Nielsen, 49, gift, Hosbonde, Huus Mand og Hjulmager,
Ingeborg Pedersdatter, 30, gift, Madmoder, ,
Niels Espersen, 9, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Anne Kirstine Espersdatter, 7, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Karen Espersdatter, 5, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Adam Friderich Espersen, 2, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Anne Dorthe, 34, ugift, Tieneste Pige, Arbeids Pige,

Niels Espersen blev født som stavnsbundet under Volstrup gods i Hjerm sogn.

I en kongelig forordning om landmilitsen fra 1733 hed det:
"Ingen bondekarl må give sig fra det gods, hvor han er født, saalænge hans husbond, kan skaffe ham tjeneste, medmindre han er over de til indrulleringen fastsatte aar." Efter en stramning af bestemmelsen i 1742 betød det, at bondekarlen var stavnsbundet fra sit 9. til sit 40. år.

Niels' far, Esper Nygaard Nielsen, får i 1787 godsejeren til at bekræfte et løfte, givet af den forrige ejer, om Fribrev til hans på daværende tidspunkt fødte to sønner, Niels og Adam Friderich.

I Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790 kan følgende læses:
Mogens Christian Schow til Wolstrup Deres Kongl. Majestets Etats-Raad giør vitterlig, at da Hjulmager Esper Nielsen, Fæster af Vasehuuset her i Hierm Sogn anstændigt har anmodet, at hans Søn Niels Espersøn som paa dette Wolstrup Hoved-Gaards Fæst eller Grund, har fyldt sit 4de Aar, matte vorde befriet fra den Pligt, at pløye Fødestavn i haab, at søge videre Forfremmelse. Saa i slig Anledning, og ifølge den af forrige Ejer udgivne og mig foreviste og skriftlige Lyfte, meddeles hermed Bonde Niels Espersøn fuldkommen frie Pas og Tilladelse, at han uden anførte Pligt frie og ubehindret maa rejse, fare, flytte, bygge boe, indsætte og opholde sig i Hans Kongl. Majestets Riger og Lande, samt Provintzen, hvor og naar han lyster og for godt befinden.
Wolstrup den 10. Decbr. 1787
M. C. Schow
Fremlagt og læst under Hierm-Ginding herreders Ret den 19. Decbr. 1788
Testerer - I Tranberg
Et enslydende dokument vedr. lillebroderen, Adam Friderich Espersøn, blev signeret af M. C. Schow på Wolstrup den 30. April 1788 og fremlagt i Hierm-Ginding herreders ret samme dag som ovenstående.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790, pag. 262. Film 28830

Stavnsbåndet ophæves med en forordning af 20 juni 1788 - eller rettere påbegyndes ophævet med denne forordning. Ophævelsen skete glidende. I første omgang frigav man kun dem, der var under 14 år, dernæst dem der var over 36 og derefter dem, der havde udtjent som soldater. Først fra år 1800 havde alle bønder frihed til at bosætte sig, hvor de ville.

Niels og Adam Friderich Espersen opnår altså fuld frihed, før dette sker for enhver bondekarl.

1805 køber Niels Espersen sin fasters ejendomme i Husmer. Fasteren, Karen Nielsdatter, har ingen børn og Niels gør formentlig en god handel. Fasteren dør allerede i nov 1807.

C 7timus
4Rd 48 Skill
1805
Underskrevne Karen Nielsdatter, Enke efter Afgangen Peder Christensen i Huusmerhuus i Hierm Sogn tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved fra mig og Arvinger sælger og skiøder og aldeles afhænder efterskrevne Eiendomme til min Broder Søn Niels Espersen fra Wasehuuset og hans Arvinger, nemlig:
1. Min iboende Stæd Huusmerhuus med tilliggende Jord og Eiendomme, Hartkorn 3 Skp., siger 3 skiepper, saaleeds som Skiøde af 11 Juni 1803 ?
2. Parcellen No 7 fra Westergaard i Qvium, Hartkorn 3 skp 2 5/7 alb, siger 3 Skiepper 2 fem syvende dele album, efter Søren Jensen Westergaards Skiøde af 12 Juli 1803.
3. Endvidere Part af Mose Parsellen No 12, Hartkorn hele Parcellen 2 alb, skriver toe album, saaledes som Skiødet fra Søren Jensen Westergaard i Qvium af 12 Juli 1803 til min afdøde mand Peder Christensen, Christen Hoved og Henrik Pedersen i Skiettrup ?
4. Skal følge med disse Eijendomme og Bygninger ald min udboe og besætning af hvad som findes og er ved Husmærhuus af levende og dødt, og af Indboe 2de Sænge, en Bilæggerkakkelovn, Borde og Bænke, Kiedel .... Spande og Stripper, for alt foranførte med de herligheder der findes Pligter og Byrder som tilhører samme, skal bemeldte min Broder Søn give 800 rd, skriver Otte Hundrede Rigsdaler, desuden forbeholder ieg mig frie Bopæl i Husmerhuus saalænge ieg lever, og da mig er betalt af Kiøbesummen Toe Hundrede Rigsdaler, og givet lovlig Panteobligation for 600 rd, skriver Seks Hundrede Rigsdaler, saa skal fornævnte Eiendomme med Hartkorn, Bygninger og Øvrigt specificerede deele med alle sine Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder, saaledes som ieg og min salig Mand og ieg Eier samme, efterdags følge og tilhøre bemeldte min Broder Søn Niels Espersen og hans Arvinger til Evindelig Arv og Eie, og ieg og Arvinger er pligtig at hiemle ham og Arvinger samme Ret under min Haand og Segl samt laugværge Skoleholder Trankiærs Underskrift og forsegling.
Husmerhuus i Hierm Sogn og Herred - Karen Nielsdatter med ført Haand (L.S.), Lauværge underskriver og forsegler - Trankiær (L.S.)
Til vitterlighed Klemen Nørgaard, Hendrig Pedersen.
Ved dette Skiødes læsning findes intet at erindre - Holstebro den 22. Aug. 1805 - Grøn. Læst i Hierm, Ginding Herreders Ret Fredagen den 24 Aug 1805 - Tranberg. Protocolleret Folio 190 af Grøn.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog 1804-1808, pag. 198

Kirkebog Hjerm sogn. Copulerede. Online
1808. Ungkarl Niels Espersen af Husmer og Pigen Kirsten Sørensdatter. Forlovere: Esper Nielsen af Wasehuset og Jens Sørensen af Wolstrup Bækhuus. Brudens opholdssted: Wolstrup Bækhus. Copuleret d. 3 Junij 1808.
[Mon ikke Jens Sørensen er forkert. Burde være Søren Jensen]

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Husmer, et Huus, 111 (58), FT-1834, C4385
Niels Espersen 56 Gift Huusmand og Tømmermand Lever af sin Jordlod
Kjersten Sørensdatter 52 Gift hans Kone
Inger Katrine Nielsdatter 25 Ugift deres Børn
Esper Nielsen 23 Ugift deres Børn
Hedevig Katrine Nielsdatter 14 Ugift deres Børn

Matrikelkort 1817-1866, Den nordlige Del, Hjerm.
Matrikel 38, Niels Espersen.
Adresse i dag: Kobberbrovej 1. (38a)

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Qviumbye, , Husmer - et Huus, 113, FT-1840
Niels Espersen, 62, Gift, , Huusmand og Tømmermand,
Kirsten Sørensdatter, 58, Gift, , hans Kone,
Hedevig Catrine Nielsdatter, 20, Ugift, , deres Datter, Væver,
Maren Frederiksdatter, 13, Ugift, , Pleiebarn, nyder Understøttelse af Fattigvæsenet,

Ringkøbing, Hjerm, Hjerm, Husmer, , Et Huus, 57, FT-1845
Niels Espersen, 67, Gift, , Huusmand og Tømmermand lever meest af sin Jordlod, Her i Sognet
Kirsten Sørensdatter, 63, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
Ane Kirstine Nielsdatter, 30, Ugift, , Deres Børn Vævere, Her i Sognet
Hedevig Catrine Nielsd., 25, Ugift, , Deres Børn Vævere, Her i Sognet

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, , , Hasmer et huus, 68, FT-1850
Niels Conradsen, 35 , Gift, , huusmand, huusfader, Hanbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Catrine Nielsdatter, 41 , Gift, , hans kone, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Niels Espersen, 72 , Gift, , Aftægtsfolk, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Kirsten Sørensdatter, 67 , Gift, , Aftægtsfolk, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Qvium bye, Husmer, et huus, 72.2, FT-1855, C1054
Niels Conradsen, 40 , Gift, , huusmand, huusfader, Hanbjerg Sogn
Inger Catrine Nielsdatter, 46 , Gift, , hans kone, Her i Sognet
Niels Espersen 77 Gift Huusmoderens forældre, lever af en aftægt, Her i sognet
Kirsten Sørensdatter 72 Gift Huusmoderens forældre, lever af en aftægt, Her i sognet

Kirkebog Hjerm sogn. Døde Mandkjøn (Kort C 500 B-7, 4/4)
1859. Død 13 November, begravet 20 November. Niels Espersen. Aftægtsmand af Husmer, født i Vasehuus. Fader Esper Nielsen. 83 Aar.

Hjerm-Ginding herreder Skifteprotokol 1857-1865, Book N0 15. Ingen pag.
Aar 1859 den 17 Novbr anmeldtes død den 13. s.m. Aftægtsmand Niels Espersen af Huusmerhuus i Hjerm Sogn. Efterlod intet.