Biografi for: Christen Gregersen Closter

Christen Gregersen er nævnt første gang i 1686, hvor han var synsmand ved et brandsyn i Ourlund. Han nævnes i et skatteregnskab 1710 og her fremgår det, at han have en karl og en pige.

Tiden er efterhånden løbet fra arrangementet med ryttergårde og i 1715 bliver Klostergaard solgt på en auktion og overtaget af sognepræsten i Hygum, Niels Pedersen Bie, fortsat med Christen Gregersen som fæster.
Niels Pedersen Bie og hustru, Karen Lauridtsdatter, lader fra 1728 Klostergaard indgå i et legat til underhold af en skoleholder i Hygum sogn. Gården fritages for alle hidtidige afgifter, landgilde, hoveri og rejser. Til gengæld skal der svares skoleholderen en årlig afgift på 20 rigsdaler. I sakristiet i Hygum kirke findes et malet gavebrev til skoleholderens løn.

Christen Gregersen fortsætter som fæster og 5 børn vokser op på gården.