Biografi for: Bagge Pallesen Giis

Bagge Pallesen Griis var 1593 Slotsfoged paa Aalborghus og fæstede da Kirketienden af Nibe for Livstid paa egne og mange Gaardmænds Vegne for en Afgift af 4 Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg48). Han havde selv brugt Fiskebod i Nibe, men den var tilligemed 58 andre af Aalborghus’ Husgrunde i Byen øde 1632.
Han underskrev Hyldingsfuldmagten 1608 og skrev sig i 1613 til Kongstedlund, som han vel havde i Forpagtning, men 1625 skrives han til Slette og takseredes sammen med Anne, Enke efter Jens Freberg i Fredbjerggaard (Gislum H.) til at eje 157½ Td. Htk., af hvilket de skulde stille ½ Hest til Rostjeneste50). 1621 skrev han sig til Trinderup i Onsild Herred.
1627 nævnes han ligeledes til Slette og ydede da 6 Skp. Rug og 6 Skp. Byg, som Adelen havde bevilget Kongen. 1630 solgte han med sin Svoger Vogn Krags Samtykke noget Gods i Børglum Herred til Otte Skeel.
I Kejserkrigen 1627-29 var Slettegaard m. m. udlagt til Underhold for Hauptmann Herman von Hatzfeldt. Bagge Griis levede endnu 22. Decbr. 1633, men var død 1635, antagelig paa Trinderup, som han havde faaet med sin Hustru, og Slettegaard var vist 1631 og 1633 bortforpagtet til ærl. og velb. Jørgen Ernst Worm, Søn af Jørgen Ernst Worm til Vaar i Slet Herred og Margrete Bjørn.
Jørgen Ernst Worm den yngre var en stor Ejendomshandler, som ejede Vaar efter Forældrene, men solgte den o. 1621, endvidere ejede han 1620 en kort Tid Oksholm paa Øland og 1625-26 Ørndrup i Aars Herred. Maaske har hans Ophold paa Slettegaard kun været et Led i hans Omflakken.
Bagge Griis var gift med Maren Henriksdatter Krag, d. o. 1665, med hvem han fik Trinderup.
Hun takseredes 1638 til at eje 76 Tdr. Htk. 1646 skiftede hun med sine 5 Børn og ægtede (før 1642) Niels Jensen Freberg fra Fredbjerggaard i Gislum H., og de boede derefter paa Trinderup, som gik i Arv til hendes Børn med Bagge Griis.
1654 boede Maren Krag paa Rævhalsegaard i Aars H., men flyttede o. 1650 til sin svigersøn John Finlasson Scott paa en Gaard i Hunetorp (Hvetbo H.), som Slægten Griis ejede.

Fra Bagge Pallesen Giis' hustru, Maren Henriksdatter Krag, er der gennem 22 generationer påvist en direkte anelinie til Gorm den Gamle, Danmarks konge indtil 936.