Biografi for: Palle Nielsen Griis

Palle Nielsen Griis til Slette og Nørgaard blev o. 1557 Slotsfoged paa Aalborghus, fik 1566 Tustrup (Hellum H.) som han selv havde i Værge, i Pant af Kronen tilligemed Kongetienderne af Blenstrup og Fræer Sogne for 200 Dlr. og fik 26. Febr. s. A. kgl. Befaling til at møde i Kbh. 8 Dage efter Paaske for at tjene til Skibs; han blev saa Skibschef paa "Krabaten" og deltog med den i den Flaade, som i den nordiske Syvaarskrig Natten til 29. Juli 1566 forliste under Gotland, men undgik denne Skæbne ved i Tide at styre ud fra Land.
1571 ombyttede han sit Pant i Hellum Herred med Burholt i Ø. Brønderslev Sogn, som han beholdt til 1598, efter at have indløst den fra Christoffer Blicks Arvinger.
1568 anføres han i Præsteindberetning som Ejer af 2 Gaarde i Skallerup Sogn (paa Mors?), og 1574 pantsatte Kronen til ham 3 Gaarde og 2 Bol i Hjortdal Sogn for 570 Lod Sølv og 500 Mark i Penge, "eftersom Mønten tidligere gik", samt 1 Portugaløs, hvilket Pant tilligemed Pantet i Burholt Kronen indløste 1598.
Palle Griis maa have været en ret velstaaende Mand, og 1608 foreslog han Kronen at mageskifte deres 3 "Boliger" (vel Bol) i Hjortdal Sogn, af hvilke det ene stod øde, med hans Part i en Gaard paa Mors. Fra vist før 1581 til sin Død havde han Hjortdal Kornkirketiende i Fæste for 6 Tdr. Rug, 10 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre, og han var 1581-1586 Kirkeværge; 1592 lod han paa Kirkens Bekostning lave en Prædikestol, et smukt Snedkerarbejde i Ungrenæssancestil og med Paaskrift i Versaler: "Thene Predicke Stol lod velbørdig Mand Pali Griis giøre for Mennisken skal Guds Ord af den høre".
Han underskrev Hyldingsfuldmagten 1608 og døde først 1618 i høj Alder paa Slette, hvorfra hans Jordefærd synes at have gaaet, thi hans Søn Niels Griis gav i Anledning af Faderens Begravelse 2 Alterlys til Hjortdal Kirke; men han og vist ogsaa hans tidligere afdøde Hustru ligger begravet i Nørre Kongerslev Kirke.
Deres fædrene og mødrene Vaabener - Griis og Brun, Orning og Seefeld - stod i Fræer Kirke paa et Par Kirkestole, som nu er i Aalborg Museum.
I Kongerslev Kirke havde Slægten Seefeld fra Revsnæs i Komdrup S. deres Gravkælder.
Han var gift med Anne Nielsdatter Brun af Kongstedlund i Sønder Kongerslev S., Datter af Niels Brun og . . . . Nielsdatter Seefeld fra Refs.
Med Palle Griis og Anne Brun naaede Slægten Griis fra Slette utvivlsomt sit højeste sociale Stade, og med deres Børn begyndte en Nedgang, der vedvarede til
Slægtens Uddøen paa Mandssiden 1697.
Palle Griis og Hustru havde mindst 3 Børn.
Kilde: Carl Klitgaard i Historisk Årbog for Thisted amt 1954: "Slettegaard i Vester Hanherred".

Slægtsforskeren Peter Grishauge skriver i sin publikation "Slægter i Hjortdal sogn":
"Med Palle Nielsen Griis (oldebarn af Anders Griis), som døde 1618 på Slette, nåede Griis-slægten sit højeste sociale stade. Han fik tre kendte børn, Niels, Bagge og Anne, men ingen af dem nåede samme sociale stade og sønnen Niels levede tilmed som almindelig bonde i V. Thorup.
Forslægten til disse børn er imidlertid interessant og kan følges helt tilbage til Gorm den Gamle og længere endnu, hvis man følger udenlandske fyrstelinier".
Ane-linierne basserer sig hovedsageligt på Danmarks Adels Aarbog, Marianne Johansen og Helle Haldings bog "Thi de var af stor slægt". Om Hvideslægten og kongemagt i Danmarks højmiddelalder, samt "Nachkommen Gorms des Alten" af S. Otto Brenner.