Biografi for: Niels Pallesen Griis

Niels Pallesen Griis til Slette ejede 1532 Jordegods paa Mors og nævnes 1537 og 1545 sammen med Broderen Anders i Roelsgaard i Tingsvidner af Hanherreds Ting. 1541 deltog han med en Del andre Selvejere i Skiftet efter Lars Mørk i Saltumgaard, og 1546 tiltaltes han sammen med sine Brødre af Knud Bildt i Hovgaard for den Arv, der tilkom dennes Hustru Anne Bagge efter Griis’ernes Morbroder Mads Bagge i Abildgaard.
Niels Griis synes ikke at have sluttet sig til Adelspartiet under Skipper Klementsfejden, thi 1545 fik baade han og Herredsfogeden Niels Lauridsen i Vust kongelig
Ordre til snarest - da de hverken var anført blandt Adelsmænd eller Bønder (dvs.: Selvejere), der havde betalt Halsløsning efter Registrene - at "optinge" (dvs.: akkordere) med Halsløsningskommissærerne Peder Ebbesen Galt til Birkelse og Axel Juul til Villestrup herom. Vi har intet Kendskab til Forhandlingerne, men Resultatet blev i hvert Fald, at de begge beholdt deres Ejendomme.
Niels Griis døde 1546-56, og han var gift med Bodil Svendsdatter Orning fra Eget i Skærum S. (Horns H.), som 1556 anføres i en Rostjenesteliste som Ejer af Slette, og som saadan nævnes hun ogsaa i Præsteindberetning 1568, hvor der tillige anføres, at hun ejede 1 Gaard (Rævdal) og 1 Hus i Gærum S., 1 Bol i Tranum S., 1 Gd. og 1 H. i Ø. Hassing S., 1 B. i Karup S., 1 Gd. i Hørby og 2 B. og 10 H. i Hjortdal S. Bodil Orning levede 1576 i Rævdal i Gærum.
Niels Griis og Bodil Orning havde antagelig 5 Børn.
Kilde: Carl Klitgaard i Historisk Årbog for Thisted amt 1954: "Slettegaard i Vester Hanherred".