Biografi for: Palle Andersen Griis

Palle Andersen Griis nævnes i Slette 1494, 1507 og senere som Væbner, men anføres 1515 og 1526 efter Væbnerne. 1511 stillede han dog en Mand til Krigstjeneste, og i Fortegnelse over Adelens Rostjeneste takseredes han til at stille en bereden Skytte. Han døde antagelig o. 1530, thi 1532 skrives:
"Der boede for nogle Aar siden en Bonde i Hanherred, kaldet Palle Griis . . ., hvilken lod gøre en Lovhævd (dvs.: Markskel) imellem Sette og Torupgaard og imellem Hjortels og Torupgaard. . .m. v.".
Sandsynligvis var han gift med en Søster til den adelige Mads Bagge paa Abildgaard i Alstrup Sogn (Hvetbo H.), hvis Datter Anne Madsdatter var gift med velbyrdige Knud Bildt i Hovgaard i Aaby Sogn (Kjær H.), som 1546 havde Trætte med Familien Griis fra Slettegaard om Annes Arv. Han ejede senere Hovgaard i V. Hassing S.
Palle Griis havde mindst 4 Børn, Sønner, der alle fik Arv i Slettegaard; men muligt var der en femte Søn: Laurs Griis i Alstrup, hvis Søn Jens Laursen Griis 1591 solgte nogle Stude, og det er vel ogsaa denne Laurs Griis, som 1576 blev stævnet af Niels Eriksen i Vraagaard for Korn, som han skyldte salig Niels Bagge, og samme Aar stævnedes han af Anders Mikkelsen for 9 Tdr. Trækul, 4 Læs Træ, 2 Hjul og Tilberedning af nogle Huder og Skind, et 9 Alens Egetrug m. m.
Men var Laurs. Griis Søn af Palle, regnedes han i hvert Fald ikke for adelig, og kun hans Forbindelse med Slægten Bagge henpeger paa Slægten Griis fra Slette.
Vi kender ikke Rækkefølgen paa Palle Griis’ Børn.
Kilde: Carl Klitgaard i Historisk Årbog for Thisted amt 1954: "Slettegaard i Vester Hanherred".