Biografi for: Oluf Nielsøn

Oluf Nielsen nævnes 1570 som boende i Borup i Kollerup sogn. Oluf, der var født senest 1535, var søn af Niels Eskesen (Bonde?) og hustru N.N. i Borup i Kollerup sogn. Han døde efter 1570 - vel i Borup.
Han blev gift senest 1560, men hans kones navn og herkomst kendes ikke; hun må nødvendigvis være født for 1540.
Oluf Nielsen nævnes kun een gang, nemlig 4. juli 1570 (anden dag efter Vor Frue-dag visitationis), da Christen Nielsen i Borup og Oluf Nielsen, brødre, lod 15 yngre og ældre familiedokumenter tinglæse. Dokumenterne, som de havde fået overdraget af (deres nære slægtning) Christen Jensen udi Tandrup, blev på ny læst på Han herreds ting 31. juli 1671, da Vogn Mikkelsen i Borup lod dem fremlægge.
De 15 gamle breve bestod - foruden adelsbrevet 1430 (fejlagtig dateret 1530) for Eske Jensen og Christen Jensen, brødre, af otte breve vedrørende ejendomsret til Borup i Kollerup sogn m.m., samt seks breve om lod og del i Slette Mølle i Hjortdal sogn, nemlig slægtens stammoder Else Griis' arvelod.

Det er udelukkende på grundlag af disse breve, som Oluf Nielsen og broderen Christen samlede i 1570, at vi i dag kan følge denne slægt tilbage til sidst i 1300-tallet, nemlig til Dronning Margrethes og Erik af Pommerns tid. [Senere er slægterne ført længere tilbage]

Nok stammede Oluf Nielsen - altså også sønnen og sønnesønnen, Eske Olufsen og Niels Eskesen, i lige fædrene linie fra Eske Jensen, der i 1430 blev adlet, fik friheds- ell. rettere våbenbrev af unionskongen Erik af Pommern, men slægtens adelskab må siges at være gået tabt senest ved Reformationen 1536. Men Oluf Nielsen må have været en agtet storbonde i Borup.
Olufs sønnesøn Niels Eskesen i Bonderup, stod 15. januar 1638 frem på tinge og tog Erik Christensen i Borup i hånden og hjemlede ham fornævnte Borup, så vidt Niels Eskesens sal. farfader (det) i brug haft havde. Og 12. juli 1647 var Niels Eskesen igen på tinge ang. Borup, idet han da på Gravers Nielsen i Borup og Oluf Nielsen ibidem deres vegne oplyste, at de intet havde brugt af førnævnte ejendom (i Borup), så vidt Mikkel Jespersen vedkom, men alene hvis (hvad) de havde købt for sølv og penge eller havde arvet derudi; dette sidste var foranlediget af, at Mikkel Jespersen i Gøttrup lovbød sin del af Borup.
Oprindelig var Borup i Kollerup sogn een stor gård, men allerede i 1500-tallet blev den delt i 3-4 gårde, der alle blev delvis ødelagt af sandflugt.
Det samlede Borup var 1617/18 øde - altså fæsteledigt - og betegnedes da som et bol, hvoraf de tidligere fæstere Oluf Christensen, Anders Kierulf og Oluf Knudsen havde svaret 1 fjdr. smør til det kgl. len Aalborghus. Ved matrikuleringen 1664 benævnes ejendommen Borup Klit, hvoraf brugerne Jens Jensen selvejer, Vogn Mikkelsen, Laust Christensen, Oluf Nielsen og Jesper Christensen tilsammen gav 1 pd. smør til Aalborghus (som herlighedsafgift), mens bondeskylden blev anført med 2 tdr. byg, alt omregnet til 2 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb. hartkorn.
Ved matrikuleringen 1688 blev hele Borup, hvoraf brugerne da var Mikkel Vognsen, Niels Olesen, Lars Christensen og Jens Jensen, ansat til 3 tdr. 5 skp. 3 fjk. 2 alb. hartkorn.
Kilde: Slægten fra Klim Odde - Bonde af Thy.