Biografi for: Eske Olufsen

Eske Olufsen nævnes fra 1591 til 1625 som boende i Nr. Torup i Hjortdal sogn, hvor hans kone (enke) nævnes 1626. Datteren Gye Eskesdatter og hendes mand overtog gården.
Eske var født senest 1560 i Borup i Kollerup sogn, søn af Oluf Nielsen og hustru. - Eskes søn Niels Eskesen i Bonderup hjemlede 15. marts 1638 Erik Christensen i Borup sin "salig farfaders" del af Borup, ligesom hans søn igen Eske Nielsen i Bisgaard i Jetsmark sogn, 17. november 1656 på egne og søskendes vegne hævdede ret til dele af Oluf Nielsens iboende gård i Borup, som havde tilhørt sal. Niels Eskesen i Bonderup. Og endelig nævnes Niels Eskesen i Bonderup 12. juli 1647 og 5. februar 1649 i forbindelse med Oluf Nielsens og Gravers Nielsen Skrædders gårde i Borup.
Eske Olufsen må være død 1625/26 i Nr. Torup, idet han nævnes i skattemandtallene frem til 1625, mens hans kone (enke) nævnes 1626.
Han blev gift før 1600 - vel omkr. 1590, men hans kones navn og herkomst kendes ikke. Hun døde som nævnt efter 1626.
Eske Olufsen bosatte sig før 1590 i Torup (Nr. Torup) i Hjortdal sogn, hvor han 10. februar 1591 underskrev kirkeregnskabet for 1590 egenhændigt med navneformen Eskij Oluffsen, ligesom han var til stede 25. juni 1597, da regnskabet for 1595/96 blev aflagt. 31. maj 1598 blev Laurids Mortensen i Torup og Eske Olufsen (sst.) udnævnt til kirkeværger, hvormed han (Eske Oluf- ell. Olsen i Torup) fortsatte til 1610, først sammen med Laurids Mortensen og siden sammen med Mads Jensen i Torup.
Som Eschi Olufsen i Torup nævnes han i et tingsvidne af 25. august 1606, der atter blev tinglæst 31. maj 1630. - Og i skattemandtallene nævnes han frem til 1625, hvorefter hans kone nævnes 1626; han var delefoged, for Sejlstrup len.
Der var i 1600-tallet fire gårde i Nr. Torup; men det er ikke lykkedes at påvise, hvor Eske Olufsen boede. - To af gårdene, gl. nr. 1 (Søndergaard) og 4 hørte oprindelig under Sejlstrup, men Eske synes ikke at have boet i nogen af dem (1618/19 beboet af henholdsvis Mads Jensen og Johanne Jacobsdatter). Gl. nr. 2 hørte under Aagaard-Aalegaard, mens gl. nr. 3 (Nørgaard) i 1664 tilhørte adelsmanden Vogn Krag og i 1688 Jørgen Ibsen i Hjerrild.
Måske boede Eske Olufsen i Nørgaard, hvis landgilde i 1664 blev omregnet til 9 tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb. hartkorn, mens den i 1688 blev ansat til kun 2 tdr. 2 skp. 3 fjk. 2 alb. hartkorn. Fæsteren i 1664 hed Christen Madsen (måske Gye Eskesdatters 2. mand), mens gården i 1688 var beboet af den tidligere ejers uægte søn Jens Vognsen Munch, 1630-1708, og dennes hustru Maren Jørgensdatter, 1633-1704, datter af sognets præst; parret var flyttet til gården 1674/75 iflg. deres dødsindførsler.
Men mod denne opfattelse taler, at Nørgaard i Ø. Torup (V. Torup) i 1640'erne var beboet af den adelige Jacob Griis.
Nørgaard blev i 1800-tallet sammenlagt med Søndergaard, ligeledes i Nr. Torup, og kom til at hedde Nørtorup.
Sikkert er det, at Eske Olufsens datter Gye og hendes mand overtog fødegården i Nr. Torup; dette fremgår af tingbogsindførslerne 19. juli 1630 og 30. juli 1655. I 1630 nævnes det, at Gye, der åbenbart blev enke 1629/30, sammen med sin mand ved Mikkelsdags tid 1629 havde fæstet en dreng fra V. Svenstrup for et år, hvorfor han skulle have 5 sl.mk., et par sko og lærred til en skjorte. I 1655 oplyste Gye Eskesdatter i Nr. Torup, at hun mindedes 34 år, og at hendes sal. fader og moder boede og døde i den gård, hun nu iboede; sagen drejede sig om brug af jord, og Eske Nielsen i Haverslev og hans sal. fader nævnes ligeledes.
Kilde: Slægten fra Klim Odde - Bonde af Thy.