Biografi for: Jens Nielsen

Kirkebog Borbjerg sogn 1803 - 1815 (Kort HMB-C 499 A-6, 1/3)
Døbt 8 Juli 1805 Gaardmand Niels Poulsen og Ingeborg Jensdatter i Nørrehvam en Søn Jens, baaret af Moderens Moder. Faddere: Kristen Lauersen, Mads Brødbæk, Jens Povelsen og Søster Kirsten i Hedegaard.

1833 Jens Nielsen får skøde på sin fødegård.
Undertegnede Gaardmand Niels Poulsen af Hvam i Borbjerg Sogn tilstaar herved uden foregaaende Kjøbekontrakt eller Skriftlige Conditioner af have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og endelig overdrager til min Søn Ungkarl Jens Nielsen af Borberg Sogn følgende mig tilhørende Eiendomme nemlig:
a. Min efter Skjøde af 19 Juni 1799 tinglæst 31 Juni samme Aar eiende og paaboende Gaard i Hvam Borberg Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme af Hartkorn 6Tdr tilligemed paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme samt Sæd, Avl, Giødning og Ildebrændsel.
b. Parcellerne fra No 3 ? til 39 inklusive, med Undtagelse af Parcellerne No 6, 13, 14 og 15 af Christen Jepsens Gaard i Nørhvam, som tilsammen staar for Hartkorn 1Td 7Skp 2Fk tilligemed den nævnte Sæd og Avl, hvilke Parceller jeg eier efter Skifte af 18 Juni 1803.
c. Den mig til hørende Anpart af Borberg Sogns Konge-Korntiende og Kirke-Korn og Quægtiende af Hartkorn 8d, hvilke Tiendeanparter ere mig hjemlede ved Skjøder af 17 Juni 1811, tinglæst 30 September 1814 og 29 Mars 1832.
d. Min eiende Besætning, Ind og Udboe af levende og døde intet i nogen Maade undtagen, dog forbeholdes 3 Senges Klæder af de bedste bestaande hver af 3 Dyner 2 Puder og Lagner eller ?klæder, hvilke Sengeklæder tilhører min 3 Døttre, hver med en Seng.
Alt paa Følgende Vilkaar:
1. Saalænge jeg Lever eller finder for godt forbeholder jeg mig samme frie og uindskrænkede Brug og Raadighed over samtlige de herved solgte Eiendomme, som jeg hidtil har havt og saalænge jeg saaledes vedbliver at afbenytte og raade over Eiendommene er det en Selvfølge at jeg holder Gaardens Besætning og Inventarium, samt Bygninger overalt forsvarlig vedlige og ikke formindsker eller forringer Besætningen uden forsaavidt at Fodertvang maatte nødsage mig til at formindske Kreaturernes Antal. Ligeledes svarer jeg saalænge jeg beholder Raadigheden over Eiendommen alle deraf paa? Skatter, Afgifter og Præstationer af hvad Navn nævnes kan kan uden mindste Undtagelse.
2. Fra min Dødsdag eller den Tid jeg forinden maatte blive tilsindes at overdrage Kjøberen Eiendommene til frie Disposition og Raadighed svarer han alle Skatter og Afgifter samt varetager og forrenter Hæftelsen til ?
Kjøberen ? For øvrigt modtage Eiendommen og det øvrige ham herved solgte i den Stand det ved Afleveringen befindes uden videre Ansvar for mig eller mine Arvinger.
Det er en Selvfølge, at jeg intet af Gaardens Avl maa til Andre overlade eller føre Gjødningen fra Gaarden. Ved Avlen forstaas alene ? og ikke Kjerner, hvilken sidste saavelsom Gaarden Besætning jeg er berettiget at sælge og ombytte til Udgifternes Bestridelse.
Den Accorderede Kjøbesum 1800 rbd Sølv, skriver eet Tusinde otte Hundrede Rigsbankdaler rent Sølv, for hvilken Sum Kjøberen har fyldestgjort mig derfor at meddele sin Panteobligation, altsaa skal de anførte Eiendomme paa de nævnte Vilkaar tilhøre Kjøberen med samme Rettigheder, Herligheder, Pligter og Byrder, som jeg dem efter de anførte ? haver nydt, og er jeg pligtig at hjemle det solgte efter Loven.
De solgte faste Eiendomme staar fra Dato for Kjøberens Regning og Risiko i ? . ? i Tilfælde af ulykkelig Hændelse med Besætningen og Indboe samt Udboe kun forsaavidt de livløse Ting angaar; hvorimod Creaturerne staar for min Regning og Risiko indtil de til Kjøberen ?
Dette Skjøde som uden Varsel til mig kan tinglyses bekræftes med Underskrift i Vitterlighedsvidners Overværelse
Nørhvam i Borberg Sogn, skrevet i Holstebroe, den 8de August 1833 - Niels Poulsen, m.f.P.
Til Vitterlighed J Haislund - Niels Christian Jensen
Forevist i ? den 19 Octbr 1833 - Sign.
Forevist den 24 Septbr 1833 - I. Vium
Indbetalt til Borberg Sogns Fattigkasse 12 4/5 / Sølv, den 10 Septbr 1833 - Schmidt
Attest
At der ikke har været oprettet Kjøbekontrakt eller andet Skriftligt ? i Anledning af vedhæftede Skjøde, hvoeved jeg Niels Poulsen har solgt til Undertegnede Jens Nielsen en Gaard i Nørhvam med flere Eiendomme for 1800 Rbd Sølv, det bevidnes herved under Eeds Tilbud. –
Nørhvam i Borberg Sogn den 8de August 1833, Jens Nielsen, som Kjøber - Niels Poulsen, m.f.P, som Sælger.
Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 461 (Film 28.840)

Ved de anførte tinglæste Skjøder og Skjøderne af 18 Juni 1803 og 29 Marti 1832, tinglæste 13de ? er Niels Poulsen hjemlet en Gaard i Nørhvam Bye med 6 Td Hartkorn, Parcellerne No 3 til 29 inklusive /: Kjøberen i ? ? ? No 3 :/ med Undtagelse af No 6,13,14 og 15 af Christen Jepsens Gaard af Hartkorn 1Td 7Skp 2Fjk og Tienderne af 8 Td Hartkorn, alt i Borberg Sogn, hvilke Eiendomme findes uforhæftede. Dog bemærkes, at Amtets Paategning paa Skjødet af 18de Juni 1803 angiver de derved solgte Parcel No saledes: No 3,4,6 til 11 og 15 til 28 inklusive, men Hartkornet dog at være det samme. Test. - M. Pedersen

F. R. 6
13 Rbd Sølv
Første Klasse
1833 Obligation.
Underskrevne Gaardmand Jens Nielsen af Hvam i Borberg Sogn tilstaar herved i Anledning af min Gaards Kjøb at være bleven skyldig til min Fader Niels Poulsen af bemeldte Bye og Sogn, den Summe 1800rd rede Sølv. Etc.
Nørhvam i Borbjerg Sogn, skrevet i Holstebroe den 8de August 1833 - Jens Nielsen.
Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.
Påtegning 1
Ifølge Quittering…..
Jens Nielsen, Niels Nielsen og Karen Nielsdatter ? ? samt Kirsten Nielsdatter ? 82rd ??, tilsammen 1241rd ?? den 19 Aug 1836. – Sign.
Påtegning 2
Ifølge Quitering indført i ? pag 220 er denne Obligation aldeles udslettet den 24 Dec 1847 – Sign.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 463 (Film 28.840).

Kirkebog Meirup sogn 1831 - 1842. Copulerede. (kort c 498 C2, 2/5)
24 Nov 1833 Ungkarl Jens Nielsen i N. Hvam, Borbjerg. Gammel 28 Aar. Pige Ane Marie Christensdatter i Vestr. Maigaard. 21 Aar gammel. Forlovere: Christen Jensen og Søren Nielsen ?? fra Borbjerg.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørrehvam, En Gaard, 41, FT-1834, C1299
Jens Nielsen 29 Gift Gaardmand
Ane Marie Christens Datter 22 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 27 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Povel Nielsen 19 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Mette Niels Datter 21 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Kirsten Niels Datter 13 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, en Gaard, 41, FT-1840, C3701
Jens Nielsen 35 Gift Gaardmand
Ane Marie Christensdatter 28 Gift Hans kone
Ingeborg Jensen 5 Ugift Deres datter
Poul Nielsen 25 Ugift Tjenestefolk i gaarden - broder til Jens
Maren Madsdatter 23 Ugift Tjenestefolk i gaarden

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørrehvam, , En Gaard, 27, FT-1845
Jens Nielsen, 40, Gift, , Lever af sin Avl, Borberg
Ane Marie Christensdatter, 33, Gift, , Hans Kone, Meirup
Ingeborg Jensen, 10, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Ane Dorthe Jensen, 5, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Nielsine Jensen, 3, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Poul Nielsen, 30, Ugift, , Tjenestekarl, Borberg
Dorthe Marie Sørensdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige, Hjerm
Johanne Christensdatter, 18, Ugift, , Tjenestepige, Handberg

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam bye, En gaard, 35, FT-1850, C9382
Jens Nielsen 45 Gift Gaardmand og huusfader Her i sognet
Ane Marie Christensdatter 38 Gift Hans kone Meirup sogn, Rk.amt
Ingeborg Jensen 15 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthe Jensen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
Nielsine Jensen 8 Ugift Deres børn Her i sognet
Christiane Jensen 5 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Christian Jensen 3 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Jensen 1 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthe Jespersdatter 62 Enke Opholdes af huusfaderen Handberg sogn, Rk. amt
Poul Nielsen 35 Ugift Huusfaderens tjenestefolk Her i sognet
Kirsten Sørensdatter?? 25 Ugift Huusfaderens tjenestefolk Her i sognet
Niels Christian Christensen 15 Ugift Huusfaderens tjenestefolk Tviis sogn, Ringk. amt

Jens Nielsens tre døtre, Ingeborg, Ane Dorte og Christiane bliver gift med tre brødre fra Neder Brødbæk, hhv. Jens Sørensen, Christen Sørensen og Peder Christian Sørensen, sønner af Søren Jensen, Neder Brødbæk. Peder Christian Sørensen og Christiane Jensen er mine oldeforældre.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam, , 73, FT-1860, C9386
Jens Nielsen 55 Gift Gmd., huusfader Her i sognet
Ane Marie Christensdatter 48 Gift Hans kone Meirup s., Rkb. amt
Ingeborg Jensen 25 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthea Jensen 20 Ugift Deres børn Her i sognet
Nielsine Jensen 18 Ugift Deres børn Her i sognet
Christiane Jensen 15 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Chr. Jensen 13 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Jensen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Chr. Jensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthea Eskilsdatter 73 Enke Aftægtskone Handbjerg s., Rkbing. amt
Just Frederiksen 20 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Anders Chr. Sørensen 18 Ugift Tjenestefolk Handbjerg s., Rkb. amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, , En gård, 119, FT-1870
Jens Nielsen, 64, Gift, Husfader, Jordbruger, gårdmand, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Christensdatter, 57, Gift, Husmoder, , Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Nielssine Jensen, 27, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christiane Jensen, 24, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Chr. Jensen, 22, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen, 21, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen, 18, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Jens Nielsen deler i begyndelsen af 1870erne gaarden mellem sine 2 sønner. Niels Christian Jensen som får Nygaard (Matr. Nr. 10g) og Jens Jensen som får Nørregaard (Matr. nr 10a)

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam By, , En gaard, 5, FT-1880
Jens Jensen, 30, Gift, Gaardejer, husfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Engeborg Pedersen, 23, Gift, Hans kone, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Jens Jensen, 1, Ugift, Deres barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Nielsen, 74, Enkemand, Husfaderens fader og af ham forsørges, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jeppe Christen Nielsen, 21, Ugift, Tjenestekarl, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Andersen, 20, Ugift, Tjenestepige, , Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Pedersen, 33, Ugift, Kreaturhandler, , Vridsted Sogn, Viborg amt

Kirkebog Borbjerg Sogn 1868 - 1888. Døde Mandkøn. (Kort C499 B-11, 1/1)
23 September 1889, begravet 29 September, Jens Nielsen. Aftægtsmand i Nørre Hvam. Født sammesteds. Fader: Niels Poulsen. 84 Aar.