Biografi for: Povel Povelsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Døbte (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1758. Dom. 4ta p. Pascha (=23. april). Povel Heegaards Søn. Nom. Povel. Suscep: Povel Frøicks Hustrue. Test.: Povel Frøick og Søn, Peder Damgaard, Jens ? Hustru, Edell Møller.

1783. Nicolaj Dorschæus sælger til Ungkarl Povel Povelsen af Storehedegaard den Gaard udi Nør-Hvam som nu beboes af Fæsteren Hans Nielsen for 350 rd, Hrtk 4td 1skp 1fjk 0alb. 22. Febr. 1783.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790, Book No 2, pag. 296 (Film 28.830)
Kilde: Hjerm Ginding herreder. Personalregister til Pantebøger 1-16. aar 1779-1837, pag.133. Film 28.855
Kilde: V, fol. 324-325

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede (Kort HMB-C 499 A-5, 3/3)
1783. D. 15 Maj UngKarl Povel Povelsen af Heedegaard. Pigen Mette Peders Datter fra Struedahl i Gimsing Sogn

1786. Poul Poulsen får 1Juni Skøde på et Sted beliggende i Borberg Sogn Sønder Fleng kaldet, ansat i nye Matricul 2-7-2-0.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1804-1808, Book No 6, pag. 324 (Film 28.833)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam, , 11. Familie, 106, FT-1787
Povel Povelsen, 30 , gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand,
Mette Pedersdatter, 25 , gift, Madmoder, ,
Ane Marie Povelsdatter, 4 , ugift, Deres Barn, ,
Povel Povelsen, 2 , ugift, Deres Barn, ,
David Peitersen, 38 , ugift, Tienestefolk, ,
Maren Jensdatter, 25 , ugift, Tienestefolk, ,
Kirsten Jensdatter, 23 , ugift, Tienestefolk, ,
Christen Pedersen, 13 , ugift, Tienestefolk, ,

1787. Povel Povelsen Nørre Hvam i Borbjerg sogn giør vitterlig Gield skyldig at være til Peder Madsen i Gimsing den Summa 295rd. Og paa det min Kones Fader Peder Madsen kan være betrygget for sine Penge, saa pantsætter jeg til ham og hans Arvinger saa pantsætter ieg til ham et mig tilhørende Sted i Borberg Sogn Sønder Fleng kaldet, staar for Hartkorn 2td 7skp 2fjk 0 alb. Obligationen udslettet 4 Mai 1790.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790, Book No 2, pag. 228 (Film 28.830)

1789. Povel Povelsen låner 398rd af Christen Pedersen udi Store Perregaard i Borbjerg Sogn og pantsætter sin iboende Gaard udi i Nørrehvam ? mye Matricul Hartkorn 4Td 1Skp 1Alb. Obligationen udslettet 25 Junij 1795.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790, Book No 2, pag. 300 (Film 28.830)

1790. Sælger til broderen Christen Poulsen af Hvam i Borberg sogn et mig tilhørende og efter Skiøde af Dato 1 Junij 1786 Selveiende Sted beliggende i Borberg Sogn Sønder Fleng kaldet, ansat i nye Matricul 2-7-2-0. Underskrevet Sønder Fleng 3 Februar 1790.
Kilde: Hjerm Ginding herreder. Personalregister til Pantebøger 1-16. aar 1776-1837, pag.133. Film 28.855
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1804-1808, Book No 6, pag. 324 (Film 28.833)

1795. Povel Povelsen Heedegaard af Nørrehvam Bye i Borberg Sogn i Riber Stift, sælger til Christen Christensen Kok fra Ryede Sogn 6 Tdr Hartkorn beliggende på Nørrehvam Byes Mark. Til de 6 Tdr Hartkorn tages:
1. Den Gaard paa 4 Tdr 1 Skp 1Alb, som jeg haver kiøbt af Nicolaj Dorschæus og hvorpaa hand har udsted Skiøde til mig med Dato 22 Febr 1783. Med dette Hartkorn følger den derpaa staaende og af mig opførte Gaard, ligesom ogsaa et Jordløst Huus paa samme Gaards Grund som for nærværende Tiid beboes af Jens Jensen og en gl Enkekone Anne Marie.
2. Det som mangler til anførte 6 Tdr Hartkorn tages af den Gaards Jorder som jeg har kiøbt af min Broder Christen Povelsen og hvorpaa hand har udstedt til mig Skiøde af Dato 4 Jan 1790.
Det som nu skal tages af denne Gaard er 1Td 6Skp 3Fjk 2Alb
hvilket sammenlagt med den første 4Td 1Skp " 1Alb
udgiør ialt 6 Tdr Hartkorn
Og da nu bemeldte Christen Christensen Kok har i dag for ovenanførte 6 Tdr Harkorn betalt mig 1500 Rd saa skal bemeldte Eiendom tilhøre .....
Nørre Hvam den 24 Juni 1795
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1790-1796, pag. 223 (Film 28.831)

1796 Hammerum Herred
12 November 1796 tinglyses i panteprotikol No. 1, fol 687: Poulsen, Poul. Skjøde til ham paa en Gaard i Hallundbeck, Hodsager. Hartk 6Tdr 4Skp fra Jens Pedersen Nørgaard.
Kilde: Afskrift af Skøde- og Pantebog for Hammerum Hrd. Haderup og Hodsager So. 1790-1830 ca. Film RA 28.860.

Kirkebog Ørre-Hodsager sogn. (Kort HMB-C 514 A-3, 3/3)
1796. D. 25 Juni døde Povel Nørgaard i Hallundbek og jordet 6 Syndag efter ?, 38 Aar.

Poul Poulsen i Hallundbæk i Hodsager sogn. 19.6.1796, IV, fol.44, V, 22B, VII, fol.22, VIII, fol.18B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Vidstrup, Jens Lauridsen, der ægter enken. B: Poul 20, Anne Marie 18, Anne 9, Peder 7, Christiane 3, Jens 5 uger. FM: farbrødre Christen Poulsen i Sønder Fleng i Borbjerg sogn, Niels Poulsen i Skave i Borbjerg sogn, nu i Hvam i samme sogn
Kilde: http://www.brejl.dk/lunde.htm

Poul Poulsen havde inden sin død indsendt ansøgning om at måtte nedlægge sin Gård i Nørhvam By, som han åbenbart ejede sammen med flere. Tilladelsen bliver givet 1803:

C7timus
1803 Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og
4RBD Oldenburg Giør vitterlig at vi efter allerunderdanigst giorte Ansøgning og derover indkomne Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi
og i Kraft af vores under 14 December 1791 ergangne allerhøjeste Resolution herved bevilge og tillade at Niels Poulsen, Jeppe Ollesen, Niels Jensen, Jens Nielsen, Peder Thuesen og Jens Pedersen maa nedlægge den afgangne Selveier Poul Poulsen forhen, men nu dem tilhørende Gaard i Nørhvam Bye, Borberg Sogn og Ringkøbing Amt, da af dens Hartkorn 4Tdr 3Skp 1Fjk kan henlægges 1Td 6Skp 3Fjk 2Alb til Niels Poulsens Gaard i Hvam, som herved kommer til at staa for 6Tdr Hartkorn, og 1Skp 1Fjk 3/5Alb til Jens Pedersens Gaard i Quium med Vilkaar
1) at de for de øvrige Eiere af ? Gaards Jorder indrettede 4 Parceller, nemlig én med 2Skp 2fjk 4/5Alb, og én med 7Skp 3fjk 13/10Alb, én med 4Skp 2Fjk 11/10Alb og én med 4Skp " " 1/5Alb Hartkorn bestandig med Bygninger, Beboere og Jorder holdes ved lige, hvorom rigtig og nøjagtig forklaring hvert Aar maa indgives til Amtstuen, og
2) At alle vedkommendes Lovlige Rettigheder, saavelsom vore egen deraf gaaende Skatter og Rettigheder, blive ved denne forandring aldeles uforandrede - hvorefter de Vedkommende sig alle underdanigst have sig at rette - forbydes alle og enhver herimod eftersom forreskrevet staar, at hindre eller i nogen Maade ? at giøre under vor Hyldest og Naade.
Givet i vores Kongel. Højheds Stad Kjøbenhavn den 16 April 1803
Under Vort Kongelige Segl (L.S.)
Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste specielle Befaling
Reventlou; Wormskiold; Fredrich
Kongl Bevilling for Niels Poulsen med flere paa at nedlægge en Gaard i Nørhvam Bye, Borberg Sogn, Ringkjøbing Amt.
Allerunderdanigst læst for Hierm Ginding Herreders Ret, Fredagen den 16 Septbr 1803. Testeres: Tranberg. Protokolleret folio 184: Grøn.
Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Pantebog 1802-1804, pag 184. Film 28.833

To parceller henlægges til hhv Niels Poulsen og Jens Pedersen. De 4 øvrige parceller sælges til Jeppe Ollesen, Jens Pedersen og Niels Jensen af Jens Larsen, der bliver gift med Povels enke, jf. nedenfor
Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Pantebog 1802-1804, pag 184. Film 28.833

Kirkebog Ørre-Hodsager sogn 1755-1805. Online
1798. 15 September stod Bryllup i Nørgaard i Hallundbeck med Jens Larsen af Puckdahl og Enken Mette Pedersdatter i Nørgaard.

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hallundbek, , , 13, FT-1801
Jens Larsen, 30 , Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer,
Mette Pedersdatter, 37 , Gift, Hans kone, ,
Paul Paulsen, 13 , Ugift, Deres børn, ,
Peder Paulsen, 11 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Paulsen, 9 , Ugift, Deres børn, ,
Anne Marie Paulsdatter, 14 , Ugift, Deres børn, ,
Kirstine Paulsdatter, 5 , Ugift, Deres børn, ,