Biografi for: Christen Pedersen Perregaard

Kirkebog Borbjerg sogn 1721 - 1749 Fødte. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1747. Dom 16 p. T (16 søndag efter Trinitatis = 17 september ). Peder Perregaards Søn Nome: Christen. Suscep. Maren Møller. Testes: Christen Skræder, Jens Traberg, Christen Heselaae, Ingeborg Risom, Anne ?.

Folketælling 1787 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, , , Perregaard, viser:
Christen Pedersen, 39, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand,
Sidsel Jørgensdatter, 28, gift, Madmoder, ,
Peder Christensen, 7, ugift, Deres Barn, ,
Jens Christensen, 4, ugift, Deres Barn, ,
Christen Pedersen, 22, ugift, Tienestefolk, ,
Ane Sørensdatter, 30, ugift, Tienestefolk, ,
Christiane Jensdatter, 16, ugift, Tienestefolk, ,
Johan Pedersdatter, 9, ugift, Tienestefolk, ,
Peder Christensen, 85, enke, Hosbondens Fader, Inderste,

Christen Pedersen overtog efter sin far fæstet af St. Perregård i Borbjerg sogn. Den hørte under Handbjerg Hovgård Gods, men hans fæstebrev kan ikke findes, da der ikke er bevaret fæsteprotokoller fra Handbjerg Hovgård.
I 1798 købte han gården til selveje, og i den anledning blev der oprettet følgende købekontrakt:
"Jeg Justitz Raad Jens de Linde til Handberghouguard sælger og overdrager herved til Christen Pedersen Store Perregaard, staaende for Hartkorn nye Matricul 5 Tdr. 7 Skp. 2 Alb. med alle de Ejendomme samt Rettigheder, som jeg selv det have ejet og han i fæste haver haft, hvorfore han skal give den Kiøbe Summe 1200 Rdl., hvilke Tolv Hundrede Rigsdaler betales saaledes: til næste Wiborg Snapsting 1799 600 Rdl. og til Wiborg Snapsting 1800 de øvrige 600 Rdl., med et Aars Rente 4 Procente af disse 600 Rdl., hvorimod han fra Dato er frie for Landgilde, men alle paabudne og paalydende Kongelige Skatter og Contributioner af Gaarden og Hartkornet svarer han selv. Naar Christen Pedersen saaledes til Viborg Snapsting 1800 har udbetalt Kiøbesummen, meddeler jeg ham lovlig Skiøde paa de Conditioner, som den mig meddelte Kongelig Allerunderdanigst Tilladelse af 6. Juni d. a. bestemmer. - Jeg Christen Pedersen forbinder mig til punktlig at opfylde foranførte og at betale Kiøbe Summen til de bestemte Tider. - Denne Contract er i følge forbemeldte Kongelige Allernaadigste Bevilling skrevet paa 24 Skillings Papir.
Til Bekræftelse have vi egenhændig underskrivet denne Contract samt ladet undertegnede med os til Vittertighed underskrive.
Handberghougoard d. 3. Decbr. 1798.
J. de Linde. Som Kiøber: Christen Pedersen.
Til Vitterlighed underskriver:
H. Wium. Jens Grejsen."
Skødet er udstedt d. 16. juni 1800.

Christen Pedersen drev St. Perregård indtil sin død i 1825, hvorefter sønnen Jørgen overtog den.

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Perregaardene, viser:
Kresten Pedersen, 54, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Zidsel Marie Jørgensdatter, 41, Gift, Hans kone, ,
Jens Krestensen, 18, Ugift, Deres børn, ,
Ane Krestensdatter, 14, Ugift, Deres børn, ,
Jørgen Krestensen, 9, Ugift, Deres børn, ,
Mette Krestensdatter, 4, Ugift, Deres børn, ,
Ole Kristenen, 1, Ugift, Deres børn, ,
Ole Olesen, 14, Ugift, Tienestedreng, ,

Kirkebog borbjerg sogn. Online
1825. Død 29 April, begravet 8. Maj. Christen Pedersen, Gaardmand i St. Perregaard. 77½ Aar.

Skifteprotokol Hjerm-Ginding herreder 1825-1830, bog nr. 7, pag. 158 ff. Film RA 9763
Skifteforretning

En datter, Maren Christensdatter, bliver den 19. oktober 1828 gift med Søren Jensen Neder Brødbæk, der er min tip-oldefar. Anelinien fortsætter derfor på gården Neder Brødbæk.