Biografi for: Jens Christian Pedersen

Jens Christian Pedersen var degn i Mejrup. I Hardsyssels Degnehistorie læses følgende:

MEIRUP.
Degnekaldet hørte til Holstebro Skole og betjentes af Disciple til 1705, da det gaves til Høreren i Holstebro. 1739 lagdes det under Ribe Skole. - Degnebolig bygges kort efter 1741 ved Kirken. Fundats 8. Maj 1741. Præsten byggede 6 Fag Skolehus i 1751. Den nuværende Lærerbolig (i 1930) er bygget 1886, Skolestuerne med Laererindebolig 1906.
1. Jens Christian Pedersen, 1739-79, Degn og Skoleholder her, arm og fattig, aarlig Indkomst 10 Rdl., død 1779. Gift med I) Christina Jacobsdatter, død 1746. - II) Nov. 1746 i Nr. Nissum: Anna Jepsdatter. : 11 Børn.

Iflg. Nygårds har Jens Christian været degn "her" i 37 år og var 72 år da han døde. Så mår han være født ca. 1707 og være blevet degn i Mejrup ca. 1742.

Jens Christian har været gift flere gange jf. flg:

55 Christine Jacobsdatter i Mejrup degnebolig. 25.4.1746, fol.431.
E: Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup. B: Anne Cathrine Magdalene.
Skifte efter enkemandens første hustru i Villerslev 10.5.1732. B: Anne Margrethe Jensdatter. Denne datter har arv efter sin mors faster Maren Christensdatter, [skifte Nykøbing Mors 2.1.1743], var g.m. Niels [Christensen] Skytte i Nykøbing.
Kilde: Gejstlige skifteuddrag i Ringkøbing amt. http://www.brejl.dk/ringgejst.htm#hjerm
Kilde: Ringkøbing gejstlige skifteprotokol. M-film 9768 pag. 431.

Maren Christensdatters arv efter sin mors faster, jf. ovenstående, bliver dog ikke til noget, da Jens Christian Pedersen som fader og værge for sit barn ved fasterens skifte i 1743 på datterens vegne fragår arv og gæld.
Kilde: Nykøbing Mors skiftefogeds skifteprotokol. Film M-10.003, pag. 496b.

Kirkebog Holstebro. (opsl. 87)
1733. d. 14 Feb. hafde Jens Christian Pedersen og ??? trolovelse d. 25. Martii stod deres Bryllup. ? Dom. Lætare [Dom. Lætare = 4 søndag i Fasten = 3 søndag før Påske]

Kirkebog Holstebro. (opsl. 29)
1734, d. 11 Aug blef Jens Christians Hustrue som døde i sin Barsels Seng jordet.
d. 25. Novbr blef Jens Christians mindste Barn s(om) Moderen var død fra i Aug., jordet

Kirkebog Holstebro. (opsl. 88)
1735. D. 26de Maj hafde Jens Christian Pedersen 4de gang trolovelse med sin 4de Brud Christine Jacobsdatter Sperling i ?hans/hendes? alder 25½ Aar. D. 9de Juli stod deres Bryllup.
NB! Hvis det virkelig er Jens Christians 4. ægteskab, må der være et ægteskab før "enkemandens første hustru i Villerslev", jf. ovenfor.

Kirkebog Nr. Nissum. (opsl. 55)
1747. d. 23 Nov. Brudeviede Hr Tofteberg i min Sygdom Degnen af Mejrup Jens Christian Pedersen og Anna Jepsdatter. Forloverne Jørgen ? og Jep ? Skræder

Erik Brejls Skifteuddrag:
78 Ingeborg Jacobsdatter Sperling i Holstebro. 12.1.1748, fol.185B. Film 9775.
A:
1) Rasmus Sperling, parykmager, [skifte 23.3.1745 lbnr.48], var g.m. Anne Elisabeth [Pedersdatter ]. B: [Navne angives ikke]
2) [Christine Jacobsdatter], død, var g.m. Jens Christian [Pedersen], degn i Mejrup. B: [Anne Cathrine Magdalene].
Kilde: http://www.brejl.dk/holstebro.htm

Rasmus Sperling er Ingeborgs søn og Christine Ingeborgs søster eller halvsøster. Christine er død, hvorfor arveretten går videre til hendes barn, Anne Cathrine Magdalene. Derfor deltager Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup i skiftet:

Anno 1748 dend 12 Januarii, som var rette 30. Dagen efter afgangne Ingeborg Jacobsdatter Sperling indfandt sig udi afgangne Parykmager Rasmus Sperlings Enkes Leie Huus, hvor den Sal. Afdøde hafde været Logerende......
...... at Registrere og Vurdere hvis sig den Afdøde Farmor efterlagde, og er alle? Hendes Arvinger om noget skulle blive at Arve, Sal. Rasmus Sperlings Børn, saa ? Jens Christian Degn i Meirup hans Datter. Hvornæst da Hendes Efterladenskaber blev Registreret og Vurderet, og strax ved Auction til efterskrevne bortsolgt......
Vurderingen ansættes til 10rd 4sk 1, men Auctionen indbringer 20Rd 1M 3Sk.
Derimod anføres Sterbboen Udgifter, bl.a. saasom den Sal. Kones Begravelse som af Jens Rasmussen Smed her er bekostet, efter Special Ringning ønsket af Salig Sperlings Enkes Mand.

Auctionen indbringer 20Rd 1M 3Sk
Herfra fragår:
Auctions Salarium 1M 4Sk
Skiftebrevets bekostning 4Rd 1M -
Diverse udgifter, 11Rd 2M 4Sk
- heraf udgør begravelsen med ovennævnte
klokkeringning 6Rd 1M 8Sk
Et års husleje 2Rd - -
Til udlodning bliver der herefter - 6M 15Sk

Og siden her i Skifterette er indleveret Et den Sal. Kones Klageskrift til Sogne Præstens Kiæreste Madame Meldahl under dend Sal. Afdødes Haand, hvorudi hun beklager sig instændig og beder om at maatte nyde nogen Penge af de Fattiges Casse til hendes nødtørftige Ophold, hvilken hendes Begiering ogsaa blev føjet paa nogen Tiid før end hendes dødelige Afgang, hvorimod hun i samme Sædel lover, at hhad af hendes ringe Efterladenskaber efter hendes Død kunde overblive maatte igien blive de Fattige til Deel, efter hvilken ? findes ogsaa de fra Gielden og alle fornødne omkostninger overbleven 5M 15Sk saaledes bliver de Fattige til Deel og Sogne Præsten Overleveret. Hvormed dette Skifte saaledes er slutter og tilendebragt..........
Kilde: 1748 Holstebro Købstad, Skifteprotokol. Film 9775, pag. 185b

Der bliver således ikke noget at arve for "den arme degns" barn.

1763.
"Jeg underskrefne Jens Christian Pedersen, SogneDægn for Mejrup, Kiendes hermed at have Solgt til velagte Carl Casparsen Muurmester i Holstebro, den mig tilhørende stæd, som jeg selv havfer beboen og opbygt haver, beliggende i Byen Væster Gade ..... "

I fobindelse med salget modtager Jens Christian et Pantebevis som bl.a. lyder:
"Kiendes jeg mig underskrevne Carl Caspersen Borger og Muurmester her i Holstebro, Ret vitterlig Gield skyldig at være til Jens Christian Pedersen Sogn Dægn i Meirup 60 Rd, siiger Tredsindstyve Rigsdaler, som han mig venlig laandt og med Contract haver, som Hans 3de Døttrer Navnl. Anne Marie Jensdatter og Christiane Jensdatter og Anne Cathrine Jensdatter er tilhørende og dem foræret af deres Moders Forældre, hvilke fornævnte 60 Rd jeg forpligter mig og mine Arvinger een for Alle og Alle for een, Ærlig og Redeligt Ham eller Hands 3de Døttrer igien at betale med gangbar Klingende Myndt efter fierding Aars opsiigelse med paagaaende Renter 5pro. til hver Michelii og paa det Jens Christian Pedersen eller hans 3de Døttrer des bedre kand være forsiikret, da Pandsætter jeg herfor mit Iboende Huus med tilhørende Grund og Toft ...... "
Kilde: Holstebro Byfoged. Skøde- og Pantebog 1750 - 1778, Book No. 2. Pag. 169. M-film 28.873

Kirkebog Mejrup sogn. Opslag 86.
D. 28. februar 1779 Jens Xstian Pedersen, degn her ?? år, begravet æt. ??