Biografi for: Esper Christensen

1707 fæstede Esper Christensen gården i Skietterup efter sin far, den gamle birkefoged Christen Espersen. Birkefogeden havde fået løft på hoverifrihed i sin levetid, og nu måtte Esper Christensen "nyde Gaarden fri for Hofueri enten 8-10 eller 12 Åar, indtil een af hans Børn til voxer og kan derudi gift vorde".
Hans skulle i landgilde blot svare 2 lispund smør til hver Martini. I arbejdspenge - fordi han var fri for hoveri - skulde svares 12Rd 1Mk.
I 1731 overlod Esper Christensen gården til sin svigersøn, Peder Pedersen, som blev "fri for Hoveri, medens Esper Christensen og hans Hustru lever, og ellers saa længe, jeg ej ham nødvendig til Arbejdet behøver".
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: "Hjerm Sogn". Pag 126.
Kilde: Wolstrup Gods' fæsteprotokol 1668-1796. Film RA 54.079