Biografi for: Peder Jensen Feldborg

1754 får Peder Jensen fæstebrev på Sønder Kragelund og bliver kort efter gift.
Kilde: Volstrup Gods’ Fæsteprotokol 1668-1796.

Peder Jensen Feldborg hans Fæstebrev paa Sønder Kragelund.
Jeg Ernst Friderich von Zitphen til Wolstrup, Kungl Mayts. Betroede Capitaine af Infanteriet kiendes hermed at som Jens Pedersen i Synder Kragelund i Hierm Sogn under 2den April 1748, har afstaaed sin ifæste havende Halvepartgaard ud i Boen Synder Kragelund til sin Broder afgangen Christen Pedersen som fælligfæstere med hanem, formedelst de ej ansaa dennem derudi begge sig at kunde ernære;
Saa ihukommende denne foreviiste afstaaelse, som og, at Peder Jensen Feldborg barnføed paa mit Jord, saa befried ieg afgangen Christen Pedersens Enke, at hun Stæd og Fæst, der ieg og hermed stæder og fæster til forn. Peder Jensen Feldborg Synder Kragelund Gaard, anslagen i nye Matrikul for Hkorn 6td, 0sk, 2fjk, 2alb, hvilken Stæd med sin Jord og Eiendom, som dertil ligger sig og af Arilds Tiid lagt haver, samt Bygning og Skiftning, med aldt Stædets uden og inden dørre tilhørende, ligesom de nu forefindes, forn. Peder Jensen Feldborg skal nyde udi Live og fæste hans Livs Tiid, saalænge hand af dette Hartkorn, svarer alle Kongl. Contributioner, som nu er eller forventes allernaadigst paabydendes vorder i rette forfalds tiid, saavelsom Landgilde Aarlig.
Til hver Sct Hans’ dag Smør 2 pund*), og til Mortine Havre 4? og Rug 3td 4ott **). Giører 2/3 del Hovedlod udi aldt forfaldende Skifte Arbeide, men aldt øfrige ? ? og ?, Vaser og Digers op?else og vedligeholdelse ? ? ? kand, forretter hand ligemod en heelgaard, aldt efter anden hans ?. Holde Stædets Bygning og Skiftning som antages i god og forsvarlig Stand ved lige og ? forbedre Jorden forsvarlig ? og ? Intet af dets tilliggende lade for? eller frakome, mindre til nogen af pligt bruge eller bruge lade, men sig iallemaader som en Fæstebonde efter hans Mayts allernaadigste Lov og Forordninger at rette og forholde.
Og som forrige Fæsters Moder Dorte Christensdatter gammel svag er sengeliggende og paa Stæden, saa nyder hun for videre ophold, pleje og opvartning paa Stæden ligesom hun hidentil nydt haver, samt en sømmelig jordfærd efter hendes død efter Stand og Bilighed, aldt uden nogen betaling.
Det bekræftes under min Haand og Signette
Datum Wolstrup dend 29. Octobr. Anno 1754
E. F. von Zitphen (L.S.)
*) Smørskyld til Sct. Hans, jf. Danske Lov kap. 13 stk. 1.
**) Kornskyld til Sct. Mortens Dag, jf. Danske Lov kap. 13 stk. 1.

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB C 500 A-2, 3/3)
1754. d. 13. November. Copulered i Hierrum Peder Jensen Feldborg og Enken Anne Henrichsdatter Kraglund.

1782 overtager sønnen Christen fæstet af Sønder Kragelund.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Kragelund Gaard, , 2. Familie, 31, FT-1787
Christen Pedersen, 31 , gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Nielsdatter, 31 , gift, Madmoder, ,
Niels Christensen, 3 , ugift, Deres Søn, ,
Hendrich Pedersen, 23 , ugift, Tieneste Folck, ,
Dorthe Pedersdatter, 21 , ugift, Tieneste Folck, ,
Peder Jensen, 62 , gift, Hosbondens Forældre, ,
Anne Henrichsdatter, 64 , gift, Hosbondens Forældre, ,

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1790. Den 29 Dec. døde Anne Henrichsdatter, Peder Jensens Hustrue i Sønd. Kragelund og blev begravet dend 4. Januarij 1791. Ætat 65 Aar.

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1794. Dend 9. Septembr er Peder Jensen af Kraggelund og Maren Nielsdatter af Quium trolovede. Copulerede den 2 Octobr.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, -, , 55, FT-1801, B9087
Peder Jensen 72 Gift Mand Har et jordløs huus og gaaer i dagleie
Maren Nielsdatter 56 Gift Hans koene