Biografi for: Magdalene Sybille Tidemandsdatter Lend

Kirkebog Endeslev sogn 1658-99. (kort 1-471-1, 8/9)
1696. Den 28 Juli blev den Hæderlige og meget Vellærde Mands Hr. Thidemanns liden Datter, som tilforn dend 9. ?ugus blev hjemmedøbt med Naffn Magdalene Sybilla, udi sin Daab ej D? Confirmeret, Dend Højbaarne ? Højædle og Velbaarne hans Kongelig Majestæts Høj-betroede Estats Raad og Amtmand Hr Christen Schieels til ? og ædle Kiæreste af Naffn Magdalene Sybilla ? holdt hende ved Daaben. Fadderne til hende vare: Dend Hædderlige og Højlærde Mand Maj. Henric Aarbye Sogneherre til Tersløv og Ørsløv. Dend Hæderlige og Højlærde Mand Hr Jens af Holtug. Dend Hæderlige og meget ? og Dyd Elskende Matrone Beata H? af Kiøge. Den Høj-actbare og meget fornemme Mand Hr Johan ? fra Kongl. Majestæts Høj-betroede Regement ? ? velbaarne Oberst Numsens Regemente saavelsom dend Højactbare og meget fornemme Mand ??? og handelsmand i Kiøge.

Kirkebog Køge Skt Nikolaj. Begravet på den Store Kirkegaard. Online.
1769. Onsdag dend 16 Augustii. Præstinde Magdalena Sybilla salig Provst Christen Larsen Lends [??] Enke 74 Aar 5 Uger og 2 Dage gaml. Begravet paa Kirkegaarden med alle Klokkernes Ringen.

Kilde: Ramsø Herreds Provsti, København skifteprotokol 1737-1801.
Fra skifte efter Magdalene Sibylle Lend enke i Kiøge, den 12 Aug 1769
Ægtemand: Lars Christensen provst (død 1746)
Børn: Tidemand Lauritsen Lend ( død 1759)
Børn: Tidemann Christian Lend (Værge: Roed, forpagter i Billesborg)
Friderica Sophie Lend (død), gift med Jens Braemer
Børn: Rasmus Braemer boende i Heddinge, Ods herred
Lars Braemer skoleholder i Schielbye
Else Cathrine Lend, gift med Jacob Henrich Bolt sognedegn i Rorigs-Glumsø menigheder
Marie Barbara Lend, gift med Christopher Hansen Schurtz
Niels Lauritsen Foss, gift med afdød Magdalene. Kromand i Giørslev priviligerede Kro under Juellund gods.
(Begge døde 1763, ingen overlevende børn)

Provstinden har siddet i uskiftet bo siden provstens død 1746. Skiftet bliver derfor lidt kompliceret.
Boets indtægter 346rd 3sk 4m. Boets udgifter 17rd 5 sk 10m. Til Skifte og Deling bliver således 238rd 3sk 10m
Sønnen Niels Lauritsen Foss, hvis fædrene arv endnu indestår i boet, er død og skal udtages. Han har ingen livsarvinger, hvorfor hans arvelod tilfalder ufyldestgjorte kreditorer i hans dødsbo.
En optegnelse under faderen Sl. Provst Christensens Haand viser, at den ene datter Frederica Sophia ved sit ægteskabs indtrædelse har faaet saa meget af sine forældres bo, at det overgaar, hvad nogen af de andre arvingers baade i fædrene og mødrene arv nu kan faae. Skifteretten beslutter derfor, at Frederica Sophia og hendes arvinger ikke får del i hverken fædrene eller mødrene arv.
De øvrige døtre Else Cathrine Lend og Maria Barbara Lend får deres normale arv.
Den ældste søn, Tidemand Lauritsen Lend, dør før moderen og hans arv tilfalder derfor hans søn,Thideman Christian Lend.
Den samlede udbetalte arv på 238 rd 3sk 10m bliver herefter fordelt således:
1. Myndtlingen Thideman Christian Lend i alt 104rd 2sk 5m. 2. Sr. Bolt paa sin Hustrus Else Cathrine Lends vegne 52rd 1sk 2m. 3. Sr Schurtz paa Hustru Maria Barbara Lends vegne 52rd 1sk 2m. 4. Niels LauritsensFoss´ dødsbo 29rd 4 sk 15m.